ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 319                                               

Ozonafbrekend vermogen

Het ozonafbrekend vermogen van een chemische stof, is een getal dat het relatief vermogen aangeeft van die stof om de ozonlaag af te breken, ten opzichte van trichloorfluormethaan, waarvan het ozonafbrekend vermogen per definitie vastgesteld is o ...

                                               

Ozonlaag

De ozonlaag of ozonsfeer is een laag in de stratosfeer, tussen ongeveer 15 en 50 kilometer hoogte, waarin relatief veel ozon aanwezig is. De aardatmosfeer beschermt het leven op aarde door een gedeelte van de schadelijke straling die afkomstig is ...

                                               

People Planet Profit

People Planet Profit, tegenwoordig People Planet Prosperity, is een term uit de duurzame ontwikkeling. Het staat voor de drie elementen people, planet en prosperity, die op harmonieuze wijze gecombineerd zouden moeten worden. De term werd in 1994 ...

                                               

Percolatie

Percolatie is een term uit het waterbeheer. Onder percolatie wordt verstaan, de neerwaartse beweging van water in de onverzadigde zone van de bodem. Dit water is meestal eerst vanaf het maaiveld geïnfiltreerd in de onverzadigde zone van de bodem. ...

                                               

Piek (geluidsreductieprogramma)

Piek is een in Nederland toegepast geluidsreductieprogramma. Sinds de verruiming van de Winkeltijdenwet in 1996 is er voor winkels de mogelijkheid tot 22:00 de deuren te openen. Hierdoor zijn ook transporteurs flexibeler geworden in het bevoorrad ...

                                               

Planbureau voor de Leefomgeving

Het Planbureau voor de Leefomgeving is een Nederlandse overheidsinstantie voor het maken van strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL ressorteert onder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maar v ...

                                               

Planetaire grenzen

Het begrip planetaire grenzen werd in 2009 geïntroduceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. De auteurs stellen negen planetaire grenzen vast waarbinnen de mensheid moet navigeren om duurzaam gebruik te kunnen blijven maken van de hulpbr ...

                                               

Kunststofarchipel

Plasticsoep is de opeenhoping van een grote hoeveelheid plastic en ander afval in oceanen en zeeen. Het afval verzamelt zich op bepaalde plekken doordat de grote ringvormige zeestroom van de oceaan, de gyre, het naar zich toetrekt. Het afval frag ...

                                               

Plasticsoep in de Indische Oceaan

De plasticsoep in de Indische Oceaan is een gebied van door de mens veroorzaakt zeeafval dat drijvend in de Indische Oceaan-gyre is aangetroffen. Deze plasticsoep werd ontdekt in 2010. De plasticsoep lijkt geen aaneengesloten afvalmassa te zijn. ...

                                               

Plasticsoep in de Noordelijke Atlantische Oceaan

De plasticsoep in de Noordelijke Atlantische Oceaan is een gebied van door de mens veroorzaakt zeeafval dat drijvend in de Noord-Atlantische gyre is aangetroffen. Deze plasticsoep in de Sargassozee in de Atlantische Oceaan werd oorspronkelijk ged ...

                                               

Plasticsoep in de Noordelijke Grote Oceaan

De plasticsoep in de Noordelijke Grote Oceaan, ook wel onder meer de kunststofarchipel of drijvende vuilnisbelt genoemd, is een gebied in het noorden van de Grote of Stille Oceaan waar enorme hoeveelheden plastic en ander afval bijeen drijven. He ...

                                               

Plasticsoep in de Zuidelijke Atlantische Oceaan

De plasticsoep in de Zuidelijke Atlantische Oceaan is een gebied in de Atlantische Oceaan van door de mens veroorzaakt zeeafval dat drijvend in de Zuid-Atlantische gyre is aangetroffen.

                                               

Plasticsoep in de Zuidelijke Grote Oceaan

De plasticsoep in de Zuidelijke Grote Oceaan is een gebied in de Stille Zuidzee van door de mens veroorzaakt zeeafval dat drijvend in de Zuid-Pacifische gyre is aangetroffen. Het grootste deel van de plastics is geconcentreerd in de pelagische zo ...

                                               

Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes

Het Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes of PEFC International is een niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk. Doelstelling is het promoten van duurzaam beheer van bossen, middels onafhankelijke certificering. PE ...

                                               

Proper Strand Lopers

Proper Strand Lopers is een Belgische burgerbeweging die ontstaan is op Facebook. Door zwerfvuil op het strand op te ruimen, en daarvan fotos te delen op Facebook ijveren ze voor een proper strand. Ondertussen volgen veel andere mensen het voorbe ...

                                               

Protocol nader onderzoek

Het protocol nader onderzoek beschrijft de onderzoeksopzet en de vereiste informatiekwaliteit voor de bepaling van de aard en concentratie van verontreinigende stoffen en de omvang van het geval van bodemverontreiniging en is daarmee de richtingg ...

                                               

Pure Earth

Pure Earth, voorheen Blacksmith Institute is een organisatie uit New York, die werd gesticht in 1999 en die zich bezighoudt met vervuilinggerelateerde milieuprojecten. Een van deze projecten is sinds 2003 het Polluted Places Initiative, dat vervu ...

                                               

Recyclingcode

De recyclingcode is een identificatiecode die dient om verschillende materialen te kenmerken, zodat zij in de afvalverwerking op de juiste wijze gesorteerd kunnen worden ten behoeve van hergebruik. De code bestaat uit het algemene recyclingsymboo ...

                                               

Schaal van gebied

De schaal van een gebied heeft betrekking op de grootte, omvang of niveau van waarneming. Het begrip schaal wordt in deze betekenis gebruikt bij de beschrijving van bijvoorbeeld rampen, klimaatmodellen, cartografische zaken, epidemiologische stud ...

                                               

SMOM

SMOM is een afkorting voor Subsidieregeling Maatschappelijke Organisaties en Milieu. SMOM is een subsidieregeling van het Ministerie van VROM die wordt uitgevoerd door Agentschap NL. Maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk die projecten ...

                                               

Snuffelpaal

Een snuffelpaal is een meetstation dat de luchtkwaliteit meet. Het bestaat uit één of meerdere meetinstrumenten ingebouwd in een paal lijkende behuizing. Snuffelpalen worden vaak geplaatst in de buurt van fabrieken en andere bronnen van luchtverv ...

                                               

Standplaatsfactor

Een standplaatsfactor is een fysische eis die organismen als planten en schimmels stellen aan de omgeving waar deze groeien. De factoren die van belang zijn voor de mate van voorkomen en de ontwikkeling van soorten kunnen verdeeld worden in twee ...

                                               

Stichting Heidelberg Appeal Nederland

De Stichting Heidelberg Appeal Nederland was een organisatie die tussen 1993 en 2008 actief was en zich bezighield met het publiceren van artikels die kritisch zijn tegenover het Nederlands milieubeleid dat het vaak afdoet als onnodig. De organis ...

                                               

Stichting Leefbare Delta

De Stichting Leefbare Delta was een in 1969 opgericht samenwerkingsverband van 27 organisaties in Zuid-Holland dat ageerde tegen verdere industrialisatie van het Deltagebied, en in het bijzonder Europoort en de Maasvlakte. Initiatiefnemeer van de ...

                                               

Stichting Urgenda

Stichting Urgenda is een Nederlandse actiegroep die zich ten doel stelt om Nederland sneller duurzaam te maken. De stichting is een initiatief van Marjan Minnesma en hoogleraar Jan Rotmans. Door de stichting werden in 2010 in Nederland 50.000 zon ...

                                               

Stiltegebied

Een stiltegebied is een milieubeschermingsgebied waarin de geluiden van flora en fauna overheersen. Het woord stilte’ betekent hierbij niet dat er geen geluid in het gebied waarneembaar is, maar staat voor de afwezigheid van storende, voor de omg ...

                                               

TEEB

TEEB is een in 2007 gestart internationaal initiatief om de aandacht te vestigen op de wereldwijde economische baten van biodiversiteit. Het heeft als doel, de groeiende kosten van biodiversiteitsverlies en ecosysteemdegradatie voor het voetlicht ...

                                               

Tellus Institute (Boston)

Het Tellus Institute te Boston is een non-profitorganisatie voor research en beleid op het gebied van environmental studies. Het instituut werd in 1976 opgericht. Paul Raskin is directeur en medeoprichter.

                                               

Temperatuurstijging in het noordpoolgebied

Onder de temperatuurstijging in het noordpoolgebied verstaan we de situatie van frequent bovennormale temperaturen, vergeleken met langjarige gemiddelden. Een beeld hiervan kan worden verkregen uit de waarnemingen van meteorologen. Binnen de noor ...

                                               

Terugtrekking van gletsjers sinds 1850

Glaciologen constateren dat overal in de wereld de gletsjers zich terugtrekken en er is voldoende kennis om vast te stellen dat dit in het midden van de 19e eeuw is begonnen. Deze terugtrekking van gletsjers, rond 1850 begonnen, volgde op de Klei ...

                                               

The Ocean Cleanup

The Ocean Cleanup is een niet-gouvernementele organisatie, in het leven geroepen om plastic afval op te ruimen uit rivieren en oceanen, middels methoden die zijn bedacht door Boyan Slat, een Nederlandse uitvinder en milieuactivist.

                                               

Thermische vervuiling

Thermische vervuiling of thermische verontreiniging is een proces waarbij de kwaliteit van water achteruit gaat door structurele veranderingen van de temperatuur. Veranderingen van temperatuur kunnen onder andere gevolgen hebben voor de hoeveelhe ...

                                               

Tussentijdse opslag

Tussentijdse opslag, ook wel tijdelijke opslag genoemd, is een niet permanente oplossing voor de opslag van radioactief afval. Het afval wordt hierin geplaatst totdat het naar de eindopslag gaat of, als de radioactiviteit voldoende gezakt is, def ...

                                               

Uitfasering van fossiele brandstoffen

De uitfasering van fossiele brandstoffen is een proces dat is ingezet om de huidige op fossiele brandstoffen gebaseerde economieen te veranderen in duurzame economieen. Dergelijke economieen zijn bijvoorbeeld niet op aardolie en olieprijzen gebas ...

                                               

Uitfasering van fossiele brandstofvoertuigen

De uitfasering van fossiele brandstofvoertuigen is een van de twee belangrijkste onderdelen van de uitfasering van fossiele brandstoffen in het algemeen, naast de uitfasering van fossiele brandstofcentrales voor elektriciteit voor het lichtnet. M ...

                                               

Urbanisme

Urbanisme is de studie van steden en hun ecologische, economische, culturele, sociale, geografische, en bestuurlijk-politieke invloed op de omgeving. Bij Urbanisme wordt uitgebreid aandacht besteed aan de technische en ruimtelijke mogelijkheden v ...

                                               

Veestapel

Een veestapel is de hoeveelheid vee in een bepaald gebied of op een bepaald boerenbedrijf. Het woorddeel -stapel betekent in deze context een verzameling gelijksoortige zaken. De grootte van de veestapel is onder andere relevant voor de economie, ...

                                               

Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers is een certificeerbare controlelijst voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat zij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. T ...

                                               

Verdroging

Verdroging is het verschijnsel waarbij de waterspiegel in het grondwater daalt ten opzichte van het "natuurlijke" niveau of waarbij water met een andere kwaliteit uit andere gebieden lokaal grondwater vervangt. De 4e Nota Waterhuishouding geeft d ...

                                               

Vereniging Leefmilieu

Vereniging Leefmilieu is een Nederlandse milieuorganisatie, die streeft naar een groen en gezond leefmilieu. Leefmilieu definieert dit als een milieu waarin mensen veilig kunnen wonen en werken, zonder gezondheidsschade door milieubelasting en mi ...

                                               

Vergiftigingsschandaal van de Ashio-kopermijn

Het vergiftigingsschandaal van de Ashio-kopermijn kwam in 1892 aan het licht. Het was een van de eerste problemen van industriele vervuiling in Japan. Het probleem is nooit bevredigend opgelost. Nog in de jaren 1960 protesteerden de boeren tegen ...

                                               

Vergrassing

Vergrassing is een verschijnsel waarbij in natuurgebieden enkele dominante grassoorten de andere planten verdringen. Oorzaak van vergrassing is vermesting ofwel depositie van meststoffen. Droge heide vergrast met de bochtige smele, natte heide en ...

                                               

Verkennend milieuhygiënisch bodemonderzoek

Een verkennend bodemonderzoek is een type bodemonderzoek waarbij met een geringe inspanning wordt gezocht naar mogelijke bodemverontreinigingen. Een verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd na uitvoering van een vooronderzoek. De te hanteren on ...

                                               

Vervuiling door de scheepvaart

De vervuiling van het milieu door scheepvaart omvat watervervuiling, geluidsoverlast en luchtvervuiling. Ze zijn het gevolg van meerdere factoren zoals besmet ballastwater, olievervuiling en broeikasgassen. De Internationale Maritieme Organisatie ...

                                               

Verwijderingsbijdrage

De verwijderingsbijdrage of recupelbijdrage was een bedrag dat de consument moest betalen naast de prijs van het apparaat. De verwijderingsbijdrage was bedoeld om oude apparaten zodanig te verwerken dat ze het milieu zo min mogelijk belasten. De ...

                                               

Verzuring

Verzuring betekent letterlijk het zuurder worden van iets en wordt gebruikt in het kader van milieuvervuiling. Verzuring van bodem of water is een gevolg van de uitstoot emissie van vervuilende gassen door fabrieken, landbouwbedrijven, elektricit ...

                                               

Vlaamse Milieumaatschappij

De Vlaamse Milieumaatschappij is een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, kortweg IVA VMM, die verscheidene taken heeft binnen het Vlaamse beleidsdomein Omgeving.

                                               

Vlarea

VLAREA is het Vla ams re glement inzake a fvalvoorkoming en beheer. Het is van toepassing op alle afvalstoffen, uitgezonderd gasvormige effluenten, dierlijke mest, afvalwater uitz. afvalstoffen in vloeibare toestand, bodem uitgegraven buiten ontg ...

                                               

VLAREBO

Het VLAREBO of Vlaams Reglement betreffende de bodemsanering is het uitvoeringsbesluit van het decreet betreffende de bodemsanering in Vlaanderen. De doelstelling is het creeren van een wettelijk kader dat volgende zaken moet toelaten: regeling b ...

                                               

VLAREM

VLAREM staat voor het Vla ams Re glement betreffende de M ilieuvergunning". Het is het uitvoeringsbesluit van het Vlaamse milieuvergunningsdecreet en bestaat uit drie delen: titel I van het VLAREM, titel II van het VLAREM en VLAREM III. VLAREM I, ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →