ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 102                                               

Minimalisatieverplichting

De minimalisatieverplichting is in het Nederlandse milieurecht de plicht van een bedrijf dat een of meer zeer zorgwekkende stoffen naar de lucht uitstoot of op het water loost, te proberen deze emissie te voorkomen. Als het niet mogelijk is de em ...

                                               

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid houdt zich in Nederland bezig met de rechtsorde in alle stadia. Dit omvat onder meer wetgeving, preventie, handhaving, strafoplegging en slachtofferhulp. Voorheen stond het ministerie bekend als departeme ...

                                               

Ministeriële regeling

In Nederland is een ministeriele regeling vroeger: ministeriele beschikking een door een minister vastgesteld algemeen verbindend voorschrift. Een minister kan zelfstandig ministeriele regelingen vaststellen bijvoorbeeld de Regeling aanwijzing na ...

                                               

Nadeelcompensatie

Het stelsel van nadeelcompensatie in Nederland is een buitenwettelijk bestuursrechtelijk schadevergoedingsstelsel op basis waarvan een bestuursorgaan, onder voorwaarden, verplicht is tot het vergoeden van de onevenredige nadelen die rechtmatige h ...

                                               

Nationale Pleitmarathon

De Nationale Pleitmarathon is een jaarlijkse pleitwedstrijd die wordt georganiseerd sinds 1991. Deelname aan deze wedstrijd staat open voor civielrechtelijke pleitverenigingen van negen universiteiten. De nog studerende deelnemers aan de wedstrij ...

                                               

Nederlands namenrecht

Het Nederlands namenrecht bevat de regels voor de naamgeving van personen met de Nederlandse nationaliteit en de behandeling van persoonsnamen in Nederland. In Nederland en de meeste andere westerse landen bestaat iemands volledige naam uit zijn ...

                                               

Nederlands recht (studie)

Nederlands recht is meestal de naam van een van de studierichtingen binnen een faculteit der Rechtsgeleerdheid. Het is de grootste en breedste afstudeerrichting binnen de faculteit, kijkend naar het aantal Europese studiepunten die gehaald moeten ...

                                               

Nederlandse wet

Een Nederlandse wet in formele zin is een besluit dat tot stand komt volgens de procedure van artikelen 82 tot en met 86 van de Grondwet, wat betekent dat het een besluit is van de regering en de Staten-Generaal samen. De regering wordt gevormd d ...

                                               

Noodbevel

Een noodbevel kan in Nederland door een burgemeester op basis van artikel 175 van de gemeentewet of door een gezaghebber op basis van artikel 178 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden uitgevaardigd "In geval van opro ...

                                               

Noodverordening

Een noodverordening is in Nederland een verordening die door een burgemeester, gezaghebber of voorzitter van een veiligheidsregio wordt vastgesteld indien er ernstige vrees bestaat voor ernstige wanordelijkheden. Een noodverordening moet vervolge ...

                                               

Onderzoeksplicht

De onderzoeksplicht is onder Nederlands recht de plicht van degene die iets koopt om te onderzoeken of er geen gebreken kleven aan datgene dat gekocht wordt. Als dat onderzoek wordt nagelaten kan geen beroep op dwaling worden gedaan, want een ber ...

                                               

Partagetraktaat

Het Partagetraktaat is een volkenrechtelijke overeenkomst uit 1661 tussen de Republiek der Verenigde Nederlanden en de door Spanje geregeerde Zuidelijke Nederlanden omtrent de verdeling van de Landen van Overmaas in een Staats een Spaans deel. Na ...

                                               

Rechtspersoon met wettelijke taak

Een rechtspersoon met wettelijke taak is in Nederland een rechtspersoon die een wettelijke taak uitoefent. Het is dus geen overheidsorganisatie in de zin van een publiekrechtelijke entiteit maar voert wel een overheidstaak uit. De Comptabiliteits ...

                                               

Schatvinding

Schatvinding is een term uit het Nederlands civiel recht. Ingevolge artikel 5:20 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek wordt de eigenaar van de grond, de eigenaar van onder andere de gebouwen die op de grond zijn gebouwd. Dit impliceert dat alles ...

                                               

Sociale zekerheid (Nederland)

Sociale zekerheid is in Nederland het publieke stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor natuurlijke personen ten tijde van pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden of werkloosheid. Het sociale-zekerheidsrec ...

                                               

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden is een blad waarlangs de Nederlandse regering wetten, algemene maatregelen van bestuur en andere koninklijke besluiten waarbij algemeen verbindende voorschriften worden vastgesteld, bekendmaakt. H ...

                                               

Tractatenblad

Het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden bestaat sinds 1951 en bevat de tekst van verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties en de gegevens over verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties die het Koninkri ...

                                               

Turbospoedappèl

Een turbospoedappèl is een term gegeven aan een hoger beroep in het civiele procesrecht., waarbij de gebruikelijke termijnen komen te vervallen. Er wordt dan beroep gedaan op het artikel 9.1.13 van het landelijk procesreglement voor civiele dagva ...

                                               

Verkeersbesluit

In Nederland is een verkeersbesluit een besluit van een wegbeheerder om een bepaald verkeersteken te plaatsen, te wijzigen of in te trekken of een bepaalde fysieke maatregel te treffen. Een wegbeheerder, zoals de gemeente, mag in Nederland niet t ...

                                               

Verkeersopvatting

De verkeersopvatting is een onbepaald begrip in het Nederlandse en Duitse vermogensrecht waarmee gedoeld wordt op de in het maatschappelijk verkeer levende opvattingen. Anders gezegd: de verkeersopvatting geeft weer hoe er over een bepaalde kwest ...

                                               

Verordening

Een verordening is een overheidsbesluit van algemene strekking. Enkele soorten verordeningen: Verordening Belgie, door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgevaardigde wetgevende akte Europese verordening, een wetgevend instrument van de Europes ...

                                               

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants

De Verordening gedrags- en beroepsregels accountants is een Nederlandse verordening, vastgesteld door de ledenvergadering van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, van toepassing sinds 1 januari 2014, met betrekking tot h ...

                                               

Vinderschap (Nederlands recht)

Vinderschap is in het Nederlands privaatrecht een van de manieren waarop men de eigendom van een roerende zaak kan verkrijgen. Deze wijze van eigendomsverkrijging is sinds 1992 geregeld in de artikelen 5 tot en met 12 van Boek 5 van het Burgerlij ...

                                               

Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht is de tak van het recht die zich bezighoudt met de rechtspositie van personen in een staat waarvan zij geen onderdaan zijn. Een onderscheid kan worden gemaakt tussen privaatrechtelijk vreemdelingenrecht en bestuursrechtelij ...

                                               

Vrij mandaat

Het vrij mandaat houdt in, dat de staatsrechtelijke bevoegdheden van een volksvertegenwoordiger aan deze volksvertegenwoordiger persoonlijk en niet aan zijn fractie, partij of een ander zijn toegekend. Het mondelinge en schriftelijke vragenrecht, ...

                                               

Bestemmingsplan (Nederland)

Een bestemmingsplan in Nederland beschrijft wat er met de ruimte in een bepaalde gemeente mag gebeuren. Onder de Omgevingswet wordt deze planvorm vervangen door het omgevingsplan.

                                               

Nota ruimtelijke ordening

Een Nota Ruimtelijke Ordening is een beleidsvoornemen van een minister van Ruimtelijke Ordening waaruit op grond van de Wet ruimtelijke ordening dwingende planologische kernbeslissingen volgen ten aanzien van de ruimtelijke ordening van Nederland ...

                                               

Plan Belvédère

Plan Belvédère is een plan voor de ruimtelijke ontwikkeling van een gebied in het noordwesten van de Nederlandse stad Maastricht. De structuurvisie uit 1999 behelst onder andere de omlegging van het Noordbrugtracé, de inrichting van het Frontenpa ...

                                               

Rode Loper (Haarlem)

De Rode Loper is een straatherinrichtingsproject in Haarlem-Centrum. De straten zijn tussen 2011 en 2012 heringericht en zijn daarmee autoluw gemaakt en aangelegd als gebied voor voetgangers en fietsers. De realisatie van de Rode Loper vloeit voo ...

                                               

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is een Nederlandse wet, die op 1 oktober 2010 is ingevoerd. De wet regelt de omgevingsvergunning. De Wabo integreert een groot aantal circa 25 vergunningen, ontheffingen en meldingen verder te noemen toes ...

                                               

Wet ruimtelijke ordening

De Wet ruimtelijke ordening is een Nederlandse wet die regelt hoe ruimtelijke plannen in Nederland tot stand komen en gewijzigd worden. Zowel het Rijk, de provincies als de gemeente hebben de bevoegdheid om ruimtelijke plannen op te stellen. Hier ...

                                               

Vervoer in Nederland

In Nederland zijn 28 vliegvelden. Er zijn er 19 met verharde landingsbanen. De lengtes van de landingsbanen zijn: Meer dan 3047 m: 2 2438 tot 3047 m: 7 1524 tot 2437 m: 6 Minder dan 914 m: 1 2000 914 tot 1523 m: 3 Met onverharde landingsbanen: 9 ...

                                               

College van Rijksadviseurs

Het College van Rijksadviseurs is de naam van een groep adviseurs van de Nederlandse regering. De Rijksbouwmeester is de primus inter pares van het college. Het Atelier Rijksbouwmeester, een onderdeel van de Rijksgebouwendienst, biedt het college ...

                                               

Dienst Verkeerspolitie

De Dienst Verkeerspolitie is een van de operationele diensten van het Korps landelijke politiediensten te Driebergen. De dienst is samen met de Dienst Spoorwegpolitie, de Dienst Waterpolitie en de Dienst Luchtvaartpolitie opgegaan in de Dienst In ...

                                               

Maximumsnelheid in Nederland

De maximumsnelheid in Nederland is de rijsnelheid die gebruikelijk is voor een bepaalde wegcategorie of de snelheid die wordt aangegeven met verkeersborden uit de serie A: snelheid. Indien de snelheid niet afwijkt van de voor de wegcategorie gebr ...

                                               

Staande Mastroute

De Staande Mastroute is een route voor zeilschepen met een mast van maximaal dertig meter van de Zeeuws-Zuid-Hollandse delta via het IJsselmeer naar de Eems in de provincie Groningen. De route is ook van belang voor het transport van hoge, uitzon ...

                                               

Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

De Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat is een Nederlandse Tweede Kamercommissie die zich bezighoudt met alle beleidsonderwerpen die onder de verantwoordelijkheid vallen van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Belangrijke t ...

                                               

Alfahulp

Een alfahulp is iemand die in Nederland ingezet wordt voor het verlenen van huishoudelijke hulp. Zo wordt voorkomen dat bijvoorbeeld langdurig zieken of ouderen die niet alles zelf meer kunnen in een verzorgings- of verpleeghuis moeten gaan wonen ...

                                               

Beschermd wonen in Nederland

Beschermd wonen, in Nederland is een regeling welke bestaat uit intramurale zorg voor mensen die vanwege psychische en/of psychosociale problematiek niet zelfstandig kunnen wonen, ook niet wanneer ze daarbij ambulante begeleiding zouden krijgen. ...

                                               

Blijf-van-mijn-lijfhuis

Blijf-van-mijn-lijfhuizen, sinds de jaren 2010 ook wel Oranje Huizen genoemd, zijn opvanghuizen voor slachtoffers van huiselijk geweld in Nederland. De oorspronkelijke blijf-van-mijn-lijfhuizen werden opgericht vanaf 1974, bevonden zich op een ge ...

                                               

Korrelatie

MIND Korrelatie, vroeger bekend als Stichting Korrelatie, is een in 1965 opgerichte Nederlandse stichting die hulp, advies en informatie biedt bij psychische en sociale problemen. De stichting biedt haar diensten aan via de telefoon, via e-mail, ...

                                               

Middelen en Maatregelen

Middelen en Maatregelen is het in Nederlandse wet- en regelgeving gebruikte begrip voor toepassing van dwangbehandeling en dwangmaatregelen ter overbrugging van tijdelijke noodsituaties in instellingen voor psychiatrische zorg, voor verstandelijk ...

                                               

Nederlandse Zorgfederatie

De Nederlandse Zorgfederatie was van 1991 tot 1999 het overkoepelend orgaan van de Nederlandse zorginstellingen. De NZf was op haar beurt de opvolger van de Nederlandse Ziekenhuisraad. Na de opheffing 1999 ging de NZf op in verschillende branchor ...

                                               

Nictiz

Nictiz is het Nederlandse kenniscentrum voor landelijke toepassingen van ICT in de zorg. De organisatie bestaat sinds 2003 en wordt gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het bestuur van Nictiz, dat onafhankelijk ...

                                               

SW-Journaal

SW-journaal is een Nederlands vakblad voor het management en middenkader van de sociale werkvoorziening. Het blad wordt ook gelezen door de regionale en landelijke politiek. SW-Journaal bestaat sinds 1971 en werd uitgegeven door NOSW, het huidige ...

                                               

Tafeltje-dek-je

Tafeltje-dek-je is een dienst waarbij mensen een maaltijd thuis bezorgd krijgen, ook wel extramurale maaltijdvoorziening genoemd. Deze maaltijd wordt warm geleverd, of koud zodat deze in de magnetron kan worden opgewarmd. De naam is afgeleid van ...

                                               

Verpleegkundige en verzorgende adviesraad

Een verpleegkundige en verzorgende adviesraad is een adviesorgaan in een instelling voor gezondheidszorg gericht op de kwaliteit van de verpleegkundige zorgverlening. Een VAR richt zich op onderwerpen die een directe rol spelen binnen de verpleeg ...

                                               

Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en het Besluit middelen en maatregelen Bopz, was tot 2020 de Nederlandse wet- en regelgeving bedoeld om toepassing van dwang in de zorg mogelijk te maken en de patient daarbij zoveel mog ...

                                               

Wet forensische zorg

De Wet forensische zorg is een Nederlandse wet, ingegaan op 1 januari 2019, waarin de wetgevende kaders zijn vastgelegd voor de psychiatrische zorg binnen het Nederlandse strafrecht. De wet gaat over alle vormen van forensische zorg: ambulant en ...

                                               

Wet verplichte ggz

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg vanwege een psychische aandoening. De wet volgde op 1 januari 2020 op de wet Bopz: tegelijk met de Wvggz is ook de Wet zorg en dwan ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →