ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 2                                               

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde of geografie schrijven) is een wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met het bestuderen van het aardoppervlak, het in kaart brengen van vormen van bijvoorbeeld cultuur, het plantenleven en de dierenwereld, gebruik van he ...

                                               

Regionale geografie

Regionale geografie is een deelwetenschap van zowel de sociale geografie als de fysische geografie. We beperken ons hier tot een behandeling van regionale geografie als deel van de sociale geografie. Eigenlijk is het niet mogelijk een eenduidige ...

                                               

Henk Berendsen

Hendrik Johan Arnold Berendsen was een Nederlands fysisch geograaf, die vooral bekend is om het gedetailleerd in kaart brengen van stroomruggen in de Nederlandse ondergrond.

                                               

Geologie van Nederland

De geologie van Nederland en Vlaanderen ten noorden van de Ardennen, net als die van een groot deel van het Deense en Duitse Waddengebied, bestaat aan het oppervlakte uit ongeconsolideerde zeer jonge sedimenten. De nabijheid van het laaggelegen d ...

                                               

Regionale geologie

Met regionale geologie wordt de geologische beschrijving en bestudering van een bepaalde regio bedoeld. Bij regionale geologie vindt grootschalig onderzoek plaats, vaak op meerdere fronten om de geologische geschiedenis van een gebied te achterha ...

                                               

Geologie van Bonaire

Bonaire is het meest oostelijk gelegen eiland van de ABC-eilanden. De geologie van Bonaire beschrijft hoe het eiland is gevormd en welke geologische processen plaatsgevonden hebben die Bonaire het huidige uiterlijk geven.

                                               

Oude blauwe zeeklei

De oude blauwe zeeklei of oude zeeklei is een laag zeeklei in de ondergrond van West- en Noord-Nederland, het westen van Vlaanderen en de Franse Nederlanden. Voorheen behoorde deze tot de Afzetting van Calais. In de huidige lithostratigrafische i ...

                                               

Dike (geologie)

Een dike of gang is in de geologie een plaatvormig lichaam dat oorspronkelijk horizontale gesteentelagen doorsnijdt. Dikes kunnen zowel magmatisch als sedimentair van oorsprong zijn.

                                               

Tijdlijn van de Nederlandse geschiedenis

Blok, D.P. red et al 1977-1983: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, Fibula-Van Dishoeck, Haarlem. Berendsen, H.J.A. 2004: De vorming van het land, Inleiding in de geologie en de geomorfologie, Koninklijke Van Gorcum, Assen. Asaert, G., Bossche ...

                                               

Hendrik Albertus Brouwer

Hendrik Albertus Brouwer was een Nederlands structureel geoloog, petroloog en mineraloog. Brouwer deed onderzoek naar de geologie van Nederlands-Indie, Lapland en Zuid-Spanje en structurele geologie en gebergtevorming in het algemeen.

                                               

Geologie van Ardennen en Eifel

De geologie van de Ardennen en de Eifel zoals die tegenwoordig te zien is, is het gevolg van tektonische, sedimentaire en vulkanische gebeurtenissen en processen die over een tijdspanne van miljoenen jaren plaatsvonden. Het laaggebergte dat het h ...

                                               

Jonge zeeklei

De jonge zeeklei - ook wel met de verouderde term afzetting van Duinkerke aangeduid - is de jongste laag zeeklei in de ondergrond in Nederland en Belgie. Jonge zeeklei komt vooral voor in Zeeland, het noorden van Noord-Holland, Friesland en Groni ...

                                               

Laat Pleistoceen

De subserie Laat Pleistoceen is een onderverdeling van de serie Pleistoceen. Het Laat Pleistoceen volgt op het Midden-Pleistoceen en gaat aan het Holoceen vooraf. In de stratigrafische colom wordt het Laat Pleistoceen vertegenwoordigd door het Ta ...

                                               

Jan Umbgrove

Johannes Herman Frederik Umbgrove, 5 februari 1899 - Wassenaar, 14 juni 1954) was een Nederlandse geoloog en aardwetenschapper.

                                               

Midden-Nederlandse zandgebied

Het Midden-Nederlandse zandgebied ligt in het oosten van de provincie Utrecht en in het westen en noorden van de provincie Gelderland. Het gebied wordt gekenmerkt door relatief hoge stuwwallen die zijn gevormd in het Saalien. De hoogste toppen va ...

                                               

Geschiedenis van Nederland

                                               

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis

Het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis was een onderzoeksinstituut van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Op 1 januari 2011 fuseerde het ING met het Huygens Instituut, waardoor een nieuw instituut ontstond: het Huyge ...

                                               

Canon van Nederland

De Canon van Nederland is een lijst van vijftig themas die chronologisch een samenvatting geeft van de geschiedenis van Nederland. De Canon werd in 2006 samengesteld in opdracht van de Nederlandse staat, ten behoeve van het geschiedenisonderwijs. ...

                                               

Geschiedenis van achternamen in Nederland en België

De geschiedenis van achternamen in Nederland gaat over de vroegere Nederlandse gebruiken ten aanzien van achternamen en de wijze waarop achternamen werden ingevoerd in de napoleontische tijd.

                                               

Geschiedenis van de Joden in Nederland

Het is waarschijnlijk dat de eerste joden aankwamen in de Lage Landen, het hedendaagse Belgie en Nederland, tijdens de Romeinse verovering van het gebied aan het begin van de jaartelling. Er is weinig over bekend, behalve dat ze waarschijnlijk ni ...

                                               

Geschiedenis van de Nederlandse spelling

De geschiedenis van de Nederlandse spelling is een bewogen geschiedenis, die wordt gekenmerkt door vroege en veel pogingen om de spelling van het Nederlands te standaardiseren. In zowel Nederland, Vlaanderen als Suriname is een officiele spelling ...

                                               

Geschiedenis van het internet in Nederland

In Nederland begon de geschiedenis van het internet in 1982 op het CWI in Amsterdam, van waaruit het EUnet en NLnet het internet in Europa vorm gaven. Later werd ook het onderzoek- en onderwijsnetwerk SURFnet via NLnet aangesloten op het internet ...

                                               

Geschiedenis van de rechterlijke macht in Nederland

De geschiedenis van de rechterlijke macht, zoals Nederland die nu kent, begint in 1811. Het huidige Nederlandse grondgebied, werden bij het Franse keizerrijk van Napoleon ingelijfd. De Franse wetten en bestuurlijke en rechterlijke instellingen we ...

                                               

Maritieme geschiedenis van de Nederlanden: van de prehistorie tot 1585

De maritieme geschiedenis van de Nederlanden beschrijft het ontstaan en de ontwikkeling van de scheepvaart in de Lage Landen, vanaf de vroegste tijd tot 1585. Dit artikel wil daarvan een overzicht bieden. De hierop volgende periode wordt beschrev ...

                                               

Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis

Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, gesticht op 1 januari 2011. Het instituut onderzoekt teksten en bronnen uit het verleden van Nederland. Daarvoor ontwi ...

                                               

Geschiedenis van de spoorwegen in Nederland

De geschiedenis van de spoorwegen in Nederland begon op 20 september 1839, met de opening van de spoorlijn Amsterdam - Haarlem. Na de opening van de eerste spoorwegen in het Verenigd Koninkrijk en Belgie, werden er ook in Nederland plannen gemaak ...

                                               

Bibliografie van de geschiedenis der Nederlanden

Er zijn verschillende bibliografieen van de geschiedenis der Nederlanden, onder andere als beredeneerde bibliografie bij handboeken en standaardwerken. Hieronder wordt die van Geschiedenis van de Nederlanden gegeven, een recent handboek op het ge ...

                                               

Lijst van premiers van Nederland

Deze lijst van premiers van Nederland geeft een overzicht van de voorzitters van de ministerraad en minister-presidenten van Nederland sinds 1848. In 1848 werd bij een veelomvattende grondwetsherziening de positie van de ministers vastgelegd. Wat ...

                                               

Lijst van Nederlandse gemeenten

Deze pagina bevat een lijst van de 352 Nederlandse gemeenten, overeenkomstig de stand van zaken op 1 januari 2021. Daarnaast zijn drie openbare lichamen opgenomen die grotendeels op dezelfde manier worden bestuurd en als bijzondere gemeenten word ...

                                               

Lijst van grootste gemeenten in Nederland

Deze lijst van grootste gemeenten in Nederland toont de Nederlandse gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Op peildatum 1 januari 2021 waren er 32 gemeenten met 100.000 inwoners of meer. Hiervan liggen er vijftien in het landsdeel West-Nederlan ...

                                               

Lijst van vlaggen van Nederlandse deelgebieden

Dit artikel bevat een lijst van vlaggen van Nederlandse deelgebieden. Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier landen: Nederland, Curaçao, Aruba en Sint-Maarten. Nederland bestaat uit twaalf provincies. De Nederlandse Antillen zijn in 2010 ...

                                               

Nederlandse Rode Lijst (vogels)

Op de Nederlandse rode lijst staan alleen soorten die zich in Nederland voortplanten, dus geen overwinterende vogels. De rode lijsten worden eens in de 10 jaar bijgewerkt. Sovon Vogelonderzoek Nederland beoordeelde in opdracht van het Landbouw, N ...

                                               

Nederlandse Rode Lijst (vissen)

De Rode Lijsten worden regelmatig, bijvoorbeeld eens in de 10 jaar, bijgewerkt. Minister Cees Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 5 november 2004 de toenmalige Rode Lijsten voor bedreigde dier- en plantensoorten vastgesteld. ...

                                               

Lijst van voetbalinterlands België - Nederland

Lijst van voetbalinterlands Belgie - Nederland kan verwijzen naar: Lijst van voetbalinterlands Belgie - Nederland vrouwen Lijst van voetbalinterlands Belgie - Nederland mannen

                                               

Lijst van voetbalinterlands Nederland - Noord-Macedonië

Lijst van voetbalinterlands Nederland - Noord-Macedonie kan verwijzen naar: Lijst van voetbalinterlands Nederland - Noord-Macedonie mannen Lijst van voetbalinterlands Nederland - Noord-Macedonie vrouwen

                                               

Lijst van oorlogen van Nederland

Dit is een lijst van oorlogen van Nederland vanaf 1560. Nederland is als staat ontstaan tijdens de Tachtigjarige Oorlog als een verzameling van provincies en steden die zich op 1581 onafhankelijk verklaarden van het Spaanse Rijk. Daarmee werd de ...

                                               

Lijst van voetbalinterlands Italië - Nederland

Lijst van voetbalinterlands Italie - Nederland kan verwijzen naar: Lijst van voetbalinterlands Italie - Nederland vrouwen Lijst van voetbalinterlands Italie - Nederland mannen

                                               

Lijst van voetbalinterlands Australië - Nederland

Lijst van voetbalinterlands Australie - Nederland kan verwijzen naar: Lijst van voetbalinterlands Australie - Nederland vrouwen Lijst van voetbalinterlands Australie - Nederland mannen

                                               

Lijst van voetbalinterlands Brazilië - Nederland

Lijst van voetbalinterlands Brazilie - Nederland kan verwijzen naar: Lijst van voetbalinterlands Brazilie - Nederland mannen Lijst van voetbalinterlands Brazilie - Nederland vrouwen

                                               

Maatschappij (sociale wetenschappen)

Het begrip maatschappij valt grotendeels samen met de notie samenleving maar legt meer de nadruk op de institutionele, ordenende aspecten van de samenleving: de staat en de staatsapparaten. Daarmee is het ook een meer territoriumgebonden begrip d ...

                                               

Stichting Biowetenschappen en Maatschappij

De Stichting Biowetenschappen en Maatschappij is een Nederlandse stichting, die in 1969 is opgericht om het publiek voorlichting te geven over de biowetenschappen.

                                               

Tolerantie (maatschappij)

Tolerantie of verdraagzaamheid is een sociale, culturele of in een religieuze context gebruikte term die de mate aangeeft waarin afwijkend gedrag of leden van bepaalde groepen niet worden gediscrimineerd ondanks hun afwijkend en door de meerderhe ...

                                               

Verklaring van de rechten van de mens en de burger

De Verklaring van de rechten van de mens en de burger is een tekst over grondrechten en democratie die van 20 tot 26 augustus 1789 is aangenomen door de Nationale Grondwetgevende Vergadering tijdens de Franse Revolutie. Het is een fundamentele en ...

                                               

Maatschappij van Weldadigheid

De Maatschappij van Weldadigheid is een particuliere organisatie in de 19e eeuw die armoedige gezinnen, veelal uit de grote steden, wilde helpen om een eigen bestaan op te bouwen als boer. In de 20e eeuw werd het accent van de werkzaamheden versc ...

                                               

Black Achievement Awards

Black Achievement Awards zijn Nederlandse erkenningsprijzen die jaarlijks uitgereikt worden aan personen of organisaties die zich als zwart rolmodel verdienstelijk hebben gemaakt in de Nederlandse samenleving. De prijzen werden in 2016 ingesteld ...

                                               

Bevolking van Nederland

Nederland telde op 1 november 2019: 17.424.978 inwoners. De bevolking is in de laatste anderhalve eeuw meer dan vervijfvoudigd. Het bevolkingsaantal zal volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS toenemen, naar verwachting tot 18 miljoen ...

                                               

Levensbeschouwing

Levensbeschouwing is een visie op het leven: wat het leven betekent, wat de waarde ervan is en hoe het geleefd moet worden. Een term die erop lijkt is filosofie, alhoewel filosofie vooral een gerichte levensbeschouwelijke activiteit op rationele ...

                                               

Bevolkingsontwikkeling in Nederland

De belangrijkste factoren voor de bevolkingsontwikkeling van Nederland zijn: Geboorte Relatievorming en -ontbinding huwelijken, geregistreerd partnerschap) Menselijke migratie Sterfte Deze factoren hebben effect op de omvang en samenstelling van ...

                                               

Domesticatie van de hond

De domesticatie van de hond begon ruim 14.000 jaar geleden, mogelijk eerder. Daarna hebben meerdere vormen of processen van domesticatie plaatsgevonden en hebben honden allerlei functies voor mensen vervuld, zoals trekdier, waakdier, proefdier en ...

                                               

Plus Magazine

Het tijdschrift Plus Magazine is een uitgave van Senior Publications Nederland bv, een samenwerking van Bayard Presse Benelux en de Roularta Media Group. Het maandblad verschijnt in Nederland en Belgie en is bedoeld voor lezers ouder dan 50 jaar. ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →