ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 325                                               

Common law

Common law is een uniform, landelijk rechtsstelsel dat in de middeleeuwen in Engeland is ontstaan vanuit het versnipperde, plaatselijke gewoonterecht. In het common law-systeem is jurisprudentie leidend, wat inhoudt dat bij wetsvorming uitgegaan ...

                                               

Consument

Consumenten of verbruikers zijn personen of huishoudens die goederen en diensten consumeren die worden geproduceerd in de economie. Omdat dit bijna iedereen omvat wordt de term ook vaak als een algemene term gebruikt als een niet persoonsgebonden ...

                                               

Continentaal recht

Het continentaal recht, continentaal-Europees recht of de continentale rechtstraditie is het rechtsstelsel dat zijn oorsprong heeft in het Romeinse recht en dat heden op het Europese vasteland maar ook in Latijns-Amerika en delen van Azie en Afri ...

                                               

Convenant

Een convenant is een bepaald soort overeenkomst tussen natuurlijke personen of rechtspersonen. een overheid een andere overheid een overheid een natuurlijk persoon of een rechtspersoon Het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid definie ...

                                               

Delegeren

Delegeren is het overdragen van bevoegdheden, inclusief de verantwoordelijkheid. Dit in tegenstelling tot mandateren, wat ook het overdragen van bevoegdheden betekent, maar dan zonder die verantwoordelijkheid. Volgens de organisatiekunde bestaan ...

                                               

Derogatie (recht)

Derogatie is een term uit het recht om de buitenwerkingstelling van een rechtsnorm te beschrijven. Derogatie wordt enerzijds gebruikt om wettelijke bepalingen af te schaffen en anderzijds in geval van conflicterende rechtsregels te bepalen welke ...

                                               

Disclaimer

Een disclaimer, ook wel een oordeelonthouding, voorwaardelijkheidsverklaring of vrijtekening, is een korte tekst waarin iemand zijn of haar aansprakelijkheid in een bepaalde risicohoudende aangelegenheid of situatie afwijst of beperkt. Het woord ...

                                               

Doctrine

Doctrine betekent leer of verzameling leerstellingen. Met religieuze of militaire doctrines wordt een verzameling leerstellingen of dogmas bedoeld die niet ter discussie staan. Vanwege die associatie met dogmatisch en de strikte naleving ervan he ...

                                               

Draagplichtovereenkomst

Een draagplichtovereenkomst is een overeenkomst die kan worden gesloten tussen mede-eigenaren van een bepaalde zaak, om de mate van gerechtigheid tussen hen vast te leggen. Van deze overeenkomst wordt nogal eens gebruik gemaakt bij gehuwden op hu ...

                                               

Dwang

Dwang is een verschijnsel dat een rol speelt in het recht en in de sociologie en psychologie dat op twee manieren kan worden omschreven, enerzijds als een kenmerk van meer externe invloeden en anderzijds als een kenmerk van innerlijke geestelijk ...

                                               

Eigendomsrecht

Een eigendomsrecht is de exclusieve bevoegdheid om te bepalen hoe een bestaansmiddel wordt gebruikt, het recht op de opbrengst die ermee wordt behaald, het recht het gebruik en de opbrengst aan een ander te ontzeggen en het recht om het te beschi ...

                                               

Eigenrichting

Eigenrichting, eigen rechter spelen, eigenhandig optreden of vigilantisme is het eigenhandig vereffenen van een al dan niet vermeend geschil in het civiele recht en in strafrechtelijke kwesties het bestraffen van daders van misdrijven zonder dat ...

                                               

Elektronisch document

Een elektronisch document is een genormeerd computerbestand dat is bedoeld om te worden gebruikt in elektronische vorm. Oorspronkelijk werd aangenomen dat elektronische documenten slechts een tussenmiddel waren, en dat de definitieve uitvoer alti ...

                                               

Enuntiatieve opsomming

                                               

Ereraad

Een ereraad is een commissie of vergadering die een oordeel over een persoon, zijn gedrag en de uitoefening van zijn of haar vak geeft. Men zou ereraden interne rechtbanken kunnen noemen. De meeste Ereraden ontlenen hun gezag niet aan de wet, zij ...

                                               

Erkenning (adel)

Volgens de Nederlandse Wet op de Adeldom van 1 augustus 1994 kan erkenning van een Nederlands burger in de adelstand slechts plaatsvinden "bij Koninklijk Besluit" ten aanzien van personen die behoren tot een geslacht dat voor 1795 reeds tot de in ...

                                               

Fait du Prince

Fait du Prince is de Franse term die in het recht wordt gebruikt voor een bijzondere vorm van niet-toerekenbare overmacht door willekeur zijdens de overheid, die voor schuldeiser en schuldenaar als een gegeven geldt, waarop zij zelf geen directe ...

                                               

Feitelijke handeling

Feitelijke handeling is een term in de Nederlandse rechtsgeleerdheid. De term heeft afhankelijk van de context een engere of ruimere betekenis. Voor de ruimere betekenis wordt ook wel de term feitelijk handelen gebruikt.

                                               

Garantenstellung

Garantenstellung is een juridische term waarmee wordt aangeduid dat er een grotere verantwoordelijkheid rust op een persoon met een bijzondere kwaliteit. De Garantenstellung bepaalt de mate van schuld die kan worden vastgesteld en is derhalve van ...

                                               

Geheim recht

Geheim recht bestaat uit rechtsregels waarvan het publiek geen kennis kan nemen. Niet-afgekondigde wetten kwamen voor in de Sovjet-Unie en andere landen van het Oostblok. In de Verenigde Staten groeide de term in gebruik na de aanslagen van 11 se ...

                                               

Geheimhoudingsverklaring

Een geheimhoudingsverklaring of geheimhoudingsovereenkomst is een contract dat ervoor moet zorgen dat de ene partij de unieke onderdelen van een product of dienst die wordt toegelicht door een andere partij niet kan gebruiken voor eigen doeleinde ...

                                               

Gelijkwaardige behandeling

Gelijkwaardige behandeling of uitkomstengelijkheid is het bieden van dezelfde mogelijkheden aan alle mensen. Het kan daarmee staan tegenover kansengelijkheid. Zo mogen mensen in een rolstoel in bepaalde gebouwen gebruikmaken van een lift en ander ...

                                               

Gemachtigde

Een gemachtigde is iemand die bevoegd is om iemand anders te vertegenwoordigen in een juridische procedure. Denk aan een advocaat, jurist van een rechtsbijstandsverzekering, familielid of kennis. Er gelden verschillende regels voor het machtigen. ...

                                               

Gerechtigheidstafereel

Een gerechtigheidstafereel was een schilderij dat in laatmiddeleeuwse en vroegmoderne rechtszalen was aangebracht als inspirerend model, een visueel exempel van rechterlijke deugden als rechtvaardigheid, onpartijdigheid, gestrengheid, clementie e ...

                                               

Gerechtsdeskundige

De gerechtsdeskundige is in de rechtspraak en rechtsleer, door zijn kunde, in feite een getuige-deskundige. Hij is gespecialiseerd in een bepaald domein en de vaststellingen die hij tijdens zijn deskundigenonderzoek doet, hebben een authentieke b ...

                                               

Geweld

Geweld wordt wel gedefinieerd als een kracht van meer dan geringe betekenis uitgeoefend op personen of zaken. Hoewel men bijvoorbeeld ook wel spreekt over natuurgeweld, gaat het meestal om een doelbewuste actie van een of meer personen, al of nie ...

                                               

Gewoonterecht

Gewoonterecht is recht dat gebaseerd is op gewoonten. Een belangrijk kenmerk van gewoonterecht is dat het van generatie op generatie mondeling wordt doorgegeven. Daarom wordt gewoonterecht ook wel ongeschreven recht en costumier recht genoemd. Sy ...

                                               

Hardheidsclausule

Een hardheidsclausule is een clausule in een wet of overeenkomst op grond waarvan een bepaling geheel of gedeeltelijk buiten toepassing kan worden gelaten als de toepassing ervan zou leiden tot uitzonderlijk onbillijke of onredelijke gevolgen.

                                               

Herstelrecht

Herstelrecht is de tegenhanger van het strafrecht. Het is geen recht in die zin dat er wetboeken over geschreven zijn, maar een stroming binnen de rechtsgeleerdheid die vindt dat het recht een andere wending moet krijgen. Het strafrecht is daderg ...

                                               

Immateriële goederen

Onder immateriele goederen worden in algemene zin bestaansmiddelen in de vorm van diensten en recht verstaan. Voor immateriele en materiele goederen samen wordt de overkoepelende term economisch goed gebruikt. Immateriele goederen kunnen verder w ...

                                               

Imprevisieleer

De imprevisieleer is in het recht een leer die de rechter de mogelijkheid geeft om een contract aan te passen of te ontbinden wanneer er zich na het ogenblik van de contractsluiting onvoorzienbare en ontoerekenbare wijzigingen voordoen in de omst ...

                                               

Informatierecht

Informatierecht is een verzamelnaam voor een aantal rechtsgebieden, respectievelijk onderdelen daarvan die met informatie van doen hebben: Grondrechten: de vrijheid om informatie te verspreiden en te ontvangen in Europa: art. 10 Europees Verdrag ...

                                               

Inlijving

Inlijving is een proces waardoor zaken of personen verbonden worden op grond van regel, wet, afspraak, kracht of macht; het ingelijfde wordt onderdeel van het geheel. Bij gelijkwaardigheid spreekt men eerder van fusie. Bij vrije keuze van alle be ...

                                               

Intergenerationele rechtvaardigheid

Intergenerationele rechtvaardigheid is het concept of idee van rechtvaardigheid tussen generaties, in economische, psychologische of sociologische context. Het concept kan worden toegepast op wat rechtvaardig wordt geacht in de dynamiek tussen ki ...

                                               

Internationaal privaatrecht

Het internationaal privaatrecht, afgekort als ipr, is de tak van het recht die in een privaatrechtelijke internationale rechtsverhouding uitmaakt: welk recht van toepassing is op het geschil; welke rechter internationaal bevoegd is kennis te neme ...

                                               

Juridische fictie

Een juridische fictie is een onwerkelijke situatie die in juridische contexten wordt verzonnen om de rechtsgang te versimpelen: een wettelijke bepaling waarin intrinsiek of praktisch onmogelijke constructies zijn verwoord. In tegenstelling tot ee ...

                                               

Juridisering

Juridisering of juridificering is een politiek verschijnsel waarbij steeds meer zaken juridisch worden vastgelegd om zo de staatsmacht te legitimeren en daarmee te vergroten. Het recht wordt daardoor uniformer, voorspelbaarder, centraler en meer ...

                                               

Jurisdictie

Jurisdictie of rechtsmacht is het gebied waarover een overheidsorgaan bevoegd is. Zowel de wetgevende, uitvoerende als rechtsprekende machten hebben hun specifieke jurisdictie. In de rechtspraak wordt er ook onderscheid gemaakt tussen rechtsmacht ...

                                               

Justitie

Justitie is een verzamelnaam voor overheidsonderdelen die het recht moeten handhaven. Meestal worden hiermee rechters en het Openbaar Ministerie bedoeld.

                                               

Kooikersrecht

Het kooikersrecht is het recht van de kooiker om met uitsluiting van anderen eenden te jagen en te vangen. Dit recht strekt zich uit over een afstand van 1130 meter rondom de eendenkooi. Het kooikersrecht betreft een privaatrechtelijk vastgelegde ...

                                               

Leeftijdsgrens

Een leeftijdsgrens kan door de wet of in een privaatrechtelijke overeenkomst, bijvoorbeeld een CAO, worden vastgesteld. In het laatste geval mag zij natuurlijk niet in strijd met de wet zijn. Buitenlanders moeten zich houden aan de leeftijdsgrenz ...

                                               

Legitimisten (Frankrijk)

De legitimisten waren aanhangers van het huis Bourbon tegen het huis Orléans dat na de val van keizer Napoleon Bonaparte ook aanspraak maakte op de troon van Frankrijk in 1814/1815. De legitimisten waren voornamelijk leden uit de hoge Franse adel ...

                                               

Levenstestament

Een levenstestament is een strikt persoonlijk, herroepbaar document waarin iemand vastlegt wat de wensen zijn voor de situatie dat degene bij leven niet meer in staat is bepaalde of alle handelingen te verrichten of bepaalde of alle beslissingen ...

                                               

Licentie

Een licentie is de formele of wettelijke toestemming om iets te doen. Het woord kan ook betrekking hebben op het document waarin staat dat die toestemming is gegeven.

                                               

Enuntiatieve opsomming

Een limitatieve opsomming is een opsomming waarop geen uitbreiding mogelijk is. Het resultaat is dat de regeling slechts van toepassing is op de specifieke gevallen. Men spreekt in sommige contexten ook wel van een "gesloten systeem". Voorbeelden ...

                                               

Machtiging (juridisch)

Een machtiging is de verklaring waarmee de bevoegdheid wordt verleend om in naam van de verlener van de machtiging een feitelijke handeling uit te voeren. Machtiging wijkt in dit opzicht af van de volmacht doordat een volmacht de bevoegdheid verl ...

                                               

Mandaat

Mandaat is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd. Delegeren daarentegen betekent wel het ...

                                               

Misbruik van recht

Misbruik van recht of rechtsmisbruik is een leerstuk binnen het recht waarin een recht of bevoegdheid wordt gebruikt op een manier waardoor deze onrechtmatig wordt. Dit doet zich voor wanneer een recht of bevoegdheid wordt gebruikt voor een ander ...

                                               

Misslag (recht)

Een misslag is juridische term voor een fout die voor eenieder op het eerste gezicht als zodanig herkenbaar is. In een geschil waarin een misslag het enige feit is dat tot een juridisch gevolg leidt, kan het signaleren van een kennelijke misslag ...

                                               

Moratorium

In het recht is een moratorium een rechtsmiddel, waarbij het crediteuren voor een bepaalde tijd onmogelijk wordt gemaakt om, ten behoeve van de betaling van schulden, zich te verhalen op het vermogen van de debiteur. Dit kan betrekking hebben op ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →