ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 16                                               

Massacultuur

Massacultuur is een vorm van cultuurbeleving die samenhangt met industrialisatie en massamedia. In plaats van aan hun familie of hun directe leefomgeving ontlenen individuen vanaf het einde van de twintigste eeuw hun culturele identiteit in grote ...

                                               

Monoculturaliteit

Monoculturaliteit is de term die gebruikt wordt wanneer er binnen een volk, natie of regio sprake is van één, duidelijke leidende cultuur. De meeste landen in Oost-Europa, Afrika en Azie zijn monocultureel, al zijn veel Afrikaanse en Aziatische l ...

                                               

Multiculturalisme

Multiculturalisme is een maatschappelijk en politiek standpunt waarbij men gelijkwaardigheid veronderstelt van verschillende culturele, etnische en godsdienstige gemeenschappen binnen een bepaald afgebakend bestuurlijk gebied. Meestal worden etni ...

                                               

Portaal: Geschiedenis

Geschiedenis is niet wat er gebeurd is, geschiedenis is wat de mensen zich herinneren. Dit citaat van Jan Blokker illustreert dat wanneer we over geschiedenis spreken, we zowel verwijzen naar wat er feitelijk in het verleden gebeurd is als naar d ...

                                               

Geschiedenispolitiek

Geschiedenispolitiek is het uitoefenen van politieke invloed op de studie, de interpretatie en het benadrukken of juist verzwijgen van gebeurtenissen uit het verleden. Die invloed uit zich niet alleen in formele besluiten, maar ook in de communic ...

                                               

Gouden eeuw (metafoor)

Een gouden eeuw of gouden tijdperk is een periode in de geschiedenis van een land of cultuur dat op een bepaald gebied boven andere periodes uitsteekt. Een gouden eeuw kan een periode in een land zijn waarin grote voorspoed heerste, of bijvoorbee ...

                                               

Maatschappelijke instorting

Maatschappelijke instorting of ineenstorting is de terugval van een complexe menselijke samenleving. Het proces gaat gepaard met het verlies van culturele identiteit en van sociaal-economische complexiteit, het wegvallen van overheid en gezag, en ...

                                               

Nivellering (geschiedschrijving)

Nivellering verwijst in de geschiedschrijving van de Holocaust naar het vervagen van de grenzen tussen daders, slachtoffers, omstanders en medeplichtigen. De term nivellering is in deze betekenis onder anderen gebruikt door de historici Evelien G ...

                                               

Oikos (onderzoeksschool)

Oikos is een onderzoeksschool op het gebied van klassieke studies waaraan zes Nederlandse universiteiten één Belgische zijn verbonden: Radboud Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam, Un ...

                                               

Grote Aantrekker

De Grote Aantrekker is een gebied in het heelal met een sterke gravitationele anomalie. Het gebied bevindt zich in het sterrenbeeld Winkelhaak, in de buurt van de Hydra-Centaurus-supercluster op een afstand van 150 tot 250 miljoen lichtjaar. De m ...

                                               

Portaal: Mens & maatschappij

                                               

Aaibaarheidsfactor

De aaibaarheidsfactor is een begrip bedacht door Rudy Kousbroek voor de mate waarin dieren bij mensen affectie of genegenheid opwekken, en daardoor de behoefte tot strelen. Hij heeft dit begrip in 1969 uitgewerkt in een reeks essays, gebundeld to ...

                                               

Actief publiek

Actief publiek is een begrip uit het communicatiemanagement waarmee een groep stakeholders wordt aangeduid die zich niet alleen bewust is van het feit dat een bedrijf of organisatie haar belangen of vermeende belangen raakt, maar die zich daar oo ...

                                               

Agrarische samenleving

Een landbouwsamenleving of agrarische samenleving is een samenleving waar de meerderheid van de bevolking leeft van het verbouwen van gewassen en het houden van vee. Landbouwsamenlevingen ontwikkelden zich uit jagerssamenlevingen en horticulturel ...

                                               

Anonimiteit

Men spreekt van anonimiteit als de identiteit van een persoon niet bekend is of als hij die niet bekend wenst te maken. Het woord anoniem komt van het Griekse ᾰ̓νώνῠμος anoonumos, wat betekent zonder naam, ongenoemd. Van oudsher wordt de term ano ...

                                               

Beschermheer

Een beschermheer of beschermvrouwe beschermer genoemd) is een persoon van hoge rang die personen, een groep personen of een instelling van lagere rang bescherming verleent. De bescherming kan letterlijk zijn, bijvoorbeeld tegen aanvallers of ande ...

                                               

Bescherming

Als bescherming duidt men maatregelen aan, die een te beschermen object of persoon voor de gevolgen van een gevaar behoeden. Zo beschermen dijken het erachter liggende land tegen overstroming, een zonnebrandcrème beschermt degene die ermee is ing ...

                                               

Bevel (opdracht)

Een bevel is een instructie, opdracht of order om iets te doen of te laten, die gegeven wordt door een meerdere. Tegenspraak wordt daarbij niet verwacht. Het bekendst zijn de bevelen, gegeven door een militaire meerdere, zoals het dienstbevel. De ...

                                               

Broederschapsfederatie

De Broederschapsfederatie was een idealistische federatie die de broederschap onder mensen wilden bevorderen. De beginselverklaring van de federatie luidde: Alle menschen als broeders te beschouwen en er naar te streven ons denken, voelen en hand ...

                                               

Bromance

Een bromance is een door de Amerikaanse auteur Dave Carnie geïntroduceerde term voor een innige, niet-seksuele, vriendschap tussen mannen blijkende uit een grote intense wederzijdse genegenheid.

                                               

Chaos (situatie)

Chaos is een woord dat doorgaans wordt gebruikt om een situatie aan te duiden waarin totale wanorde of verwarring heerst. Er is sprake van een chaotische situatie, wanneer iemand het overzicht kwijt is. In deze zin kan het woord op veel manieren ...

                                               

Charisma (karakter)

Charisma is een sterke persoonlijke aantrekkingskracht die iemand uitoefent op andere mensen, die wordt ervaren als een bepaalde uitstraling. Charismatische persoonlijkheden kunnen volksmassas in beweging brengen, ten goede of ten kwade. Men spre ...

                                               

Compensatieregeling transitievergoeding

De compensatieregeling transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid is een Nederlandse regeling uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans. De regeling maakt het voor werkgevers mogelijk als na beeindiging van de arbeidsovereenkomst in verband met ...

                                               

Controverse

Een controverse is een langdurig geschil of debat, vaak aangaande een verschil van mening of standpunt. Bij een geschil kan er een controversieel gesprek plaatsvinden. Vaak uit zich dit in een verbale strijd waarbij partijen hun eigen argumenten ...

                                               

Eenpersoonshuishouden

Een eenpersoonshuishouden is een huishouden dat bestaat uit één persoon. Een persoon die een eenpersoonshuishouden vormt wordt ook wel een alleenwonende genoemd. Een eenpersoonshuishouden kan bestaan uit een alleenstaande, maar ongeveer een kwart ...

                                               

Eenzaamheid

Eenzaamheid is het gevoel alleen te zijn, van geïsoleerd te zijn van de anderen. Onderzoekers omschrijven eenzaamheid als het ervaren verschil tussen gewenste en aanwezige contacten. Op deze definitie van socioloog Jenny de Jong Gierveld is het m ...

                                               

Eerlijkheid

Eerlijkheid is een eigenschap die persoonlijke integriteit of een ontbreken van bedrog, leugens of verdoezeling van feiten inhoudt. Oneerlijkheid is daar het tegengestelde van. Hoewel eerlijkheid veelal positief wordt gewaardeerd, kan een overmaa ...

                                               

Elektronische snelweg

De elektronische snelweg is een begrip dat in de jaren negentig in zwang raakte. De term werd gebruikt als aanduiding voor het totaal van de telecommunicatieinfrastructuur die nodig was om digitaal te communiceren. Het is een vertaling van het Am ...

                                               

Ervaringsdeskundige

Een ervaringsdeskundige is iemand die door ervaring deskundig is geworden op een bepaald terrein, die iets weet doordat hij het heeft meegemaakt. Het Nederlands Genootschap Onze Taal definieert:" Een ervaringsdeskundige is iemand die zelf veel er ...

                                               

Etnicisme

Etnicisme is de neiging aan een bepaalde etnische groep een aantal collectief geachte kenmerken toe te schrijven. Deze kenmerken kunnen gaan van het toekennen van cultureel bepaalde gedragspatronen tot religieus gemotiveerd geachte gedragingen to ...

                                               

Exotisme

Exotisme is het hebben van een voorkeur voor het vreemde. Dit verschijnsel komt voor in de kunst maar onder andere ook bij vakantiegangers die naar de meest exotische oorden willen en na terugkomst opeens alles uit dat vakantieland geweldig vinde ...

                                               

Flashmob

Een flashmob is een groep mensen die plotseling op een openbare plek samenkomt, iets ongebruikelijks doet en daarna weer snel uiteenvalt. Flashmobs worden veelal georganiseerd via moderne communicatiemiddelen zoals het internet. Het aantal deelne ...

                                               

Futiliteit

Een futiliteit is een object of verschijnsel dat geen wezenlijke bijdrage levert aan een groter geheel, waarmee het concept het tegendeel is van een totaliteit. Binnen de filosofie, de fysica en de kunst komt het begrip voor.

                                               

Gastvrijheid

Gastvrijheid verwijst naar de relatie tussen gast en gastheer/gastvrouw. Indien er sprake is van een gastvrije relatie, ontvangt de gastheer/gastvrouw de gast met welwillendheid. Nauw verbonden hiermee is het gastrecht. Oorspronkelijk was gastvri ...

                                               

Geluk (kans)

Geluk hebben betekent door een onvoorziene gebeurtenis begunstigd te zijn. In die betekenis betekent geluk de voorspoed die iemand ten deel valt zonder dat hij daar invloed op heeft. Voorbeelden kunnen zijn: het winnen bij de Lotto, bij roulette ...

                                               

Handhaving

Handhaving is controle op de naleving van wet- en regelgeving en het doen naleven van deze regels. Daarbij kan sprake zijn van zelfhandhaving of -regulering of handhaving door een derde partij. Goede handhaving versterkt het vertrouwen in nalevin ...

                                               

Hangplek

Een hangplek, tegenwoordig ook wel Jongerenontmoetingsplek genoemd, is een speciaal ingerichte plek waar zogenaamde hangjongeren rond kunnen hangen. Veel gemeenten hebben zulke hangplekken ingericht, om te voorkomen dat de hangjeugd verblijft op ...

                                               

Hokjesdenken

Hokjesdenken of hokjesgeest is volgens het woordenboek "een ongenuanceerde wereldbeschouwing hebben" en heeft vrijwel altijd een negatieve lading. Een synoniem voor hokjesdenken is categoriseren. Hokjesdenken is veelal egocentrisch van aard. Hokj ...

                                               

Horticulturele samenleving

Een horticulturele samenleving of tuinbouwsamenleving is een samenleving waar de meerderheid van de bevolking leeft van de opbrengst van tuinbouw als aanvulling op het jagen en verzamelen. Deze maatschappij ontwikkelde zich uit jagerssamenlevinge ...

                                               

Hufterproof

Hufterproof betekent zoveel als "bestand tegen vandalisme". De term wordt vooral toegepast op gebouwen, van hun inrichting en straatmeubilair en kunstwerken in de openbare ruimte. De volledig Nederlandstalige varianten van dit begrip zijn in de v ...

                                               

Humanitarisme

Humanitarisme was een ethische herbezinning op het leven in het laatste decennium van de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw. Het humanitarisme was een verzamelnaam voor vele alternatieve idealistische bewegingen. Gemeenschappelijke doelen war ...

                                               

Incrementalisme

Incrementalisme is een beslissingsstrategie waarbij de beslisser een keuze maakt uit beproefde methodes. Volgens het incrementalisme is het besluitvormingsproces een serie kleine, veelal intuïtieve veranderingen in plaats van enkele grote, zorgvu ...

                                               

Industriële samenleving

Een industriele samenleving is een samenleving waarin de meeste goederen in fabrieken worden gemaakt en veel mensen in steden wonen. Basisvoorwaarden voor het ontstaan van een industriele samenleving zijn de aanwezigheid van kapitaal en arbeid. I ...

                                               

Infrastructuur

Een infrastructuur is het geheel van voorzieningen dat nodig is om een land of organisatie, zoals een bedrijf of een instelling, goed te laten functioneren. Deze voorzieningen hebben de volgende basiskenmerken: ze zijn tot op zekere hoogte blijve ...

                                               

Intentieverklaring

Een intentieverklaring is een verklaring van een partij omtrent een bedoeling. De woorden intentieverklaring en intentieovereenkomst worden vaak door elkaar gebruikt. In principe is een verklaring echter eenzijdig en dus geen overeenkomst tussen ...

                                               

Kliklijn

In Nederland zijn verschillende kliklijnen. De speciale aangiftelijn voor grove verkeersovertredingen levert jaarlijks ongeveer 5000 bekeuringen op volgens het Nederlands Politie Instituut. Alleen politiemedewerkers met speciale bevoegdheid kunne ...

                                               

Kostwinnersmodel

Het kostwinnersmodel is een maatschappelijk fenomeen waarin gezinnen waarvan de mannelijke echtgenoot buitenshuis werkt en de vrouw voor het huishouden en de kinderen zorgt als ideaal worden gezien. Het is ontstaan vanuit economische, sociale en ...

                                               

Kritiek

Kritiek is het beoordelen van daden, werken, uitspraken, theorieen enzovoort. In de engere betekenis bedoelt men er een afkeuring mee, hoewel kritiek in het algemeen zeker niet negatief hoeft te zijn. Wie aan kritiek doet, is een criticus.

                                               

Leefbaarheid

Met het begrip leefbaarheid wordt aangegeven hoe aantrekkelijk en/of geschikt een gebied of gemeenschap is om er te wonen, of te werken. Het is een typisch containerbegrip, een verzamelwoord voor kwaliteitskenmerken van een woonomgeving en dus di ...

                                               

Leeftijd

Leeftijd of ouderdom van een levend wezen of niet levend object op zeker tijdstip is de tijdsduur tussen het ontstaan en het bedoelde tijdstip. In veel gevallen zal het tijdstip het heden zijn, en is de leeftijd de tijdsduur van bestaan. De begri ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →