ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 290                                               

Kijk- en luistergeld

Het kijk- en luistergeld is geheven belasting op het bezit van radio- en televisietoestellen. Een andere naam voor deze belasting is omroepbijdrage. Uit de opbrengst van deze heffing worden de programmas van de publieke omroep gefinancierd. In Ne ...

                                               

Kohier

Een kohier is een administratief stuk, dat diende ter optekening van de gegevens die aan de basis van een bepaalde belasting lagen. Zo kennen we uit Nederland bijvoorbeeld de verpondingskohieren, waarin tussen de 17e eeuw en 19e eeuw gegevens ove ...

                                               

Kroonbelasting

De kroonbelasting was een vorm van belasting, die in de Romeinse periode geheven werd op bepaalde gewesten, zoals de provincien Egypte en Judea. Zij stond in een continu historisch verband met de gewoonte om bij een troonsbestijging aan de heerse ...

                                               

Luistervergunning

Een luistervergunning was een vergunning die in veel landen vroeger was benodigd voor het in huis hebben en gebruiken van een radio-ontvanger. Deze vergunning werd pas verleend zodra het kijk- en luistergeld was voldaan. Veel Europese landen kend ...

                                               

Metoikion

Metoikion was de naam van de jaarlijkse verblijftaks, die de metoiken, vanaf de 4e eeuw v.Chr. dienden te betalen. Het betalen van het metoikion werd zelfs gezien als voorwaarde om metoik te worden genoemd. Deze belasting, die overeenkwam met een ...

                                               

Miskoorn

Miskoorn of miskoren was een jaarlijkse afdracht van graan waarmee in het onderhoud van pastoor of predikant en de koster werd voorzien. Eenzelfde verplichting, Meßkorn geheten, bestond ook in het Münsterland. In Twente en de Achterhoek waren de ...

                                               

No taxation without representation

No taxation without representation was de slagzin van de kolonisten in de Dertien kolonien in de aanloop naar de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. Aanleiding voor deze onafhankelijkheidsoorlog was het verhogen van de belastingen in de Amerika ...

                                               

Oortjesgeld

Het zogenaamde Oortjesgeld was een verplichte belastingheffing op diverse transacties, waarvan de opbrengst bestemd was voor de armen. Deze belasting werd geheven in de vroegmoderne tijd in verschillende gebieden en steden in de Republiek der Ver ...

                                               

Recht van Patent

Het Recht van Patent of Patentrecht is een inkomensonafhankelijk belastingsysteem, waarbij men tegenover de verplichting om jaarlijks belasting te betalen het recht kreeg, om een bedrijf of beroep uit te oefenen. Het is de vroegste bedrijfs- en b ...

                                               

Reichsabgabe

De Reichsabgabe was een belasting op het postverkeer die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Duitsland geheven werd om oorlogsuitgaven te financieren. Het besluit tot deze belasting werd vastgelegd in de Tarievenwet’ van 21 juni 1916 en kwam tot ui ...

                                               

Rookhoen

Een rookhoen was een hoen dat als afdracht betaald moest worden. Dit gebruik bestond in Oost-Nederland en delen van Duitsland vanaf de middeleeuwen tot in de negentiende eeuw. Het eerste deel van de naam rookhoen is afgeleid van de rook van de ha ...

                                               

Ruitergeld

Ruitergeld was een vorm van belasting die vroeger werd geheven om een leger te kunnen samenstellen voor de oorlogvoering. Het krijgsvolk van keizer Maximiliaan I van het Heilige Roomse Rijk werd zo op de been gebracht. Deze belasting gaf aanleidi ...

                                               

Sardeshmukhi

De sardeshmukhi was een belasting die in de 17e tot 19e eeuw in India door de Marathas werd opgelegd. De sardeshmukhi bestond uit een tiende van de landopbrengst en werd jaarlijks geïnd. Deze belasting begon onder Shivaji, die er waarschijnlijk e ...

                                               

Schot (oude belasting)

Schot was in de middeleeuwen een financiele bijdrage of belasting opgebracht door de derde stand. Geestelijken en de adel waren vrijgesteld, zij genoten schotvrijdom. De historicus Robert Fruin omschrijft schot in de verklarende woordenlijst van ...

                                               

Sonttol

De Sonttol werd in 1429 ingesteld door koning Erik VII van Denemarken. Alle buitenlandse schepen die de Sont passeerden moesten in Helsingor tol betalen aan de Deense kroon. Indien een schip weigerde te betalen, werd het vuur geopend vanuit Kaste ...

                                               

Stamp Act

De Stamp Act was een belasting die de Britse regering in 1765 invoerde in de Noord-Amerikaanse kolonies om de kosten van het in stand houden van een staand leger na de zevenjarige oorlog te kunnen betalen. Dit zegelrecht betrof wettelijke documen ...

                                               

Stuwrecht

Het stuwrecht is het recht om water van een beek op te stuwen tot een door de rechthebbende gewenst peil en dit water vervolgens te gebruiken of aan de gewone loop van een beek te onttrekken. Het gebruik van water kan ook los van het stuwrecht va ...

                                               

Taille (belasting)

De taille was een Franse directe belasting op grondgebruik van de Derde Stand in de 13e-14e eeuw, ingevoerd door de Franse koning. De taille is tot aan de Franse Revolutie blijven bestaan.

                                               

Tiendblok

Vaak rustte de last van tienden op een aantal bijeengelegen percelen grond, een tiendblok. Het tiendrecht op het blok behoorde aan één eigenaar. Na verkoop bleef het blok soms eeuwenlang de naam van een oude eigenaar dragen.

                                               

Tiende

Een tiende is een vorm van winstbelasting, waarbij men een deel van de opbrengst dient te betalen. Oorspronkelijk bedroeg dit een tiende deel; uit de middeleeuwen zijn echter ook andere fracties bekend.

                                               

Tiende Penning

Maria van Hongarije was landvoogdes van de Habsburgse Nederlanden namens haar broer keizer Karel V. Op 21 maart 1543 werd door haar de Tiende Penning ingesteld, een belasting van 10% op inkomsten uit vermogen. De belasting werd geheven in 1543, 1 ...

                                               

Varlık Vergisi

De Varlık Vergisi was een Turkse belasting die in 1942 werd ingevoerd om extra militaire uitgaven van Turkije te bekostigen, met het oog op een eventuele oorlogsdeelname aan de Tweede Wereldoorlog. In werkelijkheid werd de belasting discriminatoi ...

                                               

Verponding

De verponding was een vorm van grondbelasting, die tussen de 17e eeuw en 19e eeuw in Nederland werd geheven. Op 1 oktober 1832 werd de verponding opgevolgd door de invoering van de grondbelasting die op het kadaster was gebaseerd. De gegevens die ...

                                               

Vijf speciën

De vijf specien waren belastingen die van 1637 en 1806 in Friesland werden geïnd. Ze bestonden uit: Het hoofdgeld, een belasting was voor welgestelden. Dit was een ingezetenenbelasting voor iedereen van 12 jaar of ouder en met een bezit van meer ...

                                               

Windrecht

Het windrecht is het recht om een molen te laten draaien. Dit recht behoorde in vroeger tijden tot de regalia, de rechten die meestal in handen waren van de landheer. Alleen hij had het recht van windvang wat wil zeggen dat alleen de heer gerecht ...

                                               

Historische bron

Een historische bron is elk object dat rechtstreeks informatie geeft over het verleden en zelf dus ook uit het verleden komt. Historische bronnen kunnen ingedeeld worden in primaire en secundaire bronnen, naargelang de afstand tot de onderzochte ...

                                               

Abraham Catalogus van Belgische Kranten

Abraham is een databank van Belgische historische kranten die worden bewaard in bibliotheken en andere erfgoedinstellingen in Vlaanderen en Brussel. De databank is vrij raadpleegbaar via een onlinecatalogus en de gegevens zijn beschikbaar als ope ...

                                               

Annalen van de Cakchiquels

De Annalen van de Cakchiqueles is een manuscript dat in de 16e eeuw werd geschreven in het Kaqchikel door leden van de Xahil-clan, waaronder Francisco Hernández Arana Xajilá en diens kleinzoon, Francisco Rojas. Het document werd oorspronkelijk be ...

                                               

Louis Barthas

Louis Barthas was een Frans militair die de hele Eerste Wereldoorlog van 4 augustus 1914 tot 14 februari 1919 als korporaal bij de infanterie meemaakte. Barthas streed hoofdzakelijk aan het westelijk front. Hij was een van de acht miljoen Fransen ...

                                               

Burgerlijke stand

In de registers van de burgerlijke stand wordt iemands burgerlijke staat opgenomen. Er worden akten opgemaakt: bij geboorte, bij huwelijk, bij echtscheiding en bij overlijden. Eveneens wordt het geregistreerd partnerschap bijgehouden. Een ambtena ...

                                               

Doopregister

Een doopregister of doopboek is een boek waarin de betrokken geestelijke – pastoor of dominee – of de koster van een kerk een lijst bijhoudt met namen en andere gegevens van dopelingen. Vanaf de tweede helft van de 16e eeuw werden doopregisters s ...

                                               

Geographus Bavarus

Het epitheton Geographus Bavarus is de naam voor de anonieme auteur van een Latijnse middeleeuwse tekst met een lijst van de stammen in Midden-Oost-Europa. De aanhef van de tekst is: Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danu ...

                                               

Harshacharita

De Harshacharita is een door Banabhatta geschreven biografie van keizer Harsha, die in de 7e eeuw het noorden van Voor-Indie regeerde. Het werk is de eerste biografie in het Sanskriet die als historisch redelijk accuraat wordt beschouwd. Banabhat ...

                                               

Incunabel

Een incunabel of wiegendruk is een boek of geschrift dat gezet is met losse letters en gedrukt vóór 1 januari 1501 in Europa. Het woord incunabel is rond 1640 bedacht door de Westfaalse geleerde Bernhard von Mallinckrodt en stamt van het Latijnse ...

                                               

Inscriptie

Een inscriptie bestaat uit woorden of letters geschreven, gegraveerd, geschilderd, of op een andere manier aangebracht op een oppervlak. Ze kunnen zowel heel klein als monumentaal zijn. Teksten op munten en monumentale inkervingen op gebouwen wor ...

                                               

Joachimkroniek

De Joachimkroniek is een kroniek die werd ontdekt door Vasili Tatisjtsjev in de 18e eeuw. Tatisjtsjev dacht dat de kroniek was geschreven door Joachim van Chersonesos en gebruikte het voor zijn boek Geschiedenis van Rusland. Later onderzoek wees ...

                                               

Kegemni

Brian Brown noemt de Ptah-Hotep en de Kegemni de oudste boeken in de wereld. Ze werden geschreven tussen 4000 en 3400 v.Chr. Ze zouden model gestaan hebben voor andere die over hetzelfde thema schreven, bijvoorbeeld Hammoerabi en Salomo. Er besta ...

                                               

Koengoerkroniek

De Koengoerkroniek, volledige naam Korte Siberische Koengoerkroniek en ook bekend als Koengoer-kroniekschrijver, is een van de Siberische kronieken die in de late 16e eeuw werden geschreven door een van de metgezellen van Jermak tijdens zijn veld ...

                                               

Kroniek

Een kroniek is een verhaal of boek met chronologisch geordende gedenkwaardige en/of historische feiten. De benaming kroniek of kronieken wordt ook vaak gebruikt als aanduiding van een dag-tot-dagrelaas dat geen literaire pretentie heeft.

                                               

Kroniek van Marie van Oss

                                               

Libri Carolini

De Libri Carolini oftewel karolijnse boeken zijn documenten die op bevel van Karel de Grote in de 8e eeuw zijn samengesteld, waarschijnlijk rond 791, in het kader van de theologische strijd tussen Byzantium en het Frankische rijk over de verering ...

                                               

Papyrologie

De papyrologie is een archeologisch-historische discipline die alle documentaire bronnen uit de klassieke oudheid bestudeert. De papyri uit de Egyptische oudheid behoren tot het vakgebied van de egyptologie. Papyrologische bronnen vinden we van 3 ...

                                               

Popol Vuh (boek)

De Popol Vuh is een historisch-mythologische tekst van de Kiche, een Mayavolk uit Guatemala, die kort na de Spaanse verovering voor het eerst in Europees schrift werd uitgeschreven. Het document werd vermoedelijk opgesteld door leden van de Kiche ...

                                               

Postincunabel

Een postincunabel is drukwerk uit de periode na het tijdvak van de incunabelen, dus na 31 december 1500. Als het eindpunt van het tijdvak van de postincunabelen worden verschillende data gehanteerd. Gewoonlijk kiest men het jaar 1520, maar soms v ...

                                               

Primaire bron

Een primaire bron is een bron en dus informatie die direct afkomstig is van personen die te maken hebben met een bepaalde gebeurtenis, persoon of tijdspanne. De informatie komt dus zelf uit de periode waarover wordt gesproken en is niet later sam ...

                                               

Rabinal Achí

Rabinal Achí of Krijgsman van Rabinal is de gangbare titel voor het enig overgeleverde voor-Spaanse Mayaanse dansdrama, oorspronkelijk als tromdans aangeduid. De inheemse tekst werd in het midden van de 19e eeuw gedicteerd aan de Franse Mayanist ...

                                               

Retroacta van de Burgerlijke Stand

Retroacta van de Burgerlijke Stand zijn de registers waarin de kerkelijke bevolkingsadministratie tot aan de invoering van de burgerlijke stand werd bijgehouden. In Belgie spreekt men van "parochieregister" of "Registre paroissial" en in het Duit ...

                                               

Rijksmatrikel

Een rijksmatrikel, was een lijst van de rijksstanden van het Heilige Roomse Rijk, waarin met precieze aantallen stond geschreven hoeveel troepen zij dienden te leveren aan het Rijksleger en/of de financiele bijdrage die zij dienden te leveren voo ...

                                               

Secundaire bron

Een secundaire bron is een historische bron die voortbouwt op informatie die eerder is opgeslagen in een primaire bron. Door combinatie en interpretatie kan nieuwe informatie ontstaan die in oudere bronnen ontbrak. Afhankelijk van hoe de bron geb ...

                                               

Short Title Catalogus Vlaanderen

De Short Title Catalogus Vlaanderen is een online retrospectieve bibliografie van boeken die vóór 1801 gedrukt werden op het grondgebied van het huidige Vlaanderen. Het project wordt uitgevoerd door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Omwille van de g ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →