ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 312                                               

Legalisatie

Legalisatie is een procedure om officiele documenten bruikbaar te maken in andere landen dan het land van afgifte. Autoriteiten in het ene land weten dan zeker dat het document uit een ander land officieel en legaal is. Legalisatie is de vaststel ...

                                               

Microchip-implantaat

Een microchip-implantaat is gebaseerd op radio-frequency identification. Hij wordt verpakt in een omhulsel van silicaatglas en geïmplanteerd in het menselijk lichaam. Dit soort onderhuidse implantaten kunnen worden gebruikt voor het opslaan van i ...

                                               

Nansenpaspoort

Het nansenpaspoort was een door de Volkenbond ingevoerd identiteitsbewijs of reisdocument voor vluchtelingen die niet beschikten over een geldig paspoort uit het door hen ontvluchte land. Dit document werd genoemd naar de poolreiziger, wetenschap ...

                                               

Passe Navigo

De Passe Navigo is een elektronische betaal- en toegangspas voor het openbaar vervoer in Île-de-France. Deze contactloze chipkaart, te vergelijken met de OV-chipkaart in Nederland en de MoBIB in Belgie, is in 2001 ingevoerd als opvolger van de Ca ...

                                               

Politielegitimatiebewijs

Het politielegitimatiebewijs is het identiteitsbewijs van de politie. Omdat de politie bevoegdheden heeft die burgers niet hebben en waarmee de politie inbreuk mag maken op rechten van burgers, is het van belang dat de burger kan vaststellen dat ...

                                               

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens is in Nederland de uitvoeringsorganisatie op het gebied van persoonsgegevens en reisdocumenten voor het Koninkrijk der Nederlanden en daarmee de beheerder van de stelsels van de identiteitsgegevens. RvIG is ...

                                               

Rijksregisternummer

Het Rijksregisternummer is een uniek identificatienummer toegekend aan natuurlijke personen ingeschreven in Belgie. Iedere burger met ofwel een Belgisch identiteitsdocument ofwel een Belgisch verblijfsdocument heeft zon nummer. Rechtspersonen heb ...

                                               

Self-sovereign identity

Met self-sovereign identity heeft de gebruiker de mogelijkheid om unieke identificatoren te maken en te beheren alsook om identiteit data op te slaan. In een self-sovereign identity aanpak kunnen gebruikers hun eigen identiteit maken en beheren, ...

                                               

Serienummer

Een serienummer is een unieke code die door de fabrikant aan een exemplaar uit een reeks producten gegeven wordt. Het is bedoeld om dit specifieke exemplaar te kunnen identificeren en kan bestaan uit cijfers of een combinatie van cijfers en lette ...

                                               

SIS-kaart

De SIS-kaart was een chipkaart gebruikt in Belgie voor identificatie in de sociale zekerheid. Het is dus de sociale identiteitskaart die de kleefbriefjes van vroeger vervangt. SIS staat voor Sociaal Informatie Systeem. Sinds 1 januari 2017 is de ...

                                               

W-document

W-document is een Nederlands identiteitsdocument. Het is geen vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort. Dit document is eigendom van de Nederlandse staat Ministerie van Justitie en wordt uitgegeven door de IND. Sinds 1994 vernieuwt de IND e ...

                                               

Windows Hello

Windows Hello is een biometrische authenticatiemethode in Windows 10 ontwikkeld door Microsoft. Windows Hello werkt met gezichtsherkenning, irisscan en vingerafdrukscan.

                                               

Zeebrief

De zeebrief is het nationaliteitsbewijs van een zeeschip. Het mag daarop de handelsvlag voeren van de vlaggenstaat die de brief verstrekt. Dit wordt gedaan door de maritieme autoriteiten van de vlaggenstaat waar het schip is geregistreerd tegen b ...

                                               

Informatie

Informatie is alles wat kennis toevoegt en zo onwetendheid, onzekerheid of onbepaaldheid vermindert. Strikt genomen is informatie pas informatie als die interpreteerbaar is. Interpreteren en integreren van informatie resulteert in kennis. Er vers ...

                                               

Adverse selectie

Adverse selectie of negatieve risicoselectie is het proces waarbij marktpartijen vooral zaken willen doen die voor een andere partij ongunstig zijn. Dit is een voorbeeld van marktfalen dat zich het duidelijkst voordoet bij verzekeringen. Ook bij ...

                                               

Agnotologie

Agnotologie is de studie van cultureel-geïnduceerde onwetendheid of twijfel, met name de publicatie van onjuiste of misleidende wetenschappelijke gegevens. Het neologisme werd bedacht door Robert N. Proctor, een hoogleraar aan de Stanford-univers ...

                                               

Archiefwetenschap

Archiefwetenschap of archivistiek is de studie van het vastleggen van doelgericht verzamelde menselijke kennis. Praktisch uitgewerkt heet het vak archivistiek en de bijbehorende beroepen archivaris, archiefmedewerker en documentaire informatiespe ...

                                               

Bibliotheekwetenschap

Bibliotheekwetenschap is de studie van het logisch ordenen en documenteren van de menselijke kennis. Praktisch uitgewerkt heet het vak documentaire informatieverzorging en de bijbehorende beroepen bibliothecaris, documentalist / documentair infor ...

                                               

Cartularium

Cartularium of chartularium is een term uit de archivistiek. Het betreft meestal een middeleeuws register waarin akten en oorkonden werden afgeschreven, omwille van hun bewijskracht voor bepaalde rechten, het beheer van goederen of gedenkstukken ...

                                               

Dailymotion

Dailymotion is een website waarop kosteloos videos geplaatst en bekeken kunnen worden. Het motto van de website is Share Your Videos. De website werd opgericht op 15 maart 2005 door Benjamin Bejbaum en Olivier Poitrey. De website wordt beheerd in ...

                                               

Datareductie

Datareductie of gegevensvermindering is de aanpassing van cijfers of teksten en andere digitale informatie naar een gecorrigeerde, geordende en vereenvoudigde vorm. Het basisconcept is het reduceren van grote hoeveelheden data tot de betekenisvol ...

                                               

Decision support system

Een Beslissingsondersteunend systeem of Decision support system, is een computergestuurde technologische oplossing die ingezet wordt ter ondersteuning van het nemen van beslissingen bij het oplossen van complexe problemen. Voor bijvoorbeeld manag ...

                                               

Democratisering van kennis

Democratisering van kennis is de verwerving en verspreiding van kennis onder en door grotere delen van de bevolking, niet slechts bevoorrechte elites als priesters en academici. De belangrijkste bijdrage hiertoe was de ontwikkeling van de boekdru ...

                                               

Digitale bron

Een digitale bron is een verzameling gegevens, waarvan de vastlegging op digitale wijze heeft plaatsgevonden. Om digitale bronnen te kunnen gebruiken is bijna altijd een apparaat nodig, dat de digitale gegevens vertaalt naar voor mensen begrijpel ...

                                               

Documentatiesysteem

Een documentatiesysteem is een algemene benaming voor een systeem dat specifieke gegevens opslaat in documenten. Het kan gaan om een bedrijfsadministratie, een systeem met klantendossiers, een documentatie bij een computerprogramma, een bibliothe ...

                                               

Feit

Een feit is een gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat, doordat het ofwel zintuiglijk waargenomen ofwel instrumenteel gemeten kan worden. Een feit moet met objectieve waarnemingen vastgesteld en getoetst kunnen worden zie ...

                                               

G-Standaard

De G-Standaard is een elektronische database waarin alle geneesmiddelen, hulpmiddelen en gezondheidsproducten zijn opgenomen, die verkrijgbaar zijn via de apotheek. In de database zijn verschillende elementen opgenomen, zoals de verschillende pri ...

                                               

Geclassificeerde informatie

Geclassificeerde informatie is informatie die omwille van de inhoud of aard beperkt of niet verspreid mag worden. Toegang tot deze informatie wordt vaak geregeld via wetten en regelgeving. Deze is alleen voorbehouden aan daartoe bevoegde personen ...

                                               

Generalist

Een generalist is iemand die niet ergens in is gespecialiseerd, maar over allerlei onderwerpen een behoorlijke basiskennis heeft. Er is echter zoveel te weten dat er strikt genomen geen generalisten bestaan. De meeste generalisten hebben vooral k ...

                                               

Google Ngram Viewer

De Google Ngram Viewer is een online zoekmachine die per jaar laat zien hoe vaak bepaalde woorden gebruikt worden. Deze functionaliteit maakt het mogelijk om bronnen vanaf 1500 tot heden te raadplegen. De Ngram viewer werkt in verschillende talen ...

                                               

ICT-doorbelasting

ICT-doorbelasting betreft het doorberekenen van kosten aan gebruikers over de door hen geconsumeerde ICT-diensten. Gebruikers kunnen individuen, afdelingen en/of divisies zijn. Voorwaarde is dat er een één-op-één relatie moet zijn tussen de ICT-a ...

                                               

Infonomie

Infonomie is de theorie, de studie en het vakgebied waarbinnen economische waarde wordt toegekend aan informatie. Zij levert een raamwerk voor bedrijven om informatie als een activa te kunnen waarderen, beheren en gebruiken. Infonomie beoogt het ...

                                               

Informatiekunde

Informatiekunde is de wetenschap die zich richt op de wisselwerking van informatie en communicatie en de invloed van informatietechnologie hierbij. De informatie-uitwisseling tussen individuen en organisaties worden hierbij vanuit verschillende i ...

                                               

Informatielogistiek

informatielogistiek IL is het management, de controle en optimalisatie van informatieverwerkende processen met betrekking tot tijd doorlooptijd en capaciteit, opslag, distributie en presentatie zodat het maximaal bijdraagt aan bedrijfsresultaten ...

                                               

Informatiemaatschappij

Een informatiemaatschappij is een maatschappij waarin de creatie, de distributie, de verspreiding, het gebruik, de integratie en manipulatie van informatie een belangrijke economische, politieke en culturele activiteit is. De kenniseconomie is he ...

                                               

Informatiemanager

Een informatiemanager is een functionaris die verantwoordelijk is voor informatiemanagement, dat wil zeggen het vertalen van de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van een organisatie ontstaan in informatievoor ...

                                               

Informatiestop

1. Het kan door een informatiegever worden afgekondigd. Als voorbeeld kan gedacht worden aan natuurlijke personen, maar ook aan organisaties, instanties en overheden. Een informatiestop door derden staat op gespannen voet met het recht op vrije m ...

                                               

Informatiesysteem

Een informatiesysteem is een systeem waarmee informatie over objecten of personen beheerd - verzameld, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd - kan worden. Tot een informatiesysteem in ruime zin worden naast de data en de technieken ...

                                               

Informatietechnologie

Informatietechnologie of informatie- en communicatietechnologie is een vakgebied dat zich bezighoudt met informatiesystemen, telecommunicatie en computers. Hieronder valt het ontwikkelen en beheren van systemen, netwerken, databases en websites. ...

                                               

Informatietijdperk

Het informatietijdperk is een historische periode vanaf de 20e eeuw die wordt gekarakteriseerd door de snelle verschuiving van de traditionele industrie naar een economie die draait om informatietechnologie. De opkomst van het informatietijdperk ...

                                               

Informatievaardigheden

Informatievaardigheden zijn de vaardigheden die nodig zijn om op een efficiente manier informatie te zoeken, te selecteren en op een kritische en ethische wijze te gebruiken. Een synoniem voor informatievaardigheden is informatiegeletterdheid. Be ...

                                               

Integrated Taxonomic Information System

Het Integrated Taxonomic Information System is een internationaal samenwerkingsverband dat zich tot doel stelt een consistente en betrouwbare taxonomie op te stellen van alle biologische soorten. ITIS werd opgericht in 1996 als een samenwerkingsv ...

                                               

ISAC

ISAC is de afkorting voor Information Systemworks and Analysis of Changes. Het is een oorspronkelijk uit Zweden afkomstige methode om informatiesystemen te ontwikkelingen en te ontwerpen. Bij deze methode wordt op basis van problemen en behoeften ...

                                               

Kaartenbak

Een kaartenbak, kaartsysteem of fichebak is een niet-digitaal gegevensbestand. Vóór de komst van de computer werden gegevens over bijvoorbeeld personen, boeken, instellingen bijgehouden op steekkaarten in een kaartenbak of eventueel op microfiche ...

                                               

Medische informatiekunde

Medische informatiekunde is een interdisciplinair wetenschappelijk vakgebied dat zich bezighoudt met effectief gebruik van biomedische data, informatie en kennis ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, het oplossen van problemen en het nemen ...

                                               

Meta-informatie

                                               

Meta-informatie

Metadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata bij een bepaald document kunnen bijvoorbeeld zijn: de auteur, de datum van schrijven, de uitgever, het aantal pag ...

                                               

Ontsluiting (informatiewetenschap)

Ontsluiting is het vindbaar of toegankelijk maken van informatie. Hieronder vallen alle activiteiten en faciliteiten om documenten en de daarin vervatte informatie terugvindbaar te maken, ofwel het faciliteren van het zoeken naar informatie. De o ...

                                               

Open catalogus

Een Open Catalogus is open content of vrije content in de vorm van een gratis catalogus, dat wil zeggen een gestructureerde database met informatie over producten of andere opgeslagen items in een gestandaardiseerd formaat. Een catalogus implicee ...

                                               

Open ICEcat

Open ICEcat is een open content-project dat valt onder de OPL waarin een open catalogus is opgebouwd voor productinformatie. De editors zijn participerende fabrikanten. De gebruikers van deze open catalogus zijn distributeurs, resellers, webwinke ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →