ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 270                                               

Vrije Republiek Twente

De Vrije Republiek Twente is een ongeorganiseerde grassroots beweging die als doel heeft de economische en culturele ontwikkeling van de regio Twente minder afhankelijk te maken van de Nederlandse nationale politiek. De Vrije Republiek Twente str ...

                                               

Waarom stak de kip de straat over?

Waarom stak de kip de straat over? is een mop in de vorm van een raadsel. Het is een voorbeeld van antihumor waarbij de luisteraars een clou verwachten maar daarentegen een eenvoudige feitelijke verklaring krijgen, namelijk: "Om aan de overkant t ...

                                               

Wedgie

Een wedgie ontstaat wanneer het ondergoed van een persoon met geweld omhoog wordt getrokken en in de naad van de billen geklemd wordt. Een knelbroek wordt meestal gegeven door pestkoppen om hun doelwit te vernederen, of als grap tussen vrienden. ...

                                               

Woordspeling

Een woordspeling is een woordencombinatie waarmee men bewust een komisch of retorisch effect nastreeft. Soms is het bewust gezocht om de lezer op het verkeerde been te zetten of te doen nadenken. Men spreekt dan van boodschappen met een dubbele b ...

                                               

Zelfspot

Zelfspot is het vermogen om de spot met zichzelf te drijven. Zelfspot wordt wel de beste vorm van zelfkennis genoemd. Vaak is het echter een verdedigingsmechanisme, bedoeld om eventuele critici de wind uit de zeilen te nemen. Wie zichzelf al te k ...

                                               

Zotskolf

Een zotskolf, narrenstok, gekstok of marot is de staf of scepter van een nar. Het is een houten stok met een kop erop. De kop vertoont gelijkenis met de eigenaar van de staf en is dus een mini-narretje, compleet met narrenmuts en belletjes.

                                               

Zwarte humor

Zwarte humor is een vorm van humor, gebaseerd op het leed van anderen met als doel te spotten en te amuseren. Hierbij is er een zekere overeenkomst met het cynisme, waarbij een negatieve houding tegenover de maatschappij tot uiting komt. Vaak wor ...

                                               

Kalender

Een kalender is een systeem voor het indelen van de tijd in perioden, zoals jaren, maanden, weken en dagen. In deze algemene zin is kalender synoniem voor tijdrekening. Ook de weergave van een kalender, in de vorm van een tabel of anderszins, wor ...

                                               

Aardbaan

De aardbaan is de baan waarlangs de aarde zich voortbeweegt rond de zon. Alle hemellichamen in het zonnestelsel, inclusief planeten zoals de aarde, draaien rond het massamidden van het zonnestelsel. De zon maakt 99.76% van deze massa uit, en daar ...

                                               

Adventskalender

Het gebruik van een adventskalender is een traditie die stamt uit de 19e eeuw. Het is een hulpmiddel om in de adventstijd in huiselijke kring toe te leven naar Kerstmis, een belangrijk christelijk feest. De adventskalendertraditie is van oudsher ...

                                               

Anno Lucis

Anno Lucis is de jaartelling zoals die gebruikt wordt in de blauwe graden van de vrijmetselarij. Deze dateringsmethode wordt gebruikt op officiele documenten. De berekening is het gregoriaanse jaar + 4000.

                                               

Anno Mundi

Anno Mundi, afgekort AM of A.M., is het begin van de jaartelling die telt vanaf het moment van de Bijbelse schepping van de wereld.

                                               

Anomalistisch jaar

Een anomalistisch jaar is de tijdsduur waarin de anomalie van de Aarde met exact 360° toeneemt ten opzichte van het perihelium. Of eenvoudiger: het is de tijdsduur nodig voor twee opeenvolgende periheliumdoorgangen van de Aarde. In de vergelijkin ...

                                               

Armeense kalender

De Armeense kalender is de traditionele kalender in Armenie. Een Armeens jaar bestaat uit 12 maanden van elk 30 dagen, met daarna nog 5 extra dagen, die aweleacʿ worden genoemd, om op een totaal van 365 dagen uit te komen. Door een gebrek aan sch ...

                                               

Assyrische kalender

De Assyrische kalender is de tijdrekening zoals die werd gebruikt in het oude Assyrie. Deze kalender wordt geacht begonnen te zijn met de stichting en bouw van de eerste tempel in de stad Ashur in het jaar 4750 v.Chr. De kalender is in kringen va ...

                                               

Attische kalender

De Attische kalender was de kalender die in het oude Athene werd gebruikt. De kalender was invloedrijk onder de Helleense kalenders. Het is een lunisolaire kalender, dat wil zeggen, een kalender met daarin elementen van zowel de zonnekalenders al ...

                                               

Bahai-kalender

De bahai-kalender, ook de badí-kalender genoemd, gebruikt in het bahai-geloof, is een zonnekalender met regelmatige jaren van 365 dagen. De jaren zijn samengesteld uit 19 maanden van 19 dagen elk, plus een extra periode van "schrikkeldagen". De j ...

                                               

Berekening dag van de week

De dag van de week kan berekend worden door middel van een algoritme. Zo kan men onder meer een datum in het verleden of in de toekomst relateren aan een persoonlijk of maatschappelijk weekpatroon zoals die van vrije tijd, openingstijden en diens ...

                                               

Calendar (New Style) Act 1750

De Calendar Act 1750 was een wet van het Parlement van Groot-Brittannie. Door deze wet ging Groot-Brittannie en haar dominions van de juliaanse kalender over op de gregoriaanse kalender dat reeds in gebruik was in de rest van West-Europa. Voor 17 ...

                                               

Chinese jaartelling

De Chinese jaartelling is een jaartelling uit de Chinese cultuur, die heden ten dage weinig meer gebruikt wordt. Ten tijde van het Keizerrijk China bestond de jaartelling uit het zoveelste jaar van de jaartitel waaronder een keizer regeerde. Onde ...

                                               

Chinese kalender

De Chinese kalender is een lunisolaire kalender die, net als bijvoorbeeld de Hebreeuwse kalender, elementen van een maankalender en van een zonnekalender in zich verenigt. Tegenwoordig wordt in de Volksrepubliek China normaliter de gregoriaanse k ...

                                               

Chronologie

Chronologie of tijdrekenkunde is de hulpwetenschap voor het lokaliseren van gebeurtenissen in de tijd en maakt deel uit van het vakgebied van de geschiedenis. Dit in tegenstelling tot de chronometrie of tijdmeetkunde dat deel uitmaakt van de natu ...

                                               

Cyclus van Meton

De cyclus van Meton is een negentienjarige periode of cyclus, waarin 235 lunaties plaatsvinden. Na deze cyclus staan zowel de zon als de maan weer in dezelfde positie. Na 19 jaar vallen de maanfasen dus weer op dezelfde dagen van de maand. De cyc ...

                                               

Darische kalender

De Darische kalender is een ontwerp voor een tijdrekening voor gebruik op Mars, in 1985 ontwikkeld door Thomas Gangale en door hem genoemd naar zijn zoon Darius.

                                               

Dieux du Stade

Dieux du Stade is de titel van kalenders en boeken die sinds 2001 worden uitgegeven. In de Dieux du Stade-kalenders en -boeken staan stijlvolle zwart-witfotos van de rugbyspelers van het Stade Français, het professionele rugbyteam van Parijs, cen ...

                                               

Eeuwaanduiding in Romeinse cijfers

De eeuwaanduiding in Romeinse cijfers wordt vaak gebruikt in boeken en rapportages om aan te duiden in welke periode een bepaalde gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Vroeger werd er veel minder exact op schrift gesteld en zijn de archeologische dui ...

                                               

Eeuwigdurende kalender

Een eeuwigdurende kalender is een tabel of verzameling tabellen waarmee men in ieder geval de weekdag kan bestemmen van alle data binnen een bepaald kalendersysteem. Het primaire doel is om te allen tijde te kunnen bepalen op welke weekdag een be ...

                                               

Egyptische dagen

Egyptische dagen of Dies Aegyptiaci zijn ongeluksdagen waarop, volgens het bijgeloof dat voor de tweede eeuw ontstond, bepaalde zaken beter achterwege gelaten werden. Men mocht op die dagen niets ondernemen want het risico dat het slecht zou aflo ...

                                               

Egyptische kalender

De Egyptische kalender is een kalender die opgesteld en gebruikt werd in het Oude Egypte. De kalender telde drie seizoenen, opgedeeld in vier maanden van elk 30 dagen. Aan deze 360 dagen werden nog vijf dagen toegevoegd, zodat het kalenderjaar in ...

                                               

Epagomenale dag

De Egyptische kalender kende 365 dagen in twaalf maanden van 30 dagen plus 5 epagomenale dagen. Deze dagen worden ook veelal een dertiende maand genoemd. Eens in de vier jaar wordt er een zesde dag aan toegevoegd. De dag werd naar de Weldoende go ...

                                               

Eponiemenlijsten

Aan ieder jaar werd de naam, een eponiem, van een hoogwaardigheidsbekleder een limmu toegekend en deze namen werden bijgehouden op kleitabletten. De limmu had een officiele taak, namelijk om de viering van het Nieuwjaarsfeest te overzien. In het ...

                                               

Ethiopische kalender

De Ethiopische kalender is de belangrijkste kalender die gebruikt wordt in Ethiopie en is gelijk aan het liturgisch jaar van de Eritrees-orthodoxe Kerk, waar deze bekendstaat als de Geez -kalender. De tijdrekening is gebaseerd op de oudere Alexan ...

                                               

Fascistische jaartelling

De fascistische jaartelling was een tijdrekening die tijdens het bewind van Benito Mussolini in Italie werd gebruikt naast de christelijke jaartelling. Als startpunt van deze jaartelling werd de Mars op Rome genomen, die plaatsvond op 28 oktober ...

                                               

Franse republikeinse kalender

De Franse revolutionaire kalender was een stelsel van tijdmeting dat van 1793 tot 1806 in gebruik was in het revolutionaire Frankrijk. De kalender verving de gregoriaanse kalender en verdeelde het jaar in twaalf maanden van elk drie décades, tien ...

                                               

Gregoriaanse kalender

De gregoriaanse kalender, genoemd naar paus Gregorius XIII die hem in 1582 afkondigde, is in bijna alle landen van de wereld de officiele kalender. Niettemin zijn er landen die naast de gregoriaanse kalender voor religieuze doeleinden een andere ...

                                               

Lijst van invoeringsdata van de gregoriaanse kalender per land

                                               

Hermann Grotefend

Hermann Grotefend studeerde van 1864 tot 1870 geneeskunde en aansluitend geschiedenis. Na zijn promotie werkte hij bij het Koninklijk Rijksarchief in Breslau. In 1874 verhuisde hij naar Aurich. In 1876 werkte hij bij het stadsarchief in Frankfurt ...

                                               

Herfstpunt

Het herfstpunt is het snijpunt van de schijnbare zonnebaan door de hemelequator, recht tegenover het lentepunt. Als de zon, vanaf de aarde gezien, dit punt langs de ecliptica heeft bereikt, markeert dit het begin van de herfst op het noordelijk h ...

                                               

Holocene kalender

De Holocene kalender is een voorgestelde, maar weinig of niet gangbare jaartelling vanaf het einde van de laatste ijstijd. De telling is gelijk aan de christelijke jaartelling, waarbij 10.000 jaren worden opgeteld. Het jaar 2000 was dus in de Hol ...

                                               

Indiase kalender

De Indiase nationale kalender is de officiele kalender van de staat India. Deze kalender wordt naast de gregoriaanse kalender gebruikt. De Saka-kalender dient niet te worden verward met de Hindoekalender.

                                               

Inter gravissimas

Inter gravissimas) is de pauselijke bul waarmee paus Gregorius XIII op 24 februari 1582 de kalender invoerde die later bekend zou worden als de gregoriaanse kalender. De nieuwe tijdrekening verving de juliaanse kalender en werd in de katholieke l ...

                                               

Iraanse kalender

De Iraanse kalender is een zonnekalender in gebruik in Iran, Koerdistan en Afghanistan. Hij is meer gebaseerd op observatie dan op regels. Elk jaar begint op de lente-equinox zoals precies wordt vastgesteld door astronomische observaties uit Tehe ...

                                               

ISO 8601

ISO 8601 is een internationale standaard van de ISO voor de aanduiding van termen betreffende kalender, datum en tijd. De standaard draagt voluit de titel Data elements and interchange formats – Information interchange – Representation of dates a ...

                                               

Jaar

Een jaar is heel algemeen de tijdsduur waarin een planeet een rondgang om zijn ster maakt. In het bijzonder is het de tijd die het de aarde kost om eenmaal zijn baan om de zon te doorlopen. Dit is het siderische jaar met een duur van 365 dagen 6 ...

                                               

Jaarnaam

Onder jaarnamen verstaat de assyriologie een dateringssysteem dat in de Oud-Babylonische tijd gebruikelijk was. In dit systeem werd een jaar genoemd naar een belangwekkende gebeurtenis in het voorjaar. Als er een verdere belangrijke gebeurtenis l ...

                                               

Jaarstijl

De jaarstijl is de manier waarop bepaald wordt op welke kalenderdag het nieuwe jaar begint. Het moment waarop een jaar begint is van enig belang. Zo worden contracten vaak opgemaakt voor de duur van een kalenderjaar, en moet rente veelal per jaar ...

                                               

Jaartallen op gebouwen

Jaartallen op gebouwen, op historische gebouwen vaak uitgevoerd als ankerjaartallen, geven doorgaans het jaar aan waarin een gebouw tot stand is gekomen. De gewoonte komt al voor bij de Romeinse en Griekse culturen, die belangrijke bouwwerken dat ...

                                               

Jaartelling

Een jaartelling is een systeem van tijdrekening waarbij men de tijd rekent en opbouwt in jaren. Door jaartelling is het mogelijk aan te geven wanneer een bepaalde gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Jaartelling is dan ook van groot belang in geschi ...

                                               

Japanse jaartelling

Nengō, ook wel bekend als gengō 元号, is de benaming voor tijdperken in de Japanse kalender. Dit jaartelling-systeem werd geïntroduceerd gedurende het regentschap van Shōtoku Taishi, en wordt ook nu nog steeds gebruikt. Sinds 1873 zijn de maanden ...

                                               

Javaanse kalender

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →