ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 19                                               

Conserveringstechniek (objecten en organismen)

Een conserveringstechniek is een methode of protocol waarmee men probeert een voorwerp langer bewaarbaar te maken, te conserveren in een toestand die de oorspronkelijke toestand zo dicht mogelijk benadert inclusief de bestaande beschadigingen en ...

                                               

Design and Engineering Practice

Een Shell Design and Engineering Practice is een document waarmee Shell aangeeft hoe op een bepaald gebied petrochemische fabrieken op een gestandaardiseerde manier dienen te worden ontworpen. Oorspronkelijk ontwikkeld door Shell voor eigen gebru ...

                                               

DIN-rail

Een DIN-rail is een gestandaardiseerd type metalen rail die gebruikt kan worden voor het bevestigen van automatische zekeringen, draadklemmen en diverse industriele schakelapparatuur tegen de achterwand van een installatiekast. De benaming DIN-ra ...

                                               

Forze

Forze Hydrogen Electric Racing is het studententeam van de Technische Universiteit Delft dat gespecialiseerd is in waterstof-elektrisch racen. Het werd in 2007 opgericht door Edgar van Os en heeft inmiddels 8 waterstofraceautos met een brandstofc ...

                                               

Fusielassen

Fusielassen is een techniek om glasvezel met elkaar te verbinden. Tijdens het fusielassen worden twee uiteindes glasvezel verhit door een elektrische vlamboog en zonder toevoeging van een vreemd materiaal aan elkaar versmolten. Deze techniek is z ...

                                               

Handvat

Een handvat of heft is het deel van een voorwerp waarmee men het object kan verplaatsen, optillen of anderszins gebruiken of bedienen. Een handvat kan open of gesloten zijn, horizontaal of verticaal geplaatst zijn, recht of gebogen zijn. Naargela ...

                                               

Hechtingsmechanisme

Hechtingsmechanisme is het principe waarmee twee materialen aan elkaar vast zitten. Voorbeelden van hechtingsmechanisme zijn; Sinteren Klitten Mechanische verankering Smelten Chemische verankering Lassen Bevochtigen Lijmen Solderen Plasma Molecul ...

                                               

Heteronomie

Heteronomie staat in tegenstelling tot autonomie. Waar dit laatste begrip betrekking heeft op het vermogen van het individu om zelfstandig beslissingen te nemen, wil heteronomie zeggen, dat men niet in staat is zelf de eigen wil te bepalen. Dat o ...

                                               

Increment

Het increment is datgene wat aan iets wordt toegevoegd, waardoor het in grootte toeneemt. Het afgeleide bijvoeglijke naamwoord is incrementeel. Het tegenovergestelde van een increment is een decrement. Het meest kenmerkend aan een incrementele ve ...

                                               

Innovatiecluster Drachten

Het Innovatiecluster Drachten is een bedrijvennetwerk van hightech-maakindustrie en kennisinstellingen in Fryslân, Groningen en Drenthe die vooroplopen met technische innovaties in producten en oplossingen wereldwijd. Het doel van de samenwerking ...

                                               

InnovatieNetwerk

InnovatieNetwerk is een publieke netwerkorganisatie die in januari 2000 in het leven is geroepen door het Nederlandse ministerie van LNV. De organisatie komt voort uit de vroegere Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek. InnovatieNetwerk hee ...

                                               

Instandhouding (bouw)

Instandhouding is het totaal aan activiteiten om een gebouw te behouden, gegeven de huidige staat waar het zich in bevindt. Instandhouding heeft daarmee een relatie met onderhoud. Het verschil tussen beide is dat onderhoud toeziet op het behouden ...

                                               

Interoperabiliteit

Producten, systemen of organisaties zijn interoperabel als ze zonder beperkingen samen kunnen werken. De term wordt vaak gebruikt in de IT, bij de spoorwegen, de medische sector en bij overheidsorganisaties bij onderlinge samenwerking en bij same ...

                                               

Kink

Een kink is een lus in een kabel, touw of snoer die ontstaat doordat een kabel op onjuiste manier uitgetrokken wordt. Een kink kan ontstaan doordat een kabel, die eerst is opgehaspeld op een ronddraaiende spoel, daarna van de spoel wordt afgetrok ...

                                               

Klimaatbeheersing

Klimaatbeheersing is het reguleren van de toestand van de lucht in een bepaald gebied. In sciencefiction kan het gebied een hele planeet omvatten en wordt het klimaat daadwerkelijk beheerst en de weersgesteldheid beïnvloed. In het echt is het geb ...

                                               

Kopiëren

In de digitale elektronica zijn alle kopieen identiek; er vindt geen kwaliteitsverlies plaats. Dit heeft voor- en nadelen. Het voordeel is dat gegevens nauwkeurig gehandhaafd kunnen blijven. Het nadeel is dat iemand auteursrechtelijk beschermd ma ...

                                               

Leidse instrumentmakers School

De Leidse instrumentmakers School is een school die MBO-opleidingen fijnmechanische techniek verzorgt. De school is gevestigd in de Nederlandse stad Leiden, aan de Einsteinweg 61. De opleiding biedt specialisaties op de terreinen metaal, glas, la ...

                                               

Lettersjabloon

Lettersjablonen worden gebruikt voor het aanbrengen van vermating en teksten op technische tekeningen. Door de voorgevormde tekens, volgens het normschrift, wordt een goed leesbaar en eenduidig tekstbeeld verkregen. Een lettersjabloon wordt verva ...

                                               

Low tech

Het gaat telkens om de traditionele vorm van. textielbewerking alcoholproductie: wijn, bier, whisky metaalbewerking houtbewerking molen bewaartechnieken: roken, pekelen, drogen glasblazen biolandbouw metselen weven

                                               

Mean time between failures

Mean time between failures of MTBF is een term uit de bedrijfskunde. Vertaald betekent het gemiddeld storingsvrij interval, waarbij de storing slaat op componenten van een installatie. Hierbij kan het om elektronica, maar ook om hele treinen gaan ...

                                               

Mechanisering

Mechanisatie is een proces dat waarschijnlijk reeds lang voor onze tijdrekening begonnen is. Er zijn aanwijzingen dat de Chinezen al 3000 jaar v.Chr. waterkracht door middel van een waterrad wisten aan te wenden voor het oppompen van water voor d ...

                                               

MESC

MESC staat voor Material and Equipment Standards and Code. Het is een stuk gereedschap voor de standaardisatie en behandeling van materialen die in de petrochemie gebruikt worden. Voortgekomen uit de in 1914 opgestelde Materials Catalogue van de ...

                                               

Modulariteit

Modulariteit is de mate waarin de componenten van een systeem kunnen worden gescheiden en gecombineerd, wat vaak de flexibiliteit van het systeem vergroot. Het concept van modulariteit wordt voornamelijk gebruikt om complexiteit te verminderen do ...

                                               

Module

Een module is een onderdeel van een groter geheel, dat zelf ook weer bestaat uit meerdere onderdelen. Dit geheel staat ook bekend als een modulair systeem. Een wiel is bijvoorbeeld een module van een auto. Veel technische producten zijn opgebouwd ...

                                               

Neurofeedback

Neurofeedback, ook wel neurotherapie, neurobiofeedback of EEG-biofeedback genoemd, is een therapie waarbij de hersengolfactiviteit wordt omgezet in beelden, geluiden of trillingen. Met behulp van deze" feedback” zou men via operante conditionerin ...

                                               

Nieten

Nieten is het aan elkaar hechten van twee of meer dingen met behulp van nietjes een nietapparaat. Nieten gebeurt niet alleen om velletjes papier aan elkaar te hechten, maar ook om bijvoorbeeld gipsplaten vast te zetten, elektrische draden aan de ...

                                               

Ontluchten

Ontluchten is het verwijderen van lucht uit een systeem dat met vloeistof is gevuld. Dit kan om verschillende redenen gebeuren: Opgehoopte lucht in een vloeistofsysteem kan de doorstroming belemmeren bijvoorbeeld bij thermosifonkoeling of in een ...

                                               

Ontstoffingstechnologie

Ontstoffingstechnologie is de technologie die het afscheiden van stofdeeltjes uit een gasstroom beschrijft. Het afscheiden van stofdeeltjes uit een gasstroom wordt veelal toegepast om twee redenen: Tegengaan van stofemissies ter verbetering van d ...

                                               

Passing (werkstuk)

Een passing bepaalt welke toleranties bij in elkaar passende onderdelen van werktuigen en machines toegestaan zijn, bijvoorbeeld of een as gemakkelijk, stroef of helemaal niet in een gat kan ronddraaien. Men kent bijvoorbeeld een losse passing ee ...

                                               

Probabilistisch ontwerpen

Probabilistisch ontwerpen is een benadering van het technisch ontwerpen waarbij expliciet rekening wordt gehouden met risico’s en onzekerheden. De term probabilistisch ontwerpen wordt met name toegepast met betrekking tot het dimensioneren van co ...

                                               

Productlift

Een productlift is een machine waarmee producten automatisch van het ene niveau naar het andere niveau kunnen worden getransporteerd. In de interne logistiek zijn er verschillende manieren om productstromen te laten stijgen of dalen. Een veel geb ...

                                               

Retourperiode

Een retourperiode of herhalingsperiode is een begrip in de ingenieurstechniek die gebruikt wordt bij het ontwerpen. In veel gevallen is het onmogelijk of oneconomisch om bij het ontwerpen van constructies geheel zeker te zijn dat het gebouw alle ...

                                               

Retourstroom

Retourstroom is het deel van de aanvoer dat terugvloeit. Het begrip wordt bijvoorbeeld gebruikt bij elektrische energievoorziening en bij stadsverwarming. Ook de terugkerende stroom van lege verpakkingen naar de leverancier wordt aangeduid als re ...

                                               

RF-artikelbeveiligingssysteem

Een RF-etiket is een zelfklevend etiket waarin een spiraalvormige spoel een condensator is verwerkt. Een RF-etiket wordt veelal gebruikt voor het bestrijden van winkeldiefstal. In tegenstelling tot de recentere RFID-technologie kan met het etiket ...

                                               

Safety Integrity Level

Safety Integrity Level, afgekort SIL, is een normatieve methode voor de beoordeling van elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische systemen met betrekking tot de betrouwbaarheid en veiligheid van de procesvoortgang. SIL is een on ...

                                               

Schepping

Schepping of creatie duidt zowel het maken van iets nieuws aan als het geschapen resultaat. Oorspronkelijk is de Schepping het aanmaken van het heelal inclusief levende wezens door een of meer goden in vele religies, en het heelal zelf. Het kan d ...

                                               

Slijtage

Slijtage is het eroderen van materiaal door een actie van een ander lichaam. De studie naar slijtage heet tribologie. Om slijtage te voorkomen, kan men voorwerpen bedekken met harde materialen zie hardheidsschaal van Mohs. Dit wordt coaten genoem ...

                                               

Stapresponsie

De stapresponsie is de uitvoer van een systeem wanneer een stap als invoer wordt aangelegd, waarbij het systeem volledig in nultoestand is. Dit betekent dat de beginvoorwaarden van de differentiaalvergelijking die het systeem beschrijft, alle nul ...

                                               

Superintelligentie

Een superintelligentie, hyperintelligentie of bovenmenselijke intelligentie is een hypothetische agent die een intelligentie bezit die dat van genieen en andere hoogbegaafde mensen verre overtreft. Technologische voorspellers en onderzoekers zijn ...

                                               

Systeemkunde

Systeemkunde, of systeemleer, is de wetenschap over het analyseren en ontwerpen van technische en organisatorische systemen, en is gebaseerd op het denken in systemen, processen en regelkringen.

                                               

Techniekfilosofie

De techniekfilosofie is de filosofische discipline die onderzoek doet naar aard en betekenis van techniek en de verhouding tussen techniek, mens en samenleving.

                                               

Technofilie

Technofilie is een liefde voor en vertrouwen in nieuwe technologieen. Het kan zelfs leiden tot een overmatig geloof in technologische vernieuwing. Volgens de bedenker van de term, Neil Postman, zijn technofielen blind voor de onvolkomenheden van ...

                                               

Technofobie

Technofobie is de angst voor technologie en als zodanig het tegengestelde van technofilie. Technofoben hebben een vage afkeer van nieuwe technologieen en ondervinden moeilijkheden bij het vertrouwen en in gebruik nemen van een nieuwe technologie. ...

                                               

Technological fix

Met technological fix of technical fix wordt bedoeld dat bij de oplossing van problemen of een bepaald probleem bovenal aan techniek of technologie wordt gedacht. Voorbeeld zijn het oplossen van verkeersveiligheid met veiliger auto’s, menselijke ...

                                               

Technologieboom

In strategiespellen is een technologieboom een hierarchische structuur van de mogelijke technologieen die de speler kan onderzoeken. Dit concept is omstreeks 1980 geïntroduceerd door Francis Tresham; hij gebruikte de term in zijn bordspel Civiliz ...

                                               

Technologische singulariteit

Technologische singulariteit is een hypothetische toekomstvisie die voorspelt dat kunstmatige intelligentie zichzelf zal verbeteren en daardoor meer invloed krijgt op de richting waarin de maatschappij zich beweegt dan de mens zelf. De voorspelli ...

                                               

TÜV

Onder de afkorting TÜV worden in Duitsland verenigingen verstaan die zich bezighouden met wettelijk voorgeschreven keuringen van materieel en apparatuur en certificering van producten en managementsystemen. De bekendste hiervan is de periodieke a ...

                                               

Vacuüm

Een vacuüm is een ruimte zonder materie en zonder druk. In het dagelijks taalgebruik hanteert men ook wel de term luchtledig, omdat de afwezigheid van lucht een sterk verlaagde druk veroorzaakt. In een theoretisch perfect vacuüm bedraagt de druk ...

                                               

Vacuümtechniek

Vacuümtechniek omvat alle technische middelen die toegepast worden om binnen een bepaalde ruimte de gasdruk aanzienlijk te verlagen: het teweegbrengen van een vacuüm. Om een vacuüm van gewenste kwaliteit te bereiken zijn diverse typen vacuümpompe ...

                                               

Verbindingstechnieken

Verbindingstechnieken zijn methoden om twee onderdelen aan elkaar te bevestigen, bijvoorbeeld met schroeven, klinknagels, soldeertin of lijm. Verbindingstechnieken zijn te herleiden tot drie basisprincipes: krachtopsluiting, vormopsluiting en mat ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →