ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 288                                               

Geschiedenis van de geschiedschrijving

De studie van de geschiedenis van de geschiedschrijving in Nederland en Belgie van 1500 tot heden wijst uit dat historiografie daar een continue ontwikkeling doormaakte. De omgang met het verleden heeft steeds weer nieuwe vormen aangenomen: de kr ...

                                               

Geschiedvorsing

Geschiedvorsing is het bestuderen van de geschiedenis door het raadplegen van geschiedenisbronnen. In het postmodernisme zijn geschiedvorsing en geschiedschrijving van elkaar losgekoppeld. Het verschil met geschiedschrijving in deze stroming is d ...

                                               

Handschriftkunde

De handschriftkunde is de wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met de bestudering van handschriften: met de hand vervaardigde documenten zoals die bestonden voor de uitvinding van de boekdrukkunst. In de regel zijn handschriftkundigen ...

                                               

Herschrijving

Van een herschrijving in vooral de literatuur is sprake wanneer alleen de grote lijn van de handelingen en/of de thematiek van een oorspronkelijk werk hernomen wordt en waarbij dat dient als uitgangspunt van een geheel nieuwe tekst, al dan niet i ...

                                               

Historikerstreit

De Historikerstreit is de polemiek die van 1986 tot 1988 werd gevoerd door Duitse intellectuelen over oorsprong en plaats in de geschiedenis van Holocaust en nationaalsocialisme. Hoofdrolspelers in deze polemiek waren Ernst Nolte en Jürgen Haberm ...

                                               

Historisch Tijdschrift Groniek

Historisch Tijdschrift Groniek is een wetenschappelijk historisch tijdschrift. De redactie wordt gevoerd door studenten van de leerstoelgroep Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen. Het blad komt vier keer per jaar uit en geniet landelij ...

                                               

Historische methode

De historische methode is dat geheel van technieken en toepassingen die door de historicus gebruikt worden om aan geschiedenis te doen. De toepassing ervan kan echter wel verschillen.

                                               

Historische school

De historische school was een stroming in de economie en de sociale geschiedenis, die zijn oorsprong vond in het Berlijn van de late 19de eeuw. De aanhangers verzetten zich tegen het klassiek economisch model waarin de mens in de economie handeld ...

                                               

Historisme (geschiedschrijving)

Historisme is de negentiende-eeuwse stroming onder geschiedschrijvers die de principes en methoden van Leopold von Ranke navolgden. Historisten, soms ook Rankeanen genoemd, proberen door het gebruik van primaire bronnen terug te gaan naar wat er ...

                                               

Hitlers tafelgesprekken

Hitlers tafelgesprekken is de titel die gegeven is aan een reeks gesprekken en monologen die Adolf Hitler leverde in het bijzijn van zijn legertop en naaste vertrouwelingen tussen 1941 en 1944 tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hitlers opmerkingen w ...

                                               

Ideeëngeschiedenis

Ideeengeschiedenis is een onderzoeksgebied binnen de geschiedenis, dat zich bezighoudt met de uitdrukking, bewaring en verandering van menselijke ideeen in de loop der tijden. Ideeengeschiedenis is verwant met of een stroming binnen de intellectu ...

                                               

Sigurd von Ilsemann

Sigurd Wilhelm Adolf Arnold Christoph Frank von Ilsemann was een Duitse officier en werd vooral bekend als de vleugeladjudant van de in Nederland in ballingschap verblijvende voormalige keizer Wilhelm II.

                                               

Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis

Het Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis was een academisch periodiek gericht op de bestudering van de milieu- of ecologische geschiedenis in de breedste zin van het woord. Het Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis is in 1998 voortgekomen uit ...

                                               

Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas

De Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, afgekort K.O.K.W.is een Belgische geschiedkundige kring met als doel de kennis en de belangstelling voor het materiele erfgoed van het Land van Waas te stimuleren en te ondersteunen. Daar ...

                                               

Kroniekschrijver

Een kroniekschrijver of chroniqueur is een schrijver die historische of actuele feiten verzamelt en opschrijft, in principe in een chronologische volgorde.

                                               

Leidschrift

Leidschrift is een Nederlands onafhankelijk historisch tijdschrift dat wetenschappelijke artikelen publiceert op alle terreinen van de geschiedenis. Het verschijnt in drie themanummers per jaar, die elk bijdragen bevatten aan actuele historiograf ...

                                               

Levende geschiedenis

Levende geschiedenis is het uitbeelden van historische gebeurtenissen en/of tijdvakken door middel van demonstraties van het dagelijks leven in gereconstrueerde historische kostuums met gebruik van eveneens gereconstrueerde historische gebruiksvo ...

                                               

Lijst van Friese kronieken

Friesland kent een rijke geschiedschrijving. Onder Friesland verstaan we hier niet de huidige provincie Friesland, maar de optelsom van de Friese gebieden van Oost-Friesland tot West-Friesland, ook wel aangeduid als Groot-Friesland, waarvan de ge ...

                                               

Microgeschiedenis

Microgeschiedenis is geschiedenis op kleine schaal. Het kan om persoonlijke of familieverhalen gaan, maar ook bijvoorbeeld om het verhaal achter een interessant object, zoals een monument of een oude boom. Meestal behandelen microhistorische werk ...

                                               

Millenniumkwestie

De millenniumkwestie is de vraag wanneer precies het derde millennium van de christelijke jaartelling begon, een onderwerp van de chronologie dat vooral rond het jaar 2000 belangstelling genoot. Het eerste millennium na Chr., dat wil dus zeggen h ...

                                               

Minimalistische en maximalistische geschiedschrijving

Minimalistische en maximalistische geschiedschrijving zijn twee uiterste benaderingen over in hoeverre overgeleverde teksten beschouwd worden tegenover archeologische vondsten bij het beschrijven van geschiedenis. Teksten en vondsten komen niet a ...

                                               

Nationale geschiedschrijving

Nationale geschiedschrijving is historiografie binnen een natiestaat of staat. De nadruk op de eigen beschaving bestaat al lang binnen de geschiedschrijving. Het hoogtepunt was echter de negentiende eeuw. In deze periode kwam historiografie op al ...

                                               

Nationalistische geschiedschrijving

Nationalistische geschiedschrijving onderscheidt zich van nationale geschiedschrijving doordat het een oorsprong zoekt in een ver mythisch verleden en de ontwikkelingen daarna herschrijft met de huidige staat als onontkoombaar eindpunt. Deze tele ...

                                               

Negationisme

Negationisme is het ontkennen of extreem minimaliseren van in het algemeen aanvaarde historische gebeurtenissen. Aanhangers of zogenoemde negationisten gaan vaak uit van feiten en bestuderen geschiedenis op zon manier dat er bekeken wordt of iets ...

                                               

Paleografie

De paleografie is een hulpwetenschap van de geschiedschrijving. Ze houdt zich bezig met het bestuderen en ontcijferen van oude handschriften en archiefstukken. Paleografie ontstond in de late 17e eeuw als wetenschapstak van de medievistiek. Bij h ...

                                               

Parallelle Levens

Parallelle Levens, of Levensverhalen van de nobele Grieken en Romeinen, vaak simpelweg vertaald als Biografieen is een serie biografieen van beroemdheden uit de Griekse en Romeinse geschiedenis geschreven door de Griekse filosoof Plutarchus, op h ...

                                               

Periodisering

Periodisering is een manier om de geschiedenis en de archeologie in te delen. Vanwege de enorme omvang van het beschikbare bronnenmateriaal is zonder ordening het bestuderen van beide wetenschappen in hun totaliteit onmogelijk. Elke historicus of ...

                                               

Pluralisme (sociale wetenschappen)

Pluralisme is het bestaan van verschillende sociale en culturele subsystemen in een samenleving, zoals de overheid, de rechtspraak, het bedrijfsleven, de vakbeweging, de pers en de kerk met elk eigen belangen waarbij er sprake is van een zeker ma ...

                                               

Presentisme (literaire en historische analyse)

Presentisme is een manier van historische analyse waarbij hedendaagse ideeen en perspectieven anachronistisch worden geïntroduceerd in voorstellingen of interpretaties van het verleden. Verscheidene moderne historici trachten in hun werk presenti ...

                                               

Prosopografie

De prosopografie is een deelstudie binnen het vakgebied van de geschiedschrijving die gemeenschappelijke kenmerken beschrijft van een bepaalde maatschappelijke groep mensen, zoals beroep, inkomen, sociale afkomst, stand, woonplaats. In contrast m ...

                                               

Über den Prozeß der Zivilisation

Über den Prozeß der Zivilisation: soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen uit 1939 is een boek van de Duits-Engelse socioloog Norbert Elias en wordt sedert het verschijnen van de tweede editie in 1969 beschouwd als een standaardwerk o ...

                                               

Relatieve chronologie

Een relatieve chronologie is een datering waarbij de chronologie van gebeurtenissen of objecten ten opzichte van elkaar wordt vastgesteld. Als er van een van deze gebeurtenissen een duidelijk ijkpunt is, dan kan mogelijk van het geheel van gebeur ...

                                               

Sonderweg

Sonderweg is de aanduiding voor de stelling dat Duitsland een eigen, afwijkende ontwikkeling van adelsheerschappij naar democratie heeft gehad. Het meest kenmerkende is dat in de negentiende eeuw het verwerven van de economische macht door de bur ...

                                               

Testis unus, testis nullus

Het adagium Testis unus, testis nullus is een oude regel uit het bewijsrecht en leeft voort als onderdeel van de historische methode en in de journalistiek.

                                               

Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis

Het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis is een Nederlandstalig tijdschrift waarin studies over de geschiedenis van het waterbeheer in Nederland worden gepubliceerd. Het tijdschrift verschijnt sinds 1992 tweemaal per jaar en wordt door Uitgev ...

                                               

Vereniging van Christen-Historici

De Vereniging van Christen-Historici werd in 1989 opgericht als platform voor christenen die willen nadenken over geschiedenis. De VCH staat open voor zowel professionele historici als voor geïnteresseerde leken. Begin 2006 lag het ledental iets ...

                                               

Vergangenheitsbewältigung

Vergangenheitsbewältigung is een samengesteld Duits woord waarmee de Duitse worsteling wordt aangeduid om in het reine te komen met het verleden. De Duitse term Geschichtsaufarbeitung heeft betrekking op hetzelfde proces, maar wordt minder vaak g ...

                                               

Vervalsing

Een vervalsing is een voorwerp of document dat de vervalser voor het werk van een ander wil laten doorgaan. Bij twijfel aan de authenticiteit probeert een expert, onder door vergelijking met erkend authentiek materiaal, vast te stellen of er al o ...

                                               

Vrienden van De Witt

De vereniging werd in augustus 2005 opgericht met als doel de herinnering aan de staatsmannen en broers Johan de Witt en Cornelis de Witt levend te houden. Vrienden van De Witt is ervan overtuigd dat er te weinig aandacht en waardering is voor he ...

                                               

Wetenschapsgeschiedschrijving

George Sarton Bram Pais Alexandre Koyré Johan Schot Allen G. Debus Thomas Kuhn Robert Kohler Steven Shapin Geschiedkundigen van wetenschap en technologie Harry Lintsen E. J. Dijksterhuis I. Bernard Cohen Daniel Kevles Evelyn Fox Keller Ludwik Fle ...

                                               

Witte annalen

De Witte annalen is een Tibetaans geschrift dat de geschiedenis van de Tibetaanse monarchie beschrijft. De Witte annalen werden in de eerste helft van de 20e eeuw geschreven door de Tibetaanse monnik Gendün Chöpel en is mogelijk het eerste werk i ...

                                               

Zes tijdperken van de wereld

De zes tijdperken van de wereld zijn een indeling van de wereldgeschiedenis voorgesteld door Augustinus in zijn De catechizandis rudibus en gevolgd door de meeste christelijke historici van de middeleeuwen. Volgens deze indeling waren er zes tijd ...

                                               

Zwarte legende

De zwarte legende is de weergave van Spanje en de Spanjaarden als wreed, fanatiek, bloeddorstig en intolerant. In hoeverre deze weergave, die vooral op de periode tussen circa 1450 en 1700 betrekking heeft, op waarheid berust, is nog altijd onder ...

                                               

Amsterdam Museum

Het Amsterdam Museum, tot en met 2010 bekend als het Amsterdams Historisch Museum, is een in Amsterdam gevestigd museum, gewijd aan het heden en verleden van de stad.

                                               

Bakkerijmuseum Veurne

Het Bakkerijmuseum is een museum in de Belgische stad Veurne. Het museum behandelt de geschiedenis van de bakkerij van circa 1800 tot 1950. Het bakkerijmuseum bevindt zich op de locatie van het Zuidgasthuis op de Leopold I-laan. Het Zuidgasthuis ...

                                               

Bernisches Historisches Museum

Het Bernisches Historisches Museum toont de geschiedenis van de Zwitserse hoofdstad Bern en het omliggende kanton vanaf de prehistorie. Het bezit ook een belangrijke etnografische verzameling. Opgericht in 1882, verhuisde het museum in 1894 naar ...

                                               

Boelgakovhuis

Het Boelgakovhuis is gevestigd op het gelijkvloers van de Bolsjaja Sadovaja oelitsa 10 in Moskou, in het gebouw waar de Sovjet-schrijver Michail Boelgakov heeft gewoond, en waar zich ook belangrijke scènes uit zijn bekendste roman De Meester en M ...

                                               

Museu Casa Rull

Het Museu Casa Rull is een etnologisch museum in het quart Sispony in de Andorrese parochie La Massana. Het museum, dat aan de hoofdstraat Carrer Major gelegen is, bestaat uit het huis van de gegoede negentiende-eeuwse familie Perich. Het moet vo ...

                                               

Colombo Dutch Museum

Het Colombo Dutch Museum is een museum in Colombo gewijd aan de geschiedenis van de Nederlandse koloniale tijd. Het museum toont de Nederlandse erfenis door middel van vele voorwerpen, waaronder meubels, keramiek, munten en wapens, en toont de ve ...

                                               

Congress Hall

Congress Hall is een gebouw in de Amerikaanse stad Philadelphia dat in de periode 1790-1800 diende als zetel van het Amerikaans Congres. Het gebouw is gelegen aan Chestnut Street, naast de Independence Hall. Het maakt tegenwoordig deel uit van he ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →