ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 101                                               

Ontwikkelingshulp door Nederland

Ontwikkelingshulp wordt in Nederland ontwikkelingssamenwerking genoemd. Ontwikkelingssamenwerking is een poging om ontwikkelingslanden te helpen zich verder te ontwikkelen om een hogere levensstandaard te bereiken. Ontwikkelingssamenwerking valt ...

                                               

Parlement.com

Parlement.com is een Nederlandse website met informatie over de Nederlandse politiek en die van de Europese Unie. De website gaat uit van het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden en richt zich zowel op de huidige Nederland ...

                                               

Raad van Economisch Adviseurs

De Raad van Economisch Adviseurs was van 2005 tot 2008 een onafhankelijke raad ten dienste van de Tweede Kamer. De REA gaf de Kamer gevraagd en ongevraagd advies over financieel-economische aangelegenheden die het maatschappelijk belang raken.

                                               

Staatscommissie parlementair stelsel

De Staatscommissie parlementair stelsel is een Nederlandse staatscommissie die op 27 januari 2017 op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door de ministerraad is ingesteld. De staatscommissie heeft de opdra ...

                                               

Stem op een Vrouw

Stem op een Vrouw is een stichting die zich voornamelijk inzet om meer vrouwen in politieke functies te krijgen. Verbetering van politieke representatie door vrouwen en de emancipatie van vrouwen in de politiek zijn de belangrijkste doelstellinge ...

                                               

Vergadering van Notabelen (1814)

Voor de Vergadering van Notabelen kwamen op 29 maart 1814 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam 474 notabelen bijeen, die moesten beslissen over de ontwerp-Grondwet. Er waren 600 leden benoemd, maar niet allen verschenen. Sommigen bleven weg vanwege per ...

                                               

Verslag Algemeen Overleg

Een Verslag Algemeen Overleg is een kort plenair debat ter afronding van een algemeen overleg van een Nederlandse Tweede Kamercommissie. In een algemeen overleg wordt door één of meer Tweede Kamercommissies met één of meer ministers en/of staatss ...

                                               

Vreemdelingenbeleid

Vreemdelingenbeleid is de benaming die in Belgie en Nederland gebruikt wordt voor het regeringsbeleid dat gevoerd wordt bij het omgaan met de instroom van vreemdelingen in het eigen land. Niet iedere vreemdeling mag in deze landen komen wonen, en ...

                                               

Woodbrookers

In 1908 werd dit centrum bezocht door een groep Leidse theologiestudenten. Deze waren zo getroffen door de open sfeer die daar heerste, dat ze in Nederland de Vereeniging van Oud-Woodbrookers in Holland oprichtten. Doel was om verrijking in het g ...

                                               

Zendtijd voor Politieke Partijen

Zendtijd voor Politieke Partijen is de benaming waaronder politieke partijen in Nederland hun boodschap kunnen overdragen via radio en televisie. De zendtijd wordt door het Commissariaat voor de Media toegewezen aan alle partijen die vertegenwoor ...

                                               

Atalanta (schip, 1857)

De Atalanta was een houten Russische bark, gebouwd in 1857 bij scheepswerf Hermann Friedrich Ulrichs in Bremen. Haar eerste eigenaar was de firma Konitzky & Thiermann te Bremen. In 1880 werd het schip gekocht door C. Hartlaub uit Bremen, die het ...

                                               

Berlin (schip, 1894)

De SS Berlin was een stalen veerboot, die eigendom was van de Great Eastern Railway. Het schip was gebouwd in 1894 in Kingston upon Hull, en mat 1745 registerton. De Berlin was in gebruik als veerboot tussen Harwich en Hoek van Holland. Het schip ...

                                               

Groningen IV (schip, 1877)

De SS Groningen IV was een beurtvaart-veerboot van de Groninger & Lemmer Stoomboot Maatschappij, de rederij van de gebroeders Nieveen. Het schip was in gebruik in de veerdienst tussen Lemmer en Amsterdam. De Groningen IV is in de nacht van 8 op 9 ...

                                               

HMS Minotaur

Het schip verging toen het onderweg van Göteborg naar Groot-Brittannie tijdens een storm s-nachts vastliep op de Noorderhaaks bij Texel. Het schip maakte slagzij, spleet en sloeg uiteindelijk om. Hierbij kwamen 570 opvarenden om het leven. Honder ...

                                               

Kursk (schip, 1911)

De Kursk was een Deens stoomschip, gebouwd in 1911 bij Swan, Hunter & Wigham Richardson Ltd te Wallsend. Het schip was eigendom van Det Forenede Dampskibs Selskab uit Kopenhagen. Het schip was 124 meter lang.

                                               

Legionellaramp

De Legionellaramp begon op 25 februari 1999 in Bovenkarspel en was een van de grootste uitbraken van de veteranenziekte in de geschiedenis. Met 32 doden en 206 ernstig zieken was het de ernstigste uitbraak sinds de oorspronkelijke naamgevende uit ...

                                               

Lutine (schip, 1779)

De Lutine was een fregat met 38 kanons, waaronder 26 twaalfponders, gebouwd in 1779 te Toulon. Op 9 oktober 1799 verging het nabij Terschelling met een grote lading goud, zilver, Spaanse matten en dubloenen, die slechts gedeeltelijk is teruggevon ...

                                               

Negotie (schip, 1784)

De Negotie is een schip van de Vereenigde Oostindische Compagnie dat in 1784 op de VOC-werf gebouwd werd. Op 27 november 1790 liep het schip vast bij De Koog op Texel. 238 opvarenden kwamen hierbij om het leven. Slechts 17 personen werden gered.

                                               

Q-koortsepidemie in Nederland

De Q-koortsepidemie in Nederland was een uitbraak van Q-koorts in 2007 in Nederland. Het was voor zover bekend de grootste uitbraak van deze ziekte ter wereld. Tot 2007 waren er in Nederland gemiddeld vijftien besmettingen van de mens per jaar, v ...

                                               

Sleen-2

De NAM begon op 2 november 1965 met de gasexploratieboring op locatie Sleen-2 bij t Haantje, dat destijds tot de gemeente Sleen behoorde in 1998 kwam Sleen in het kader van een gemeentelijke herindeling bij Coevorden. Binnen een maand was een boo ...

                                               

Tripolia (schip, 1855)

De Tripolia was een houten Zweedse bark, gebouwd in 1855 in het Franse Saint-Malo. De eigenaar van het schip was C. A. Fahlgren uit Örnsköldsvik. Het schip vervoert voornamelijk hout vanuit het Oostzeegebied naar andere Europese landen. Tijdens e ...

                                               

Verkeersramp bij Breda

De verkeersramp bij Breda vond plaats op dinsdagochtend 6 november 1990. Rond 9 uur hingen er flarden mist boven de A16 tussen de Moerdijkbruggen en de Belgische grens. Een politiecontrole mat in de ochtendspits bij het wegrestaurant Princeville ...

                                               

Verkeersramp bij Prinsenbeek

Als gevolg van de verkeersramp bij Prinsenbeek op de Nederlandse autosnelweg A16 overleden op 25 augustus 1972 13 personen en raakten 26 personen zwaargewond. De ramp deed zich voor tijdens zeer dichte mist op het wegvak tussen de Markbrug en de ...

                                               

Vissersramp Paesens-Moddergat

De vissersramp van Paesens-Moddergat vond plaats in de nacht van 5 op 6 maart 1883. In die nacht werd de vissersvloot van Paesens-Moddergat, een dubbeldorp aan de Waddenzee, overvallen door een zware voorjaarsstorm. Tijdens deze storm vergingen 1 ...

                                               

Nederlands recht

Het wordt gewoonlijk verdeeld in het publiekrecht, dat de verhouding tussen overheid en burger inclusief rechtspersonen regelt, en het privaatrecht, dat de verhoudingen tussen burgers onderling regelt. Deze twee zijn verder onder te verdelen. Het ...

                                               

Aanbod (Nederlands recht)

Artikel 217 lid 1 van Boek 6 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een overeenkomst tot stand komt door een aanbod een aanvaarding van dat aanbod. Een aanbod kan worden herroepen, tenzij het een termijn voor de aanvaarding inhoudt of ...

                                               

Achtererfgebied

Het achtererfgebied wordt gedefinieerd in bijlage II van het Nederlandse Besluit omgevingsrecht en luidt als volgt: "erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 meter achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenze ...

                                               

Adviesrecht (Universiteitsraad, Nederland)

Universiteitsraden in Nederland hebben adviesrecht. Dit recht bepaalt dat advies mag worden uitgebracht over een besluit dat door een bestuurder wordt genomen. De bestuurder is verplicht hierop binnen een vooraf bepaalde tijd gemotiveerd te reage ...

                                               

Annulering

Annulering is het afzeggen van een eerder gemaakte afspraak. Voor reizen en vakanties bestaat de mogelijkheid een annuleringsverzekering af te sluiten die in bepaalde omstandigheden de financiele schade beperkt.

                                               

Arrest Uitslag/Wolterink

Het arrest Uitslag/Wolterink is een arrest van de Nederlandse Hoge Raad dat zag op een koop van een gestolen zaak door een particulier te goeder trouw.

                                               

Benelux-Gerechtshof

Het Benelux-Gerechtshof is een internationaal rechtscollege dat tot taak heeft de gelijkheid te bevorderen bij de toepassing van rechtsregels die gemeen zijn aan de Benelux-landen, zoals op het gebied van de intellectuele eigendom, de wettelijke ...

                                               

Bestuursrecht (Nederland)

Het bestuursrecht regelt de manier waarop het openbaar bestuur kan ingrijpen in de openbare rechtsorde. In tegenstelling tot de rechtspositie van burgers in het privaatrecht, waar burgers alles mogen, tenzij het bij wet verboden is, mag in het be ...

                                               

Bijdragen tot regtsgeleerdheid en wetgeving

Bijdragen tot regtsgeleerdheid en wetgeving was een tijdschrift over het Nederlands recht dat tussen 1826 en 1838 jaarlijks verscheen. Het jaarblad was een van de eerste juridische tijdschriften in Nederland en bevatte artikelen van vooraanstaand ...

                                               

Burgerlijk procesrecht (Nederland)

Geschillen in het burgerlijk recht worden afgedaan met behulp van het burgerlijk procesrecht, ook wel formeel privaatrecht genoemd. Deze vorm van procederen is geregeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

                                               

Campusclausule

Een campusclausule is in Nederland een clausule in een huurovereenkomst die het mogelijk maakt voor de verhuurder om de huur op te zeggen als de huurder niet meer studeert met het doel de woonruimte ter beschikking te stellen aan een student. Een ...

                                               

Centraal Justitieel Incassobureau

Het Centraal Justitieel Incassobureau, gevestigd te Leeuwarden, is een uitvoeringsinstantie van het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het CJIB houdt zich voornamelijk bezig met het innen van boetes en administratiekosten op basis ...

                                               

Eenzijdig overheidshandelen

Bij eenzijdig overheidshandelen gaat het over diensten die tot de taken van de overheid behoren. Denk hierbij aan het verstrekken van een paspoort of verblijfsvergunning. Deze term speelt een rol bij sommige wetgeving, zoals de Wet gelijke behand ...

                                               

Essentiële-informatiedocument

Het essentiele-informatiedocument, in het Engels key information document, is in de EU een verplicht, gestandaardiseerd document voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten. Voor beleggingsfondsen is er d ...

                                               

Euthanasie in Nederland

Euthanasie in Nederland is geregeld in de wet Toetsing levensbeeindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. De wet is met een parlementaire meerderheid van D66, VVD en PvdA, vastgesteld op 12 april 2001. Een jaar later traden de wetsregels in wer ...

                                               

Gedoogbeleid

Gedoogbeleid is het beleid van een bestuursorgaan om overtredingen van een bepaalde wet niet te vervolgen. Men ziet af van het toepassen van handhavingsmiddelen. Gedoogbeleid kan het gevolg zijn van het onvermogen van handhavende instanties om be ...

                                               

Gemeentelijke verordening

Een gemeentelijke verordening is een op gemeentelijk niveau vastgesteld algemeen verbindend voorschrift. Het is een wetgevende regeling op gemeentelijk niveau. De belangrijkste en meest omvattende gemeentelijke verordening in een bepaalde gemeent ...

                                               

Gezagsverhouding

Gezagsverhouding is een begrip dat in het Nederlandse arbeidsrecht gebruikt wordt als een van de criteria om vast te stellen of er een arbeidsovereenkomst bestaat tussen iemand die arbeid verricht en degene voor wie dat werk wordt gedaan. Die vas ...

                                               

Glossarium van de rechtsgeleerdheid

Onder andere de volgende rechtstermen worden in de rechtswetenschap gehanteerd. Ze kunnen al of niet in wetten voorkomen. Zo ja, dan al of niet met definitie. Zo niet, dan worden ze gebruikt bij het toelichten van wetten en/of het bespreken van w ...

                                               

Grondrechten

Grondrechten, ook wel fundamentele rechten of mensenrechten, zijn fundamentele onaantastbare rechtsnormen die aan burgers persoonlijke vrijheid een menswaardig bestaan moeten verzekeren en die ingrijpen van met name de overheid moeten beperken. I ...

                                               

Het Juridisch Loket

De Nederlandse stichting Het Juridisch Loket, in 2004 opgericht, geeft eerstelijns juridisch advies aan burgers. Het Juridisch Loket is daarmee een soort juridische huisarts die, na het stellen van een diagnose, bekijkt of doorverwijzing zinvol e ...

                                               

Inlijving (adel)

Inlijving tot de adel is een van de manieren waarop een persoon tot de adeldom kan overgaan. In Nederland is deze inlijving geregeld in de Wet op de adeldom van 1 augustus 1994. Deze bepaalt onder welke voorwaarden een buitenlands edelman of edel ...

                                               

Keur (waterschap)

De keur is een verordening met de regels die een waterschap hanteert bij de bescherming van waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken. Een keur is ook de verbinding van een sanctie aan een nalatigheid of aan een activiteit rond de ve ...

                                               

Koninklijke goedkeuring

Een Koninklijke goedkeuring was volgens het Nederlandse recht van 1855 t/m 1976 nodig wanneer een vereniging rechtspersoonlijkheid wilde krijgen. Sinds de invoering in Nederland van de Franse Code Pénal in 1811 was voor het oprichten van een vere ...

                                               

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Alle notarissen en kandidaat-notarissen in Nederland zijn verenigd in de Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie. De KNB is een publiekrechtelijke organisatie in de zin van artikel 134 van de Grondwet. De KNB moet zorgen voor een goede beroepsui ...

                                               

Letselschade (Nederland)

In Nederland heeft uitsluitend de gewonde, ook wel de benadeelde genoemd, recht op vergoeding van zijn of haar letselschade indien een ander aansprakelijk is. Een uitzondering op die regel zijn de kosten die een ander voor de benadeelde betaalt, ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →