ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 313                                               

Antimilitarisme

Antimilitarisme betekent letterlijk tegen-militarisme. Het is niet zozeer een ideologie, het is beter te spreken van een tegenbeweging, een reactie op het militarisme. Door slordig gebruik van het begrip zijn "anti-militair", dat wil zeggen gekan ...

                                               

Krijgswet

De krijgswet of staat van beleg is een noodtoestand die in werking treedt als het leger de rechtspleging overneemt van de burgerlijke autoriteiten. Tijdens de periode dat de krijgswet van kracht is, gelden vaak andere wetten dan normaal. Het lege ...

                                               

Machtsevenwicht

Machtsevenwicht is het politieke en veelal ook militaire evenwicht tussen twee of meer machtige staten. De mate van militair evenwicht wordt aangeduid als militaire balans. Voorbeelden van machtsevenwicht waren: in Europa voor de Tweede Wereldoor ...

                                               

Militarisering

Militarisering is het sociale proces waarbij een samenleving zichzelf organiseert rond het gebruik van geweld. Dit uit zich in de vorming, uitbreiding of institutionalisering van de krijgsmacht of onderdelen daarvan. De politiek kan gemilitarisee ...

                                               

Militarisme

De term militarisme betekent, in culturele zin, een voorliefde voor militair vertoon zoals uniformen, wapens, onderscheidingen, volksliederen, parades, orden, rituelen, hierarchieen, rangen en titels, vlaggen, heldenverering, discipline en het pr ...

                                               

Pacifisme

Kees Kraaijeveld, filosoof en psycholoog, noemt vijf "klassieke" argumenten voor pacifisme en ontwapening: Het valse-hoopargument Zelfs de meest moderne bewapening en de strengste controle biedt alleen in schijn een garantie van veiligheid. Het p ...

                                               

Veiligheidsdilemma

Het veiligheidsdilemma is een concept uit de internationale betrekkingen. Omdat staten in onzekerheid verkeren over elkaars motieven weten ze niet of hun veiligheid al dan niet in gevaar is. Ze willen in staat zijn zichzelf te verdedigen indien n ...

                                               

Vredesbeweging

Een vredesbeweging is elke beweging die ernaar streeft een conflict of een oorlog te vermijden of te beeindigen. Dit streven naar vrede kan ingegeven zijn door een principieel pacifisme of antimilitarisme maar dat is niet noodzakelijk zo. Er kunn ...

                                               

Ideologie

Een ideologie is een geheel van ideeen over de mens, menselijke relaties en de inrichting van de maatschappij, dat leeft binnen een maatschappelijke groep, met name een politieke partij, een denkstroming of een sociale klasse. Het kan zowel een b ...

                                               

Waardesysteem

Een waardesysteem is het samenhangend geheel van waarden van een individu, groep of samenleving. Een waardesysteem kan beschouwd worden als een zienswijze en manier van denken. Het is geen typologie die gebruikt kan worden om mensen in te delen. ...

                                               

Horatio Alger

Horatio Alger Jr. was een Amerikaanse schrijver van romans voor jonge volwassenen over verarmde jongens en hun opkomst van de onderkant van de samenleving tot een welvarend bestaan door hard werken, vastberadenheid, moed en eerlijkheid. Zijn gesc ...

                                               

Animisme (wereldbeeld)

Volgens het animisme hebben alle wezens en dingen een ziel. Het animistische wereldbeeld is de basis voor animistische religies. Kleuters hebben vaak een animistische houding ten opzichte van de wereld om hen heen, vooral in het geïndustrialiseer ...

                                               

Beminde Ongelovigen

Beminde ongelovigen is de titel van een boekje van Anne Provoost uit 2008, waarin deze Vlaamse schrijfster met behulp van de religiometer zich beweegt tussen atheïsme en theïsme

                                               

Bestaan

Met de term bestaan wordt het er zijn van een bepaalde entiteit aangeduid. In de natuurlijke taal wordt de term "bestaan" vaak gebruikt als synoniem voor "het er zijn" van élke entiteit, ook van abstracta. Het is heel gewoon om te zeggen: "er bes ...

                                               

Ecocentrisme

Ecocentrisme is een term uit de milieufilosofie en de ethiek. Het is het wereldbeeld dat niet de mens maar het ecosysteem in het centrum der dingen plaatst. Volgens het ecocentrisme heeft de natuur intrinsieke waarde, een waarde op zich. De mens ...

                                               

Fatalisme

Het fatalisme is de leer die aanneemt dat de mens geen enkele invloed heeft op zijn lot. Met andere woorden is het fatalisme het geloof dat elke handeling en elke daad in het leven van de mens al bepaald is door het lot en dus al op voorhand vast ...

                                               

Goed en kwaad

Het begrip goed en kwaad verwoordt doorgaans een tegenstelling of spanning die in vele religies, filosofieen, mythen en andere verhalen wordt aangetroffen. In de wetenschap worden de begrippen goed en kwaad in verschillende disciplines en vanuit ...

                                               

Gulden regel (leefregel)

Met de Gulden Regel wordt een oude en wijdverbreide stelregel van de praktische ethiek aangeduid: Behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden. In de 17e eeuw introduceerden de Europeanen het denkbeeld van de in de Bijbel overgeleverd ...

                                               

Ideaal

De term ideaal kan zowel slaan op een doel of op een oorsprong. Het woord komt van het Griekse begrip idea dat vooral bekend is geworden door Plato’s ideeenleer. In Platonische zin slaat de idee op iets dat niet in de alledaagse werkelijkheid bes ...

                                               

Ietsisme

Ietsisme is de naam voor een geloof in een onbepaalde metafysische kracht. Ietsisme is een algemene term voor uiteenlopende overtuigingen waarbij mensen "aannemen" dat er "iets" is "tussen hemel en aarde", zonder een welbepaalde religie aan te ha ...

                                               

International Moral Education Congress

Het International Moral Education Congress was een internationaal symposium dat tussen 1908 en 1934 zes keer in Europa werd gehouden. Het congres werd gehouden vanwege belangstelling voor morele opvoeding die een decennium eerder in vele landen o ...

                                               

Irreligie

Irreligie is de afwezigheid of verwerping van, of onverschilligheid of vijandigheid jegens, religie. Irreligie kan sommige vormen van godsgeloof omvatten, afhankelijk van de religieuze context waartegen het wordt gedefinieerd; tijdens de Verlicht ...

                                               

Kosmopolitisme

Van kosmopolitisme is sprake als iemand een gevoel van verbondenheid met de mensheid in het algemeen ervaart, dat sterker is dan enig gevoel voor nationale of regionale identiteit. Een dergelijke verbondenheid wordt ook wel aangemerkt als wereldb ...

                                               

Leegte

In verschillende oude mythologieen wordt het begrip leegte aangewend om het begin van de kosmische wereld aan te geven. Zo spreekt de oude Noordse mythologie die voor het christendom in de noordelijke helft van Europa gold over de Ginnungagap, de ...

                                               

Levensfilosofie

De levensfilosofie is een filosofische stroming in de hedendaagse filosofie die ontstaan is in de tweede helft van de 19e eeuw een belangrijke rol in de filosofie bleef spelen tot aan de Tweede Wereldoorlog. De levensfilosofie legt in haar denken ...

                                               

Lijden

Lijden is het ondergaan van smart en ellende. Onderscheid kan worden gemaakt tussen lichamelijk en geestelijk lijden. Het lijden kan sterk varieren in intensiteit en tijdsduur en is een herkenbare ervaring voor vele mensen. Bij lichamelijk lijden ...

                                               

Moraal

Moraal is het geheel van handelingen en gedragingen die, in een maatschappelijke context, als correct en wenselijk worden gezien. Het filosofisch vakgebied van de ethiek richt zich op de vraag wat is een goede moraal?. Een universele moraal heeft ...

                                               

Moralisme

Moralisme is een cultureel begrip, dat in eerste instantie duidt op de neiging tot moraliseren - dat wil zeggen, het oordelen over iets in morele termen, dat mogelijk niet moreel te beoordelen is. Een moralist ziet sommige dingen als zonder meer ...

                                               

Moreel

Moreel wordt gebruikt voor de geestesgesteldheid, geestelijke weerbaarheid, de moed, werkkracht of strijdlust die iemand bezielt of die ontbreekt. Moreel betekent zedelijke kracht, zedelijke moed, zelfvertrouwen of de wil om door te zetten. Moree ...

                                               

Mystiek

Mystiek betreft het hartstochtelijk streven naar een persoonlijke vereniging van de ziel met God. De term mystiek verwijst ook naar de achterliggende leer over kennis en persoonlijke ervaringen van toestanden van bewustzijn voorbij de normale men ...

                                               

NPO Spirit

NPO Spirit was het levensbeschouwelijke digitale themakanaal en on-demand platform van de Nederlandse Publieke Omroep. Het was een Nederlands themakanaal dat zich richtte op evangelische en aanverwante christenen en behoorde tot het portaal Neder ...

                                               

Pantheïsme

Pantheïsme is een levensbeschouwing die ervan uitgaat dat alles goddelijk is. Het goddelijke is immanent en alomvattend; universa, natuur en God zijn identiek. Pantheïsten geloven dus niet in een persoonlijke of antropomorfe god. In de meest stri ...

                                               

Twijfel

Twijfel is het niet kunnen kiezen tussen mogelijkheden. De stam twij- is etymologisch verwant aan het woord voor het getal twee. Een vorm van twijfelen die in en dankzij de westerse filosofie grote bekendheid heeft gekregen is de cartesiaanse twi ...

                                               

Ubuntu (filosofie)

Ubuntu, uitgesproken als oe-BOEN-toe, is een ethische of humanistische filosofie uit het zuidelijke deel van Afrika die draait om toewijding in het geven en nemen, delen in groepen, stamleden en als meer vrede tussen stammen onderling. Het woord ...

                                               

Unitaristisch Universalisme

Unitaristisch Universalisme is een vrijzinnige religieuze beweging waar de nadruk ligt op humanisme en persoonlijke spiritualiteit. Unitaristisch Universalisme is ontstaan door een fusie van twee christelijke stromingen: unitarisme en universalis ...

                                               

Universalisme (filosofie)

Universalisme is een overtuiging die stelt dat een groep of institutie niet buitengewoon of exceptioneel is ten opzichte van een andere groep. De groep kan een land, cultuur, wetgeving, beweging, ideologie of periode zijn, maar ook de mens tegeno ...

                                               

Urban Nomad

Een Urban Nomad is een werkende reiziger die zich continu verplaatst op zoek naar nieuwe uitdagingen. Hij reist bij voorkeur tussen grote steden in zowel binnen- als buitenland. Een Urban Nomad is 24/7 online en maakt zijn eigen keuzes als het ga ...

                                               

Waarheid

Waarheid is echtheid, geldigheid en juistheid. Het adjectief waar wordt in de eerste plaats toegeschreven aan overtuigingen, uitspraken en theorieen. In dit verband kan het gecontrasteerd worden met iemand die met opzet onwaarheid spreekt en dus ...

                                               

Werkkampen voor jonge werklozen (1932-1940)

Jonge werklozen in Nederland kregen tussen 1932 en 1940, tijdens de crisis van de jaren 1930, op vrijwillige basis de gelegenheid om in zogenoemde leer- en werkkampen even te ontsnappen aan het doelloze werklozenbestaan.

                                               

Wijsheid (deugd)

Wijsheid of levenswijsheid is de kunst om in alle levensomstandigheden juist te oordelen en te handelen. De betekenis is dus praktisch of moreel. In de beschrijvingen van levenswijze mensen komt een zekere stereotypering naar voren: Volgens sommi ...

                                               

Zin van het leven

De zin van het leven is een diepere betekenis waar het bestaan mee beladen zou zijn volgens bepaalde visies. Het concept stelt de waarde van de periode tussen geboorte en dood centraal, en eventueel ook het spiritueel bestaan dat de lichamelijke ...

                                               

Contrapost

Contrapost of contrapposto is een term uit de beeldende kunst die een bepaalde houding van een geschilderd of gebeeldhouwd figuur beschrijft. Het rechterbeen draagt het volle gewicht, het linkerbeen is ontspannen. De scheve houding die ontstaat - ...

                                               

Hurken

Op zijn hurken zitten is met gebogen knieen zo zitten, dat de billen op de hielen rusten zonder evenwel de grond te raken. Wie het van jongs af gewend is, kan lange tijd gehurkt zitten. Voordeel hiervan is dat er geen verdere hulpmiddelen zoals e ...

                                               

Kleermakerszit

De kleermakerszit is een houding waarbij men met de benen gekruist voor zich gevouwen zit. De zithouding is in het Nederlands genoemd naar kleermakers, die vaak op deze manier op de grond of op een tafel, met de benen gekruist gevouwen voor zich ...

                                               

Knielen

Knielen is een lichaamshouding waarbij men op beide knieen zit terwijl de rug recht blijft. In religies geeft deze houding blijk van eerbied, dankbaarheid en/of onderdanigheid. Het is een veel gebruikte houding bij bidden. Naast de belangrijke fu ...

                                               

Lotushouding

De lotushouding, Sanskriet Padmasana, is de Oosterse variant van de kleermakerszit. Hindoes en boeddhisten mediteren veelal in deze houding. Het verschil met de kleermakerszit is dat de voeten op de knieen rusten. Het is mogelijk de benen zelf in ...

                                               

Zitten

Zitten is een van de lichaamshoudingen van mensen en sommige dieren waarbij het lichaam in rust verkeert en de opgerichte romp gesteund wordt door de billen of dijen. Babys leren zelfstandig te zitten als zij ongeveer vijf à negen maanden oud zij ...

                                               

Naastenliefde

Naastenliefde is de liefde voor de medemens. Het omkijken naar andere mensen en zich medeverantwoordelijk voelen voor het welzijn van zijn medemens, ongeacht de specifieke kenmerken van die personen, zijn blijken van naastenliefde.

                                               

1001 Club

De 1001 Club is een stichting die helpt bij de financiering van het Wereld Natuur Fonds. De stichting werd opgericht in 1970 door het toenmalige hoofd van de Wereld Natuur Fonds, prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld, met de hulp van Anton Rupert, ...

                                               

Abdij Ulingsheide

Abdij Ulingheide is een voormalig kloostercomplex van de trappisten in het Limburgse dorp Tegelen, vlak bij de grens met Duitsland, gewijd aan Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →