ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 159                                               

De Rotte

Bij Soeverein Besluit van 28 aug 1814 nr.14 werd Maurits Calixtus Franciscus Johannes de Rotte erkend als edele van Friesland; acte van bewijs 1 oktober 1816. Bij K.B. d.d. 23 dec.1825, nr 122, werd Jhr. Maurits Calixtus Franciscus de Rotte benoe ...

                                               

Van Royen (Berlicum)

De stamreeks begint met Mijndert van Royen die omstreeks 1635 trouwde met Anna van der Vorst. Zijn zoon Wouter vestigde zich met de "kersttijd 1668" vanuit Berlicum te Steenwijk. Diens zoon Daniel was provoost-geweldige in Steenwijk en vertrok te ...

                                               

Ruys (Utrecht)

Ruys, Ruijs de Perez en: Ruijs van Hoogh Schaerwoude) is een Nederlands geslacht dat bekend werd vanwege de Rotterdamse rederijen een tuinarchitecte.

                                               

Van Sandick

De stamreeks begint met Jan Jacobsz van Sandick die vanaf 1589 vermeld wordt te Wijk bij Duurstede. In 1910, 1944 en 1989 werd de familie opgenomen in het Nederlands Patriciaat. Voorts zijn leden van dit geslacht de tegenwoordige eigenaars van de ...

                                               

Schade van Westrum

Schade van Westrum is een uit Soest afkomstig geslacht waarvan leden sinds 1891 tot de Nederlandse adel behoren en welke adellijke tak in 1980 uitstierf; de patriciaatstak leeft nog voort.

                                               

Scheidius

De stamreeks begint met Johann Hermann Scheidt die in het graafschap Hessen-Kassel werd geboren en in 1744 in Neuwied overleed. De eerste vermelding van het geslacht betreft diens huwelijk in 1701. Kinderen van hem vestigden zich in de Noordelijk ...

                                               

Scholten (geslacht)

De stamreeks begint met Burchard Schulten, tot Schulzenborg, geboren, geboren omstreeks 1532, linnenwever te Osnabrück, raadsheer voor toezicht op de,Legge” = linnenhandel 1593-1599, overleden kort vóór 8 mei 1599. Diens kleinzoon Borchart Scholt ...

                                               

Schoonvelde

Schoonvelde is de naam van een Nederlands geslacht, dat oorspronkelijk uit Bentheim stamt. De familie is vernoemd naar de hof Schoneveld in Wilsum. De naam Schoonvelde komt men vaak tegen in de provincie Drenthe. De naam wordt ook niet alleen als ...

                                               

Smit (familie)

Smit is de naam van een familie van reders, scheepsbouwers en industrielen. De familie omvat oprichters van tal van industriele bedrijven die soms tot op de dag van heden voortbestaan, en heeft haar wortels in Alblasserdam. De meeste leden van de ...

                                               

Smits (geslacht)

Smits is een geslacht waarvan leden een rol speelden in de industriele ontwikkeling van de stad Eindhoven in de 19e eeuw en waarvan sommige leden tot de Nederlandse adel behoren.

                                               

Spaargaren

De stamreeks begint al in de 16e eeuw in 1575. Op 18 maart 1607 wordt een akte opgemaakt waarin Jan Janz Spaargaren verklaart schuldig te zijn aan Pieter Janz een bedrag van 191 carolusguldens. Dit was voor de aankoop van" een stuck lants te Burg ...

                                               

Spoor (geslacht)

De stamreeks begint met Daniel Jans die omstreeks 1600 werd geboren, te Wirdum woonde in de grietenij van Leeuwarderadeel en na 31 oktober 1637 overleed. Een nazaat, Hendrik Jalkes 1775-1810, schipper, komt als eerste van het geslacht voor met de ...

                                               

Stam- en wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën

Het Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche Familien met genealogische en heraldische aanteekeningen is een driedelige serie, samengesteld door de genealoog A.A. Vorsterman van Oijen, uitgegeven door J.B. Wolters tussen 1885 en 1890, wa ...

                                               

Steensma

Steensma is een bekend Fries geslacht. Tot de telgen behoren onder meer: Carel Steensma 1912-2006, Fries verzetsstrijder Pier Steensma 1890-1969, Fries oudheidkundige en kunstenaar Sergeant 1 ste klasse Dave Steensma 1967-2004.

                                               

Van Stolk (geslacht)

Van Stolk is een uit Benschop afkomstig geslacht dat vooral bekend is geworden als Rotterdams houthandelaars- en papierhandelaarsgeslacht en van de collectie Atlas van Stolk.

                                               

Stoop (geslacht)

De stamreeks begint met Geerbrandt Dircksz. die in 1508 ald lid van het Dordtse kuipersgilde vermeld wordt. Nazaten van hem werden opgenomen in het Dordtse stadsbestuur, als veertigraad, oudraad, schepen of burgemeester. Door huwelijken ontstonde ...

                                               

Van den Tak

Van den Tak is een Nederlandse familie afkomstig uit Goedereede in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De familie is voornamelijk bekend van het voormalige bergingsbedrijf. Rond 1800 verdienden familieleden de kost met het strandjutten. Alles ...

                                               

Telders

Het Telders-familiewapen wordt in Armorial Général van Johannes Rietstap en het Nederlands Patriciaat omschreven als "gevierendeeld: I en IV nogmaals gevierendeeld van zilver en zwart waaroverheen een gevierendeeld leliekruis, van het een op het ...

                                               

Ten Berge (geslacht)

Ten Berge i s een geslacht afkomstig uit de stad Groningen waar enkele bestuurders en militairen uit voortgekomen zijn. Het geslacht Ten Berge werd eind 19de eeuw opgenomen in het Stam- en Wapenboek van A.A. Vorsterman van Oijen.

                                               

Tetrode (geslacht)

Tetrode was een Nederlands adellijk geslacht. De leden van het geslacht woonden in Haarlem en hadden een jachtslot in de huidige gemeente Bloemendaal. Het is niet duidelijk hoe het geslacht Tetrode in verband staat met het Haarlemse patriciersges ...

                                               

Van Thiel

Van Thiel is een Nederlandse familie die vele fabrikanten heeft voortgebracht en die vooral bekend is als oprichter van metaal- en textielindustrie in Beek en Donk en Helmond. Hieruit is onder meer het Nedschroef concern voortgekomen.

                                               

Titsingh

Titsingh is een Amsterdams patriciersgeslacht dat diverse chirurgijns en kooplieden heeft voortgebracht. Het werd in 1923 opgenomen in het Nederlands Patriciaat, maar is inmiddels in Nederland uitgestorven.

                                               

Tonckens

Het Drents/Groningse geslacht Tonckens stamt af van ene Tonckert Frericks, die in 1509 kerkvoogd in Beerta was. Tonckert Frericks zoon Hayo was in de 16e eeuw slotvoogd op Ulsda. Diens achterkleinzoon, de predikant van Westerlee en Heiligerlee Eg ...

                                               

Toxopeus (familie)

De oudste bekende drager van de naam Toxopeus in Noordwest Europa was de uit het graafschap Bentheim afkomstige dominee Lubbertus Toxopeus 1576-1661 die na de reformatie in Burgsteinfurt in de Duitse streek Westfalen werd opgeleid tot dominee. Hi ...

                                               

Trip (geslacht)

Trip is een Nederlands geslacht van kooplieden die in de 17e en 18e eeuw tot de Amsterdamse regentenklasse ging behoren en waarvan takken begin 19e eeuw in de Nederlandse adel werden opgenomen.

                                               

Twiss (geslacht)

De stamreeks begint met Francis Richardsz. Twiss 1716-1777, geboren in Beccles die in 1742 poorter werd van Rotterdam. De leden werden kooplieden in Rotterdam en bewoonden onder andere huis Woudestein in Kralingen. Het geslacht werd in 1947 opgen ...

                                               

Uhlenbeck (geslacht)

De bewezen stamreeks begint met Johann Arndtsz.? in der Udenbeck Ulenbeck, bezitter van het stamgoed Eulenbeck onder Velbert, geboren in 1567 en overleden in of na 1648. Een nakomeling van hem in de zesde generatie, Johannes Wilhelmus Uhlenbeck 1 ...

                                               

Van Adrichem

Van Adrichem is een geslacht dat zijn oorsprong vindt in de omgeving van Velsen. De naam verwijst naar een grondgebied met versterkte hoeve villa Adrichem dat omstreeks 722 door Karel Martel aan Willibrord geschonken werd, later kwam dit in hande ...

                                               

Van Alphen

De stamreeks begint met Pieter Simons die vermeld wordt als koopman te Antwerpen en te Leiden, die te Rotterdam overleed en te Leiden werd begraven. Zijn zoon vestigde zich in 1603 in Hanau. Een achterkleinzoon van de laatste trok opnieuw naar de ...

                                               

Van Asselt

Van Asselt is een geslacht oorspronkelijk afkomstig uit de buurtschap Asselt waar de familie aan het eind van de 15de eeuw een eigen landgoed bezat.

                                               

Van Batenburg

De stamreeks begint met Derick N.N. die in 1709 postuum vermeld wordt in een kerkrekening van Batenburg. Zijn kleinzoon noemde zich van Batenburg. Een kleinzoon van die laatste werd bij Koninklijk Besluit van 2 september 1820 verheven in de Neder ...

                                               

Van Daverveld

Van Daverveld was een Nederlands geslacht dat predikanten en bestuurders voortbracht en eind 19de eeuw uitstierf. Het geslacht Van Daverveld werd eind 19de eeuw opgenomen in het Stam- en Wapenboek van A.A. Vorsterman van Oijen.

                                               

Van De Blocquery

Van De Blocquery was een geslacht oorspronkelijk afkomstig uit het Belgische gehucht La Blocqerie, gelegen nabij de plaats Ottignies. De stamvader zou Robert de Blocquerie zijn geweest, die van 1283 tot 1303 abt van Villers was. Het geslacht Van ...

                                               

Van Der Mark

Van Der Mark is een geslacht waarvan familieleden in het verleden verschillende bestuurlijke en ambachtelijke functies hebben vervuld in de stad Leiden en omgeving.

                                               

Van Hasselt (geslacht)

Van Hasselt is een Nederlands, van oorsprong Kleefs geslacht waarvan leden sinds 1663 bestuursfuncties in de Nederlanden vervullen.

                                               

Van Lennep (geslacht)

Van Lennep is een uit Arnhem afkomstig geslacht waarvan leden sinds 1822 tot de Nederlandse adel behoren.

                                               

Van Uchelen

De stamreeks begint met Heinrick van Ughelen die gegoed was in het dorp Ughelen en voor 1443 overleed. Vanaf zijn achterkleinzoon Henrick overleden tussen 1559 en 1561 waren leden van de familie holtrichters voorzitters van een marke. Hendrikus W ...

                                               

Van Waterschoot van der Gracht

De familie kent haar oorsprong in Nederland in Schiedam maar zou volgens familie-overlevering afstammen van het Belgische geslacht Van der Gracht. Gezien het laatste kreeg dr. Jacobus van Waterschoot 1759-1853 in 1817 het recht zich te noemen Van ...

                                               

Van Winssen

Van Winssen is een Utrechts regentengeslacht, bekend als eigenaar sinds 1439 van kasteel/ridderhofstad Heemstede, alsmede van een kroniek over onder andere Jan van Schaffelaar, en welk geslacht vermoedelijk in 1668 uitstierf.

                                               

Verloren

Verloren is een Nederlandse familie die lange tijd een belangrijke positie in de stad Hoorn innam en bestuurders, juristen, hoogleraren een belangrijke uitgever van historische werken voortbracht. De Nederlandse familie VerLoren van Themaat spree ...

                                               

De Vey Mestdagh

De Vey Mestdagh is een Nederlandse familie waarvan de stamvader Mestdagh van Franse, de stammoeder De Veij van Nederlandse oorsprong is; de dubbele geslachtsnaam De Vey Mestdagh werd in 1834 officieel erkend.

                                               

De Vicq

De Vicq is een Nederlandse, oorspronkelijk Zuid-Nederlandse familie waarvan een tak in 1924 tot de Nederlandse adel ging behoren.

                                               

Van Vogelpoel

Van Vogelpoel is de naam van een Nederlandse familie die afkomstig is uit de stad Wijk bij Duurstede. De naam Vogelpoel is voor het eerst vermeld is in de veertiende eeuw, te weten 1304, en had betrekking op het Kasteel Vogelpoel te Wijk bij Duur ...

                                               

Vos de Wael

De Wael is een geslacht van Vlaamse oorsprong waarvan leden sinds 1822 tot de Belgische adel behoren en waarvan een niet geadelde tak in 1933 en in 1984 werd opgenomen in het Nederlands Patriciaat.

                                               

Wagenborg (familie)

Wagenborg is een Nederlandse familie van ondernemers, reders en schippers. Het is een van de rijkste families van Nederland; het tijdschrift Quote schat het vermogen van de Wagenborgs op ongeveer 335 miljoen euro. In 2007 telde het geslacht 39 le ...

                                               

Van de Wall

Van de Wall is een Nederlands geslacht waarvan leden vanaf 1802 tot de Rijksadelstand en vanaf 1827 tot de Nederlandse adel behoorden en welke Nederlandse adellijke tak in 1853 uitstierf; de patriciaats- en Duits-adellijke takken leven nog voort.

                                               

Westenburg

Westenburg is de naam van een welgesteld Nederlands geslacht dat uit de Nederlandse stad Amsterdam stamt. Het geslacht bracht en brengt voornamelijk kunstenaars makelaars, medici, onderwijzers en predikanten voort. Gegevens over het geslacht West ...

                                               

Wiegersma

De familie Wiegersma is een geslacht van medici en kunstenaars met zijn wortels in de omgeving van Dokkum, Rinsumageest, Dantumawoude in de Nederlandse provincie Friesland.

                                               

Wijnaendts (geslacht)

Wijnaendts is de naam van een oude familie die sinds begin 15e eeuw burgemeesters van Zandwijk en Tiel voortbracht en in 1910 werd opgenomen in het Nederlands Patriciaat.

                                               

Witsen

De Nederlandse familie Witsen was een aanzienlijk geslacht in Amsterdam, waarvan diverse leden een of meer posten van belang hebben bekleed. De familie was waarschijnlijk afkomstig uit Akersloot in Noord-Holland, waar Jacob Witsz landbouwer was e ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →