ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 284                                               

Taalstrijd

Taalstrijd is een politieke strijd over de talen die in een bepaalde situatie gebruikt moeten worden of de wijze waarop de taal gebruikt moet worden. Het begrip taalstrijd wordt gebruikt voor: De gewenste spelling van het Nederlands Het gebruik v ...

                                               

Taalunie

Een taalunie is een organisatie van landen die een gemeenschappelijke taal of verwante talen hebben. Een dergelijke organisatie houdt zich meestal bezig met taalregulering of het komen tot een gemeenschappelijke taal en schrift. Daarnaast hebben ...

                                               

Taalverwerving

Taalverwerving is een cognitief leerproces. Een kind leert een bepaalde moedertaal dankzij de naaste omgeving, inclusief bepaalde eigenaardigheden zoals lispelen, of dialectvormen. De opvoeders spelen de belangrijkste rol in dit leerproces, dat m ...

                                               

Taalvlag

                                               

Turbotaal

Turbotaal is de titel van een boek van Jan Kuitenbrouwer dat in 1987 verscheen en dat dermate succesvol werd dat het synoniem werd voor het taalgebruik dat erin werd besproken. Het is de taal voor hippe jongens en meiden.

                                               

Tweetalig onderwijs

Tweetalig onderwijs is onderwijs in twee talen, waarbij een van beide doorgaans de plaatselijke officiele taal is tenzij er twee zijn zoals in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de provincie Friesland. Het kan gaan om: onderwijs waar een gedee ...

                                               

Uiteenzetting

Een uiteenzetting is een tekst met als doel de lezer te informeren over een bepaald onderwerp. Een uiteenzetting wordt gebaseerd op feiten en is, in tegenstelling tot een betoog, objectief van aard. Een uiteenzetting laat dus niet zoals een besch ...

                                               

UNESCO-wereldatlas van bedreigde talen

De UNESCO-wereldatlas van bedreigde talen, voorheen het Rode boek van bedreigde talen) wordt gepubliceerd door de UNESCO en geeft een volledige lijst van alle bedreigde talen, talen die met uitsterven bedreigd worden. Volgens de UNESCO dreigt mee ...

                                               

Vaynakh-taal

De Vaynakh-taal is een macrotaal die hoofdzakelijk bestaat uit het Tsjetsjeens en het Ingoesjetisch. Ook andere dialecten, bijvoorbeeld het Melhi-dialect, behoren tot de Vaynakh-taal. Het wordt gesproken in Tsjetsjenie en Ingoesjetie en vormt sam ...

                                               

Veilig leren lezen

Veilig leren lezen is een structuurmethode voor het aanvankelijk leesonderwijs. De methode, een uitgave van Uitgeverij Zwijsen, wordt gebruikt in groep 3 van de Nederlandse basisschool en in het eerste leerjaar in Vlaanderen. Het is in Nederland ...

                                               

Verbeulemansing

Verbeulemansing betekent het taalkundig verknoeien of verbasteren van bepaalde woorden of uitdrukkingen door deze te vervangen door woorden van de heersende elite. De term wordt veel gebruikt in relatie met Brussel maar kan ook algemeen gebruikt ...

                                               

Verbum dicendi

Een verbum dicendi is een woord dat spraak uitdrukt, een citaat introduceert of een overgang naar spraak markeert die kan worden aangemerkt als ongebruikelijk. Voorbeelden zijn: "zeggen", "aangeven", "vragen". Met behulp van een verbum dicendi ka ...

                                               

Versteende taalvorm

Een versteende taalvorm is een taalvorm die niet langer aan verandering onderhevig is, maar die ook niet meer "leeft", in de zin dat hij niet meer in nieuwe combinaties gebruikt kan worden.

                                               

Visuele analyse (lezen)

Visuele analyse is een deelvaardigheid in het proces van het aanvankelijk lezen en spellen. Het kind leert om letters te herkennen in een woord. Hiervoor krijgt het kind oefeningen aangeboden van de leerkracht waarbij het een bepaalde letter in e ...

                                               

Visuele discriminatie

Visuele discriminatie is een deelvaardigheid in het proces van het leren lezen. Het kind leert om letters te onderscheiden van elkaar. Hiervoor krijgt het kind oefeningen aangeboden van de leerkracht waarbij het een bepaalde letter moet zoeken. O ...

                                               

Voertaal

Een voertaal is een taal die volgens afspraak in een bepaalde situatie wordt gebruikt, met name waar de sprekers een verschillende taalachtergrond hebben, dan wel meertalig zijn. Het kan gaan om een taal in officiele situaties, zoals in het onder ...

                                               

Volkstaal (moedertaal)

De volkstaal is de taal van het eigen volk, in tegenstelling tot een vreemde taal - wellicht een vreemde taal die naast die volkstaal veel wordt gebruikt. Een volkstaal is een zelfstandige, complete taal met een geheel eigen taalsystematiek. Bijv ...

                                               

Volkstaal (register)

Volkstaal of volksmond is volkse taal, die niet als "beschaafd" of niet als standaardtaal wordt beschouwd; in deze zin wordt het begrip doorgaans gebezigd voor taalgebruik dat ruwer en/of minder aanvaardbaar is dan de omgangstaal van alledag. Ook ...

                                               

Vreemde taal

Een vreemde taal is een taal die niet de moedertaal van iemand is. Een vreemde taal is voor iemand slechts te beheersen door die ofwel bewust te leren – bijvoorbeeld op school, door een taalcursus of autodidactisch – ofwel spelenderwijs in een vr ...

                                               

Werktaal

Een werktaal is een taal die binnen een supranationaal bedrijf, gemeenschap, staat of andersoortig orgaan of organisatie als primair middel voor communicatie wordt gebruikt. Het is daarbij de belangrijkste taal van het dagelijks gesprek en corres ...

                                               

Woordbeeld

Een woordbeeld is de visuele weergave die een bepaald woord oproept bij een lezer of toehoorder. Het begrip kan in twee geheel verschillende betekenissen worden gebruikt: de juiste spelling van het woord de betekenis die men voor zich ziet.

                                               

Woordketting

Een woordketting is een reeks woorden, die op een bepaalde manier bij elkaar horen. Woordkettingen worden vooral in het basisonderwijs gebruikt bij het leren lezen en om de taalvaardigheid van leerlingen spelenderwijs te bevorderen.

                                               

Xenoglossie

Xenoglossie of xenolalie is het vermogen om een vreemde taal te spreken, die men nooit geleerd heeft. Het woord is een samenstelling van de Griekse woorden xenos en glossa / lalein. Xenoglossie is nog nooit onder wetenschappelijke omstandigheden ...

                                               

Zelfvervuller

Een zelfvervuller is een woord dat zelf de eigenschap bezit die het benoemt. Zelfvervullers zijn de meest voorkomende verschijningsvorm van autologie. Alle inhoudswoorden benoemen iets. Bijvoorbeeld: tafel benoemt een plat voorwerp met poten eron ...

                                               

Zwerfwoord

Een zwerfwoord is een woord dat uit één bepaalde taal afkomstig is en vervolgens in zeer veel andere talen belandt als leenwoord, bijvoorbeeld via de handel. Het betreffende woord krijgt zo allerlei cognaten in diverse talen, waardoor het moeilij ...

                                               

Aktief

Aktief is Belgisch Nederlandstalig tijdschrift dat zich focust op sociale kwesties, culturele en kunstzinnige onderwerpen, maatschappij-analyse en popularisering van de menswetenschappen. Het tijdschrift omschrijft zich als een kritisch, progress ...

                                               

The Atlantic

The Atlantic is een Amerikaans literair-cultureel tijdschrift. Het is in 1857 te Boston opgericht als The Atlantic Monthly. In 2001 werd besloten de originele maandelijkse verschijning op te geven en de edities van juli en augustus samen te voege ...

                                               

Communalism Combat

De eerste editie verscheen in augustus 1993. Het tijdschrift verschijnt in het Engels en werkt samen met publicaties in andere Indiase talen. Het blad richt zich tegen etnisch en religieus fundamentalisme in de Indiase cultuur. Het brengt analyse ...

                                               

Cultureel Indië

Cultureel Indie was een maandblad over het culturele leven in Nederlands-Indie dat tussen 1939 en 1946 werd uitgegeven door E.J. Brill. Het blad werd gemaakt onder redactie van de afdeling volkenkunde van het Indisch Instituut in Amsterdam, de vo ...

                                               

De Nederlandse Boekengids

De Nederlandse Boekengids is een Nederlands cultureel tijdschrift dat essays, literaire kritieken en wetenschaps- en cultuurbeschouwingen publiceert in de traditie van de New York Review of Books en de London Review of Books. De Nederlandse Boeke ...

                                               

Jahan-e Ketab

Jahan-e Ketab werd in 1995 in Teheran opgericht en is geschreven in de taal Farsi. Het maandblad is ook gericht op andere landen in de regio. Het blad publiceert literatuurkritische artikelen. In 2001 werd Jahan-e Ketab onderscheiden met een Prin ...

                                               

Kasteel dUrsel Magazine

                                               

The New Yorker

The New Yorker is een Amerikaans tijdschrift voor reportages, commentaar, recensies, essays, fictie, satire en cartoons. Het tijdschrift verschijnt sinds 1925 en wordt momenteel 47 keer per jaar uitgebracht. De uitgever is Condé Nast Publications ...

                                               

Talingo

Het blad wordt uitgegeven door La Prensa, een van de grootste kranten van het land. Talingo werd opgericht in 1993 en brengt kunst en cultuur in een brede context, inclusief culturele kritiek. In 2001 werd het blad onderscheiden met een Prins Cla ...

                                               

Traces (tijdschrift)

Traces is een Engelstalig internationaal tijdschrift van de rooms-katholieke beweging Gemeenschap en Bevrijding. Het bevat achtergronden en opinieartikelen over de samenleving, de cultuur en het kerkelijk leven. De hoofdredactie is gevestigd in M ...

                                               

Zuid-Afrika Spectrum

Zuid-Afrika Spectrum is een tweetalig tijdschrift dat in Nederland uitgegeven wordt en als informatietijdschrift dient voor iedereen in Nederland en Belgie die in Zuid-Afrika belang stelt. In het tijdschrift staan veel diepte-artikelen over actue ...

                                               

GENT-akkoorden

De GENT-akkoorden vormen een Vlaams-Nederlands verdrag over een beleidsmatige samenwerking over alle onderwijsvelden met enkele specifieke aandachtsgebieden, zoals ICT en lerarenbeleid. Op 31 oktober 1990 werd het Actieprogramma GENT ondertekend ...

                                               

Culturele verdragen van het Koninkrijk der Nederlanden

De culturele verdragen van het Koninkrijk der Nederlanden zijn bilaterale verdragen van culturele aard tussen het Koninkrijk der Nederlanden een ander land.

                                               

Roerich-pact

Het Roerich-pact, ook wel het "Rode Kruis voor kunst en cultuur" genoemd, is een inter-amerikaans verdrag uit 1935, dat bedoeld is om in geval van gewapend conflict culturele, religieuze en wetenschappelijke instellingen en monumenten, die als he ...

                                               

UNIDROIT-conventie inzake gestolen of illegaal uitgevoerde cultuurobjecten

De UNIDROIT conventie inzake gestolen of illegaal uitgevoerde cultuurgoederen, officieel UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects, Frans Convention dUNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, is e ...

                                               

Charter van Venetië

Het Charter van Venetie is een internationaal aanvaard stelsel van richtlijnen, opgesteld in 1964. In het charter wordt de filosofie verwoord die bepaalt hoe er dient te worden omgegaan met de restauratie en conservatie van architectonisch materi ...

                                               

De Vlaanders

De Vlaanders is in de omgangstaal een gemeenschappelijke naam voor de twee Belgische provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Voor inwoners van Vlaams-Brabant en Belgisch-Limburg omvat "De Vlaanders" het hele gebied tussen Brussel, Antwerpe ...

                                               

Duits Volksliedarchief

Het Duitse Volksliedarchief is een archief met Duitse volksliedjes en latere populaire Duitse liederen. Het werd in 1914 opgericht en is sinds 2014 onderdeel van het Centrum voor Populaire Cultuur en Muziek van de Universiteit van Freiburg. Het b ...

                                               

Hondenzwemming

De Hondenzwemming is een loop- en zwemwedstrijd voor honden in Sint-Baafs-Vijve. Deze wedstrijd houdt in dat honden een stukje lopen over een weide, in de Oude Leie springen en zo snel mogelijk zwemmen naar de overkant. Het evenement vindt plaats ...

                                               

Immaterieel cultureel erfgoed

Immaterieel cultureel erfgoed omvat de praktijken, representaties, uitdrukkingen, kennis en vaardigheden die gemeenschappen erkennen als onderdeel van hun cultureel erfgoed. Het belang ervan wordt op wereldschaal, en op het niveau van de national ...

                                               

Sluiterkensdag

Sluiterkensdag of Sluiterkensavond is een volksgebruik waarbij kinderen hun ouders of schoolmeester opsluiten of buitensluiten tot ze iets goeds beloven. Het is een omkeringsfeest dat in Vlaanderen voortleefde tot ver in de 20e eeuw. Van oorspron ...

                                               

Vlaams Centrum voor Volkscultuur

Het Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw was van 1998 tot 2007 het steunpunt voor erfgoedverenigingen, immaterieel en oraal erfgoed en cultuur van alledag in Vlaanderen. Het decreet volkscultuur dat op 14 oktober 1998 door het Vlaams parlement en ...

                                               

American Memory

American Memory is een website van de Amerikaanse overheid. De site biedt toegang tot materiaal van de National Digital Library, een digitaal archief van de geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika, in 1990 opgericht door de Library of Co ...

                                               

CollectieGelderland

CollectieGelderland is een Nederlandse website waar Gelderse musea collecties tonen. Het is een initiatief van de Stichting Gelders Erfgoed. CollectieGelderland startte in 2001, onder de naam IGEM Internet Gelderse Musea. Er zijn behalve voorwerp ...

                                               

Delpher

Delpher is een gratis toegankelijke website, ontwikkeld en beheerd door de Koninklijke Bibliotheek, met gedigitaliseerde historische Nederlandse kranten, boeken, tijdschriften en radiobulletins uit bibliotheken, musea en andere erfgoedinstellinge ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →