ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 283                                               

Internationale Moedertaaldag

Elk jaar wordt door de UNESCO op 21 februari de Internationale Moedertaaldag gevierd. Deze dag staat in het teken van de taalkundige en culturele diversiteit en de meertaligheid. Voor de UNESCO zijn talen het instrument om het culturele erfgoed l ...

                                               

Isogram

De meeste isogrammen zijn korte woorden; naarmate woorden langer worden, worden isogrammen zeldzamer. In theorie is de maximale lengte van een isogram in het Latijnse alfabet 26 letters, maar er zijn geen voorbeelden bekend van woorden die deze g ...

                                               

Klassieke talen

De klassieke talen, ook oude talen genoemd, zijn in de taaltypologie een selecte groep natuurlijke talen die een zeer rijke en oude literaire traditie kennen. Gewoonlijk bedoelt men met klassieke talen Latijn en Grieks. Klassieke filologie is de ...

                                               

Language Proficiency Exam

Het Language Proficiency Exam is een test waarbij iemands taalvaardigheid beoordeeld wordt. In Nederland is een LPE verplicht voor piloten die bevoegd zijn tot radiotelefonie: de piloot dient minimaal ICAO level 4 te behalen om de radio te mogen ...

                                               

Leemte in de taal

Een leemte in de taal of taalleemte is het ontbreken in de taal van een woord of standaarduitdrukking voor iets concreets in de werkelijkheid of een bepaald concept. Een dergelijk gat in de taal valt met name op als er voor hetzelfde in een ander ...

                                               

Levende talen

Een levende taal is een natuurlijke taal die door iemand ter wereld als zijn of haar moedertaal wordt beschouwd en die niet alleen maar wordt beheerst als vreemde taal om slechts te worden gebruikt in bepaalde – bijvoorbeeld wetenschappelijke en ...

                                               

Levende talen

                                               

Lezen

Lezen of lexicale verwerking is het opnemen en verwerken van geschreven of gedrukte woorden. Bij lezen moeten zowel individuele woorden als het zinsverband worden begrepen. Meer algemeen is lezen het kennisnemen van data op een gegevensdrager doo ...

                                               

Lichaamstaal

Lichaamstaal is het geheel van communicatieve boodschappen dat door middel van gebaren, mimiek, lichaamshouding, stemgeluid en oogcontact wordt overgebracht. Het is een vorm van non-verbale communicatie die net zoals taal veel inhoudelijke inform ...

                                               

Liet International

Liet International is een internationale competitie en presentatie van liedjes, gezongen in minderheidstalen. Het evenement is een spin-off van de Friestalige talentenjacht Liet. Het evenement is in 2002 gestart om bands in minderheidstalen een p ...

                                               

Lingua franca

Een lingua franca is een taal die als gemeenschappelijk communicatiemiddel wordt gebruikt tussen mensen met verschillende moedertalen. De term lingua franca wordt met name gebruikt als geen van de betrokken sprekers de betreffende taal zelf als m ...

                                               

Lingua receptiva

De term lingua receptiva verwijst naar een vorm van communicatie waarin personen met een verschillende talige en culturele achtergrond elk hun eigen taal blijven spreken en elkaar toch begrijpen, zonder de hulp van een additionele taal. Om lingua ...

                                               

Mamihlapinatapai

Mamihlapinatapai is een woord dat afkomstig is uit het Yaghan, een taal die gesproken werd op Vuurland. Het wordt beschouwd als een van de moeilijkste woorden om te vertalen. De betekenis is namelijk: de blik die wordt uitgewisseld door twee mens ...

                                               

Meertalige woordspeling

Een meertalige woordspeling is een woordspeling waarin gelijkende woorden uit verschillende talen zodanig gebruikt worden dat meerdere betekenissen ontstaan. Een voorbeeld van een meertalige woordspeling is Don Quishocking. De naam van deze voorm ...

                                               

Mengtaal

Een mengtaal is een wat omstreden benaming voor een taal die uit het contact tussen de sprekers van twee talen is voortgekomen en van beide "ouders" duidelijke kenmerken draagt. Gewoonlijk is zon taal eerst in gebruik geweest als pidgin of lingua ...

                                               

Metafoor

Een metafoor is een vorm van beeldspraak, waarbij er sprake is van een impliciete vergelijking. Het afgeleide bijvoeglijk naamwoord is overdrachtelijk, met als synoniem figuurlijk ; het bijvoeglijk antoniem is letterlijk.

                                               

Metonymie

Metonymie of naamsverwisseling is, naast de metafoor, de belangrijkste vorm van beeldspraak. Bij het gebruik van beeldspraak wordt het feitelijk bedoelde begrip, de referent, indirect aangeduid door een ander, met deze referent als verwant ervare ...

                                               

Minderheidstaal

Strikt genomen is een minderheidstaal elke taal die in een bepaald gebied door een minderheid van de bevolking wordt gesproken. Taalkundigen hanteren de term doorgaans voor talen die: in de taalpolitiek van een zelfstandige politieke eenheid vaak ...

                                               

Moedertaal

Een moedertaal is een taal die tijdens de jeugd, zonder formeel taalonderwijs, wordt verworven. Kenmerkend voor moedertaalsprekers van een taal zijn de intuïties die zij hebben over wat in hun taal al dan niet gezegd kan worden. Het vermogen een ...

                                               

Native speaker

Een native speaker of moedertaalspreker is een persoon die een taal als kind via een natuurlijk taalverwervingsproces heeft geleerd. Ook in toepassingsgebieden van de taalkunde komt het begrip voor: in het taalonderwijs en bij tolk- en vertaaldie ...

                                               

Navelstaren

Het navelstaren is een historische meditatietechniek, in sommige opzichten vergelijkbaar met yoga. In de 13e eeuw ontstond in het gebied van het vroegere Oost-Romeinse Rijk de gebeds- en medidatiebeweging van het Hesychasme, die in de 14e eeuw to ...

                                               

Neoconstructie

Neoconstructie is de term die wordt gebruikt voor de nieuwe woorden die worden aangemaakt met behulp van Latijnse en Oudgriekse stammen. Deze nieuwe woorden bestaan zelf niet in de klassieke talen. Het is dus onnatuurlijke taal.

                                               

Niuees

Niuees is een Malayo-Polynesische taal en is nauw verwant aan het Tongaans. Het wordt gesproken op het eiland Niue en is daar, samen met het Engels, de officiele landstaal. Er zijn in totaal zon 8.000 sprekers, waarvan ongeveer een kwart op Niue ...

                                               

Officiële taal

Het begrip officiele taal is meerduidig. Hoewel zeer veel gebruikt, heeft het noch in Belgie, noch in Nederland een juridische status. Er kunnen ten minste drie invullingen aan worden gegeven: als juridisch begrip; als omgangstalig substituut voo ...

                                               

Officiële talen van de Verenigde Naties

De officiele talen van de Verenigde Naties zijn de zes talen die gebruikt worden in VN-vergaderingen en waarin alle officiele documenten geschreven worden, wanneer het budget toereikend is. Het zijn: Engels Britse spelling Frans Russisch Chinees ...

                                               

Oriëntalistiek

De orientalistiek is de universitaire studie van de oosterse talen en beschavingen. Meestal verstaat men hieronder: de studie van taal, cultuur en geschiedenis. Orientalistiek wordt ook soms nog onderverdeeld in: Arabistiek en islamkunde Arabisch ...

                                               

Postlinguaal

Postlinguaal betekent letterlijk na de taal. De term wordt vaak gebruikt in samenstelling met dove. Een postlinguaal dove is iemand die doof is geworden nadat hij zich gesproken taal eigen heeft gemaakt. De belangrijkste periode voor eerste taalv ...

                                               

Prefix (taalkunde)

Een prefix of voorvoegsel is een toevoeging die voor het grondwoord wordt geplaatst. Een prefix is altijd een gebonden morfeem, wat inhoudt dat het, in tegenstelling tot een cliticum, niet als afzonderlijk woord voorkomt. De tegenhanger van de pr ...

                                               

Prelinguaal

Prelinguaal betekent letterlijk vóór de taal. Deze aanduiding wordt vaak gebruikt in samenstelling met doof. Een prelinguaal dove is iemand die doof is geboren of doof is geworden voordat hij zich gesproken taal eigen heeft gemaakt. Voor een prel ...

                                               

Schevenings Toneel

Het Schevenings Toneel wordt gevormd door een amateur-gezelschap in verenigingsverband dat uitsluitend in het Schevenings dialect toneeluitvoeringen verzorgt. Het is in 1975 opgericht te Scheveningen.

                                               

Schrift

Een schrift is een systeem om taal grafisch weer te geven. Met behulp van schrift kan men een boodschap vastleggen en over een afstand vervoeren.

                                               

Schrijven

Schrijven is het maken van originele tekst of de taalweergave via een medium door tekens of symbolen van een schrift te gebruiken. Wie een tekst creeert is een auteur. Dit kan professioneel zoals stadsdichters, schrijvers, historici en journalist ...

                                               

Smalltalk (taal)

Smalltalk is een verzamelnaam voor informele gesprekken die niet gevoerd worden omwille van de inhoud, maar omwille van het gesprek zelf. Daarin onderscheidt smalltalk zich van gesprekken die een meer inhoudelijke functie hebben, zoals interviews ...

                                               

Snellezen

Snellezen is de aangeleerde vaardigheid om zonder begripsvermindering aanzienlijk sneller dan gemiddeld te lezen. Leessnelheid wordt meestal aangeduid in wpm, woorden per minuut. De gemiddelde leessnelheid bedraagt rond de 240 wpm. De aanduiding ...

                                               

Spellingcontrole

Een spellingcontrole is een functie van een computerprogramma, vaak terug te vinden in tekstverwerkers en e-mailclients, waarmee de gebruiker zijn zelf geschreven of gecorrigeerde tekst kan laten controleren op spelfouten en fouten in de typografie.

                                               

Spraak

Spraak is het geheel aan talige klanken die door het menselijk lichaam met behulp van lucht uit de longen en het spraakkanaal worden voortgebracht. Gesproken taal is een belangrijk communicatiemiddel tussen mensen.

                                               

Spraakafzien

Spraakafzien is het aflezen van klanken van iemands mond gecombineerd met informatie uit non-verbale informatie zoals gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal. Spraakafzien wordt vaak door doven gebruikt om te kunnen begrijpen wat mensen zeggen die ...

                                               

Sprachbund

Een sprachbund is een geografisch gebied waarin meer dan drie talen met gemeenschappelijke structurele kenmerken voorkomen. Een sprachbund ontstaat niet door toeval of door gemeenschappelijke herkomst, maar door taalcontact in sociale netwerken. ...

                                               

Spreektaal

Spreektaal is een vorm van informeel taalgebruik, en is het tegenovergestelde van schrijftaal. Vaak bevat spreektaal dialectwoorden, woorden uit een sociolect of uitingen die bij een streek horen. Het woordgebruik en de stijl in spreektaal zijn a ...

                                               

Standaardtaal

Een standaardtaal is een taalvarieteit waarvoor een zogenaamde papieren norm geldt; wat nog binnen de grenzen van een dergelijke varieteit geldt, is niet alleen afhankelijk van het taalgevoel van de sprekers, maar staat ook in woordenboeken, gram ...

                                               

Stichting Nederlandse Dialecten

De Stichting Nederlandse Dialecten is een Nederlands-Vlaams instituut dat een wetenschappelijk onderbouwd streektaalbeleid nastreeft. De SND is opgericht in 1990. Het is een samenwerkinssverband van onderzoekers aan Nederlandse en Vlaamse univers ...

                                               

Superfamilie (taalkunde)

Een superfamilie is een taalfamilie die meerdere taalfamilies omvat. Aan het bestaan van superfamilies wordt door de meeste taalkundigen niet getwijfeld, maar de meeste concrete voorstellen zijn niet algemeen geaccepteerd. Enkele voorgestelde sup ...

                                               

Taal- en spraaktechnologie

Taal- en Spraaktechnologie is de technologie waarmee geprobeerd wordt de menselijke, talige communicatie na te bootsen. TST is eigenlijk een containerbegrip. Er zijn vele verschillende technieken nodig om de menselijke communicatie na te bootsen. ...

                                               

Taalactivisme

Taalactivisme is het actief opkomen voor de eigen taal en cultuur met de middelen van politiek activisme. Het wordt ingezet als middel in een taal- dan wel onafhankelijkheidsstrijd, en tegen cultuurimperialisme, de dreiging van assimilatie, of ta ...

                                               

Taaladviseur

Vaak gaat het om het stroomlijnen en verduidelijken van taaluitingen. Taaladviseurs zetten richtlijnen uit en adviseren en/of redigeren vaak bij belangrijke teksten. Taaladviseurs werken doorgaans voor openbare instellingen, zoals de VRT in Belgi ...

                                               

Taalcoach

Een taalcoach is een vrijwilliger die inburgeraars helpt bij het leren van de Nederlandse taal en hoe men in Nederland woont en werkt. De taalcoach bestaat ook in Vlaanderen. Taalcoaches worden ook wel taalmaatjes of taalbegeleiders genoemd. Een ...

                                               

Taaldidactiek

Taaldidactiek is het onderdeel van de didactiek dat specifiek de methoden beschrijft waarmee taal kan worden onderwezen. Naast de onderwijsmethoden komt in de taaldidactiek ook het leerproces van de leerling aan de orde. De onderwezen taalvaardig ...

                                               

Taalfamilie

Een taalfamilie is de meest gebruikelijke classificatie waarbinnen talen van de wereld kunnen worden ingedeeld. Talen binnen één familie zijn onderling verwant, wat wil zeggen dat zij zich hebben ontwikkeld uit een gemeenschappelijke vooroudertaa ...

                                               

Taalgevoel

Taalgevoel of taalaanvoelen is de menselijke eigenschap waarmee men intuïtief aanvoelt of een tekst of uitspraak voldoet aan de regels van grammatica en stijl. Taalgevoel verhoudt zich tot taalkennis zoals gezond verstand zich verhoudt tot wetens ...

                                               

Taalgids

Een taalgids is een boek dat gebruikt kan worden als beknopt naslagwerk voor onderweg of studie. Taalgidsen bevatten vaak naast de elementaire woordenschat in de bron- en doeltaal en soms ook andersom ook korte voorbeeldzinnetjes in de twee talen ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →