ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 20                                               

Portaal: Wetenschap & Technologie

                                               

Wetenschapper

Een wetenschapper of geleerde is iemand die veelal gestudeerd heeft aan een universiteit of andere instelling voor hoger wetenschappelijk onderwijs en beroepshalve wetenschappelijke arbeid verricht. In het werk van de wetenschapper kan men vanoud ...

                                               

Burgerwetenschap

Burgerwetenschap, ook wel aangeduid met de Engelse term citizen science, is wetenschappelijk onderzoek dat in zijn geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd door vrijwilligers, vaak in samenwerking met of onder begeleiding van wetenschappers met ee ...

                                               

Dichotomie

Een dichotomie is de opdeling in twee niet-overlappende structuren of begrippen. Dichotomie is een vorm van polychotomie. De term komt van het Griekse dichotomia, dat tweedeling betekent. De term wordt in uiteenlopende wetenschapsgebieden gebruik ...

                                               

ERC Advanced Grant

Een ERC Advanced Grant is een Europese prestigeuze subsidie voor actieve en onafhankelijke onderzoeksleiders die zich minimaal 10 jaar bewezen hebben met significant en origineel onderzoek. Het onderzoeksvoorstel kan betrekking hebben op alle wet ...

                                               

ERC starting grant

Een ERC starting grant is een Europese subsidie bestemd voor veelbelovende wetenschappelijk talenteerde gepromoveerde onderzoekers met 2 tot 7 jaar onderzoekservaring die een uitstekend onderzoeksvoorstel hebben. Het voorgestelde onderzoek kan be ...

                                               

Evolutie

Evolutie is, via het Frans, afgeleid van het Latijnse werkwoord evolvere: "zich ontrollen". Vooral de figuurlijke betekenis "ontwikkeling" wordt in het Nederlands binnen verschillende contexten gebruikt:

                                               

Fundamentele wet

Een fundamentele wet is een principe dat geacht wordt aanwezig te zijn, waaraan niet te tornen valt. Fundamentele wetten bestaan als concept op diverse terreinen, zoals in religies, de filosofie, de wetenschap, rechtsstelsels, en als trivialer be ...

                                               

Gammawetenschappen

Met gammawetenschappen bedoelt men in Nederland en Vlaanderen de wetenschappen die zich met maatschappij en gedrag bezighouden: onder andere sociologie, antropologie, bestuurskunde, economie, rechten, politicologie, psychologie en communicatiewet ...

                                               

Hulpwetenschap

Een hulpwetenschap is een wetenschappelijke discipline die een bepaalde tak van wetenschap ondersteunt. Met name de geschiedschrijving kent verschillende hulpwetenschappen. Tot de historische hulpwetenschappen behoren onder andere de paleografie, ...

                                               

Interactie

Interactie of wisselwerking is het op elkaar reageren door zaken, processen, personen of organisaties. Het betreft een zeer groot aantal en daarmee zijn er dan ook vele verschillende soorten interactie. Zo heeft sociale interactie betrekking op h ...

                                               

Interdisciplinariteit

Het begrip interdisciplinariteit betekent letterlijk tussen de disciplines. Het gaat om een benaderingswijze in de wetenschap waarbij men zich niet beperkt tot de eigen discipline, maar waar een tussenpositie wordt gecreeerd. Soms is dat door de ...

                                               

Internationale Raad voor Wetenschappen

De Internationale Raad voor Wetenschappen, Frans: Conseil International pour la Science) is een internationale, niet-gouvernementele organisatie van wetenschappelijke verenigingen en wetenschappelijke academieen. De zetel van de organisatie is in ...

                                               

Methodologie

Methodologie is de studie van de wetenschappelijke methoden, de procedures en werkwijzen, die moeten worden gebruikt om kennis te verwerven en om de wetenschap vooruit te helpen. Elke vakdiscipline heeft eigen methoden en technieken en vaak ook e ...

                                               

Multidisciplinair

Een multidisciplinaire activiteit is een activiteit, zoals bepaalde vormen van wetenschap en kunst, waarbij kennis vanuit meerdere disciplines gecombineerd wordt ingezet om de activiteit te voltooien.

                                               

Polychotomie

Een polychotomie of polytomie is de opdeling in meer dan twee niet-overlappende structuren of begrippen. De term komt naar analogie van de term dichotomie, van het Griekse dichotomia, wat tweedeling betekent. In de biologie spreekt men van dichot ...

                                               

Ruimtelijke wetenschappen

Ruimtelijke wetenschappen is een verzamelnaam van een aantal maatschappijwetenschappen. Ruimtelijke wetenschappen houden zich bezig met de interactie tussen mensen en hun fysieke omgeving. Voorbeelden van interessante verschijnselen op deze vakge ...

                                               

Symposium (wetenschap)

Een symposium, ook wel een wetenschappelijk congres of wetenschappelijke conferentie genoemd, in de wetenschap is een bijeenkomst van wetenschappelijk onderzoekers voor de presentatie van hun werk, verdere beeldvorming op een bepaald onderwerp en ...

                                               

Vakdiscipline

                                               

Vakliteratuur

Vakliteratuur is het geheel aan publicaties dat specifieke informatie bevat over één bepaald onderwerp. Vakliteratuur kan ook behoren tot de wetenschappelijke literatuur en dan omvatten alle publicaties over een afgebakend deelgebied van de weten ...

                                               

Vakdiscipline

Vakwetenschap of vakdiscipline, kort voor vakspecialistische wetenschap, is een bestaand wetenschappelijk vakgebied. Iedere afzonderlijke vakwetenschap richt zich uitsluitend op een eigen, nauw omschreven kenobject. De vakwetenschap staat tegenov ...

                                               

Vrouwen in de wetenschap

Vrouwen hebben vanaf het ontstaan van het wetenschappelijk denken belangrijke bijdragen geleverd aan de wetenschap, maar hebben geregeld barrières van uiteenlopende aard moeten slechten om daartoe te komen. Vrouwen waren met name bij de geneeskun ...

                                               

Wetenschappelijke fotografie

Wetenschappelijke fotografie is fotografie die ten dienste staat van wetenschappelijk onderzoek of documentatie. De beelden die hieruit voorkomen worden met name gebruikt voor kennisrepresentatie. Fotografie zelf wordt zelf niet gezien als een we ...

                                               

Wetenschapsantropologie

                                               

Wetenschapsdynamica

Wetenschapsdynamica, wetenschapsstudies of wetenschap- en techniekstudies is het vakgebied dat de ontwikkeling en maatschappelijke effecten van wetenschap bestudeert. Het vakgebied is ontstaan uit onder meer de wetenschapssociologie, wetenschapsg ...

                                               

Wetenschapssector

De wetenschapssector wordt gebruikt als aanduiding voor het geheel van de bedrijvigheid op het gebied van de wetenschap. Men spreekt in dit kader ook wel van de onderwijs- en wetenschapssector en soms van de cultuur- en wetenschapssector. In toen ...

                                               

Wetenschapstheater

Wetenschapstheater is een vorm van theater waarin wetenschap centraal staat. Behalve om de esthetiek gaat het vaak nog om een ander doel, zoals inzicht geven in het wezen van wetenschap of het stimuleren van denken over de maatschappelijke effect ...

                                               

WTK-complex

Het WTK-complex is een voorstelling van de drijvende krachten in de Westerse samenleving, bedacht door de Vlaamse filosoof Max Wildiers. Het complex bestaat uit drie individuele systemen die een bijzonder onderling verband vormen: wetenschap, tec ...

                                               

Lijst van eersten

Deze lijst is een lijst van eerste. mens/man/vrouw/dier/object/toepassing/gebeurtenis enz., dat wil zeggen iets wat zich voor het eerst voordoet of wordt gerealiseerd, of wat voor het eerst plaatsvindt, of voor het eerst wordt gemaakt enz. De lij ...

                                               

Lijst van ambassades in Nederland

De volgende landen zijn met een ambassade, consulaat of honorair consul vertegenwoordigd in Nederland. De meeste van deze ambassades zijn gevestigd in Den Haag, waar de Nederlandse regering zetelt; wanneer dit niet het geval is wordt dat vermeld. ...

                                               

Lijst van bolwerken van Amsterdam

In de 17e-eeuwse vestingwerken van Amsterdam waren 26 bolwerken, die allen op een na voorzien waren van een molen. Dit is een lijst van bolwerken van Amsterdam, beginnend in het noordwesten en lopend naar het oosten. De plaats van de bolwerken wo ...

                                               

Lijst van gebouwen in Bossche Schoolstijl

Dit is een incomplete lijst van bouwwerken geheel of grotendeels gebouwd volgens de denkbeelden van de Bossche School. Om de lijst niet te onoverzichtelijk lang te maken, zijn individuele woningen van de lijst gelaten. Uitzonderingen hierop zijn ...

                                               

Lijst van gebouwen in de gemeente Delfzijl

Kruiskerk van Delfzijl, gereformeerde kerk uit 1951 in de wijk Oud West Kadijk, 14 verdieping tellende woontoren in Delfzijl-Noord uit 2006. Delfzicht Ziekenhuis, het ziekenhuis voor Delfzijl en omgeving. Muzeeaquarium, museum met onder andere de ...

                                               

Lijst van elektriciteitscentrales in Nederland

Dit is een lijst van elektriciteitscentrales in Nederland. Hierin worden centrales of eenheden genoemd met een elektrisch vermogen van minimaal 1 MW. Alleen centrales die operationeel zijn worden genoemd, dus geen ontmantelde of gesloten centrale ...

                                               

Lijst van gotische gebouwen in Drenthe

Dit is een lijst van de gebouwen die in de gotische stijl zijn gebouwd in de Nederlandse provincie Drenthe. Vaak zijn de gebouwen niet volledig in gotische stijl gebouwd, in dat geval worden enkel de gegevens van het gotische gedeelte gegeven.

                                               

Lijst van gotische gebouwen in Flevoland

Dit is een lijst van de gebouwen die in de gotische stijl zijn gebouwd in de Nederlandse provincie Flevoland. Vaak zijn de gebouwen niet volledig in gotische stijl gebouwd, in dat geval worden enkel de gegevens van het gotische gedeelte gegeven.

                                               

Lijst van gotische gebouwen in Friesland

Dit is een lijst van de gebouwen die in de gotische stijl zijn gebouwd in de Nederlandse provincie Friesland. Vaak zijn de gebouwen niet volledig in gotische stijl gebouwd, in dat geval worden enkel de gegevens van het gotische gedeelte gegeven.

                                               

Lijst van gotische gebouwen in Gelderland

Dit is een lijst van de gebouwen die in de gotische stijl zijn gebouwd in de Nederlandse provincie Gelderland. Vaak zijn de gebouwen niet volledig in gotische stijl gebouwd, in dat geval worden enkel de gegevens van het gotische gedeelte gegeven.

                                               

Lijst van gotische gebouwen in Groningen

Dit is een lijst van de gebouwen die in de gotische stijl zijn gebouwd in de Nederlandse provincie Groningen. Vaak zijn de gebouwen niet volledig in gotische stijl gebouwd, in dat geval worden enkel de gegevens van het gotische gedeelte gegeven.

                                               

Lijst van gotische gebouwen in Limburg (Nederland)

Dit is een lijst van de gebouwen die in de gotische stijl zijn gebouwd in de Nederlandse provincie Limburg. Vaak zijn de gebouwen niet volledig in gotische stijl gebouwd, in dat geval worden enkel de gegevens van het gotische gedeelte gegeven.

                                               

Lijst van gotische gebouwen in de Nederlanden

Dit is een overzicht van de gebouwen die in de gotische stijl zijn gebouwd in de historische Nederlanden, die nu opgedeeld zijn in Belgie en Nederland. Vaak zijn de gebouwen niet volledig in gotische stijl gebouwd: in dat geval worden enkel de ge ...

                                               

Lijst van gotische gebouwen in Noord-Brabant

Dit is een lijst van de gebouwen die in de gotische stijl zijn gebouwd in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Vaak zijn de gebouwen niet volledig in gotische stijl gebouwd, in dat geval worden enkel de gegevens van het gotische gedeelte gegeven.

                                               

Lijst van gotische gebouwen in Noord-Holland

Dit is een lijst van de gebouwen die in de gotische stijl zijn gebouwd in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Vaak zijn de gebouwen niet volledig in gotische stijl gebouwd, in dat geval worden enkel de gegevens van het gotische gedeelte gegeven.

                                               

Lijst van gotische gebouwen in Overijssel

Dit is een lijst van de gebouwen die in de gotische stijl zijn gebouwd in de Nederlandse provincie Overijssel. Vaak zijn de gebouwen niet volledig in gotische stijl gebouwd, in dat geval worden enkel de gegevens van het gotische gedeelte gegeven.

                                               

Lijst van gotische gebouwen in Utrecht

Dit is een lijst van de gebouwen die in de gotische stijl zijn gebouwd in de Nederlandse provincie Utrecht. Vaak zijn de gebouwen niet volledig in gotische stijl gebouwd, in dat geval worden enkel de gegevens van het gotische gedeelte gegeven.

                                               

Lijst van gotische gebouwen in Zeeland

Dit is een lijst van de gebouwen die in de gotische stijl zijn gebouwd in de Nederlandse provincie Zeeland. Vaak zijn de gebouwen niet volledig in gotische stijl gebouwd, in dat geval worden enkel de gegevens van het gotische gedeelte gegeven.

                                               

Lijst van gotische gebouwen in Zuid-Holland

Dit is een lijst van de gebouwen die in de gotische stijl zijn gebouwd in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Vaak zijn de gebouwen niet volledig in gotische stijl gebouwd, in dat geval worden enkel de gegevens van het gotische gedeelte gegeven.

                                               

Lijst van gebouwen in Groningen (stad)

Gedempte Zuiderdiep 83 Groninger Museum Gotisch Huis Gerarda Gockingahuis Grand Theatre De Groenling Groene Weeshuis Gasuniegebouw Goudkantoor Ganzevoortsingel 57 Grafisch Museum Groningen

                                               

Lijst van hofjes in Den Haag

Deze lijst van hofjes in Den Haag geeft weer hoeveel hofjes er in Den Haag zijn van voor de Tweede Wereldoorlog. Botine Koopmans schreef in 2005 een boek over de 115 hofjes in Den Haag, maar er zijn er wat meer. Vijftig hofjes staan in Schevening ...

                                               

Lijst van hofjes in Hoorn

De Noord-Hollandse stad Hoorn kende in het verleden zes hofjes, waarvan er anno 2020 nog vijf over zijn. Het jongste hofje, het Truydemanshof, is in 1953 gebouwd.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →