ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 282                                               

Tango Desktop Project

Het Tango Desktop Project is een opensourceinitiatief om een reeks van designrichtlijnen te creeren en om een consistentie te bieden in de gebruikerservaring voor toepassingen op desktopomgevingen. Het project creeerde een set van iconen bekend a ...

                                               

Tilde

De tilde is het diakritsche teken ∼ {\displaystyle \sim }. Meestal wordt het boven een letter aangebracht, maar onder andere in de natuurwetenschappen wordt het als zelfstandig symbool gebruikt. Het neemt dan een eigen tekenpositie in. De naam ti ...

                                               

Triade (Pythagoras)

De triade was de naam, die de Pythagoreeers voor het getal drie hadden. Het Oudgrieks voor drie was τρεῖς, treis. De Pythagoreeers beschouwden drie als het volmaakste van alle getallen, omdat het enige getal is dat gelijk is aan de som van de voo ...

                                               

Troon

Een troon is een symbolische of ceremoniele ambtszetel. Het gebruik van dergelijke zetels komt in allerlei culturen voor. Het begrip "troon" wordt ook wel als metonym gebruikt in de zin van "het koningschap" of "de regering". Men kan de troon bes ...

                                               

V-teken

Het V-teken is een handgebaar waarbij men de wijsvinger en middelvinger tegelijk opsteekt in een V-vorm, terwijl de andere vingers worden gebogen. Het teken kan op meerdere manieren worden gebruikt, in zowel positieve als negatieve zin. Het teken ...

                                               

Valknut

De Valknut is een symbool dat uit drie ineen gestrengelde driehoeken bestaat. De naam Valknut heeft een onbekende herkomst. De symbolen staan op oude Scandinavische stenen gegraveerd, meestal in samenhang met de god Odin. Ze wordt daarom ook wel ...

                                               

Venussymbool

Het venussymbool is een grafisch teken dat bestaat uit een cirkel met een kruis eronder. Het is een gestileerde weergave van de handspiegel van de Romeinse godin Venus. Het symbool heeft in Unicode de waarde U+2640. Het symbool wordt gebruikt om ...

                                               

Verdwaalpaal

Een verdwaalpaal of orientatiepaal is een herkenningsteken voor kinderen aan het strand. Iedere verdwaalpaal in de directe omgeving is duidelijk anders dan de andere, en er staan herkenbare figuren op afgebeeld: dieren of speelgoed om mee aan het ...

                                               

Verkeersbord

Verkeersborden zijn een van de drie soorten verkeerstekens die de wegbeheerder kan gebruiken om het verkeer op de weg te regelen. De andere twee zijn verkeerslichten en wegmarkering. Verkeerstekens in het algemeen en borden in het bijzonder geven ...

                                               

Vexillologie

Vexillologie, banistiek of vlaggenkunde, is de wetenschap die zich bezighoudt met vlaggen. Het woord vexillologie is een synthese van het Latijnse woord vexillum en het Griekse woord logos.

                                               

Vexillologisch symbool

Vexillologische symbolen of FIAV-symbolen zijn symbolen die worden gebruikt in de vexillologie om op een gestandaardiseerde en overzichtelijke wijze gegevens van vlaggen weer te geven. Het systeem is door Whitney Smith ontwikkeld en wordt sinds h ...

                                               

Het Vinkje

Het Vinkje -logo is het voedselkeuzelogo van de Nederlandse stichting Ik Kies Bewust en duidt de gezondere producten aan binnen een productgroep. Het groene Vinkje staat op producten uit de Schijf van Vijf met minder vet, suiker en/of zout. Deze ...

                                               

Vinkje (symbool)

Het vinkje is een symbool dat wordt gebruikt ter bevestiging. Het symbool wordt bij een geschreven tekst geplaatst om aan te geven dat deze in orde is, bijvoorbeeld op een boodschappenlijstje of in een selectievakje. Het teken is mogelijk een afk ...

                                               

Vis (overdrachtelijk)

De vis komt veel voor als symbool en wordt in de beeldhouwkunst ook gebruikt als attribuut van de afgebeelde persoon. Verder worden vissen toegepast op wapenschilden en versierselen. Het zogenaamde visblaasmotief is een ornament in de middeleeuws ...

                                               

De Vlaamse Leeuw

De Vlaamse Leeuw is een 19e-eeuws lied dat de Vlaamse volksidentiteit bezingt. De eerste twee coupletten zijn sinds 1985 het officiele volkslied van de Vlaamse Gemeenschap.

                                               

Vlammende Ster

De Vlammende Ster is een typisch maçonniek symbool, dat in grafische vorm bestaat uit een ster met in het hart de letter G en waaruit vlammen schieten. Het symbool komt in geen enkele andere context voor dan binnen de vrijmetselarij.

                                               

Vredesduif

De vredesduif is een internationaal symbool en de personificatie van vrede. Het is een duif met een olijftakje in zijn snavel. Bekend is de vredesduif van Picasso. Deze vredesduif was het alom zichtbare motief van de wereldvredesconferentie in Pa ...

                                               

Vredespijp

Een vredespijp of calumet is een ceremoniele pijp die door veel indianenvolkeren in de VS wordt gebruikt, traditioneel als symbool van de vrede. Met vredespijpen rookte men heilig geachte tabak. Tijdens het vullen van de pijp zei men een gebed in ...

                                               

Vrijheidsboom

Een vrijheidsboom of vrijheidspaal is een boom of houten paal die symbool staat voor vrijheid en democratie. De vrijheidsboom was een veelgebruikt symbool van de vernieuwde maatschappij die bewerkstelligd werd door de Franse Revolutie. Ook stond ...

                                               

Vrijheidshoed

De vrijheidshoed, of een pileus een eenvoudige bolle muts is een zinnebeeldige voorstelling die op tal van manieren voorkomt. Het zinnebeeld stamt uit de klassieke oudheid, waar de Romeinse staatsman en filosoof Marcus Tullius Cicero al schreef d ...

                                               

Vrijmetselaarssymboliek

Het gebruik van een meerbronnige symbooltaal is een universeel kenmerk van de georganiseerde vrijmetselarij. Deze symbooltaal wordt als middel en methode gehanteerd doorheen de verschillende graden van inwijding. Bewust wordt niet geopteerd voor ...

                                               

Vruchtbaarheidsgodin

De mensheid heeft overal en al sinds de eerste bewaarde afbeeldingen symbolen van vruchtbaarheid getekend of gemodelleerd en ook als figuren in mythen uitgebeeld. Vroege voorbeelden van dergelijke figuren zijn bekend op petrogliefen, rotstekening ...

                                               

Was-scepter

De was-scepter beeldt het Seth-beest uit. Was-scepters werden afgebeeld samen met goden, koningen, koninginnen en priesters als een symbool van macht. Later werd dit symbool geïnterpreteerd als een symbool van controle over de macht van chaos, di ...

                                               

Wolfsangel

De wolfsangel is een val om wolven te vangen, een heraldisch symbool, een van de acht zogenaamde middeleeuwse tovertekens die, al worden ze daar soms ten onrechte toe gerekend, geen van alle werkelijke runen zijn. De wolfsangel werd ook gebruikt ...

                                               

Yantra (symbool)

Een yantra is een visueel hulpmiddel bij meditaties en gaat altijd samen met een mantra. De mantra is de klank van het symbool en de yantra is de symbolische weergave van een klank. Om deze reden staat de mantra voor de inhoud en de yantra voor d ...

                                               

Zandloper

Een zandloper is een instrument om de tijd te meten. Het bestaat uit twee glazen reservoirs, die via een smalle verbinding met elkaar verbonden zijn. In het bovenste reservoir bevindt zich zand dat door de zwaartekracht door het smalle kanaal val ...

                                               

Zegel van Baphomet

Het zegel van Baphomet is symbool dat veel gebruikt wordt in het satanisme. Het is het officiele logo van de Church of Satan. Het zegel bestaat uit een afbeelding van Leviathan in een pentagram, de punten van het pentagram verwijzen vervolgens na ...

                                               

Zonnekruis

Een zonnekruis of wielkruis is een symbool bestaande uit een gelijkzijdig kruis in een cirkel en wordt beschouwd als een zonnesymbool. Het zonnekruis is een van de oudste en meest verspreide grafische figuren die er bestaan, en staat bekend als e ...

                                               

Zulfikar

Zulfikar, ook wel Zulfiqar genoemd, was het tweepuntige zwaard van Mohammed en zijn schoonzoon, kalief Ali ibn Abi Talib. De sabel is een van de bekendste symbolen uit de islam, en voor de moslims net zo belangrijk als het zwaard Excalibur voor d ...

                                               

Zwarte zon

De zwarte zon is een occult en esoterisch symbool. Het symbool wordt vooral door neopaganisten en neonazis gebruikt. Het mozaïek op de vloer van de Obergruppenführersaal in de Wewelsburg is gebaseerd op dit symbool. Het embleem van het Azovbatalj ...

                                               

Taal

Taal is een middel tot communicatie waarmee met een woordenschat en grammaticaregels een boodschap kan worden overgebracht. Deze boodschap kan gesproken zijn of via tekens. De term taal kan betrekking hebben op het systeem als geheel waarvan de t ...

                                               

Portaal: Taal

                                               

Aanvankelijk lezen en spellen

Aanvankelijk lezen en spellen is de didactische term voor de start van het aanleren van beide taalvaardigheden. In Nederland wordt hiermee in groep 3 van de basisschool begonnen, als de kinderen zes jaar oud zijn. In Vlaanderen start men in het e ...

                                               

Acrofonie

Acrofonie of acrologie is het gebruik van woorden om de eerste letter daarvan weer te geven, of omgekeerd. Een voorbeeld van het eerste is het telefoonalfabet. Een voorbeeld van het tweede zijn bepaalde cijfersystemen en het runenalfabet. Een ged ...

                                               

Analogie (taalkunde)

Analogie is in de taalkunde een stijlfiguur die wordt gebruikt om relaties te benoemen of te veronderstellen op grond van overeenkomsten of vergelijkingen tussen twee ongelijksoortige ideeen of elementen; vaak gebruikt als uitleg, om een onbekend ...

                                               

Arabistiek

Arabistiek is de studie van de Arabische wereld, haar cultuur en haar taal. Een afgestudeerde wordt meestal aangeduid als arabist. Arabistiek wordt meestal gezien als een onderdeel van orientalistiek. Aangezien de Arabische cultuur sterk beïnvloe ...

                                               

Bedreigde taal

Een bedreigde taal is een levende taal die nog maar door zo weinig mensen als moedertaal gesproken wordt, of waarvan het aantal moedertaalsprekers zo snel afneemt, dat zij binnen afzienbare termijn dreigt uit te sterven.

                                               

Bedrijfsverbindingsteken

Een bedrijfsverbindingsteken is een begrip van voor de jaren 90, gebruikt om bij een fusie tussen twee bedrijven de koppeling van beide bedrijfsnamen aan te geven.

                                               

Beschouwing (argumentatieleer)

Een beschouwing is een tekst waarvan het doel is om de lezer kennis te laten maken met verschillende meningen, zodat de lezer ten slotte zijn eigen mening kan vormen. Hierin verschilt de beschouwing van het betoog, waarvan het doel is de lezer te ...

                                               

Betoog

Een betoog is een verdediging van een standpunt door het geven van argumenten of ontkrachten van tegenargumenten. Een betoog onderscheidt zich van andere manieren om een stelling te verkondigen door de stelligheid waarmee de stelling verkondigd w ...

                                               

Bronnentaal

Een bronnentaal is een taal die iemand eerder leert om bepaalde teksten te kunnen raadplegen, dan om ze te kunnen spreken. Het gaat dan vooral om historische bronnen of rechtsbronnen. De benaming bronnentaal’ wordt vaak gebruikt om de status van ...

                                               

Causerie

Een causerie is een manier om op luchtige wijze een onderwerp te bespreken. De spreker tracht doorgaans met enige humor en voorbeelden een onderwerp zodanig te presenteren, als lezing, voordracht of babbeltje, dat de luisteraars geboeid blijven e ...

                                               

Contacttalen

Contacttalen zijn talen die ontstaan zijn uit de vermenging van twee of meer andere talen. Contacttalen kunnen worden onderverdeeld in pidgins, creooltalen en mengtalen die niet tot een van de eerste twee groepen behoren.

                                               

Context (taal)

De context is de totale omgeving waarin iets zijn betekenis krijgt. Hierbij kan zowel letterlijk "tekst" worden bedoeld als een situatie of betrokken personen. De context is de achtergrond of referentie van een uitdrukking, idee of gebeurtenis wa ...

                                               

Creatief schrijven

Creatief schrijven is elke vorm van schrijven waarbij de nadruk niet op functionele communicatie ligt, zoals bij journalistiek bijvoorbeeld het geval is, maar op het verhaal, de karakterontwikkeling en de literariteit van de tekst. Het kan zowel ...

                                               

Diasysteem

Het begrip diasysteem is zeer nauw verwant aan het begrip standaardtaal. Met een diasysteem wordt een geheel bedoeld van verschillende standaardvormen die tezamen genetisch toch als éénzelfde taal beschouwd kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn ...

                                               

Dictee

Een dictee is een taalkundige opgave, waarbij personen op hun kennis van spelling en interpunctie worden getest. De voorlezer leest een tekst hardop voor; de toehoorder probeert het foutloos te noteren. In het onderwijs is de leerkracht meestal d ...

                                               

Donaat

Donaat of donatus is de Latijnse spraakkunst voor scholen en wordt zo genoemd naar Aelius Donatus, een beroemd Romeins taalleraar in de 4e eeuw. Het woord werd tot de 15e eeuw gebruikt als benaming van elke Latijnse spraakleer voor eerstbeginnenden.

                                               

Donortaal

Het begrip donortaal verwijst naar een taal waaruit elementen in een andere taal worden gebruikt, zonder dat de spreker of schrijver geheel in de donortaal overgaat. Een donortaal kan op elk niveau van de grammatica en uit het lexicon elementen a ...

                                               

Eigennaam

Een eigennaam is een zelfstandig naamwoord waarmee een individuele persoon of zaak wordt aangeduid. Deze wordt onderscheiden van de soortnaam of het appellatief. De wetenschap die eigennamen bestudeert heet de naamkunde of onomastiek. De meeste e ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →