ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 317                                               

Dopper (waterfles)

Dopper is een Nederlands bedrijf dat plastic hervulbare waterflessen in de handel brengt om het gebruik van plastic wegwerpflesjes tegen te gaan. Van de door Rinke van Remortel ontworpen aan de waterkraan hervulbare kunststof fles werden er 350.0 ...

                                               

Driewegkatalysator

Een driewegkatalysator is een constructie uit de motortechniek met als doel het katalytisch reinigen van uitlaatgassen. De naam verwijst naar de drie reacties die hierbij plaatsvinden. Inmiddels zijn de meeste katalysatoren van het zogenaamde ger ...

                                               

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987 ...

                                               

Ecocide

Ecocide is "de grootschalige beschadiging, de vernietiging of het verlies van ecosystemen – wijdverspreide, ernstige of systematische schade aan de natuur." Anders dan genocide is ecocide is nog niet geaccepteerd als criminele activiteit door de ...

                                               

Ecodorp

Ecodorpen zijn gemeenschappen met als doel zowel sociaal, economisch als ecologisch duurzaam te zijn. De meeste hebben een omvang van tussen de 50 en 150 personen, alhoewel sommigen wat kleiner zijn en grotere ecodorpen, tot wel 2.000 mensen, jui ...

                                               

Ecolabel

Een ecolabel is een keurmerk dat wordt toegekend aan producten of diensten die minder milieubelastend zijn dan kwalitatief vergelijkbare producten of diensten, op basis van een aantal vooraf bepaalde criteria. Men spreekt dan vaak over een "milie ...

                                               

Ecologisch rijden

Ecologisch rijden is het strategisch benutten van de technische mogelijkheden van het voertuig en de brandstof om een optimaal verbruik te bekomen. Initiatiefnemer in Vlaanderen is Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen. In Nederland loopt een vergelij ...

                                               

Ecologische betekenis

Het begrip ecologische betekenis heeft betrekking op de rol van organismen in ecotopen en ecosystemen, maar ook op de rol van ecotopen en ecosystemen in het grotere geheel. Bij organismen gaat het om de rol van de soort in zijn biotoop en habitat ...

                                               

Ecologische indicator

                                               

Ecologische modernisering

Ecologische modernisering is een milieusociologische benadering met een groot vertrouwen in de mogelijkheid om met technologische middelen en marktmechanismen de milieuproblemen te boven te komen.

                                               

Ecologische voetafdruk

De ecologische voetafdruk voor een bepaald jaar is een getal dat weergeeft hoeveel biologisch productieve grond- en wateroppervlakte een bepaalde bevolkingsgroep in dat jaar gebruikt om zijn consumptieniveau te kunnen handhaven en zijn afvalprodu ...

                                               

Ecomodernisme

Het ecomodernisme is een stroming in het debat over duurzaamheid. Ecomodernisten zijn van mening dat verdere modernisering van de maatschappij geen bedreiging voor de duurzaamheid is, maar juist duurzaamheid helpt bevorderen.

                                               

Ecopsychologie

Ecopsychologie is een relatief jonge tak van de psychologie, die de psychologische dimensie onderzoekt van onze relatie als mensen met de natuurlijke omgeving, en op die manier psychologie en ecologie met elkaar verbindt. Een van de grootste uitd ...

                                               

Ecotage

Ecotage omvat alle vormen van vernieling, die worden uitgevoerd door milieuactiegroepen met als doel natuurbescherming. Het begrip stamt uit 1972. Bijna synoniem is het Engelse begrip monkeywrenching. Sommige tegenstanders van deze actievorm en s ...

                                               

EfficientDynamics

EfficientDynamics is een verzameling van alle inspanningen van de Duitse automobielconstructeur BMW om het brandstofverbruik en de uitstoot te verlagen. Dit in combinatie met een verhoging van sportiviteit, prestaties en dynamiek. In 2008 won de ...

                                               

Eindopslag radioactief afval

Met eindopslag radioactief afval wordt het ondergronds opslaan van dit materiaal bedoeld, met als doel het uit de atmosfeer en biosfeer houden van radioactieve isotopen. Enerzijds moet hiermee het afval bereikbaar blijven voor als er in de toekom ...

                                               

Ekologische Beweging

De Ekologische Beweging was een Nederlandse groepering die in 1972 werd opgericht door Elsa Vleer, als samenwerkingsverband van diverse personen die al enige tijd actief waren op het gebied van milieubescherming en natuurgeneeswijzen. De beweging ...

                                               

Elektrocoagulatie

Elektrocoagulatie is het laten coaguleren van opgeloste of gesuspendeerde stoffen met behulp van elektriciteit. In de behandeling van afvalwater worden ongewenste chemische verbindingen gesplitst in kleinere moleculen en worden emulsies afgebroke ...

                                               

Indicatorwaarde van Ellenberg

Een Ellenberggetal is een getal om de ecologische voorkeur van wilde vaatplanten te kwantificeren en deze zo te kunnen vergelijken met andere soorten. Het model is ontwikkeld door de Duitse vegetatiekundige Heinz Ellenberg en werd in 1974 voor he ...

                                               

Elmex

Elmex is een merk tandpasta dat sinds 1962 verkocht wordt. Het Zwitserse GABA, sinds 2004 een onderdeel van het Amerikaanse Colgate-Palmolive, maakt deze mondverzorgingsproducten. Het was de eerste tandpasta dat het organische aminefluoride olafl ...

                                               

Energy Survival

Energy Survival is een televisiejeugdprogramma van de Nederlandse omroep KRO. Het is gebaseerd op het Noorse tv-format Energikampen, dat sinds 2001 loopt. In dit programma reizen teams af naar Noorwegen en spelen daar spellen over energie. Het do ...

                                               

European Environmental Bureau

Het European Environmental Bureau is een federatie van meer dan 140 niet-gouvernementele milieuorganisaties, gevestigd in alle 27 lidstaten van de Europese Unie, kandidaat-lidstaten een aantal omliggende landen. Deze organisaties strekken zich ui ...

                                               

European Union Nature Information System

Het European Union Nature Information System is een informatiesysteem en database van Europese habitattypes, met als doel om over heel de Europese Unie habitats op eenzelfde manier te identificeren en te benoemen, en daardoor op Europese schaal e ...

                                               

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

Het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid is een agentschap van de Europese Unie dat technische bijstand en hulp geeft aan de Europese Unie om wetten te ontwikkelen en uit te voeren die betrekking hebben op veiligheid, beveiliging en verv ...

                                               

Europees Centrum voor Eco en Agro Toerisme

Het Europees Centrum voor Eco en Agro Toerisme is een niet-gouvernementele organisatie die als doel heeft om kleinschalig en milieuvriendelijk toerisme op het platteland te stimuleren. Op deze manier probeert de organisatie het behoud van waardev ...

                                               

Europees ecolabel

Het Europees Ecolabel is het milieukeurmerk van de Europese Unie voor non-foodproducten en diensten. Het EU Ecolabel is in 1992 ingevoerd met de Verordening nr. 880/92 van de Raad van 23 maart 1992. In 2000 werd het systeem grondig herzien nr. 19 ...

                                               

Europees Milieuagentschap

Het Europees Milieuagentschap, is een agentschap van de Europese Unie, opgericht in 1990 en gevestigd in Kopenhagen. Het agentschap verzamelt en verspreidt informatie over de toestand van het milieu en de trends op milieugebied in Europa. Directe ...

                                               

Europese Remote-Sensing Satellieten

De Europese Remote Sensing Satellieten of ERS zijn twee observatiesatellieten van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Ze worden vooral voor onderzoek van weer, klimaat en milieu gebruikt. De eerste ERS-1 is op 17 juli 1991 gelanceerd en was d ...

                                               

Externaliteit

Een externaliteit, extern effect of externe kosten zijn niet gecompenseerde, door derden gemaakte kosten of geleden schade als gevolg van een economische activiteit. Dit kan optreden als personen, bedrijven of overheden geen rekening houden met d ...

                                               

Faucheurs volontaires

De Faucheurs volontaires, vertaling: Opzettelijke Maaiers, is een in hoofdzaak Franse beweging, verwant aan de anti-industriele bewegingen, en met een opgegeven aantal van 6700 militanten, die zich schriftelijk hebben verbonden transgenetische pr ...

                                               

Fijnstof

Fijnstof is een mengsel van microscopisch kleine vaste deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer. Deze deeltjes zijn van verschillende grootte, herkomst en chemische samenstelling. De in de lucht rondzwevende fijnstof staat ook bekend als aeros ...

                                               

Forests Now Declaration

De Forests Now Declaration is een verklaring die oproept tot de invoering van een aantal nieuwe, marktgebaseerde mechanismen om de regenwouden te beschermen. De Verklaring is opgesteld door het Global Canopy Programme en is reeds door meer dan 20 ...

                                               

Fotokatalytische waterstofproductie

Fotokatalytische waterstofproductie is het produceren van waterstof waarbij alle hiertoe benodigde energie direct uit licht wordt verkregen. Technologie die hiertoe dient heeft potentie om een goedkope, milieuvriendelijke op zonne-energie gebasee ...

                                               

Grondwaterplant

Freatofyten of grondwaterplanten zijn planten die in hun voorkomen uitsluitend of voornamelijk beperkt zijn tot de invloedssfeer van de grondwaterspiegel en het schijngrondwater.

                                               

Functioneel saneren

Functioneel of functiegericht saneren houdt in dat een bodemsanering uitgevoerd wordt op basis van de huidige of de toekomstige gebruiksfuncties. Dit in tegenstelling tot het oude standpunt van het multifunctioneel saneren. Deze aanpassing van he ...

                                               

Geluidshinder

Geluidshinder of geluidsoverlast is de subjectieve ervaring van mensen dat geluid als hinderlijk ervaren wordt. Hinderlijk geluid wordt wel lawaai, kabaal of herrie genoemd. Geluid is een belangrijk element in de leefomgeving van mensen. Het heef ...

                                               

Gents Ecologisch Centrum

Het Gents Ecologisch Centrum, afgekort: GEC, is een Vlaams informatie- en dienstencentrum van en voor organisaties met ecologische en sociale doelstellingen. Het centrum, opgericht in 1999, wordt gerund door vrijwilligers. Het GEC stelt ruimte en ...

                                               

Gft-bak

Een gft-bak, biobak of groenbak is een doorgaans van overheidswege verstrekte groene minicontainer voor het ophalen van groente-, fruit- en tuinafval. Het meest gebruikte model is hiernaast afgebeeld. Toch worden ze in verschillende maten gelever ...

                                               

Global Reporting Initiative

Het Global Reporting Initiative is een internationale organisatie die richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving opstelt. In een duurzaamheidsverslag communiceert een organisatie publiekelijk over haar economische, milieu- en sociale prestaties. ...

                                               

Global Scenario Group

De Global Scenario Group was een team van wetenschappers die zich richtte op het milieu, voorgezeten door Paul Raskin, die scenariostudie gebruikte om toekomstige richtingen van mondiale ontwikkelingen te analyseren, gelet op tendensen en crises ...

                                               

Green New Deal

Green New Deal is een set aan maatregelen waarbij milieuvriendelijke initiatieven economisch gestimuleerd worden. De naam refereert aan de New Deal uit de jaren 1930. Onder de noemer Green New Deal werden tijdens de economische crisis van 2008 ve ...

                                               

Greenwashing

Greenwashing of groenwassen is het zich groener of maatschappelijk verantwoordelijker voordoen dan een bedrijf of organisatie daadwerkelijk is. Men doet alsof men weloverwogen met het milieu en/of andere maatschappelijke themas omgaat, maar dit b ...

                                               

De grenzen aan de groei

De grenzen aan de groei is een rapport van de Club van Rome uit 1972 waarin de uitputtingsproblematiek centraal staat. Het rapport werd uitgewerkt door een team van het Massachusetts Institute of Technology onder leiding van Dennis Meadows en Don ...

                                               

Grey Day

Grey Day is de symbolische dag waarop in een land de hoeveelheid hernieuwbare energie die er op één jaar tijd wordt geproduceerd volledig is opgebruikt. Vanaf die dag moet men verder met grijze energie uit kerncentrales en fossiele brandstoffen. ...

                                               

Groen beleggen

Groen beleggen is een vorm van beleggen waarbij de groene belegger zijn geld in een groenfonds stopt. Het groen beleggen komt voort uit de fiscale groen beleggen regeling. Een groenfonds wordt gebruikt om milieuprojecten te financieren. Het rende ...

                                               

Grondreiniging

Grondreiniging is het zodanig bewerken van verontreinigde grond zodat deze weer geschikt wordt voor hergebruik. Grondreiniging vindt plaats buiten de locatie van herkomst. Wordt verontreinigde bodem ter plekke gereinigd, dan wordt gesproken over ...

                                               

Grondwaterplant

                                               

Habitatfragmentatie

Habitatfragmentatie is het proces waarbij de oorspronkelijke habitat van een organisme wordt opgedeeld in kleinere gebieden. Het is een belangrijk begrip in de ecologie en evolutiebiologie. Habitatfragmentatie kan worden veroorzaakt door geologis ...

                                               

Horizonvervuiling

Horizonvervuiling is het plaatsen van objecten of nemen van maatregelen die het beeld van de horizon of de harmonie van het landschap verstoren. Anders gezegd: men is van mening dat het er niet thuis hoort, men verwacht het niet of men vindt het ...

                                               

Houtkap

Houtkap is het omzagen of omhakken van bomen. Zowel in voor de houtteelt aangelegde productiebossen als in natuurlijke bossen vindt houtkap plaats. Houtkap vindt onder andere plaats ten behoeve van de houtindustrie en het bosbeheer gericht op bio ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →