ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 258                                               

CDA-kabinetsformatiecongres 2010

Het CDA-formatiecongres vond plaats op 2 oktober 2010 in de Rijnhal in Arnhem. Het was de eerste keer dat het CDA een congres hield over regeringsdeelname, vóórdat de Tweede Kamerfractie ermee had ingestemd. De datum van het congres werd vastgest ...

                                               

Constituerend beraad

Het constituerend beraad is de bijeenkomst van alle kandidaat-ministers van een nieuw Nederlands kabinet. Het wordt het wel omschreven als de oprichtingsvergadering van het kabinet. Het constituerend beraad staat onder leiding van de formateur. T ...

                                               

Historisch overzicht van kabinetsformaties in Nederland

Deze pagina geeft een historisch overzicht van kabinetsformaties in Nederland en hun lengte, sinds de Tweede Wereldoorlog. De formatie van een Nederlands kabinet gaat de ene keer veel sneller dan de andere keer. Soms moeten verschillende mogelijk ...

                                               

Paasakkoord

Het Paasakkoord is de overeenkomst tussen de coalitiepartijen van het kabinet-Balkenende II in de Tweede Kamer; CDA, VVD en D66, over bestuurlijke vernieuwing en werd in 2005 gesloten. Deze was noodzakelijk geworden nadat de Eerste Kamerfractie v ...

                                               

Regeringsverklaring

In Belgie kan de premier namens de regering verklaringen afleggen in het parlement. Dit gebeurt met name in de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van de vorming van de regering. Een ander type regeringsverklaring is de jaarlijkse S ...

                                               

Aangifteplicht (dierziekte)

De aangifteplicht van dierziekten in Nederland is de plicht tot het aangeven van verdachte ziektesymptomen en daarmee samenhangende administratieve onregelmatigheden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. In de Nederlandse Gezondheids- e ...

                                               

ABC-beleid

Het ABC-beleid is Nederlands rijksbeleid dat arbeids- en bezoekersintensieve bedrijven en voorzieningen koppelt aan goed door het Openbaar vervoer ontsloten locaties. Vervolgens wordt door het aanreiken van maximale parkeernormen getracht het aut ...

                                               

Alerteringssysteem Terrorismebestrijding

Het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding is een Nederlands alerteringssysteem, bedoeld om in geval van nood of dreiging alle benodigde personen en diensten te kunnen waarschuwen. Het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding is sinds 16 juni 2 ...

                                               

Algemeen Rijksambtenarenreglement

Het Algemeen Rijksambtenarenreglement, gemakshalve meestal afgekort tot ARAR, vormde samen met het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, tot 1 januari 2020 de basis voor de rechtspositie van de rijksambtenaren in Nederland. De bas ...

                                               

Asielrecht

De term asiel komt van het Griekse woord σῦλος, sylos beroofde met als voorvoegsel een α privativum, dat wil zeggen onberoofd → in veiligheid. Hieronder wordt verstaan een toevluchtsoord, onderkomen of vrijplaats, maar ook bescherming tegen gevar ...

                                               

Belanghebbende (recht)

In het Nederlandse bestuursrecht staat de belanghebbende centraal, omdat alleen de belanghebbende op kan komen tegen besluiten van bestuursorganen. Om als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 Algemene wet bestuursrecht te worden aangemerkt, m ...

                                               

Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19

De Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19) is een ministeriele regeling als een van de steunmaatregelen tijdens de coronacrisis in Nederland om ondernemingen in bepaalde sectoren te ondersteunen die getroffen worden door de gedwon ...

                                               

BES-fonds

Het BES-fonds is een begrotingsfonds, waaruit de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden gesubsidieerd. Het Rijk stopt jaarlijks een deel van haar belastingopbrengsten in het BES-fonds. De openbare lichamen BES ontvangen geld van ...

                                               

Bestuurlijk rechtsoordeel

Een bestuurlijk rechtsoordeel is volgens de ABRVS een rechtsoordeel dat door een bevoegd bestuursorgaan op verzoek gegeven is. Dit rechtsoordeel gaat over de toepasselijkheid van publiekrechtelijke voorschriften. Een bestuurlijk rechtsoordeel is ...

                                               

Beveiligingsvoorschrift Rijksdienst

Het Beveiligingsvoorschrift Rijksdienst 2005 bevat richtlijnen voor de aanwijzing van de beveiligingsambtenaar en verdere organisatie van integrale beveiliging bij de rijksdienst. De BVA draagt onder andere het Voorschrift Informatiebeveiliging R ...

                                               

Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984

In het Nederlandse Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 was de salariering van de burgerlijke rijksambtenaren geregeld. Voor politie en defensie zijn afwijkende regelingen opgesteld. Kenmerkend voor het BBRA was de indeling in 19 ...

                                               

BIG-register

Het BIG-register is een Nederlands register, waarin het basisberoep is opgenomen van personen die werkzaam zijn in een aantal beroepsgroepen in de gezondheidszorg. Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Ied ...

                                               

BIJ12

De organisatie is in 2013 ontstaan in verband met de overheveling van taken van de rijksoverheid naar lagere overheden, met name provincies. De provincies besloten om de taakverzwaring die samenhangt met deze overheveling, gezamenlijk aan te pakk ...

                                               

Burgerservicenummer

Het burgerservicenummer is een uniek persoonsgebonden nummer in Nederland. Iedereen die zich laat inschrijven in de Basisregistratie Personen krijgt zon nummer. Het is door de Nederlandse overheid in 2007 ingevoerd om, in combinatie met het DigiD ...

                                               

BZK-striping

De hulpverleningsvoertuigen van ambulance, brandweer, politie, Koninklijke Marechaussee, onderdelen van defensie, veiligheidsregios en reddingsbrigade in Nederland zijn voorzien van standaard kleuren en strepen per dienst. Deze striping wordt BZK ...

                                               

Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme

Het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme is een expertisecentrum op het gebied van voetbalvandalisme. Het bestaat sinds 1 april 1986 en wordt financieel ondersteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

                                               

Code Interbestuurlijke Verhoudingen

De Code Interbestuurlijke Verhoudingen is een document waarin het Nederlands kabinet, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op 9 november 2004 afspraken hebben vastgelegd over hoe de overheden voortaan met elkaar ...

                                               

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van een Nederlandse gemeente. Het college wordt in de bijzondere gemeenten van Caribisch Nederland aangeduid als Bestuurscollege. Het college kan worden vergeleken met een gem ...

                                               

Commissie Toekomst Accountancysector

De Commissie Toekomst Accountancysector is een commissie die belast is met onafhankelijk onderzoek naar de verbetering van de kwaliteit van wettelijke controles door accountants. De commissie is ingesteld door de Minister van Financien Wopke Hoek ...

                                               

Concretiserend besluit van algemene strekking

Concretiserend Besluit van Algemene Strekking is een term uit het Nederlands recht. Het CBAS is een Besluit in de zin van artikel 1:3 Awb en concretiseert als het ware het toepassingsgebruik van een Algemeen verbindend voorschrift naar tijd, plaa ...

                                               

Contra-terrorisme Infobox

De Contra-terrorisme Infobox is een samenwerkingsverband van tien instanties om terrorisme te bestrijden. Het gaat om een combinatie van partijen die normaliter niet of nauwelijks informatie met elkaar uitwisselen: opsporings- en inlichtingendien ...

                                               

CoronaMelder

CoronaMelder is een door de Nederlandse overheid ontwikkelde COVID-19-app. De app is een aanvulling op het bron- en contactonderzoek van de Gemeentelijke gezondheidsdienst. Met de app kan een gebruiker andere gebruikers waarschuwen als later bij ...

                                               

Crisis.nl

Crisis.nl is de officiele website van de Nederlandse overheid die ingezet wordt om tijdens rampen of crises te communiceren met de bevolking. De site wordt beheerd door het Nationaal Crisiscentrum. Als er geen crisis gaande is, vertoont de site e ...

                                               

Deltaplan voor het Cultuurbehoud

Het Deltaplan voor het Cultuurbehoud was een rijkssubsidiebeleid om de achterstand in behoud en beheer van de Nederlandse erfgoedinstellingen in te lopen. De subsidie werd beschikbaar gesteld van 1990 tot 1994. De subsidieregeling werd daarna met ...

                                               

DigiD

DigiD, uitgesproken als die-gie-dee, is een systeem waarmee Nederlandse overheden op internet iemands identiteit kunnen verifieren, een soort digitaal paspoort voor overheidinstanties. DigiD is in 2003 gelanceerd onder de naam Nieuwe Authenticati ...

                                               

Digikoppeling

Digikoppeling is een set van standaarden voor elektronisch berichtenverkeer tussen overheidsorganisaties. Het is een bouwsteen van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur en onderdeel van de generieke digitale infrastructuur van de overhe ...

                                               

Digipoort

Digipoort omvat het elektronisch bestuurlijk berichtenverkeer tussen belanghebbenden een specifiek overheidsorgaan, het" elektronische postkantoor”. Digipoort is opgedeeld in twee, nochtans gescheiden, onderdelen: Digipoort OTP en Digipoort Proce ...

                                               

Digitaal klantdossier

Digitaal Klantdossier is de term die gebruikt wordt binnen de Nederlandse overheid voor de verzameling gegevens die wordt bewaard door verschillende overheidsinstanties over werk en inkomen van burgers. Eigenlijk is het beter te spreken van een E ...

                                               

Digitale Werkomgeving Rijksdienst

De Digitale Werkomgeving Rijksdienst is een standaard digitale werkomgeving voor veel Nederlandse rijksambtenaren. Deze werkomgeving kan de ambtenaar gedeeltelijk zelf inrichten. De standaard digitale werkomgeving geeft invulling aan de kabinetsd ...

                                               

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland

Het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland is een Nederlandse meetschaal, welke aangeeft, wat het algemene dreigingsniveau is voor een terroristische aanslag in Nederland.

                                               

Driehoek (overheid)

De driehoek van een bepaald gebied is het overlegorgaan tussen de vertegenwoordigers van politie, Openbaar Ministerie en lokale overheid in Nederland. Afhankelijk van het gebied waar de driehoek betrekking op heeft, spreekt men van lokale of plaa ...

                                               

EHerkenning

eHerkenning is een gestandaardiseerd inlogsysteem, waarmee organisaties hun diensten veilig online toegankelijk kunnen maken. In essentie regelt eHerkenning de digitale herkenning en controleert het de digitale bevoegdheid van iemand die online e ...

                                               

EID-stelsel

Het eID-stelsel is een Nederlands stelsel en stelt burgers en bedrijven in staat om veilig online diensten af te nemen of hun zaken digitaal te regelen. Social logins, zoals die van Facebook en Google, vallen niet onder dit stelsel. Het is niet t ...

                                               

Elektronisch Kinddossier

Het Elektronisch Kinddossier is een digitaal dossier waarin informatie over de gezondheid en ontwikkeling van kinderen in Nederland bewaard en beschikbaar gemaakt wordt. Het Elektronisch Kinddossier wordt gebruikt door instellingen in de Jeugdgez ...

                                               

Energiebox

De energiebox is een initiatief van het ministerie van VROM en heeft als doel het energiegebruik van de Nederlandse huishoudens terug te dringen. Het bestaat uit een collectie energiebesparende middelen, waar ter waarde van 100 euro een selectie ...

                                               

Externe veiligheid

Externe veiligheid is een begrip uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen en beschrijft de kans dat personen in de omgeving van een activiteit waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, slachtoffer worden van een ongeval met die stoffen. ...

                                               

Gemeentefonds (Nederland)

Het Gemeentefonds is in Nederland een begrotingsfonds, waaruit gemeenten worden gesubsidieerd. Het Rijk stopt jaarlijks een deel van zijn belastingopbrengsten in het Gemeentefonds. Gemeenten ontvangen geld van het Rijk om hun taken uit te voeren. ...

                                               

Generieke Digitale Infrastructuur

                                               

GOVCERT.NL

GOVCERT.NL is het Computer Emergency Response Team van de Nederlandse overheid ter ondersteuning van overheidsinstanties bij het voorkomen en afhandelen van veiligheidsincidenten.

                                               

Groepsrisico

Het groepsrisico is de kans per jaar dat een groep personen van een bepaalde grootte tegelijk slachtoffer wordt van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico is daarmee een maat voor de maatschappelijke ontwrichting die ontstaat door ...

                                               

Huis van de Nederlandse Provincies

Het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel is in 2000 opgericht door de twaalf Nederlandse provincies en het Interprovinciaal Overleg. Het HNP vervult als vooruitgeschoven post een signalerende functie en is een platform voor de gezamenlij ...

                                               

Idensys

Idensys was tot en met december 2018 in een pilot het publiek-private Nederlandse systeem voor elektronische identificatie. Het ontwikkelde in dat kader de Nederlandse standaard voor toegang tot digitale dienstverlening en uitwisseling van persoo ...

                                               

Interprovinciaal Overleg

Het Interprovinciaal Overleg is de vereniging van de twaalf Nederlandse provincies. De vereniging behartigt de belangen van de 12 provincies en vormt een platform voor de uitwisseling van kennis en innovatie. Het bestuur van het IPO bestaat uit d ...

                                               

Kalverschets

Een kalverschets was in Nederland een document waarop de kleuraftekening of het vlekkenpatroon van een kalf werd weergegeven. Van 1933 tot en met 1991 was het een wettelijk verplichte registratie in de rundveehouderij. Het diende als begeleidend ...

                                               

KansRijk

KansRijk is een jaarlijks terugkerend evenement op het gebied van duurzaamheid en innovatie. KansRijk wordt georganiseerd door SenterNovem, een agentschap van het ministerie van Economische zaken, in samenwerking met VROM, LNV en VenW. Het evenem ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →