ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 306                                               

Jarfke

Jarfke, Jaarfke of Jarcke van der Muyden is de fictieve hoofdpersoon van het sociaalkritisch pamflet Prophecye van Jarfke, dat in 1597 in Franeker en Harlingen verscheen en naderhand vele herdrukken beleefde. Jarfke zou een achterkleinzoon zijn g ...

                                               

Koortsboom

Bij een koortsboom kan men volgens het volksgeloof koorts, of een ziekte in het algemeen, afbinden. Vaak gaat het om een eik, maar ook andere boomsoorten zoals de linde worden genoemd. Daarnaast is ook de naam fetisjboom in gebruik, omdat het nie ...

                                               

Nazar (amulet)

Een nazar is een amulet in de vorm van een oog, die volgens het Turkse volksgeloof zou beschermen tegen het boze oog. Dit amulet komt in het hele Midden-Oosten voor. Het woord nazar komt oorspronkelijk uit het Arabisch نظر en betekent "blik". In ...

                                               

Omen (voorteken)

Omen is de oorspronkelijk Romeinse, maar tegenwoordig in de etnologie overal gebruikte, term voor een gunst­ig of ongunstig voorteken, dat uit een geobserveerd fenomeen wordt afgeleid. Deze voortekenen komen over de hele wereld voor, in allerlei ...

                                               

Ongeluksgetal

Het Japanse woord voor 4 klinkt hetzelfde als het woord voor dood Shi. Ook in China geldt dat 4 四, sì bijna hetzelfde klinkt als dood 死, sǐ, en daarom beschouwd wordt als een brenger van ongeluk.

                                               

Prophecye van Jarfke

De Prophecye van Jarfke is een toekomstvoorspelling in de vorm van een Nederlandstalig sociaal-kritisch pamflet. De eerste oplage werd gedrukt in Franeker en Harlingen. Het grootste deel van de oplage werd kort na verschijning op verzoek van het ...

                                               

Tjoenen

Tjoenen is in het volksgeloof een kunst van het manipuleren van de werkelijkheid vanuit de gedachte dat men in contact kan treden met het bovennatuurlijke door middel van rituelen en bezweringen. Tjoenen is nauw verwant aan de hekserij en toverij ...

                                               

Toverspreuk

Een toverspreuk of incantatie is een zin waarmee, als deze wordt uitgesproken, men op bovennatuurlijke wijze iets kan bewerkstelligen. Een toverspreuk is een vorm van magie.

                                               

Triskaidekafobie

Triskaidekafobie of triscaidecafobie is angst voor, of weerzin tegen, het getal 13. De naam is afkomstig van het Griekse τρισκαίδεκα triskaídeka, dertien en φόβος phóbos, angst/vrees. Het getal 13 staat in bepaalde vormen van bijgeloof te boek al ...

                                               

Vijfsecondenregel

De vijfsecondenregel is de veronderstelling dat gevallen voedsel nog niet besmet zou zijn met bacterien als het minder dan vijf seconden op de grond heeft gelegen. Bijgevolg zou het voedsel in kwestie nog mogen worden opgeraapt en opgegeten zonde ...

                                               

Vloek van de farao

De vloek van de farao is het volksgeloof dat beweert dat diegene die zich toegang verschaft tot het graf van een farao hiervoor gestraft zal worden. Aan dit volksgeloof zijn diverse sagen gekoppeld. In graven van vooral de koningen van het Oude R ...

                                               

Vrijdag de dertiende

Vrijdag de dertiende wordt door veel mensen als een ongeluksdag beschouwd, wegens de combinatie van vrijdag en dertien. Daarentegen wordt in Griekenland, Spanje en Latijns-Amerikaanse landen dinsdag de dertiende als ongeluksdag gezien. In Italie ...

                                               

Conflict (onenigheid)

Een conflict is een situatie waarin twee of meer partijen methodes hanteren, doelstellingen nastreven of waarden aanhangen die, daadwerkelijk of in de perceptie van de partijen, onverenigbaar zijn en daardoor in botsing komen. Het is een onopgelo ...

                                               

Actief luisteren

Actief luisteren is een term uit de klinische psychologie, later toegepast op de communicatiewetenschap. Bij het actief luisteren gaat de luisteraar expliciet na of hij de boodschap van de spreker begrepen heeft. Het doel van actief luisteren is ...

                                               

Agonisme (politiek)

Agonisme is een politieke theorie die de positieve aspecten van bepaalde vormen van politiek conflict benadrukt. Voor deze rede zijn agonisten vooral bezig met de vraag hoe democratie eruit zou moeten zien. Deze traditie staat ook soms bekend als ...

                                               

Agree to disagree

Agree to disagree is een Engelstalige uitdrukking die letterlijk "overeenkomen om geen overeenstemming te hebben" betekent. Het is een internationaal gebruikte uitdrukking voor een discussieresultaat, of onderhandelingsresultaat, waarbij in redel ...

                                               

Arbeidsconflict

Een arbeidsconflict is een conflictsituatie tussen een werknemer en werkgever. Van een arbeidsconflict is sprake wanneer tegenstellingen langdurig voortbestaan en niet goed worden opgelost, mensen gefrustreerd raken en zich persoonlijk belemmerd ...

                                               

Arbitrage (conflict)

Arbitrage is particuliere rechtspraak, rechtspraak buiten de gewone rechter om. Bij overeenkomst kunnen partijen bestaande en/of toekomstige geschillen aan arbitrage onderwerpen. Zij verbinden zich er dan toe de desbetreffende geschillen voor te ...

                                               

Artsenstaking

Tijdens de artsenstaking van 1 tot 18 april 1964 staakte een groot deel van de Belgische artsen en tandartsen als reactie op de geplande hervormingen in de sociale zekerheid. Dit hard conflict was gericht tegen de geplande besparingen in de socia ...

                                               

Bedreiging (risico)

Een dreiging is een kans op schade. De bedreiging van een persoon, object of toestand is de dreiging van schade hieraan. Het gevaar kan zowel van buiten komen, als besloten liggen in de persoon, het object of de toestand zelf. Bij een risicoanaly ...

                                               

Bemiddelingskosten

Bemiddelingskosten zijn kosten die in rekening worden gebracht door een bemiddelaar die twee partijen tot elkaar brengt met een bepaald doel, zoals het kopen en verkopen van een woning. De bemiddelingskosten worden in rekening gebracht bij de opd ...

                                               

Bloedwraak

Bloedwraak, in extremere gevallen met vendetta, het Zuid-Italiaanse woord voor bloedwraak, aangeduid, is een vorm van eigenrichting waarin de familie of stam van een dode het recht heeft die te wreken op de schuldige, ook als de dood het gevolg w ...

                                               

Caucus (conflictbemiddeling)

Een caucus is een bijeenkomst ten behoeve van conflictbemiddeling waarbij de bemiddelaar met een van de twee partijen apart praat. Er kunnen verschillende redenen zijn voor zon apart gesprek. Een mogelijke reden is dat het soms verstandig is een ...

                                               

Chimpanseeoorlog in Gombe National Park

De chimpanseeoorlog in Gombe National Park is een gewelddadig conflict dat zich in de jaren zeventig afspeelde tussen twee groepen chimpansees in Gombe National Park in Tanzania. De strijdlustige groepen waren de Kasakela - en de Kahama -gemeensc ...

                                               

Compromis

Een compromis is een zodanige voorkoming of beeindiging van een conflict, dat geen van de strijdende partijen voor 100% zijn/haar zin of gelijk heeft gekregen, maar dat voor beide partijen aanvaardbaar is. Het resultaat is voor de betrokken parti ...

                                               

Concessie (onderhandeling)

Een concessie tijdens een onderhandeling is een tegemoetkoming van een persoon aan een tegenpartij, of aan de persoon zelf wanneer deze zich in een persoonlijke conflictsituatie bevindt. Tijdens onderhandelingen worden die tegemoetkomingen gedaan ...

                                               

Conflictbemiddeling

Conflictbemiddeling of mediation is een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen. Bemiddeling is vooral nut ...

                                               

Consensus

Er is sprake van consensus wanneer de leden van een groep of gemeenschap overeenstemming hebben bereikt. Het wordt vaak toegepast in internationale organisaties en in democratieen. Er wordt net zo lang gesproken over de geschilpunten totdat er ee ...

                                               

Debat over de status van Tibet

Jiang Yu, woordvoerster van de Chinese regering, zei in 2009 dat Tibet sinds het begin van de Yuan-dynastie in de 13e eeuw onder Chinese soevereiniteit valt. Tussen 1913 en 1950 was Tibet in de ogen van de Chinese autoriteiten een opstandige prov ...

                                               

Dramadriehoek

De dramadriehoek is een model voor communicatie en samenwerking, bedacht door Stephen Karpman, leerling van Eric Berne en gepubliceerd in 1968. Hij won hiermee de Eric Berne Memorial Scientific’ Award.

                                               

Duikbootaffaire

De duikbootaffaire ontstond toen de Nederlandse regering in 1980 een uitvoervergunning afgaf voor twee duikboten. Deze zouden gebouwd worden door de RSV-werf en geleverd worden aan de regering van het eiland Taiwan. China, dat Taiwan als afvallig ...

                                               

Eerwraak

Eerwraak of eermoord is de meest extreme vorm van eergerelateerd geweld: een gewoonterechtelijk fenomeen waarbij een familie of stam de verloren gegane zedelijke eer meent te kunnen herstellen door het plegen van een moord op de veroorzaker van h ...

                                               

Escalatieladder

De escalatieladder of conflicttrap is een model dat laat zien hoe een conflict zich kan ontwikkelen. Het beschrijft de stappen waarin een conflict zich ontwikkelt, en laat zien waar de betrokken partijen zich bevinden in een conflict. Het model w ...

                                               

Etnisch conflict

Een etnisch conflict of etnische oorlog is een oorlog tussen etnische groepen, vaak als gevolg van etnisch nationalisme. In de nasleep van de Koude Oorlog ontstond een golf van dergelijke conflicten. Vaak resulteren etnische conflicten in oorlogs ...

                                               

Feitenonderzoek

Feitenonderzoek of in het jargon fact-finding is het nagaan van feiten door een persoon of een groep van personen in een juridische of bestuurlijke zaak. Feitenonderzoek werd voor het eerst ingesteld tijdens de Vredesconferentie van Den Haag in 1 ...

                                               

Gevecht

Een gevecht of handgemeen is een doelgericht gewelddadig conflict bedoeld om overwicht over de tegenstand te krijgen. Bij een gevecht gebruiken alle partijen geweld; vaak is er een aanvaller een verdediger. Bij militaire gevechtshandelingen zijn ...

                                               

Gevechtsstrategieën volgens Maynard Smith

John Maynard Smith was een evolutionair bioloog die zijn wetenschappelijke carrière begon als vliegtuigbouwkundig ingenieur. Hij ontwikkelde een theorie omtrent de rol en invloed van schijngevechten op de evolutie. Uit de drie mogelijke basispatr ...

                                               

Gezinsbemiddeling

Gezinsbemiddeling is een specifiek hulpverleningsaanbod voor mensen die een scheiding ernstig overwegen, beslist hebben te scheiden of die al gescheiden zijn. Koppels wordt een forum aangeboden waarbinnen zij samen de nodige beslissingen kunnen n ...

                                               

Kopersstaking

Bij een kopersstaking of een consumentenboycot zien consumenten massaal af van het aanschaffen van producten en/of diensten van een bepaald bedrijf/firma. Soms wordt ook opgeroepen tegen het consumeren in het algemeen, en zijn acties niet gericht ...

                                               

Lijmpoging

Een lijmpoging is een poging om een conflict te bezweren. In de politiek wordt hiermee specifiek bedoeld dat er wordt geprobeerd een kabinetscrisis te bezweren. Een lijmpoging wordt ondernomen als een of meer tot de regeringscoalitie behorende po ...

                                               

Lock-out

Een lock-out of lockout is een situatie waarbij een werkgever de werknemers verhindert of verbiedt om te werken of de werkvloer te betreden. Dit in tegenstelling tot een staking, waarbij de werknemers het werk neerleggen. Bij een lock-out betaalt ...

                                               

Macedonisch naamconflict

Het Macedonische naamconflict was een politiek conflict tussen de staat Noord-Macedonie en Griekenland over de nomenclatuur van de eerste. Beide landen claimden de historische erfenis van het antieke koninkrijk Macedonie. Omdat Griekenland een re ...

                                               

Ministerscrisis

Een ministerscrisis ontstaat als een minister om politieke of persoonlijke redenen moet aftreden. Er kunnen diverse redenen zijn waarom een bewindspersoon tussentijds aftreedt. Er kan een conflict optreden met de collegas over het te voeren belei ...

                                               

Modus vivendi

Modus vivendi is de Latijnse samenvoeging van modus en vivendi. Een modus vivendi is een manier van leven of een manier van omgaan met elkaars verschillen, meestal tussen conflicterende partijen die toch beslissen om door te gaan met datgene wat ...

                                               

Onderhandeling

Een onderhandeling is een proces waarmee twee personen of groepen proberen om door middel van voorstellen en tegenvoorstellen tot een overeenkomst te komen. Onderhandelen is naar zijn aard iets zakelijks, maar komt ook in de privésfeer veel voor. ...

                                               

Oneervol ontslag

In Nederland kan een benoemde bestuurder, ambtenaar, militair of medewerker van de politie oneervol ontslag krijgen als hij een ernstige tuchtrechtelijke overtreding of een misdrijf begaat.

                                               

Onlinegeschillenbeslechting

Onlinegeschillenbeslechting is een tak van geschillenbeslechting die technologie gebruikt om geschillen tussen partijen te vergemakkelijken. Het gaat in de eerste plaats om onderhandeling, bemiddeling of arbitrage, of een combinatie van alle drie ...

                                               

Peer-mediation

Peer-mediation is een vorm van conflictbemiddeling tussen leeftijdsgenoten. Deze vorm van conflictbemiddeling vindt vooral plaats binnen peer-mediationprogrammas op scholen en zijn vooral gericht op jongeren. Peer-mediation is conflictbemiddeling ...

                                               

Pesten op het werk

Pesten op het werk is een herhaald mishandelen van iemand door een individu of een groep collegas onder de vorm van verbale agressie, gedragingen die bedreigend, intimiderend, vernederend zijn of sabotage door te verhinderen dat het werk naar beh ...

                                               

Piket (paaltje)

Een piketpaaltje is een houten paaltje of metalen buisje of staaf, vaak met een gekleurde kop, gebruikt om objecten te markeren. Piketpaaltjes markeren vaak in de toekomst te realiseren objecten, zoals nieuwbouw, verhardingen, grenzen, terreinafs ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →