ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 316                                               

Matriarchaat

Een matriarchaat is een hypothetische maatschappijvorm waarin vrouwen en vrouwelijke cultuur, met name op basis van hun moederschap, domineren. In de 19e-eeuwse antropologie werd hiermee aanvankelijk matrilineaire afstamming bedoeld, het systeem ...

                                               

Patriarchaat (sociologie)

Patriarchaat is een maatschappijvorm waarin vaders of meer algemeen mannen een dominante rol innemen. De term is afgeleid van patriarch, de titel van een geestelijke leider van het mannelijk geslacht.

                                               

Patrimonialisme

Patrimonialisme is een politiek hierarchisch systeem waarbij clienten een relatie van wederkerigheid en afhankelijkheid aangaan met een beschermheer of patroon. De persoonlijke autoriteit van de heerser is hierbij een belangrijk kenmerk. Het begr ...

                                               

Technologische utopie

Een technologische utopie is een maatschappij die gelooft in een ideale samenleving die door middel van technologie, techniek en wetenschap worden verwezenlijkt. De vaakst voorkomende bestuursvorm is een technocratie, geleid door een dictator. Ze ...

                                               

Thalassocratie

Een thalassocratie en κρατείν / krateín is de naam die reeds in de Griekse oudheid werd gebruikt om een maatschappij aan te duiden die de macht had op zee of deze toch nastreefde. Essentieel voor een thalassocratie was natuurlijk een vloot, die z ...

                                               

Wegwerpmaatschappij

De wegwerpmaatschappij is een term die een samenleving beschrijft waarin steeds meer producten worden geproduceerd die zijn bedoeld om tijdelijk te worden gebruikt en vervolgens te worden weggegooid. Zij worden dus niet onderhouden, gerepareerd o ...

                                               

Milieu

Milieu of omgeving is het geheel van voorwaarden en invloeden die voor het leven van organismen zoals mens, dier, plant en voor levensgemeenschappen van essentieel belang zijn. Het is de omgeving waarin de organismen leven. Het begrip milieu verw ...

                                               

4Ocean

4Ocean is een organisatie die afval verwijdert uit de oceaan en kusten en daarnaast bewustzijn probeert te creeren voor betere afvalverwerking en het schoonhouden van kustlijnen.

                                               

5 Gyres

Het 5 Gyres Institute is een organisatie die zich richt op het verminderen van plasticvervuiling door zich te concentreren op primair onderzoek. De programmas concentreren zich op wetenschap, onderwijs en avontuur. Sinds 2017 heeft 5 Gyres een sp ...

                                               

Abiotische milieufactor

Abiotische factor is binnen de ecologie de term voor een externe milieufactor die geen biologische oorsprong heeft, in tegenstelling tot biotische factoren. Men onderscheidt primaire milieufactoren en samengestelde factoren, die men zich kan voor ...

                                               

Abiotische milieufactor

                                               

Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer is sinds 1 januari 2013 de officiele benaming voor het Nederlandse Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. De naam van dit besluit werd binnen overheidsorganisaties vaak afgekort tot Barim. Het ...

                                               

Afreatofyt

                                               

Afvalinterceptor

Een afvalinterceptor, afvalschepper of vuilnisschuit is een tuig waarmee op een wateroppervlak zoals een rivier of de zee het drijvend afval wordt opgevangen. Het gaat vooral om plasticafval, maar ook hout en andere drijvende voorwerpen. Op dit o ...

                                               

Afvalwater

Afvalwater is water dat voor de gebruiker niet meer bruikbaar is en waar deze gebruiker dan ook van af wil. Uiteraard valt verontreinigd water hier normaal gesproken onder.

                                               

Algemene periodieke keuring

De algemene periodieke keuring is de Nederlandse implementatie van de in Europa wettelijk verplichte autokeuring ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu. Nieuwe autos die op benzine rijden moeten vier jaar na d ...

                                               

Antropogene factor

                                               

Belgische Biotische Index

De Belgische Biotische Index of BBI is een index waarmee de kwaliteit van een waterloop, bijvoorbeeld een beek of een rivier, beoordeeld wordt op basis van de aanwezigheid van macro-invertebraten. De BBI wordt uitgedrukt op een schaal van 0 tot 1 ...

                                               

De bevolkingsexplosie

De bevolkingsexplosie of The population bomb is een boek van Paul Ralph Ehrlich over de gevaren van de groei van de wereldbevolking. Aan het boek werd meegewerkt door zijn echtgenote Anne Howland Ehrlich. Het boek verscheen in de Verenigde Staten ...

                                               

Big Jump

De Big Jump is een internationale ecologische ludieke actie die jaarlijks plaatsvindt om de povere waterkwaliteit van rivieren en waterlopen onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Op verschillende plaatsen in Europa springen mensen o ...

                                               

Biobrandstof

Biobrandstof is een brandstof die gemaakt wordt uit biomassa. Biobrandstoffen in vaste, vloeibare of gasvormige toestand hebben toenemende interesse van het grote publiek en vanuit wetenschappelijke hoek. Als hernieuwbare brandstoffen zouden ze e ...

                                               

Biocentrisch altruïsme

Het biocentrisch altruïsme is een ethische houding die zich richt naar alle leven. Het is een onvoorwaardelijke dienstbaarheid, een zorgzaam engagement, een standvastige strijd tegen onrecht, een vastberaden verzet tegen ongelijkwaardigheid een c ...

                                               

Biologische Waarderingskaart

De Biologische Waarderingskaart is een inventaris van het biologische milieu en van het bodemgebruik van het Vlaamse en het Brusselse grondgebied. De kaart heeft een inkleuring in groentinten die de biologische waarde van het milieu op een overzi ...

                                               

Biologische waterstofproductie

De biologische productie van waterstofgas gebeurt in een bioreactor, en is gebaseerd op de productie van waterstofgas door algen. Onder bepaalde omstandigheden produceren algen waterstofgas. In de late jaren 90 werd ontdekt dat als algen zwavel o ...

                                               

Biomagnificatie

Biomagnificatie is het stapsgewijs toenemen van de concentratie persistente stoffen in een organisme naarmate dat zich hoger in de voedselketen bevindt. Het vetweefsel van toppredatoren zoals roofvogels bevat bijvoorbeeld veel hogere en gevaarlij ...

                                               

Biotische milieufactor

Biotische milieufactoren zijn in een ecosysteem de organismen van andere soorten die invloed kunnen uitoefenen op het leven en de populatie van een soort. Daarnaast kunnen andere individuen van dezelfde soort een biotische factor zijn. De biotisc ...

                                               

Biotische milieufactor

                                               

Bodemgebruik

De mens maakt op verschillende manieren gebruik van de bodem. Bakstenen, drinkwater, brood en vlees, zelfs je mobiele telefoon komt voor een groot deel uit de bodem. De bodem en het bodemleven zijn deel van het ecosysteem van de aarde. Om in de t ...

                                               

Bodemverontreiniging in België

Bodemverontreiniging in Belgie is aanwezig op verschillende plaatsen. In de Kempen bleken in de omgeving van de zinkfabrieken te Balen, Lommel en Overpelt tuinen, landbouwpercelen en bossen gevaarlijk verontreinigd door zware metalen. Ook het gro ...

                                               

Bodemverontreiniging in Nederland

De bodemverontreiniging in Nederland is sterk in de belangstelling geraakt bij Lekkerkerk en de Volgermeerpolder. Ook in Alphen aan den Rijn is in de Coupépolder bodemverontreiniging geconstateerd onder de vuilnisbelt. Die vuilnisbelten werden ge ...

                                               

Bodemwetgeving in Nederland

De Bodemwetgeving in Nederland is ter bescherming van de bodem. De bodemwetgeving is samengesteld uit diverse wetgevingen en maakt weer onderdeel uit van de totale Milieuwetgeving in Nederland.

                                               

BOOT-onderzoek

Een BOOT-onderzoek is een veelgebruikte onderzoeksstrategie bij specifieke bodemsaneringsgevallen, waarbij BOOT staat voor Besluit opslag in ondergrondse tanks. Het bodemonderzoek wordt uitgevoerd ter plaatse van ondergrondse opslagtanks. In het ...

                                               

Both ENDS

Both ENDS is een natuurbeschermingsorganisatie. De organisatie werd in 1986 door enkele milieuorganisaties opgericht en ondersteunt het werk van milieuorganisaties, vooral in het zogeheten Zuiden en de Midden- en Oost-Europese landen. Die onderst ...

                                               

BREF

BREF of BREF-documents staat voor BAT Reference documents en is een uitwerking van de IPPC-richtlijn van de Europese Unie. BAT staat dan weer voor Best Available Techniques oftewel Best Beschikbare Techniek. In een BREF-document staat beschreven ...

                                               

Brownfieldconvenant

Brownfieldconvenanten werden door de Vlaamse overheid in het leven geroepen om zogenaamde brownfields om te zetten in nieuwe terreinen. Overheid en privé investeren in de herontwikkeling van bijvoorbeeld vervallen en verontreinigde bedrijfsterrei ...

                                               

Brownfields (milieu)

Brownfields is de naam die door OVAM gegeven werd aan terreinen die door de aanwezige bodemverontreiniging niet meer gebruikt kunnen worden. Heel vaak betreft het voormalige industriele terreinen met een ideale ligging. Deze gronden zouden dus in ...

                                               

Brundtland-rapport

Het Brundtland-rapport is de naam waaronder het rapport Our common future uit 1987 bekend is geworden. Het rapport is geschreven door de World Commission on Environment and Development en gepubliseerd door de Oxford University Press. De populaire ...

                                               

Cascadering

Met cascadering wordt een trapsgewijs proces aangeduid. Met name in de context van de bio-economie wordt de term cascadering veelvuldig gebruikt om het zo efficient mogelijk benutten van bio-grondstoffen te omschrijven. Een vroeg voorbeeld van ee ...

                                               

Castor (nucleaire techniek)

Een castor -container is een container speciaal voor het vervoer van radioactief afval. De naam is een acroniem voor de Engelse zin "ca sk for s torage and t ransport o f r adioactive material". Castor is een internationaal beschermde merknaam va ...

                                               

Certificaat duurzaam bosbeheer

Een certificaat voor duurzaam bosbeheer, ook wel verantwoord bosbeheer genoemd, wordt afgegeven door een certificatie-instelling. Het dient als bewijs dat het bosbeheer van een bepaald bosgebied voldoet aan de eisen die de certificatie-instelling ...

                                               

Climex

Climex, ook wel de Climex Exchange genoemd, is een in Amsterdam gevestigde beurs waar uitstootrechten verhandeld worden. Climex beschrijft zichzelf als een "pan-Europese organisatie" met de doelstelling een "transparante marktplaats voor de hande ...

                                               

Club van Rome

De Club van Rome is een particuliere stichting die in april 1968 werd opgericht door Europese wetenschappers, om hun bezorgdheid over de toekomst van de wereld voor het voetlicht te brengen. Doelstellingen van de Club van Rome zijn: het onderzoek ...

                                               

Committed to Green

Committed to Green is een Europese organisatie die zich sinds 1994 bezighoudt met natuurvriendelijk onderhoud van golfbanen. Het hoofdkantoor is in Schotland. Het onderhoudsprogramma is ontwikkeld om baanbeheerders bewust om te laten gaan met nat ...

                                               

Coördinerend Orgaan Invasieve Exoten

Het Nederlandse Coördinerend orgaan Invasieve Exoten zou in 2007 worden opgericht door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De belangrijkste taak van het COIE zou het gevraagd en ongevraagd adviseren van het ministerie over de ...

                                               

Corine

Corine of CORINE is een Europees programma gericht op het verzamelen, inventariseren en beheren van informatie over het leefmilieu, vooral rond voor de Europese Unie prioritaire onderwerpen zoals lucht-, water-, en bodemverontreiniging, bodembede ...

                                               

Coupépolder

De Coupépolder is een polder bij Alphen aan den Rijn die bekend is geworden door bodemvervuiling onder de plaatselijke vuilnisbelt als gevolg van illegale stortpraktijken. De polder wordt begrensd door de Kromme Aar en het Aarkanaal. De polder wa ...

                                               

Cowspiracy: The Sustainability Secret

Cowspiracy: The Sustainability Secret is een documentaire uit 2014, geregisseerd en geproduceerd door Kip Andersen en Keegan Kuhn. De film onderzoekt de destructieve impact van de veehouderij op het milieu en hoe milieuorganisaties met die inform ...

                                               

Cradle to Cradle

Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things is een boek uit 2002 over duurzaam ontwerpen van William McDonough en Michael Braungart. Duurzame ontwikkeling is in 1987 in het Brundtland-rapport gedefinieerd als de ontwikkeling waarbij de huid ...

                                               

CurieuzeNeuzen in de Tuin

CurieuzeNeuzen in de Tuin is een project van het burgerwetenschapsproject CurieuzeNeuzen dat in 2021 de droogte en het effect van de hittegolven op de bodem in Vlaanderen onderzoekt. Om onderzoeksgegevens te verzamelen plaatsen 4400 burgers, scho ...

                                               

DCMR Milieudienst Rijnmond

De DCMR Milieudienst Rijnmond is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland, veertien gemeenten in de regio Rijnmond en Goeree-Overflakkee.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →