ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 3                                               

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is van 2003 tot 2010 en sinds 2017 onder deze naam een Nederlands ministerie met als beleidsterreinen onder meer landbouw, natuurbeheer, bosbouw, visserij en voedsel.

                                               

Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming

De Contact-Commissie voor natuur- en landschapsbescherming was een Nederlandse natuurbeschermings- en milieuorganisatie. De commissie werd in 1932 opgericht als Contact-Commissie inzake Natuurbescherming en ging vanaf 1972 geleidelijk op in de St ...

                                               

Nieuwe natuur

Van nieuwe natuur wordt sinds het eind van de twintigste eeuw in Nederland en Belgie gesproken wanneer door de mens geexploiteerd gebied wordt herbestemd voor een natuurlijke ontwikkeling. Vaak wordt dit proces aangeduid als natuurbouw of als het ...

                                               

Natuurnetwerk Nederland

Natuurnetwerk Nederland is sinds 2013 de naam van de ecologische hoofdstructuur van Nederland: een samenhangend netwerk van bestaande en toekomstige natuurgebieden in Nederland. Het vormt een belangrijk onderdeel van het natuurbeleid. Streven is ...

                                               

Persoon (taalkunde)

Met de persoon wordt in de taalkunde een grammaticale categorie bedoeld die verwijst naar de rol in de spreeksituatie. Het persoonskenmerk is inherent aanwezig bij woordklassen die verwijzen naar een entiteit, zoals zelfstandige naamwoorden en pe ...

                                               

Persoonlijk voornaamwoord

Een persoonlijk voornaamwoord is een woord dat in de plaats komt van een zelfstandig naamwoord of een eigennaam waarmee een persoon of zaak wordt aangeduid. Onderscheiden worden met voorbeeld in het Nederlands: De meervoudsvormen zijn vaak geen n ...

                                               

Nederlandse grammatica

Wanneer een zin vragend is, treedt normaal gesproken inversie op, wat betekent dat onderwerp en persoonsvorm van plek worden verwisseld: Heeft Pieter Jasper gisteren in de tuin een appel gegeven? Wanneer het onderwerp toch vóór de persoonsvorm st ...

                                               

Christiaan Hendrik Persoon

Christiaan Hendrik Persoon was een Zuid-Afrikaanse mycoloog en botanicus. Hij wordt wel beschouwd als de vader van de systematische mycologie en is volgens een publicatie van C.G. Loyd uit 1924 het grootste genie op dit gebied.

                                               

Hoogsensitief persoon

Hoogsensitief persoon of hsp is een term uit de psychologie die in 1996 werd geïntroduceerd door de Amerikaanse psychologe dr. Elaine N. Aron en staat voor: highly sensitive person, oftewel zeer gevoelig persoon. In het Nederlands wordt highly se ...

                                               

Lid (persoon)

Een persoon is lid van een kerk, groep of vereniging wanneer hij of zij zich erbij heeft aangesloten, of door geboorte of huwelijk tot die groep behoort, zoals leden van de adelstand, het Koninklijk Huis en familieleden in het algemeen. Men spree ...

                                               

Persoon

Een persoon kan zijn: een mens menselijk wezen persoonsidentiteit personalisme een wijsgerig begrip rechtspersoon - een organisatie die rechtspersoonlijkheid geniet natuurlijk persoon - de mens als juridisch wezen rechtssubject - drager van subje ...

                                               

Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld

Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld is een Nederlands naslagwerk, waarin korte biografieen van bekende en minder bekende Nederlanders zijn opgenomen. Het werd samengesteld door N. Japikse, geredigeerd door de biog ...

                                               

Werkwoordsvervoegingen in het Nederlands

Dit artikel behandelt de vervoeging van werkwoorden in het Nederlands. Hier zullen geen complete vervoegingen gegeven worden. Een vervoeging is het veranderen van de vorm van een werkwoord om bijvoorbeeld de persoon enkelvoud of meervoud: ik loop ...

                                               

Nederlands in Nederland

Met de term Nederlands in Nederland wordt gedoeld op de variant van het Standaardnederlands, voorheen Algemeen Nederlands, die gebruikt wordt in Nederland. Het Nederlands wordt behalve in Nederland onder andere gesproken in Belgie, Suriname, Fran ...

                                               

Oud-Nederlands vestingstelsel

Het oud-Nederlands vestingstelsel is een aan de Nederlandse grondstoffen en landschappen aangepaste manier van het ontwerpen en bouwen van vestingwerken.

                                               

Nederlands

Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de officiele taal van Nederland, Suriname een van de drie officiele talen van Belgie. Binnen het Koninkrijk der Nederlanden is het Nederlands ook een officiele taal van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. ...

                                               

Europees Nederland

Europees Nederland is het deel van Nederland dat in Europa gelegen is. De aanduiding wordt door Nederlandse overheidsinstanties gebruikt ter onderscheid met Caribisch Nederland dat in het Caribisch gebied ligt, aan de overzijde van de Atlantische ...

                                               

Gemeente

Gemeente kan verwijzen naar: gemeente kerk, plaatselijke geloofsgemeenschap eventueel aangesloten bij een kerkgenootschap kadastrale gemeente, een administratieve aanduiding bij de kadastrale aanduiding Belgische gemeente, de vijfde bestuurslaag ...

                                               

Nederlandse koloniën

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het Koninkrijk der Nederlanden hebben diverse kolonien in bezit gehad. Dit koloniale rijk viel uiteen na de Tweede Wereldoorlog.

                                               

Openbaar bestuur

Openbaar bestuur is het geheel van structuren en processen waarbinnen voor de maatschappij bindende beslissingen worden genomen. Beslissingen zijn bindend als degenen op wie zij zich richten zich niet aan de werking ervan kunnen onttrekken. Het o ...

                                               

Nederlandse gemeente

De gemeente is, na de Rijksoverheid en de Nederlandse provincies, de derde bestuurslaag in het Nederlandse staatsbestel. De inrichting en het bestuur van de gemeenten worden geregeld in de Gemeentewet. Per 1 januari 2021 zijn er 352 gemeenten in ...

                                               

Eilandgedeputeerde

Een eilandgedeputeerde is een bestuurder in de nieuwe openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Samen met de gezaghebber vormen ze het bestuurscollege. Deze eilanden zijn vanaf 10 oktober 2010 onderdeel van het Nederlandse staatsbestel. ...

                                               

Akte van Garantie

De Akte van Garantie van het erfstadhouderschap was een besluit uit 1788 waarin de zeven gewesten van de Staten-Generaal en de gevolmachtigde van Drenthe verklaarden dat onder meer het erfstadhouderschap voortaan een vast onderdeel van het staats ...

                                               

Nederlands staatsrecht

Het staatsrecht beschrijft de organisatie van de staat in al zijn geledingen. Het omvat de regels die voorschrijven hoe de overheidsorganen samengesteld worden, op welke manier ze besluiten moeten nemen en tegenover wie ze verantwoording moeten a ...

                                               

Wetgevend Lichaam

Het Wetgevend Lichaam was in de periode 1801 - 1810 het orgaan in het Nederlandse staatsbestel dat de wetgevende macht bezat.

                                               

Bonairiaans staatkundig referendum 2010

Het staatkundig referendum Bonaire 2010 was een referendum over de staatkundige positie van Bonaire binnen het Koninkrijk der Nederlanden en de integratie van het eiland tot het Nederlandse staatsbestel. Het referendum werd gehouden op 17 decembe ...

                                               

Tweede Kamerverkiezingen 1948

De Tweede Kamerverkiezingen 1948 waren verkiezingen voor de Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal die plaatsvonden op 7 juli 1948. De verkiezingen waren noodzakelijk geworden nadat een voorstel tot Grondwetsherziening in eerste lezing door ...

                                               

Staatkundige hervormingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden

Dit artikel behandelt de staatkundige hervormingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden zoals die op 10 oktober 2010 van kracht zijn geworden. De voorgaande jaren was gebleken dat de staatkundige stand van zaken van het Caribisch deel van het ko ...

                                               

Weekend van de Wetenschap

Weekend van de Wetenschap is sinds 2012 een Nederlands wetenschapsevenement. Jaarlijks organiseert het NEMO wetenschap en technologiemuseum met steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dit weekend. Het is het grootste landeli ...

                                               

Exacte wetenschap

Exacte wetenschappen zijn de takken van wetenschap die gebaseerd zijn op natuurwetten en theorieen die gekenmerkt worden door wiskundige modellering, formele logica en experimentele toetsing. Ze worden, voornamelijk in Vlaanderen, soms ook aanged ...

                                               

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie

De AWTI is in 2014 bij wet ingesteld. De AWTI is de opvolger van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid AWT. De AWTI is de onafhankelijke adviesraad van de regering en het parlement op het gebied van wetenschap, technologie en i ...

                                               

Stichting Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie

De Stichting Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie is een stichting in Nederland die, met steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, tot doel heeft om een breed publiek te interesseren voor wetenschap en technologie ...

                                               

Wetenschap

Wetenschap is zowel de systematisch verkregen, geordende en verifieerbare menselijke kennis, het daarmee verbonden proces van kennisverwerving als de gemeenschap waarin deze kennis wordt vergaard. Deze gemeenschap heeft haar eigen wetenschappelij ...

                                               

Wetenschap in beeld

Wetenschap in beeld is een populairwetenschappelijk tijdschrift dat in Nederland verschijnt. De hoofdredactie is gevestigd in Kopenhagen. Tevens verschijnt Wetenschap in Beeld in Belgie, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland, IJsland, Griekenlan ...

                                               

Populaire wetenschap

Populaire wetenschap is de wetenschap die zich tot doel heeft gesteld moeilijke onderwerpen uit wetenschap en techniek vereenvoudigd, maar toch zo volledig mogelijk voor te stellen aan brede lagen van de bevolking. Wetenschap duidelijk trachten t ...

                                               

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is een ministerie aan de Dr. S. Kafiluddistraat in Paramaribo, Suriname. Onder het ministerie vallen instellingen varierend van de Stichting Schoolvoeding tot de Anton de Kom Universiteit van Su ...

                                               

WetenWeek

De WetenWeek was van 1986 tot en met 2007 een jaarlijks in Nederland terugkerend evenement, waarbij diverse instellingen met een wetenschappelijke achtergrond hun deuren open stelden voor het publiek. Het doel van het evenment was om een breed pu ...

                                               

Wetenschapsgeschiedenis

Wetenschapsgeschiedenis is het vakgebied van de "geschiedenis van de wetenschap", dat uiteenvalt in verschillende deelgebieden. Zo bestaat er een geschiedenis van de filosofie, een geschiedenis van de natuurkunde. Elke wetenschap kan dus haar eig ...

                                               

Fundamentele wetenschap

Fundamentele wetenschap is het deel van de wetenschap dat zich richt op grondbeginselen en basismechanismen. Het gaat daarbij om kennis omwille van de kennis, zonder dat een concrete toepassing in zicht hoeft te zijn. Daarom wordt het ook wel "zu ...

                                               

Geldstroom

De Nederlandse universiteiten onderscheiden drie geldstromen: de derde geldstroom is projectgebonden financiering, vaak van private instellingen. de eerste geldstroom in Nederland is direct afkomstig van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en W ...

                                               

Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten/Beginnetjes/Ons vrije Nederland; voortzetting van Geïllustreerd Vrij Nederland (verzetsblad, Rotterdam)

Ons vrije Nederland; voortzetting van Geïllustreerd Vrij Nederland was een verzetsblad uit de Tweede Wereldoorlog, dat vanaf 1 juni 1941 tot en met 1 augustus 1944 in Rotterdam werd uitgegeven. De inhoud bestond voornamelijk uit opinie-artikelen ...

                                               

Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten/Beginnetjes/Vrij Nederland (verzetsblad, Gouda)

Vrij Nederland was een verzetsblad uit de Tweede Wereldoorlog, dat vanaf 1 oktober 1944 tot en met 1 mei 1945 in Gouda werd uitgegeven. Het blad verscheen onregelmatig in een oplage van 3000 exemplaren. Het werd gedrukt en de inhoud bestond voorn ...

                                               

Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten/Beginnetjes/Ons vrije Nederland (verzetsblad, Utrecht)

Ons vrije Nederland was een verzetsblad uit de Tweede Wereldoorlog, dat vanaf 1 juni 1944 tot en met 1 september 1944 in Utrecht werd uitgegeven. Het blad verscheen maandelijks in een oplage van 50000 exemplaren. Het werd gedrukt en de inhoud bes ...

                                               

Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten/Beginnetjes/Strijdend Nederland (verzetsblad, Hengelo)

Strijdend Nederland was een verzetsblad uit de Tweede Wereldoorlog, dat vanaf 1 augustus 1944 tot en met 1 april 1945 in Hengelo Ov. werd uitgegeven.

                                               

Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten/Beginnetjes/Nederland (verzetsblad)

Nederland was een verzetsblad uit de Tweede Wereldoorlog, dat waarschijnlijk tussen 1943 en 1944 werd uitgegeven. Het werd getypt. Categorie:Illegale pers in de Tweede Wereldoorlog

                                               

Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten/Beginnetjes/Vrij Nederland (verzetsblad, Zwolle)

Vrij Nederland was een verzetsblad uit de Tweede Wereldoorlog, dat vanaf 1 oktober 1944 tot en met 9 mei 1945 in Zwolle werd uitgegeven. Het blad verscheen onregelmatig in een oplage van 500 exemplaren. Het werd gestencild en de inhoud bestond vo ...

                                               

Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten/Beginnetjes/Vrij Nederland (verzetsblad, Amsterdam)

Vrij Nederland was een verzetsblad uit de Tweede Wereldoorlog, dat vanaf 1 oktober 1940 tot en met 14 juni 2016 in Amsterdam werd uitgegeven. Het blad verscheen maandelijks in een oplage van 200 exemplaren. Het werd gestencild en de inhoud beston ...

                                               

Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten/Beginnetjes/Werkend Nederland; discussie-orgaan voor de Eenheidsvakbeweging (verzetsblad, z.p)

Werkend Nederland; discussie-orgaan voor de Eenheidsvakbeweging was een verzetsblad uit de Tweede Wereldoorlog, dat vanaf 1 april 1945 tot en met 1 mei 1945 werd uitgegeven. Het werd gestencild en de inhoud bestond voornamelijk uit opinie-artikelen.

                                               

Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten/Beginnetjes/Nederland ontwaakt; leven is strijden (verzetsblad, Haarlem)

Nederland ontwaakt; leven is strijden was een verzetsblad uit de Tweede Wereldoorlog, dat vanaf 1 mei 1942 tot en met 1 januari 1943 in Haarlem werd uitgegeven. Het blad verscheen 2 maal per maand in een oplage van 700 exemplaren. Het werd gesten ...

                                               

Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten/Beginnetjes/Nederland vrij! (verzetsblad, Amsterdam)

Nederland vrij! was een verzetsblad uit de Tweede Wereldoorlog, dat vanaf 1 maart 1941 tot en met 1 april 1941 in Amsterdam werd uitgegeven. Het blad verscheen maandelijks in een oplage van 40000 exemplaren. Het werd gestencild en de inhoud besto ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →