ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 158                                               

Hinlopen (familie)

De familie Hinlopen was een Amsterdamse familie waarvan diverse leden tot de 250 rijkste uit de Gouden Eeuw behoorden. Het is niet precies bekend wanneer de familie van Brabant naar Amsterdam is gevlucht. Jacob J. Hinlopen was de eerste Vlaamse i ...

                                               

Homan (geslacht)

De oudst bekende afbeelding van het familiewapen Homan komt voor op het portret van Johan Homan uit 1648 in de voormalige pastorie van de Broerkerk te Groningen. Het wapen is daar afgebeeld in goudkleur met een witte ketelhaal en groene bladeren. ...

                                               

Van Hoogstraten (geslacht)

Van Hoogstraten is een uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstig geslacht waarvan leden zich in de 16e eeuw in de Noordelijke Nederlanden vestigden. Het geslacht bracht een reeks 17e-eeuwse kunstenaars, boekverkopers/uitgevers, schrijvers en dichte ...

                                               

Van der Hoop

De stamreeks begint met Cornelis van der Hoop die rond 1560 werd geboren. Diens kleinzoon Bartholomeus van der Hoop † 1699 werd burger van Arnhem. De familie splitste zich later in een Rotterdamse een Groningse tak. In 1797 trouwde Abraham Johan ...

                                               

Van Hoorn (geslacht)

De stamreeks begint met Claes Jochemsz van Hoorn die zich vanuit Schagen in Vlissingen vestigde, daar lid van de gereformeerde gemeente werd in 1625 en tussen 1641 en 1660 overleed. Nazaten van hem werden regenten in Zeeland en onder andere burge ...

                                               

Huffnagel

Huffnagel is een uit Hessen afkomstig geslacht waarvan twee broers aan het eind van de 18e eeuw zich vestigden in Amsterdam.

                                               

Hugenholtz

De stamreeks, van wie iedereen met de naam Hugenholtz afstamt, begint met Petrus Bernardus Hugenholtz 1663-1736, praeceptor aan de Latijnse school te Wetter a/d Ruhr graafschap Mark. Toen hij omstreeks 1710 twee van zijn zoons toestemming gaf om ...

                                               

Huijnge

Het geslacht Huijnge of Huijnghe was een Groningse burgemeesterfamilie. Deze regenten bekleedden geregeld de functie van Burgemeester van de stad Groningen en zij waren verwant aan de andere burgemeesterfamilies. Ook in de Ommelanden hadden de Hu ...

                                               

Immink

Immink ook Schouhamer Immink, is de naam van een Nederlands patriciersgeslacht. De genealogie van twee geslachten is opgenomen in het Nederlands Patriciaat van 1943. Het betreft voor het eerste geslacht de nazaten van Rutger Immink geboren omstre ...

                                               

De Iongh

De Iongh is een Nederlandse familie waarvan de genealogie is opgenomen in het genealogisch naslagwerk Nederlands Patriciaat.

                                               

Kernkamp

De stamreeks begint met Arend Kernkamp die postuum wordt vermeld als vader van drie kinderen die rond 1615 geboren werden en in Menslage woonden. Vanaf het derde kwart van de 18e eeuw dreven leden van de familie handel op Noord Holland. Pas vanaf ...

                                               

Van de Kimmenade

De familie Van de Kimmenade is een Brabants geslacht waarvan een tak zich in de tweede helft van de twintigste eeuw ontwikkelde tot een van de bekendste textielfamilies in Noord-Brabant en Zuid-Limburg. De naam Van de Kimmenade werd ook geschreve ...

                                               

Kip (geslacht)

De stamreeks begint met Lambrecht Kipp, een koopman te Aken die leefde van circa 1485-1520. Een nazaat in de zesde generatie Abraham werd in 1632 poorter van s-Hertogenbosch. Zijn nageslacht leefde voort in Nederland. Maarten Johan Louis Kip 1715 ...

                                               

Knotnerus

Knottnerus, ook wel Knotnerus, is een Nederlandse en Duitse familie waarvan de voorouders tijdens de Dertigjarige Oorlog uit de Opper-Palts via Neurenberg naar Nederland zijn gevlucht. De beide Nederlandse takken van de familie zijn opgenomen in ...

                                               

Knotnerus

                                               

Koekkoek (familie)

Koekkoek is een Nederlandse familie die een groot aantal kunstschilders heeft voortgebracht. Met zestien schilders in vier generaties wordt de familie beschouwd als de grootste schildersfamilie ter wereld. De uit kunsthistorisch oogpunt belangrij ...

                                               

Kohnstamm (familie)

Kohnstamm is een Nederlandse familie die verscheidene vooraanstaande leden heeft voortgebracht. Stamouders zijn de uit Beieren afkomstige Mayer Kohnstamm 1836-1906 en de Amsterdamse Sarah Wertheim 1841-1922. Mayer Kohnstamm was werknemer bij de b ...

                                               

Kolff

De vroegst bekende Kolffen zijn Aernt Woutersz., Wouter Aerntsz., en Wouter Woutersz. Colff. Zij woonden in de 15e eeuw in Gorinchem, waar zij onroerend goed bezaten. Van hen exploiteerden Wouter Aerntsz. en Wouter Woutersz. Colff ook een herberg ...

                                               

Kruseman (familie)

Kruseman is een Nederlandse familie die oorspronkelijk uit Duitsland afkomstig is. Het geslacht Kruseman is opgenomen in de jaargangen 6 en 40 van het Nederlands Patriciaat. De stamvader van de Nederlandse tak van de familie is Alexander Kruseman ...

                                               

Kymmell

Het Drentse geslacht Kymmell stamt af van de Duitse majoor in Zweedse dienst Abraham Kymmell. Zijn in 1640 geboren zoon, ritmeester Jurgen Rudolf Friedrich vestigde zich in de Nederlanden. Hij trouwde in Meppel in 1686 met Joanna Machteld Sichter ...

                                               

Ledeboer (geslacht)

Ledeboer is een patriciersgeslacht afkomstig uit Noordrijn-Westfalen dat in Nederland enkele firmanten en predikanten voortbracht. Het geslacht Ledeboer werd eind 19de eeuw opgenomen in het Stam- en Wapenboek van A.A. Vorsterman van Oijen. In de ...

                                               

Leeuwenburgh

Leeuwenburgh is de naam van een Zuid-Hollands geslacht, dat zijn oorsprong vindt in het midden van de veertiende eeuw. Vanaf ten minste de zeventiende eeuw waren zij actief als grondbezitters en graanhandelaren, met name in en rond Heinenoord.

                                               

Leutscher

Leutscher is de naam van een Nederlandse familie, met verschillende vertakkingen, die van Zwitserse origine is. De familie kent in Nederland een welvarende geschiedenis. Van oorsprong komt de familie Leutscher uit het Lötschental in het kanton Wa ...

                                               

Van Leyden van Leeuwen

De familie Van Leyden van Leeuwen was een regentengeslacht waarvan de leden van opvolgende generaties belangrijke functies vervulden in het openbaar bestuur van de Nederlandse stad Leiden en daar buiten. Het Huis van Leyden aan het Rapenburg 48 w ...

                                               

Van Loon (geslacht)

De stamreeks begint met Maes Molengrave die tussen 1416 en 1433 schepen van Loon op Zand was. Een nazaat, Willem Jansz van Loon, werd bewindhebber van de VOC-kamer te Rotterdam. Diens zoon en verder nageslacht vestigde zich in Amsterdam waar telg ...

                                               

De la Mar

De la Mar was van oorsprong een Sefardisch-Joodse familie en heeft in Nederland enkele min of meer bekende personen opgeleverd. David de la Mar 1832-1898 was kunstschilder. Jacob de la Mar 1820-1890 was geneesheer. Hij werd in 1846 toegevoegd aan ...

                                               

Marggraff

Marggraff is een juristenfamilie uit Vught die een aanzienlijk bezit aan onroerend goed en landerijen wist op te bouwen. De familie bewoonde onder andere het landgoed Zionsburg in Vught. De Marggraffs waren in de regio Den Bosch vanaf de achttien ...

                                               

Margry

De Nederlandse tak van de van oorsprong katholieke Franse en Waalse familie Margry is vooral bekend vanwege de bouwmeesters en architectenbureaus die onder die naam vanaf omstreeks 1865 tot heden in Nederland actief zijn.

                                               

Van Marken

De stamreeks begint met Cornelis Cossen van Marcken die, geboren in Baambrugge, vleeshouwer, raad en weesmeester van Weesp werd en daar rond 1680 overleed. Veel van zijn nakomelingen werden ook bestuurder van Weesp, net als vele aangetrouwde lede ...

                                               

Van der Marssche

Het geslacht Van der Marssche was vanuit de middeleeuwen een van de voornaamste families in Zutphen en vanaf de vijftiende eeuw ook in Zwolle. De wortels van het geslacht Van der Marssche komen uit het graafschap Zutphen. De familie Van der Marss ...

                                               

Mees (geslacht)

Mees is een Nederlands geslacht. De familie werd verschillende malen opgenomen in het Nederlands Patriciaat.

                                               

Munter (geslacht)

De familie Munter was afkomstig uit Harlingen en aanvankelijk doopsgezind, later calvinist. Vanaf 1815 behoorden leden tot de Nederlandse adel; deze tak stierf uit in 1861.

                                               

Muys van Holy

Muys van Holy is de naam van een Dordts patriciersgeslacht. Het geslacht was afkomstig uit Schiedam en wellicht van riddermatige afkomst. Het geslacht claimde af te stammen van de Heren van Heemstede. Allard, een jongere zoon van deze heren, zou ...

                                               

De Nerée

De oudst bekende voorvader was ds. Richard Jean Jacqueszn. de Nerée, aalmoezenier en veldprediker onder prins Maurits van Oranje. Hij was vanaf 1601 als Waals Predikant werkzaam in Leiden en woonde op het Rapenburg 69. Zijn zoon Jacques 1609-1649 ...

                                               

Nolthenius

De stamreeks begint met ds. Heintich Nolthen †1580. Zijn zoon ds. Joergen Nolthenius †1590 vestigde zich in Nederland. In 1804 trouwde Willem Hendrik Nolthenius 1776-1827 met Julie Tutein 1783-1865; hun in 1856 levende kinderen namen de naam Tute ...

                                               

Nooijen

Nooijen, ook wel geschreven als Nooyen, is de naam van meerdere geslachten, waarvan er enkele hun wortels in de omgeving van de Nederlandse plaatsen Bakel en Deurne hebben.

                                               

Ojers

Ojers is de naam van een oud Nederlands geslacht. De geslachtsnaam Ojers is afgeleid van een patroniem. Drie jaren voor het eind van het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw telde het geslacht in Nederland overigens eenentwintig telgen. B ...

                                               

Ondermarck (familie)

Ondermarck was een notabele familie in de Verenigde Provincies en in de Zuidelijke Nederlanden, voornamelijk tijdens de zestiende tot achttiende eeuw.

                                               

Van Os (familie)

Deze familie Van Os behoorde aan het einde van de 16e eeuw en in de eerste helft van de 17e eeuw tot de gefortuneerde Amsterdamse kooplieden, aanvankelijk gelieerd met de kapitaalkrachtige familie van de reder Gillis Hooftman. Afstammelingen van ...

                                               

Ouderogge

Ouderogge was een Nederlandse bronsgietersfamilie die drie generaties lang in Amsterdam en Rotterdam klokken, kanonnen, beeldhouwwerken en klein gietwerk heeft gegoten. Jan Cornelisz. Ouderogge was klokkengieter te Amsterdam en meer algemeen bron ...

                                               

Parvé

De stamreeks begint met de omstreeks 1580 geboren Daniel Parvé, een lakenkoopman die in 1614 schepen te Brielle was en in die plaats in 1646 overleed. De familie werd in 1911 opgenomen in het genealogische naslagwerk Nederlands Patriciaat ; herop ...

                                               

Patijn (geslacht)

De stamreeks begint met Andries Patijn Patin, de oude, geboren omstreeks 1553, poorter van Haarlem, brandewijnstoker en -verkoper in de Spaarnewouderstraat aldaar, begraven in 1624. Zijn gelijknamige kleinzoon Andries Patijn 1652-1728 was roe dra ...

                                               

Pierson (geslacht)

Pierson is een geslacht waarvan leden vanaf het midden van de 17e eeuw in de Nederlanden gevestigd waren en dat vooral kunstenaars, predikanten en bankiers voortbracht.

                                               

Presburg (familie)

Presburg is de naam van een uit Bratislava afkomstige Joodse familie, die de moeders van onder meer Karl Marx en Frederik Philips heeft voortgebracht. Preßburg of Pressburg is de Duitse naam voor Bratislava. 1. Het geslacht vangt aan met David Me ...

                                               

Prins (geslacht)

De stamreeks begint met Christiaan Willemsz., die in het begin van de 16e eeuw stuurman bij de haringvisserij te Rotterdam was. De kinderen van zijn zoon Willem gingen zich Prins noemen. Een lid van de vierde generatie was mede-oprichter van de V ...

                                               

Van Puijenbroek

Van Puijenbroek is een Nederlands geslacht, met verschillende vertakkingen. Het geslacht Van Puijenbroek heette rond 1700 Van Puijmbroeck en zou oorspronkelijk uit Sint-Niklaas komen. Later vestigden de telgen van het geslacht zich achtereenvolge ...

                                               

Quast

Quast is de naam van een van oorsprong Duitse familie, en sinds de 18e eeuw ook een Curaçaose en daarna Nederlandse familie. Enige leden van deze familie hebben zonder succes rechtszaken gevoerd om te worden opgenomen in de Nederlandse adel.

                                               

Quispel

Quispel is een Rotterdams koopmans- en redergeslacht. In Nederland behoort iedereen met de achternaam Quispel tot hetzelfde geslacht. De stamvader van de familie Quispel werd geboren als Dirck Franszoon van Santvoort. In 1654 nam hij de achternaa ...

                                               

Raessens

Raessens is een oorspronkelijk Brabants geslacht waarvan de leden vanaf 1630 de volledige naam Raessens dragen. Haar oorsprong gaat terug tot 1510.

                                               

Van Rijckevorsel

Van Rijckevorsel is een Nederlandse en Belgische familie waarvan leden vanaf 1829 tot de Nederlandse adel en vanaf 1976 tot de Belgische adel behoren.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →