ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 18                                               

Amulet

Een amulet of talisman of fetisj is een voorwerp waarvan wordt geloofd dat het bescherming zou bieden tegen gevaar, ziekte en ongeluk. Een onderscheid dat al eens gemaakt wordt, is dat een amulet negatieve krachten afweert en dat een talisman pos ...

                                               

Bekering

Bekering is het overgaan of doen overgaan tot een godsdienst. Dit overgaan kan vanuit een vorige religie of vanuit agnosticisme of een atheïstische overtuiging. In sommige culturen betekent bekering zowel lid worden van de etnische groep als de r ...

                                               

Bezetenheid

In verschillende religies worden verschillende vormen van bezetenheid onderscheiden. Soms spreekt men van een demon of een duivel, maar ook andere paranormale entiteiten worden genoemd. Wanneer een persoon bezeten is door een entiteit/demon kan d ...

                                               

Chiastische structuur

De chiastische structuur is een soort literaire stijlfiguur waarbij binnen een bepaalde verhaallijn de verschillende themas in een bepaalde volgorde worden gerangschikt, waarbij de eerste helft van het verhaal de structuur A-B-C. enz. heeft, die ...

                                               

Christus Koning (titel)

Christus Koning, officïeel is een titel voor Jezus. Deze titel verwijst naar het concept van het Koninkrijk van God waarin Jezus Christus aan de rechterzijde van God zou zitten. Dit concept verwijst niet naar de spottende titel van "Koning der Jo ...

                                               

Commentaar (religie)

Een commentaar is een uitleg van een religieus geschrift, zoals de Thora, de Bijbel of de Koran. De auteur exegetiseert de betreffende tekst, meestal om deze toegankelijker te maken voor een breder publiek. Veel commentaren bestaan uit reeksen, i ...

                                               

Confessionalisme

Confessionalisme is de godsdienstige opvatting die de geloofsbelijdenis als het belangrijkste binnen de religie beschouwt. Confessionele partijen heeft een betekenis die niet is afgeleid van confessionalisme een confessionele partij is niet per s ...

                                               

Deus otiosus

Een deus otiosus is in de theologie en vergelijkende mythologie een god die zich niet bezighoudt met de wereld of de mensheid. Een deus otiosus kan zichzelf hebben teruggetrokken van het regeren van de wereld en alles op zijn beloop laten of kan ...

                                               

Eeuwigheid

Een eeuwigheid is een lange periode. De eeuwigheid heeft geen begin en geen einde. In religie en filosofie wordt er een speciale werkelijkheid mee aangeduid, die zich aan de normale tijdsduur onttrekt. In overdrachtelijke zin wordt bedoeld een pe ...

                                               

Existentiële crisis

Een existentiele crisis is een staat van paniek of een gevoel van intens psychologisch onbehagen over levensvragen. Het komt vooral voor in culturen waar basale overlevingsbehoeften vervuld zijn. Een existentiele crisis, ook donkere nacht van de ...

                                               

Gedaanteverwisseling

Een gedaanteverwisseling, gedaanteverandering, metamorfose of transfiguratie is een verandering van lichaam, of in het algemeen van vorm, structuur, karakter, verschijning of omstandigheid, in een ontwikkeling. Metamorfose komt voor in de natuur ...

                                               

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging helpt mensen bij zingeving en levensvragen, wanneer het alledaagse leven wordt onderbroken door bijvoorbeeld ziekte, dood, geboorte of huwelijk. Een geestelijk verzorger biedt begeleiding, hulpverlening en advisering bij zi ...

                                               

Geloof (religieus)

In de context van religie is geloof het vertrouwen in of de overtuiging van de juistheid van een specifiek systeem van religieuze opvattingen waarvoor geen bewijs is. In het dagelijks spraakgebruik wordt geloof ook als synoniem gebruikt van relig ...

                                               

Godslastering

Godslastering of blasfemie is het kwaadspreken van god of van aan de goden gewijde zaken. Dit kan het bespotten van een god of opperwezen zijn of van godsdienstige tradities, door gesproken woord, geschrift of door andere uitingen. Ook iets zegge ...

                                               

Goodbye (groet)

Goodbye is een Engelstalige groet die gebruikt wordt bij een afscheid. De groet is ook overgenomen in andere talen. Het woord is een samentrekking van de zin God be with you Nederlands: God zij met u, waarbij ook groeten als good day en good even ...

                                               

Heiden (geloof)

De betekenis van het woord heiden is afhankelijk van het perspectief van degene die het bezigt. Een aanhanger van een bepaald geloof kan een aanhanger van een ander geloof, een niet-gelovige of een afvallige aanduiden als heiden. In dit perspecti ...

                                               

Heilige bron

Een heilige bron is een waterbron die als heilig geldt en waaraan wel een geneeskrachtige werking wordt toegeschreven voor wie erin baadt of ervan drinkt.

                                               

Heiligschennis

Heiligschennis, sacrilège of sacrilegie is een vergrijp aan of krenking van het heilige of van iets heiligs. Dit kan een persoon, zaak of plaats zijn.

                                               

Idool (afgodsbeeld)

Een idool is een persoon of voorwerp dat wordt aanbeden als een godheid. Idolen in de vorm van voorwerpen zijn gewoonlijk beeltenissen van mensen of dieren en worden soms behandeld alsof ze levend zijn. Zij kunnen dan worden gevoed, gebaad, veree ...

                                               

Integrationeel polytheïsme

Integrationeel polytheïsme is een vorm van polytheïsme waarbij niet in meerdere, maar alle goden ooit beschreven of bestaan geloofd wordt. Het is vrijwel onmogelijk om alle goden in 1 mensenleven te dienen, daarom kan een integrationeel polytheïs ...

                                               

Islam

De islam of الإسلام, Nederlands: onderwerping) is een monotheïstische godsdienst een van de drie grote zogenoemde abrahamitische religies. Het Arabische woord islam betekent letterlijk overgave of onderwerping en wijst op het fundamentele, religi ...

                                               

Juju (geloofssysteem)

Juju of ju-ju is een spiritueel geloofssysteem waarin voorwerpen uit religieuze praktijken worden gebruikt als onderdeel van hekserij in West-Afrika, vooral de bevolking van Nigeria. De term is toegepast op traditionele Afrikaanse religies. Het i ...

                                               

Kalendebroeders

Kalendebroeder was de benaming voor leden van de zowel in Noord-Duitsland als in Nederland vooral gedurende de late middeleeuwen voorkomende genootschappen of broederschappen van geestelijken en leken waarvan de bijeenkomsten als voornaamste doel ...

                                               

Kerkbelasting

Kerkbelasting is een vorm van belasting die kerkgemeenschappen bij hun leden heffen, om hun onkosten mee te kunnen financieren. Men kent het principe van kerkbelasting onder meer in landen als Oostenrijk, Denemarken, Finland, Duitsland, IJsland e ...

                                               

Misotheïsme

Misotheïsme is een religieus geloof in een god of goden die men haat. Het onderscheidt zich van atheïsme en antitheïsme, omdat misotheïsme ervan uitgaat dat er wel degelijk één of meerdere goden bestaan. Deze god of goden worden echter als kwaada ...

                                               

Monastiek

De monastiek is een religieuze levenswijze waarin men afziet van wereldse bezigheden en zich volledig wijdt aan spiritueel werk. Monastiek speelt vooral een rol in rooms-katholieke en oosterse kerken. Ook in religies als het boeddhisme en het hin ...

                                               

Oikos (Oecumenisch Instituut voor Kerk en Ontwikkelingssamenwerking)

Oikos was tot begin 2018 een oecumenisch instituut dat zich bezig hield met ontwikkelingssamenwerking. De stichting was een voortzetting van twee andere stichtingen, Osaci en Ikvos. De stichting richtte zich, net als de voorgangers, binnen de ker ...

                                               

Ongelovige

De term ongelovige wordt in godsdienstig verband gebruikt in twee ietwat verschillende betekenissen, maar de kernbetekenis kan worden omschreven als "iemand die niet gelooft".

                                               

Orthopraxie

Orthopraxie is het zich gedragen naar de algemeen geldende regels en opvattingen. Het begrip ontstond aan het begin van de 20e eeuw binnen de oecumenische beweging om het juiste handelen aan te geven. De uitdrukking is bedoeld als een tegenhanger ...

                                               

Philosophia perennis

Philosophia perennis verwijst naar een groep van universele filosofische problemen, principes en concepten van God, vrijheid en onsterfelijkheid die al eeuwenlang het primaire onderwerp van het filosofisch denken vormen. Tweede betekenis: de gron ...

                                               

Plicht

Het plicht doen was door de eeuwen heen tot circa 1970 een dagelijks religieus samenzijn van de bemanning aan boord van veel Nederlandse vissersschepen.

                                               

Proselitisme

Proselitisme is het streven om een individu of hele groep mensen te bekeren tot je eigen overtuiging. Het begrip wordt meestal in verband gebracht met religie, en was in het verleden vaak een groepsgebeuren: als een dorpshoofd of stamhoofd door d ...

                                               

Religieuze fraude

Religieuze fraude is fraude of oplichting waarin religie een rol speelt. Religie wordt ofwel misbruikt voor fraude, of er wordt gefraudeerd om anderen van de waarheid van de eigen religie of specifieke religieuze claims te overtuigen. Het is verd ...

                                               

Renegaat

Een renegaat is een afvallige of geloofsverzaker. Oorspronkelijk werd de term in de middeleeuwen gebruikt voor een christen die overging tot de islam, maar wordt nu ook voor andere religies gebruikt en ook voor iemand die zijn politieke overtuigi ...

                                               

Scheiding van kerk en staat

Van scheiding van kerk en staat is sprake wanneer de kerkelijke macht en staatkundige macht niet in dezelfde handen zijn en zij geen beslissende invloed op elkaar uitoefenen. Naar analogie kan dit begrip worden toegepast bij religies waar religie ...

                                               

Spiritualiteit

Spiritualiteit heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest betreffen. Het woord wordt op vele manieren gebruikt en kan te maken hebben met religie of bovennatuurlijke krachten, maar de nadruk ligt op de persoonlijke innerlijke ervaring.

                                               

Strigolniki

Strigolniki waren volgelingen van de eerste Russische niet-Orthodoxe sekte die in de 14e en 15e eeuw voorkwam in Pskov en daarna in Novgorod en Tver. De herkomst van de benaming is onzeker. Sommige historici denken dat het te maken heeft met bero ...

                                               

Tengrisme

Tengrisme is een geloofsovertuiging afkomstig uit Centraal-Azie die vooral door Turkstalige volkeren werd beleden. Het tengrisme bevat elementen van het sjamanisme, animisme, polytheïsme, totemisme en zelfs monotheïsme waarbij de nadruk lag op de ...

                                               

Theocratie

Een theocratie is een staatsvorm waarin de godheid als onmiddellijke gezagsdrager wordt beschouwd. Het woord komt van de Griekse woorden θεός, "God", en κρατία, "macht, kracht", en betekent "heerschappij van god". Bij sommige godsdiensten werd de ...

                                               

Theriantropie

Theriantropie is een metamorfose van een mens in een dier. Dit verschijnsel is bekend binnen de mythologie en de spiritualiteit en komt al voor sinds de mens zijn ervaringen en denkwijze in grotschilderingen vastlegde. De oudste voorbeelden hierv ...

                                               

Troost (bemoediging)

Troost is het bemoedigen van iemand die lichamelijk of geestelijk lijdt en het verzachten van diens pijn. Troost kan geboden worden met woorden, maar ook door lichamelijk contact. De kern van troosten is dat de getrooste zich niet alleen en/of ve ...

                                               

Universeel soefisme

Het universeel soefisme vertegenwoordigt een levenshouding waarin de religies van het Oosten en het Westen verbonden worden. Het is een traditie die zich bezighoudt met zowel religie, filosofie als psychologie. Het is een eigentijdse vorm van soe ...

                                               

Vloek (krachtterm)

Een vloek is een krachtterm die ontleend is aan het domein van de godsdienst, zoals in het Nederlands godverdomme of jezus. In ruimere zin kan vloek ook slaan op ieder soort krachtterm. Een bastaardvloek is een door klankverandering van een echte ...

                                               

Vroomheid

De gebruikelijke betekenis van vroomheid is godvruchtigheid. Etymologisch en uit het Woordenboek van de Nederlandse Taal is op te maken dat vroom ook sterk, dapper en koen kan betekenen. In deze zin wordt het woord bijvoorbeeld gebruikt in het ze ...

                                               

Zelfkastijding

Zelfkastijding is het zichzelf pijn doen. Dit wordt vaak gedaan uit religieuze overtuiging, als onderdeel van de ascese. De Rooms-Katholieke Kerk kent het cilicium; dit kan een ruwharen kleed zijn, een zogenoemd boetekleed maar ook een band van m ...

                                               

Ziener

Een ziener is iemand die visioenen heeft of beweert of denkt in de toekomst te kunnen zien, of in de diepte van de realiteit en daar de onderliggende verbanden in ziet. Als het om de toekomst gaat, wordt een ziener ook wel profeet, visionair, hel ...

                                               

Afscheiding

Afscheiding betekent volgens de definitie wat afgescheiden wordt, wat uiteen gaat. De term is zeer algemeen en kan betrekking hebben op gebieden en stoffen die van elkaar gescheiden worden, maar ook op politieke, religieuze, economische en andere ...

                                               

Autarkie

Autarkie of gesloten staatshuishouding is het streven zo min mogelijk afhankelijk te zijn van anderen. Zelfverzorging of zelfvoorziening zijn synoniemen voor dit streven, zelfvoorzienendheid voor de toestand van autarkie.

                                               

Autonomie

Autonomie is zelfstandigheid en zelfbeschikking: de vrijheid van een entiteit, bijvoorbeeld een individu, organisatie of natie om zelfstandig beslissingen te nemen. Het begrip komt voor in politiek, technisch, filosofisch, geneeskundig, moreel en ...

                                               

Bedieningsorgaan

Een bedieningsorgaan is een object waarmee invloed kan worden uitgeoefend op een systeem. Bedieningsorganen zijn een onderdeel van een mens-machine-interface, en bevinden zich op de systeemgrens. Het ontwerpen van bedieningsorganen is een belangr ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →