ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 260                                               

Kanton (Nederland)

Het kanton was een bestuurlijke eenheid in Nederland die in aangepaste vorm heeft bestaan tot 2001. Het kanton werd ingevoerd in de Franse tijd en was toen een onderverdeling van het bestuurlijke arrondissement. Arrondissementen waren op hun beur ...

                                               

Keizerlijk Gerechtshof te Den Haag

Het Keizerlijk Gerechtshof te Den Haag was van 1811 tot en met 1813 de hoogste juridische instantie in de Nederland. Dit nadat het land bij keizerlijk decreet van Napoleon Bonaparte van 9 juli 1810 bij het Eerste Franse Keizerrijk was ingelijfd. ...

                                               

Lekenrechtspraak

Lekenrechtspraak staat voor rechtspraak die formeel -door de wet of door de partijen- toegewezen is aan niet-beroeps rechters. Het woord "lekenrechter" doet vermoeden dat het gaat om rechters die geen kennis van de materie hebben, maar dat is nie ...

                                               

Ommegang (Groningen)

Een ommegang was in De Ommelanden in Nederland de benaming voor een jaarlijkse toerbeurt voor de positie van plattelandsrechter binnen een klauw of kluft van een van de vele rechtstoelen in Groningen. Een ommegang was van oudsher verbonden aan ee ...

                                               

Pachtkamer

De pachtkamer is een Nederlands rechtscollege bij de rechtbank, sector kanton, dat tot taak heeft te oordelen inzake geschillen omtrent pachtovereenkomsten. De pachtkamer bestaat uit een rechter, de kantonrechter-voorzitter, en twee deskundige le ...

                                               

Politierechter (Nederland)

                                               

President van de rechtbank

De president van de rechtbank is een rechter die de dagelijkse leiding over een rechtbank als geheel heeft. In Belgie spreekt men niet van een president, maar wordt de titulatuur voorzitter van de rechtbank gebruikt.

                                               

Raad van Discipline

Een Raad van Discipline is een Nederlandse gerechtelijke instantie. De raad behandelt klachtzaken over advocaten in eerste aanleg. In 2011 werden er zon 1000 klachten behandeld. Hoger beroep is mogelijk bij het Hof van Discipline. Er zijn vier ra ...

                                               

Raad voor de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak is een orgaan van de Nederlandse rechtsprekende macht, zonder rechtsprekende taken. De raad is ingesteld op 1 januari 2002 bij de inwerkingtreding van de Wet Raad voor de rechtspraak. De Raad voor de rechtspraak behoor ...

                                               

Rechter-commissaris

Een rechter-commissaris is een rechter met speciale bevoegdheden, die overigens totaal verschillend zijn in Nederland en Belgie. De functie die de rechter-commissaris uitoefent bij de Nederlandse strafrechtbanken komt in Belgie het meest overeen ...

                                               

Recofa

De Recofa is een landelijk overlegorgaan van rechters-commissaris in faillissementen en surseances van betaling. De Recofa valt onder de Raad voor de Rechtspraak. Voorheen was het een werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, de b ...

                                               

Ressort (Nederland)

Een ressort is het grondgebied van een gerechtshof. Zo bestaat het ressort van het gerechtshof Den Haag uit de arrondissementen Den Haag en Rotterdam. Sinds april 2013 is het aantal ressorten vier en het aantal arrondissementen 11. De huidige vie ...

                                               

Rolrechter

                                               

Staatse Raad van Vlaanderen

De Staatse Raad van Vlaanderen was van 1599 tot 1795 het rechtscollege in Staats-Vlaanderen en was gevestigd in Middelburg. Toen tijdens de Tachtigjarige Oorlog een klein deel van het graafschap Vlaanderen in handen viel of bleef van het Staatse ...

                                               

Studiecentrum Rechtspleging

De Stichting Studiecentrum Rechtspleging is het opleidingsinstituut van de Raad voor de rechtspraak en het Openbaar Ministerie in Nederland. Het instituut is opgericht in 1960 en biedt initiele opleidingen voor rechters en officieren van justitie ...

                                               

Douanekamer

De Tariefcommissie te Amsterdam, geregeld in de Tariefcommissiewet, was een onderdeel van de Nederlandse rechterlijke organisatie. De Tariefcommissie had rechtsmacht in geschillen over tarieven van verschuldigde invoerrechten. Een uitspraak van d ...

                                               

Vrederechter (Nederland)

Een vrederechter in Nederland was een alleensprekende rechter die in de periode van 1811 tot 1838 recht sprak. Hij werd daarbij geholpen door een griffier. Zijn belangrijkste taak was te proberen om tot een schikking te komen tussen de partijen. ...

                                               

Vrederechtspraak

Vrederechtspraak is de benaming van een tussen 1941 en 1945 fungerend nationaalsocialistisch juridisch orgaan in Nederland. Op 16 augustus 1941 verscheen in het Verordnungsblatt für die besetzten niederländischen Gebiete verordening 156/41 waarme ...

                                               

Wet op de rechterlijke organisatie

De Wet op de rechterlijke organisatie regelt in Nederland de rechterlijke macht, de Raad voor de rechtspraak, de Procureur-generaal bij de Hoge Raad, het Openbaar Ministerie en de rechterlijke ambtenaren in opleiding. Dit betreft aan van de oudst ...

                                               

Benelux-parlement

De Benelux Interparlementaire Assemblee, kortweg Benelux-parlement of Benelux-raad genoemd en tot 2015 bekend als Raadgevende Interparlementaire Benelux-raad, is een parlementair instituut van de Benelux zonder beslissingsbevoegdheid.

                                               

Burgerinitiatief (Nederland)

Een burgerinitiatief is in de Nederlandse politiek een voorstel dat een kiesgerechtigde, met ondersteuning van 40.000 handtekeningen, kan indienen om een bepaald onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te laten plaatsen. Indien het voorstel aa ...

                                               

Noodparlement

In de periode september 1945 tot juni 1946 was er in Nederland een noodparlement, omdat het tijdens de oorlog onmogelijk was een nieuwe Tweede en Eerste Kamer te kiezen. Aanvankelijk september-november 1945 was er een onvoltallige Tijdelijke Stat ...

                                               

Secreet Besogne

Het secreet besogne, ook geheim besogne of groot besogne, was een 17e-eeuwse geheime ad-hoccommissie of werkgroep van de Staten-Generaal van de Nederlanden. De commissies werden opgericht vanwege de toegenomen werkdruk en om slagvaardiger te zijn ...

                                               

Staten-Generaal in verenigde vergadering

De Staten-Generaal zijn sinds 1814 de volksvertegenwoordiging, ofwel het parlement, van Nederland. Bij de Grondwet van 1815 werd een tweekamerstelsel ingevoerd en sindsdien bestaat de Staten-Generaal uit de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Een we ...

                                               

Staten-Generaal in verenigde vergadering

                                               

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek is de nationale Nederlandse wetenschapsfinancier en heeft tot taak het wetenschappelijke onderzoek in Nederland te bevorderen. NWO is een zelfstandig bestuursorgaan met wettelijk vastgele ...

                                               

AMOLF

AMOLF is een organisatie voor natuurkundig onderzoek, onderdeel van de institutenorganisatie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

                                               

ARCNL

Het Advanced Research Center for Nanolithography is een publiek-private samenwerking tussen de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam en ASML, producent van machines ...

                                               

Centrum Wiskunde & Informatica

Het Centrum Wiskunde & Informatica, is een Nederlands onderzoeksinstituut voor wiskunde en informatica, gevestigd te Amsterdam. Het centrum is op 11 februari 1946 opgericht als het Mathematisch Centrum door Johannes van der Corput, David van Dant ...

                                               

Data Archiving and Networked Services

In 1989 werd het Nederlands Historisch Data Archief NHDA opgericht, dat in 1997 opging in Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten. Dit instituut heeft in 2005 de activiteiten van het Steinmetz-archief, het NHDA Nederlands H ...

                                               

DIFFER

DIFFER, het Dutch Institute for Fundamental Energy Research, is een onderzoeksinstituut van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Het instituut richt zich volledig op fundamenteel onderzoek voor duurzame energie en wil uitgr ...

                                               

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee

Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee is een onderzoeksinstituut dat deel uitmaakt van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Het instituut houdt zich bezig met onderzoek op het terrein van oceanografie, ...

                                               

Nikhef

Het Nikhef is een samenwerkingsverband tussen de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie FOM, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Radboud Universiteit Nijmegen, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universit ...

                                               

SRON

SRON Netherlands Institute for Space Research is het Nederlands instituut voor ruimte-onderzoek. Het legt zich toe op astrofysica, aardobservatie en exoplaneetonderzoek. Daarnaast ontwikkelt SRON nieuwe gevoelige sensoren voor röntgen- en infraro ...

                                               

Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie

De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie was een Nederlandse stichting die in 1946 werd opgericht. FOM had tot doel het fundamenteel onderzoek in de natuurkunde in Nederland te bevorderen. Zij deed dat onder andere door natuurkundig o ...

                                               

Technologiestichting STW

De Stichting voor de Technische Wetenschappen is een Nederlandse stichting die in 1981 werd opgericht en het realiseren van kennisoverdracht tussen technische wetenschappen en gebruikers tot doel heeft. Daartoe brengt STW onderzoekers en potentie ...

                                               

VICI-subsidie

Een VICI-subsidie is een Nederlandse subsidie die bestemd is voor excellente ervaren senior onderzoekers die al eerder jonge onderzoekers hebben begeleid. Ze moeten aantoonbaar hun eigen innovatieve onderzoekslijnen kunnen ontwikkelen en geschikt ...

                                               

3R Research Centre

Het 3R Research Centre is een in 2006 opgericht onderdeel van het Centraal Dierenlaboratorium aan het Radboudumc te Nijmegen. Het centrum houdt zich bezig met het zoeken en toepassen van de "3 V’s": Vermindering, Verfijning en Vervanging. De Enge ...

                                               

Afrika-Studiecentrum

Het Afrika-Studiecentrum in de Nederlandse stad Leiden is een wetenschappelijk onderzoeksinstituut en informatiecentrum van de Universiteit Leiden. Het houdt zich bezig met onderzoek van Afrika op het terrein van de sociale wetenschappen en het v ...

                                               

Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions

Het AMS Institute is in 2013 opgericht nadat de Technische Universiteit Delft, Wageningen University & Research en het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology MIT gezamenlijk een uitgeschreven prijsvraag van de gemeente Amsterdam wonnen ...

                                               

Annie Catharina Kleefstra

Annie Catharina Kleefstra, ook bekend als Annie Adema van Scheltema, was een Nederlandse bibliothecaresse, archivariste en uiteindelijk instituutsdirecteur van het bekende International Instituut voor Sociale Geschiedenis. Ze is dochter van Elisa ...

                                               

Arctisch Centrum

Het Arctisch Centrum is onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen en houdt zich bezig met multidisciplinair onderzoek in de poolgebieden. Het Arctisch Centrum is oorspronkelijk opgezet rond de archeologische opgravingen van de walvisvaardersne ...

                                               

Bijvoet Centrum voor Biomoleculair Onderzoek

Het Bijvoet Centrum voor Biomoleculair Onderzoek is een onderzoeksinstituut van de Universiteit Utrecht. Het centrum doet onderzoek naar de relatie tussen de structuur en de functie van biomoleculen, waaronder eiwitten en lipiden, die een belangr ...

                                               

Biomedical Primate Research Centre

Het Biomedical Primate Research Centre is het grootste primatenonderzoekscentrum in Europa. Het doet biomedisch en pre-klinisch onderzoek naar ziektes die de menselijke gezondheid bedreigen. Het centrum is gevestigd in Rijswijk, en er werken onge ...

                                               

Bouwcentrum Rotterdam

Het Bouwcentrum Rotterdam is een voormalige Nederlandse expertisecentrum voor de bouw opgericht in 1948. In de begintijd werd er de wederopbouw van de stadskern van Rotterdam gecoördineerd, en het bleef daarna functioneren als nationaal informati ...

                                               

Center of Excellence for Intelligent Sensor Innovation

Het Center of Excellence for Intelligent Sensor Innovation is een samenwerkingsverband tussen de Hanzehogeschool en Sun Microsystems. In de projecten van het CENSI staat de multidisciplinaire samenwerking tussen studenten, docenten en externe opd ...

                                               

Centrum Infectieziektebestrijding

Het Centrum Infectieziektebestrijding is een onderdeel van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en heeft tot doel infectieziekten te signaleren, te bestrijden en zo mogelijk te voorkomen door: coördinatie infectieziektebe ...

                                               

Centrum voor Begaafdheidsonderzoek

Het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek is de naam van twee onderzoeksinstituten in de Nederlandse stad Nijmegen en de Belgische stad Antwerpen. In de centra voor begaafdheidsonderzoek wordt onderzoek gedaan naar hoogbegaafdheid. Het centrum in Ni ...

                                               

Centrum voor Schone Technologie en Milieubeleid

Het Centrum voor Schone Technologie en Milieubeleid is een in 1988 opgericht instituut aan de Universiteit Twente met als doel onderzoek te doen en onderwijs te verlenen op het gebied van milieubeleid en andere beleisterreinen die relevant zijn v ...

                                               

Centrum voor Smaakonderzoek

Het Centrum voor Smaakonderzoek is een in 1991 opgerichte instelling in Wageningen die kwalitatief en kwantitatief smaakonderzoek doet in opdracht van bedrijven en instellingen. Voor beide vormen van onderzoek gebruikt het CSO geselecteerde doelg ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →