ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 259                                               

Meerschap Paterswolde

Het Meerschap Paterwolde is een samenwerkingsverband van de gemeenten Groningen en Tynaarlo en tot 1 januari 2019 de voormalige gemeente Haren. Het Meerschap is belast met het beheer van het gebied rond het Paterswoldsemeer.

                                               

Middenstandsraad

De Middenstandsraad was een Nederlands raadsorgaan dat functioneerde van 1919 tot 1957. Deze raad besprak zaken die betrekking hadden op de middenstand en bracht daarover advies uit aan de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel en andere aut ...

                                               

MijnOverheid

MijnOverheid is een website van de Nederlandse overheid waarmee burgers hun overheidszaken via het internet kunnen regelen. De site is ontwikkeld om alle overheidsinformatie op één plek toegankelijk te maken. Mensen kunnen op de website van MijnO ...

                                               

Milieu Centraal

Milieu Centraal is een Nederlandse stichting, opgericht op 1 oktober 1997, met als doel het kweken van bewustwording over energieverbruik en milieu. De stichting werd opgericht door de Nederlandse overheid en wordt anno 2015 voor zon twee derde d ...

                                               

Model Architectuur Rijksdienst

Model Architectuur Rijksdienst of MARIJ was de generieke referentiearchitectuur voor organisaties in de Rijksdienst, i.c. de dertien kerndepartementen. In 2014 is deze architectuur vervangen door de Enterprise Architectuur Rijksdienst. De Model A ...

                                               

Nationaal Noodnet

Het Nationaal Noodnet is een landelijk telefoonnetwerk voor communicatie tussen overheid en hulpdiensten in Nederland, voor gebruik tijdens bijzondere situaties. Het Nationaal Noodnet is opgezet voor het geval dat tijdens rampen en andere calamit ...

                                               

Nationale Conventie (Nederland)

De Nationale Conventie was een adviescollege en werd eind 2005 ingesteld door de toenmalige minister voor Bestuurlijke Vernieuwing Alexander Pechtold van het Nederlandse kabinet Balkenende II. Pechtold - en met hem vele anderen - constateerden da ...

                                               

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie is in 2005 als onafhankelijke, binationale accreditatieorganisatie bij verdrag opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid om een deskundig en objectief oordeel te geven over de kwaliteit van he ...

                                               

Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden

De Nederlandse Financierings-maatschappij voor Ontwikkelingslanden is een Nederlandse ontwikkelingsbank die is opgezet als een bilaterale internationale financiele instelling gevestigd in Den Haag. FMO beheert fondsen voor de ministeries van Buit ...

                                               

Nederlandse Overheid Referentie Architectuur

Nederlandse Overheid Referentie Architectuur of NORA is het interoperabiliteitsraamwerk voor de Nederlandse overheid en vertaalt daartoe wetgeving, beleid en standaarden naar architectuurprincipes, beschrijvingen en modellen. Het is een beschrijv ...

                                               

Officielebekendmakingen.nl

Officielebekendmakingen.nl is een website van de Nederlandse overheid. Deze bestaat uit twee delen, de officiele bekendmakingen in de publicatiebladen van de centrale overheid en decentrale overheden, en de parlementaire documenten. Het Kennis- e ...

                                               

Oorlogswet voor Nederland

De Oorlogswet voor Nederland is een Nederlandse wet die vastgesteld is in 1996. Doel is de buitengewone bevoegdheden van het militair gezag en van het burgerlijk gezag te regelen als een beperkte noodtoestand of de algemene noodtoestand worden af ...

                                               

Oormerk

Een oormerk is een, meestal geel, genummerd label op de oren van rundvee – inclusief waterbuffel en Amerikaanse bizon – en sinds 2005 ook van schapen, geiten en varkens. De oormerken zijn een ambtelijk kenteken een hulpmiddel om de herkomst van d ...

                                               

Openbaar ambt (Nederland)

                                               

Overheid.nl

Het onderdeel wetten.overheid.nl bevat geconsolideerde teksten van officiele regelingen. Deze site bevat alle wetten, behalve begrotings- en wijzigingswetten en sommige goedkeuringswetten; naast de huidige teksten zijn ook die van oudere data van ...

                                               

Overheidsvordering

Een overheidsvordering is een automatische incasso van de Nederlandse overheid. Door de wet mag de overheid sinds 1 november 2009 zonder toestemming achterstallige schulden van de bankrekening van de debiteur afschrijven. De overheidsvordering ge ...

                                               

Persoonsgebonden nummer

Een persoonsnummer of persoonsgebonden nummer is een nummer dat als identificatiecode gekoppeld is aan een natuurlijk persoon en het mogelijk maakt een mens uniek te identificeren in een gegevensbestand.

                                               

PKIoverheid

PKIoverheid is de public key infrastructure van de Nederlandse overheid. Net als elke andere PKI is het een afsprakenstelsel om digitale certificaten uit te geven en te beheren. PKIoverheid wordt beheerd door Logius.

                                               

Plaatsgebonden risico

Plaatsgebonden risico is een begrip dat uitdrukking geeft aan de mate van externe veiligheid van een locatie. Het PR wordt gedefinieerd als "de kans per jaar dat een persoon, die zich continu en onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt, overlij ...

                                               

Programmaraad

Een programmaraad was een onafhankelijk Nederlands regionaal adviesorgaan voor kabelexploitanten. Het adviseerde kabelexploitanten – zoals UPC en Ziggo – bij de samenstelling van het wettelijk basispakket zenders op de kabel. Dat basispakket best ...

                                               

Provinciale Staten (historisch)

De Provinciale Staten of Staten-provinciaal waren in de Lage Landen een vergadering van afgevaardigden van de standen uit een gewest. Ze ontstonden aanvankelijk als een college voor advies aan en overleg met de vorst. Staten of Provinciale Staten ...

                                               

Provinciefonds

Het Provinciefonds is een Nederlands begrotingsfonds, waaruit provincies worden gesubsidieerd. Het Rijk stopt jaarlijks een deel van haar belastingopbrengsten in het Provinciefonds. Provincies ontvangen geld van het Rijk om hun taken uit te voere ...

                                               

Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer

Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer is een registratienummer in Nederland. Het is de tegenhanger van het burgerservicenummer voor niet-natuurlijke personen. Alle rechtspersonen en samenwerkingsverbanden krijgen bij inschri ...

                                               

Reclassering in Nederland

In Nederland wordt de reclassering van volwassenen uitgevoerd door Reclassering Nederland, de Stichting Verslavingsreclassering GGZ en Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering, onderdeel van het Leger des Heils. De jeugdreclassering wordt uitgevo ...

                                               

Regenboogstad

Een Regenboogstad is een stad in Nederland die actief de emancipatie, veiligheid en sociale acceptatie van lesbische vrouwen en homoseksuele mannen, alsmede van biseksuele, transgender en intersekse personen bevordert en daartoe een subsidie ontv ...

                                               

Regeringscommissaris

De Vlaamse regering duidt ook regeringscommissarissen aan. Zij zijn belast met het toezicht op zowat alle Vlaamse overheidsinstellingen zoals De Lijn, VRT, Universitair Ziekenhuis Gent, universiteiten en hogescholen. De commissarissen van de Vlaa ...

                                               

Rijksoverheid

De Rijksoverheid, vaak kortweg het Rijk genoemd, is het onderdeel van de Nederlandse overheid dat wettelijke taken heeft op landelijk niveau: de centrale overheid. Het Rijk wordt gevormd door alle ministeries, de uitvoeringsorganisaties die onder ...

                                               

Rijkspas

De Rijkspas is een Nederlandse multifunctionele smartcard. Hij kan ingezet worden als toegangsbewijs/middel, authenticatiebewijs en identificatiebewijs. Het is de bedoeling dat deze pas naast fysieke toegang tot gebouwen/ruimten van de Rijksoverh ...

                                               

Secretaris-generaal van een Nederlands ministerie

Een secretaris-generaal van een Nederlands ministerie is de hoogste ambtenaar van een Nederlands ministerie. De functionaris heeft de dagelijkse leiding over de ambtelijke organisatie. De secretaris-generaal is ook politiek gezien belangrijk als ...

                                               

SG-beraad

Het SG-beraad, voluit geheten het beraad van het College van Secretarissen-Generaal is het periodieke overleg van de Secretarissen-Generaal van de diverse Nederlandse Ministeries. Het is het hoogste niveau van ambtelijk overleg binnen de rijksove ...

                                               

Spreiding van Rijksdiensten

De spreiding van Nederlandse rijksdiensten was vanaf het begin van de jaren ’60 tot begin jaren ’80 van de twintigste eeuw een programma van verschillende achtereenvolgende Nederlandse kabinetten om meerdere rijksdiensten of -instituties en de da ...

                                               

Staatsalmanak

De Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden is een almanak die van 1859 tot 2003 in druk werd uitgegeven in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken op basis van het Besluit opnieuw jaarlijks uitgeven van een Staatsalmanak van ...

                                               

Tak van dienst

Een tak van dienst was volgens de Gemeentewet en de Provinciewet tot 1996 een onderdeel van de uitvoeringsorganisatie van een gemeente of provincie dat een specifieke taak vervulde, met een eigen deelbegroting en administratie binnen de gemeentel ...

                                               

Van A naar Beter

Van A naar Beter is een Nederlands overheidsinitiatief uit 2003 om het publiek voor te lichten over verkeer- en vervoerprojecten in Nederland die moeten leiden tot een betere bereikbaarheid en veiligheid. Het is een initiatief van het Ministerie ...

                                               

Veiligheidsonderzoek

Een veiligheidsonderzoek, in de betekenis van de Nederlandse Wet Veiligheidsonderzoeken van 1996, is een onderzoek naar een persoon dat wordt uitgevoerd voordat een werkgever deze te benoemen of aan te stellen in een vertrouwensfunctie. Veilighei ...

                                               

Verdragenbank

De Verdragenbank is een databank waarin gegevens zijn opgenomen over internationale verdragen waar Nederland bij betrokken is. De Verdragenbank wordt beheerd door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en is opgenomen in het webportaal ...

                                               

Vertrouwensfunctie

Een vertrouwensfunctie is een functie waarbij kennis en/of bevoegdheden horen die bij misbruik de nationale veiligheid in gevaar kunnen brengen. Vertrouwensfuncties mogen daarom alleen worden vervuld door personen die een veiligheidsonderzoek heb ...

                                               

Verwijsindex Risicojongeren

De verwijsindex risicojongeren is in Nederland een landelijk informatiesysteem dat in 2010 door de rijksoverheid is ingevoerd met de bedoeling hulpverleners binnen verschillende organisaties van jeugdzorg op de hoogte te brengen van elkaars betro ...

                                               

Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst

Het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst is een besluit dat regelt hoe de Nederlandse Rijksoverheid omgaat met de beveiliging van haar informatie, waaronder gerubriceerde of geclassificeerde informatie.

                                               

Generieke Digitale Infrastructuur

De Wet digitale overheid geeft invulling aan het kabinetsvoornemen tot een digitaal werkende overheid. Dit wetsvoorstel verplicht als zodanig niet tot digitale dienstverlening. De wet is op 18 februari 2020 door de Tweede Kamer aangenomen. De pla ...

                                               

Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

De Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen is een Nederlandse wet die vastgesteld is in 2009. Doel is bedrijven en inwoners twee rechtsmiddelen, de dwangsom en beroep, te bieden als de overheid niet binnen de wettelijke termijnen een bes ...

                                               

Wet openbaarheid van bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur uit 1991 regelt de openbaarheid van bestuur door openbaarmaking van informatie door de Nederlandse overheid. De wet is de opvolger van de Wob 1978, die op 1 mei 1980 in werking was getreden. Hergebruik van openbare ...

                                               

Zelfstandig bestuursorgaan

Een zelfstandig bestuursorgaan is in Nederland een organisatie die overheidstaken uitvoert, maar die niet direct onder het gezag van een ministerie valt, en die als zodanig bij wet is ingesteld of aangewezen. Het begrip zelfstandig bestuursorgaan ...

                                               

Rechterlijke macht

De rechterlijke macht is in een rechtsstaat de macht waaraan de rechtspraak is opgedragen. De andere machten zijn de wetgevende macht en de uitvoerende macht. Een van de kenmerken van een rechtsstaat is een scheiding tussen de drie machten. Dit i ...

                                               

Rechterlijke indeling van Nederland

Per 1 januari 2013 is de Wet op de rechterlijke indeling gewijzigd. In het Europese deel van Nederland is het aantal rechtbanken als gevolg van deze wetswijziging per 1 januari 2013 teruggebracht van negentien naar tien en het aantal gerechtshove ...

                                               

Accountantskamer

De Accountantskamer is een tuchtrechtelijke instantie die klachten tegen accountants beoordeelt. In de Wet tuchtrechtspraak accountants werd de Accountantskamer opgericht. Dit tuchtrecht geldt voor registeraccountants en accountants-administratie ...

                                               

Advocaat-generaal

Een advocaat-generaal is de benaming voor twee ambten in het Nederlands recht: er zijn advocaten-generaal van het ressortsparket bij een gerechtshof met de functie van aanklager en de advocaten-generaal van het parket bij de Hoge Raad der Nederla ...

                                               

Arrondissement (Nederland)

Een arrondissement in Nederland is een rechtsgebied dat onder de bevoegdheid van een specifieke rechtbank valt, die daar haar hoofdzetel heeft. In 2013 kende Nederland 10 arrondissementen, die weer zijn geclusterd in 4 ressorten, met een gerechts ...

                                               

Bijzonder Gerechtshof

                                               

Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechterlijke macht in Nederland in een deel van de bestuursrechtelijke geschillen en spreekt recht in een deel van de zaken waarop de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is. Het gaat hierbij met nam ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →