ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 318                                               

Indicatorwaarde van Ellenberg

                                               

ISO 14001

ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem die werd ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie pa ...

                                               

KAM-coördinator

De KAM-coördinator is als staffunctionaris verantwoordelijk voor de kwaliteit, arbeidsomstandigheden en de zorg voor het milieu binnen een bedrijf. In kleine bedrijven is de functie vaak een neventaak. Bij middelgrotere bedrijven is de functie va ...

                                               

Kleinschaligheid

Kleinschaligheid is een begrip dat ingang vond in alternatieve visies op de economie in de jaren 70, met name geïnspireerd door het boek Small Is Beautiful - A Study of Economics As If People Mattered van Ernst Friedrich Schumacher. Deze verzamel ...

                                               

Klimaatadaptatie

Adaptatie aan klimaatverandering is het proces waardoor samenlevingen de kwetsbaarheid voor klimaatverandering verminderen of waardoor zij profiteren van de kansen die een veranderend klimaat biedt. Adaptatie kan autonoom zijn of gepland. De kwet ...

                                               

Klimaatbos

De term klimaatbos wordt gebruikt voor de bossen die aangeplant worden om kooldioxide uit de atmosfeer op te slaan. Door die opslag neemt de hoeveelheid CO 2 in de atmosfeer af en daarmee in theorie ook het wereldwijde broeikaseffect. De aanleg v ...

                                               

Klimaatnegatief

Klimaatnegatief of CO 2 -negatief zijn termen die aangeven dat een productieproces of bedrijfsactiviteit meer CO 2 fixeert in de bodem, dan dat er wordt vrijgegeven in de atmosfeer. Hierdoor dragen deze productieprocessen of bedrijfsactiviteiten ...

                                               

Klimaatopwarming

                                               

Kosteneenheid

De term Kosteneenheid, afgekort Ke, is een eenheid om de geluidsbelasting rond vliegvelden te berekenen. De Kosteneenheid is genoemd naar prof. dr. ir. C.W. Kosten, die in de jaren zestig onderzocht hoe geluidsbelasting als maat voor de geluidshi ...

                                               

Kunststofarchipel

                                               

Landdegradatie

Onder het begrip landdegradatie vallen alle veranderingen in het landschap die het vermogen van bodem en grond om gezond voedsel, gewassen, zoet water, brandhout te produceren verminderen. Hieronder vallen zowel natuurlijke als menselijke factore ...

                                               

Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de overheidsdienst voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tot april 2006 heette het agentschap het Brussels Instituut voor Milieubeheer BIM, in het Frans Institut bruxellois pour la gestion de lenviro ...

                                               

Levenscyclusanalyse

Levenscyclusanalyse van een product, ook wel Wieg tot graf analyse genoemd, is een methode om de totale milieubelasting te bepalen van een product gedurende de hele levenscyclus, dat wil zeggen: winning van de benodigde grondstoffen, productie, t ...

                                               

Lichthinder

Skyglow of sky glow is het verschijnsel waarbij licht wordt weerkaatst op stofdeeltjes en waterdamp in de lucht, het gevolg hiervan is dat er een soort van oranje lichtkoepel zichtbaar wordt en er weinig tot geen sterren meer zichtbaar zijn. Dit ...

                                               

Lichtvervuiling

Lichtvervuiling is de verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door gebruik van kunstlicht. Lichthinder is de overlast die mensen en dieren hiervan ondervinden. Lichtvervuiling is een vrij recent fenomeen. Het overvloedig verlichten van a ...

                                               

Life cycle costing

Life cycle costing is een methodiek voor het in kaart brengen van de financiele kosten van een product of dienst die investeringskosten, beheers- en onderhoudskosten en sloopkosten onderling vergelijkbaar maakt.

                                               

LIFE+

LIFE+ is het co-financieringsprogramma van de Europese Commissie met als doel de ontwikkeling, implementatie, monitoring, evaluatie van het Europese milieu- en natuurbeleid. LIFE staat voor L’Instrument Financier pour l’Environnement. De focus va ...

                                               

Lijst van BWK-karteringseenheden

Deze lijst van BWK-karteringseenheden geeft een overzicht van de karteringseenheden zoals ze gebruikt worden in de Biologische Waarderingskaart van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met waar van toepassing de overeenkomstige plant ...

                                               

Lijst van meest vervuilde plaatsen ter wereld

Hieronder volgt een lijst van meest vervuilde plaatsen ter wereld. Hoe viezer de lucht, hoe viezer het water en hoe giftiger de grond, hoe hoger de notering op de lijst. Eenmaal per jaar stelt het NGO Blacksmith Initiative een top 30 van meest ve ...

                                               

Luchtfilterende planten

Deze lijst van luchtfilterende planten is samengesteld door NASA als onderdeel van de NASA Clean Air Study, dat als doel had schone lucht in ruimtestations te onderzoeken. Alle planten absorberen koolstofdioxide en laten zuurstof vrij ; de plante ...

                                               

Luchtzuivering

Luchtzuivering, luchtreiniging, of luchtfiltering is de behandeling van lucht waarbij door middel van een bepaalde methode onzuiverheden uit de lucht verwijderd worden.

                                               

Meest milieuvriendelijke alternatief

Het zogenaamde meest milieuvriendelijke alternatief is een van de alternatieven - en wel het milieuvriendelijkste - dat gemaakt wordt bij het schrijven van een rapport in het kader van een procedure van milieueffectrapportage. Tot een dergelijke ...

                                               

Melk en Honing

Het derde seizoen werd gepresenteerd door Herman Wegter en Anne-Mar Zwart. Zij bezochten mensen die besloten hadden op een gezonde en duurzame manier te leven. Ook ging het programma op zoek naar de beste boerendochter en beste boerin van Nederland.

                                               

Mestoverschot in Nederland

De geschiedenis van het mestoverschot in Nederland begint rond 1960, wanneer de productie van de landbouw flink toegenomen is. Door specialisatie, schaalvergroting en intensivering is ook in Nederland het fenomeen intensieve veehouderij ontstaan. ...

                                               

Meststoffenwet

De Meststoffenwet in Nederland is in 1986 van kracht geworden. Hierin zijn bepalingen opgenomen ter bescherming van de bodem als gevolg van het gebruik van meststoffen. De bepalingen omvatten het verhandelen, de afvoer en heffingen op het oversch ...

                                               

Microkorrel

Microkorrels, ook wel microbolletjes of -kralen genoemd, zijn kleine, vaste kunststof deeltjes van minder dan een millimeter. Ze worden gebruikt in cosmetica, zepen en tandpastas, en verder ook in sommige schoonmaakmiddelen, en in het wetenschapp ...

                                               

Microplastics

Microplastics zijn kleine deeltjes plastic die in het milieu terechtkomen. De deeltjes kunnen microscopisch klein zijn, of enkele millimeters groot. Met name in zeeen en oceanen kunnen microplastics tot problemen leiden.

                                               

Milieu-opleidingen

De eerste HBO-milieu-opleiding die in Nederland werd ontwikkeld was gevestigd in Deventer. Als snel kwamen ook de Hogere Agrarische Scholen HAS met soortgelijke opleidingen. Ook aan universiteiten werden milieu-opleidingen ontwikkeld, bijvoorbeel ...

                                               

Milieuactivisme

Milieuactivisme is bewust politiek handelen ter verdediging van de leefwereld. In samenhang met het bekend worden van de klimaatverandering is het begrip klimaatactivisme ontstaan voor het specifieke politiek activisme daaromtrent.

                                               

Milieubeheer

                                               

Milieubeleid

Milieubeleid is overheidsbeleid gericht op het tegengaan en voorkomen van aantasting van het leefmilieu. In de jaren 60 van de 20e eeuw nam de belangstelling voor milieuverontreiniging toe met een sterker milieubewustzijn bij burgers en overheden ...

                                               

Milieubescherming

Met milieubescherming doelt men op het streven om het milieu te beschermen en de activiteiten die daarmee samenhangen. Milieubescherming in zijn moderne westerse vorm bestaat ongeveer 100 jaar, maar kreeg rond 1970 een enorme impuls. Over milieub ...

                                               

Milieubiologie

Milieubiologie is de tak van biologie die zich bezighoudt met de invloed van de mens op het milieu, inclusief ecologische systemen. Soms wordt ook Milieubiotechnologie bedoeld, ofwel de ontwikkeling en het gebruik van technieken of kennis uit de ...

                                               

Milieucentrum

Een stedelijk milieucentrum is in Nederland een organisatie zonder winstoogmerk die voorlichting geeft over milieuzaken, lokale bewoners- en natuur- en milieuorganisaties ondersteunt en projecten onderneemt op milieugebied. Deze centra hebben de ...

                                               

Milieufactor

Milieufactoren zijn die invloeden van het milieu die een rol spelen bij de reacties van organismen, populaties en ecosystemen. Ecosystemen zijn op te delen in twee elkaar beïnvloedende componenten: de levensgemeenschap en de biotoop. Bij de bestu ...

                                               

Milieufilosofie

De milieufilosofie is een filosofisch vakgebied dat zich bezighoudt met de relatie tussen mens en milieu vanuit een filosofisch perspectief. Onderdelen van de milieufilosofie zijn bio-ethiek, ecofeminisme, ecocentrisme en ecotheologie. De milieuf ...

                                               

Milieuheffing

Milieuheffing is in Belgie een algemeen begrip voor een aantal belastingen. Om te beginnen heft de federale overheid een accijns op bepaalde wegwerpverpakkingen. Daarnaast heffen de gewesten plaatsgebonden taksen. Vlaanderen milieuvergunningen gr ...

                                               

Milieubeheer

De term milieuhygiene is omstreeks 1960 ingevoerd in Nederland om te omschrijven hoe mensen en organisaties met het hen omringende milieu omgingen en dienden om te gaan om gezond te blijven. Met de term werd zowel een beleidsterrein, een onderzoe ...

                                               

Milieuhygiënisch bodemonderzoek in Nederland

Het milieuhygienisch bodemonderzoek in Nederland is wettelijk voorgeschreven om de kwaliteit van de bodem te kunnen bepalen. Voor de wijze van onderzoek zijn normen opgesteld met als doel een uniform, controleerbaar en onderling vergelijkbaar sys ...

                                               

Milieujaarprogramma

Een milieujaarprogramma is een jaarplan met betrekking tot de leefomgeving. In Vlaanderen wordt jaarlijks door de Vlaamse milieudienst een milieujaarprogramma MJP opgesteld. Het wordt verankerd aan de opstelling van de begroting. De Vlaamse reger ...

                                               

Milieujaarverslag

Een milieujaarverslag is een verslag van bedrijven over hun milieuprestaties. Deze wordt per jaar uitgebracht. In het verslag van elk bedrijf is te vinden wat de uitstoot van schadelijke stoffen naar lucht en water is, hoeveel afvalstoffen er zij ...

                                               

Milieurechtvaardigheid

Milieurechtvaardigheid, in de Engelstalige literatuur vaak gerefereerd als environmental justice, environmental equity of environmental racism, behandelt de ruimtelijke distributie van voor- en nadelen als gevolg van het menselijke leefklimaat. D ...

                                               

Milieusociologie

Milieusociologie is dat deel van de sociologie dat zich richt op de samenhang en de interactie tussen samenleving en milieu. Het is een jonge tak van de sociologie, ontstaan in de jaren 70, toen het milieubewustzijn groeide doordat de milieuprobl ...

                                               

Milieusysteemanalyse

Onder milieusysteem verstaat men de ecologische, economische, technologische en beleids-aspecten van complexe milieuproblemen. Milieusysteem analyse is een kwantitatief en multidisciplinair toegepast onderzoeksgebied dat zich richt op het analyse ...

                                               

Milieusysteemanalyse

                                               

Milieuvergunning

In oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wabo van kracht geworden waardoor de milieuvergunning opgenomen is in een omgevingsvergunning. Milieuvergunningen werden afgegeven door zowel provincies als gemeenten. De betreffende be ...

                                               

Milieuverontreiniging

Milieuverontreiniging of -vervuiling is aantasting van het milieu door menselijke activiteiten. Het gaat hierbij niet alleen om chemische verbindingen, maar ook om geluid, licht, straling en dergelijke. Deze zaken kunnen zowel natuurlijk zijn, zo ...

                                               

Milieuzorgsysteem

Een milieuzorgsysteem is binnen een bedrijf een georganiseerde aanpak van zo goed mogelijk met het milieu omgaan, volgens bepaalde normen. Een gecertificeerd milieuzorgsysteem is geen milieuregelgeving. Het bedrijf heeft zich nog steeds te houden ...

                                               

Mineralisatie

                                               

Minimalisme (levenswijze)

Minimalisme is een levensstijl, of een poging daartoe, waarbij iemand het eigen leven wil vereenvoudigen. De focus wordt hierbij gelegd op de essentie van minder en bewuster spullen bezitten. Het is ontstaan als reactie op de consumptiemaatschapp ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →