ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 326                                               

Onderhandse akte

Onder het begrip onderhandse akte wordt verstaan iedere akte die niet als authentieke akte is opgemaakt. Onder het begrip akte dient wettelijk te worden verstaan: een schriftelijk stuk dat tot bewijs kan dienen. Zonder er vaak bij na te denken sl ...

                                               

Openbare orde

Openbare orde is een zeer ruim begrip met vele betekenissen die alle min of meer verwijzen naar de wettelijke orde die door de Staat georganiseerd moet worden. In het algemeen wordt met het begrip openbare orde geduid op een ordentelijk verloop v ...

                                               

Orleanisme

Orleanisme is een monarchistische stroming in Frankrijk die ontstond in de vroege 19e eeuw een koninkrijk onder het huis Orléans voorstaat. Ten tijde van de Julimonarchie onder "burgerkoning" Lodewijk Filips was dit ook daadwerkelijk het geval. S ...

                                               

Overgangsrecht

Overgangsrecht regelt hoe nieuwe rechtsregels zich verhouden tot de bestaande rechtstoestand. Typisch voorbeeld is de toepassing van een nieuwe wet op een lopend contract. Wetten bepalen in veel gevallen zelf hun overgangsrecht, maar er zijn ook ...

                                               

Overmacht

Overmacht is een juridisch begrip dat een niet-toerekenbare onmogelijkheid aanduidt om een verplichting na te komen, waardoor de persoon in kwestie van deze verplichting bevrijd wordt. Men gaat er immers van uit dat "niemand gehouden is tot het o ...

                                               

Particuliere rechter

Een particuliere rechter is een persoon die oordeelt in het proces van arbitrage, arbitrage is dan ook een vorm van particuliere rechtspraak. De rechtspraak is particulier omdat de rechter in tegenstelling tot overheidsrechtspraak door beide part ...

                                               

Pashtunwali

Pashtunwali, Pakhtunwali of Afghaniat is het normensysteem van de Pathanen en wordt gerekend tot de zogenaamde stammenwetten. Het is gericht op de bescherming van de familie, de stam, de natie en de eer. De pashtunwali bevat door zijn hoge voor-i ...

                                               

Paspoortrechten

Paspoortrechten, passporting-rechten of financieel paspoort is het recht om in de gehele Europese Economische Ruimte financiele producten en diensten aan te mogen bieden, waarbij er geen lokale vestiging geopend hoeft te worden. Het is als het wa ...

                                               

Persoonlijkheidsrechten

Persoonlijkheidsrechten zijn rechten die betrekking hebben op de persoon en ook dikwijls fundamentele vrijheden uitmaken. Veelal zijn deze rechten ontstaan in de 18de-19e eeuw als afweerrechten tegenover de overheid. Voorbeelden: recht op vrije m ...

                                               

Plantenrechten

Plantenrechten zijn rechten die aan planten kunnen toegekend worden. In de discussie hierrond wordt doorgaans verwezen naar mensenrechten, dierenrechten, ecocentrisme, biocentrisch altruïsme of sentientisme.

                                               

Positief recht

Het positief recht - ook wel vigerend recht of objectief recht genoemd - is het recht dat op een bepaald tijdstip en op een bepaalde plaats geldt. Zo is het recht dat vandaag in Belgie of Nederland van kracht is, het Belgische of Nederlandse posi ...

                                               

Prerogatief

Een prerogatief, van het Latijnse praerogativa en het Franse prérogative, is in het staatsrecht en het bestuursrecht een recht dat aan een bestuurder of autoriteit met uitsluiting van alle anderen, is opgedragen. Het begrip wordt vooral in samenh ...

                                               

Privacy

Privacy, persoonlijke levenssfeer, privésfeer of eigenruimte schermt personen of groepen af van bespieding en beïnvloeding. Privacy betekent dat iemand dingen kan doen zonder dat de buitenwereld daar weet van heeft, inbreuk op maakt, of invloed o ...

                                               

Privacywet (België)

De Belgische Privacywet ter bescherming van persoonsgegevens, voluit de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, was de eerste wet die de burger moest bescher ...

                                               

Privilege (recht)

Een privilege of voorrecht is een recht dat aan een persoon, een groep personen of een organisatie wordt toegekend om deze meer of andere rechten te geven dan waarop men normaal aanspraak maakt. Men verkrijgt een voorrecht. De term privilege komt ...

                                               

Procedure

Een procedure is in het algemeen een reeks instructies die op volgorde moet worden uitgevoerd. De term heeft meerdere specifieke betekenissen, bijvoorbeeld in de informatica, de bedrijfskunde en de rechtspraak. In de informatica omvat een procedu ...

                                               

Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

Een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie was in het Nederlandse ondernemingsrecht een bij wet ingestelde vereniging van producenten of ondernemers. Hierbij werden het productschap en het bedrijfschap onderscheiden. Per 1 januari 2015 zijn alle ...

                                               

Realisatiebeginsel

Het realisatiebeginsel is een economisch principe dat zeer nauw samenhangt met het voorzichtigheidsbeginsel. Zij kaderen in een aantal principes die erop gericht zijn boekhouden zo relevant en eerlijk mogelijk te houden. Het beginsel houdt in dat ...

                                               

Rechtsstelsel

Een rechtsstelsel is het geheel van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, dat geldt in een of meer landen op een bepaald tijdstip. Aan de basis van een rechtsstelsel ligt meestal een historisch gegroeid geheel van opvattingen omtrent recht en rec ...

                                               

Rechtmatigheid

Rechtmatigheid is een juridische term, die aangeeft dat een handelwijze in overeenstemming is met de geldende regels en besluiten. In de juridische wereld wordt de term in de breedste zin van het woord gebruikt, terwijl de term vooral in een fina ...

                                               

Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die de verzekeringnemer bijstaat in het rechtsverkeer, onder vele voorwaarden, waaronder een aantal uitsluitingen, welke opgenomen zijn in een overeenkomst met een verzekeringsmaatschappij. Die voo ...

                                               

Rechtsbron

Een rechtsbron wordt in de rechtswetenschap gebruikt voor de bron waaruit het geldend recht gekend kan worden. In de continentale traditie geldt de wet als belangrijkste rechtsbron. In de anglosaksische traditie is juist de casuïstiek de belangri ...

                                               

Rechtsdwaling

De rechtsdwaling is de dwaling omtrent het recht, het niet kennen van het recht of de wet. De vraag is of iemand kan ontsnappen aan de toepassing van de strafwet omdat hij deze strafwet niet kende. Aanvankelijk werd de rechtsdwaling niet aanvaard ...

                                               

Rechtsfeit

Een rechtsfeit is een feit of samenstelling van feiten waaraan het objectieve recht een rechtsgevolg koppelt, zoals het ontstaan van een subjectief recht. Het begrip rechtsfeit is geen wettelijk begrip, doch een concept uit de rechtsleer en de ju ...

                                               

Rechtsgevolg

Een rechtsgevolg is in de rechtswetenschap de aanduiding voor het gevolg dat het objectieve recht verbindt aan een rechtsfeit of -handeling. Het rechtsgevolg omvat het ontstaan, wijzigen, verdwijnen en bevestigen van de subjectieve rechten, recht ...

                                               

Rechtsinformatica

Rechtsinformatica is een rechtswetenschap die zich bezighoudt met de vraag hoe informatica kan worden gebruikt bij het toepassen van recht. Toepassingen varieren van expertsystemen met juridische kennis die adviseren bij het toekennen van uitkeri ...

                                               

Rechtsleer

De rechtsleer is het geheel van geschriften gewijd aan het recht door gezaghebbende auteurs, meestal rechtsgeleerden. Het recht zoals aangetroffen in de wetgeving en in de rechtspraak spreekt immers niet voor zich, maar moet verduidelijkt worden.

                                               

Rechtsregel

Een rechtsnorm is in het recht een bepaling met bindende werking. Heeft een rechtsnorm algemene werking dan wordt zij ook wel rechtsregel genoemd. Daarom worden de termen rechtsregel en rechtsnorm dikwijls door elkaar gebruikt. Op een meer abstra ...

                                               

Rechtssociologie

De rechtssociologie is een onderdeel van de sociologie waarbinnen onderzoek wordt verricht naar de wisselwerking tussen het recht en de samenleving. Themas binnen het vakgebied zijn onder meer: de rol van instituties in de vorming van patronen va ...

                                               

Rechtssubject

Een rechtssubject of persoon is een drager van subjectieve rechten en plichten. Deze bezit met andere woorden rechtspersoonlijkheid of juridische persoonlijkheid. In de meeste hedendaagse rechtsstelsels worden twee soorten rechtssubjecten erkend: ...

                                               

Rechtsvergelijking

Rechtsvergelijking is de studie van de overeenkomsten en verschillen tussen rechtssystemen in verschillende landen. In concreto houdt deze wetenschappelijke discipline zich bezig met het continentale recht, met de common law, de religieuze rechts ...

                                               

Rechtsverwerking

Rechtsverwerking is een juridische theorie volgens welke een schuldeiser of schuldenaar zijn of haar rechten kan verspelen door te handelen op een wijze die niet overeenstemt met de eventuele uitoefening van deze rechten.

                                               

Rechtswinkel

Een rechtswinkel is een organisatie die gratis of tegen sterk gereduceerd tarief juridisch advies verstrekt aan personen. De vrijwilligers zijn meestal rechtenstudenten. Zij verlenen hun diensten om ervaring op te doen of uit ideologisch motief. ...

                                               

Rechtvaardigheid

Rechtvaardigheid is juist en eerlijk handelen naar de situatie. Dit begrip uit de ethiek, het recht en de politieke filosofie was bij de Grieken en in het katholicisme vooral een ethische deugd. Bij de Romeinen werd het ook de grondslag van het r ...

                                               

Rehabilitatie (recht)

Rehabilitatie of eerherstel is een rechtshandeling waarbij een veroordeeld persoon of groep personen in zijn politieke en burgerlijke rechten hersteld wordt.

                                               

Relatief recht

Een relatief recht is een vermogensrecht dat slechts in relatie tot een of meer bepaalde rechtssubjecten kan worden uitgeoefend. Een relatief recht staat tegenover een absoluut recht, wat de rechthebbende tegenover ieder rechtssubject kan doen ge ...

                                               

Schijnvertegenwoordiging

Schijnvertegenwoordiging is een situatie waarin een persoon, de schijnvertegenwoordiger, zich tegenover een derde aan wie hij een aanbod doet of een aanvaarding afgeeft, als andermans vertegenwoordiger voordoet, hoewel hij daartoe geen vertegenwo ...

                                               

Serveersuggestie

Een serveersuggestie of serveertip is een afbeelding op voedselverpakkingen die een mogelijke manier om het betreffende product op te dienen laat zien.

                                               

Splitsing (recht)

Splitsen is binnen het rechtssysteem het verdelen van gebouwen, percelen of rechtspersonen. Een onroerendgoed kan gesplitst worden in twee of meer appartementen, maar hier is wel toestemming van het college van burgemeester en wethouders voor nodig.

                                               

Status aparte

Een status aparte is een bijzondere status van een onderdeel van een staatkundig verband of een organisatie. In het bijzonder wordt de term vaak gebruikt voor de bijzondere status die Aruba had in de periode 1986–2010 ten opzichte van de overige ...

                                               

Subjectief recht

Een subjectief recht is een recht dat iemand kan hebben: ik heb het recht van vrijheid van meningsuiting, en ik heb als eigenaar het recht mijn fiets te gebruiken, en die eventueel te verkopen. Objectief recht gaat over regels: de eigenaar van ee ...

                                               

U-bochtconstructie

Tot 1992 was commerciele radio en televisie in Nederland niet toegestaan. Om toch in Nederland uit te kunnen zenden, bedachten commerciele omroepen een U-bochtconstructie. Hierbij zonden ze vanuit het buitenland programmas uit die op Nederland ge ...

                                               

Usurpator

Een usurpator is een persoon die op een illegale wijze bevoegdheden of bezit overneemt, zoals het onrechtmatig overnemen van een troon, het ten onrechte voeren van een adellijke titel of het ongegrond uitoefenen van een ambt in een republiek. Dez ...

                                               

Verheffing (adel)

Volgens de Nederlandse Wet op de Adeldom van 1 augustus 1994 kan verheffing van een Nederlands burger in de adelstand slechts plaatsvinden "bij Koninklijk Besluit" en kan de verheffing "uitsluitend plaatsvinden ten aanzien van leden van het Konin ...

                                               

Vermoeden (recht)

Vermoedens van feitelijke aard worden overgelaten aan het oordeel en beleid van de rechter. Zij is vrij om het bestaan van een vermoeden aan te nemen en de waarde ervan te beoordelen, binnen de grenzen gesteld door art. 1353 B.W.: Alleen gewichti ...

                                               

Verschoningsrecht

Verschoningsrecht is het recht van een getuige om te weigeren antwoord te geven op vragen, die door een rechter aan hem of haar worden gesteld. Getuigen kunnen een belangrijke rol in rechtszaken spelen, soms een doorslaggevende rol.

                                               

Verweerder

Iemand tegen wie een rechtszaak wordt aangespannen, kan worden aangeduid als verdachte, gedaagde, belanghebbende of verweerder. In de dagvaarding staat waarvan degene wordt verdacht of wat er wordt geeist. De dagvaarding kan komen van het Openbaa ...

                                               

Volmacht (juridisch)

Een volmacht is een meestal schriftelijke verklaring, waarbij iemand een ander de bevoegdheid geeft om namens hem of haar bepaalde handelingen uit te voeren. Juridisch gezien is het een vorm van vertegenwoordiging. Het verlenen van een volmacht k ...

                                               

Vorderingsrecht

Een vorderingsrecht of een obligatoir recht is het recht van een crediteur tegenover de debiteur. Een alledaags voorbeeld is een positief banksaldo. Vaak is het vorderingsrecht een onderdeel van een verbintenis tot het verrichten van een afgespro ...

                                               

Vrijgraaf

Een Vrijgraaf was een richter naar oorspronkelijk oud-westfaalse wetten. Een vrijgraaf was een vertegenwoordiger van de zogenaamde vrijstoel. Een vrijstoel besloeg een bepaald gebied, vaak meestal gelijk aan de gouwen uit de Karolingische tijd. D ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →