ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 329                                               

Centesimus Annus

Centesimus Annus is de negende encycliek van paus Johannes Paulus II en verscheen op 1 mei 1991 naar aanleiding van het eeuwfeest van de encycliek Rerum Novarum van Paus Leo XIII. Deze encycliek gaat nader in op de sociale leer van de Kerk.

                                               

Ceteris paribus

Ceteris paribus, Latijn voor "het overige gelijk blijvend", zegt men in de sociale wetenschappen wanneer men de invloed van veranderingen in één grootheid op één andere grootheid onderzoekt. Het duidt dan de aanname aan dat alle overige groothede ...

                                               

Communicatiewetenschap

Communicatiewetenschap is een veelzijdige wetenschappelijke discipline die de menselijke communicatie bestudeert in al haar vormen en in verschillende contexten. Daarbij richt ze zich vooral op de vorm, inhoud en gevolgen van communicatie via med ...

                                               

Compendium van de sociale leer van de Kerk

Het Compendium van de sociale leer van de Kerk is een document uit 2004 van de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede dat een overzicht geeft van de sociale leer van de Katholieke Kerk. Dit boek, waarvan de redactie onder leiding van kardina ...

                                               

Computerondersteunde communicatie

Computerondersteunde communicatie is elke communicatieve handeling tussen personen die met behulp van een netwerk van twee of meer computers plaatsvindt. Hoewel de term traditioneel wordt gebruikt om communicatie met computerondersteunde middelen ...

                                               

Dichte beschrijving

Dichte beschrijving is een begrip dat zijn oorsprong vindt in de sociale wetenschappen, zoals antropologie, sociologie, geschiedenis, godsdienstwetenschap en organisatieontwikkeling. Een dichte beschrijving is het resultaat van een wetenschappeli ...

                                               

Dyade (sociale wetenschappen)

Een dyade is een groep bestaande uit twee personen. Zij is de kleinst mogelijke sociologische eenheid waarbij sprake kan zijn van interactie. Doordat er slechts twee personen zijn, is er in deze groep slechts één relatie en daarmee een beperkte g ...

                                               

Ecologische fout

Een ecologische fout is een foutieve redenering dat statistische gegevens uit een ecologisch onderzoek van een aggregaat van toepassing zouden zijn op de individuen die deel uitmaken van het aggregaat. Deze misvatting gaat ervan uit dat de indivi ...

                                               

Enculturatie

Enculturatie is het proces waarbij cultuurkenmerken worden overgedragen van een samenleving of sociale omgeving naar een individu. Het is een socialisatieproces dat zich afspeelt binnen de cultuur waarin men is geboren. Dit in tegenstelling tot a ...

                                               

Etnografie

Etnografie is een methode van de etnologie om etnieen in kaart te brengen. In de sociolinguïstiek duidt het woord op een systematische methode om door bestudering van plaatselijke attitudes, en niet het minst talige attitudes, verschillende bevol ...

                                               

Eugenetica

De eugenetica of rasverbetering is het onderzoek naar het verbeteren van de genetische samenstelling van een populatie. Het verbeteren van de menselijke bevolking was hierbij vaak het streven. Het woord is gevormd naar het Grieks voor ̉εύ en γένε ...

                                               

Exitcounseling

Exitcounseling is hulpverlening aan slachtoffers van destructieve controletechnieken en het begeleiden/adviseren van de sociale omgeving van zon slachtoffer. Het ondermijnen van de mogelijke impact van deze destructieve controletechnieken op de i ...

                                               

Forumtheorie

De forumtheorie is een door Adriaan de Groot ontwikkelde theorie van het wetenschappelijk denken. De theorie biedt een oplossing voor het probleem dat het in de sociale wetenschappen welhaast onmogelijk is om vast te stellen wat waarheid is. Soci ...

                                               

Gedragsgenetica

Gedragsgenetica is het wetenschappelijke domein dat de overerving van gedrag onderzoekt. Het wordt vaak in verband gebracht met het nature-nurture-debat en is in die zin ook sterk interdisciplinair door overlappingen met biologie, genetica, ethol ...

                                               

Gefundeerde theorie

Gefundeerde theorie is een sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethode voor de ontwikkeling van theorieen door het systematisch verzamelen en analyseren van kwalitatieve gegevens. Het betreft geen enkelvoudige methode, maar bestaat uit een reeks ...

                                               

Gevalsstudie

Een gevalsstudie of gevalstudie kan als onderwijzende methode en als onderzoeksmethode gebruikt worden. Als onderwijsmethode wordt bij een gevalsstudie aan de studenten een casus voorgelegd die een probleemsituatie uitbeeldt. De opgave is dan een ...

                                               

Grooming (sociaal)

Grooming in sociale zin is een vorm van sociale verzorging bij dieren onderling die deel uitmaakt van ontspannen en het bevorderen van het gevoel van gezelligheid en vertrouwen. Aangenomen wordt dat dit gedrag bij de meeste sociale dieren een vor ...

                                               

Indoctrinatie

Indoctrinatie is een vorm van manipulatie door het systematisch en eenzijdig onderwijzen van aanvechtbare overtuigingen of opvattingen, met de bedoeling dat deze kritiekloos worden aanvaard. Het woord heeft een sterke negatieve connotatie. Indoct ...

                                               

Ingebeelde gemeenschap

Een ingebeelde of verbeelde gemeenschap is een gemeenschap waarvan de leden elkaar nooit allemaal persoonlijk kunnen kennen, maar onderling wel een binding voelen en zich als deel van die groep beschouwen. Hiervan kan sprake zijn zodra gemeenscha ...

                                               

Inhoudsanalyse

Inhoudsanalyse is een methode uit de empirische sociale wetenschappen. Onderwerp is de analyse van de inhoud van communicatie die in de vorm van teksten beschikbaar is, bijvoorbeeld krantenartikelen of uitgeschreven interviews. Onder inhoudsanaly ...

                                               

Instituut voor Migratie en Etnische Studies

Het Instituut voor Migratie en Etnische Studies is een interdisciplinair onderzoeksinstituut aan de Universiteit van Amsterdam dat zich bezighoudt met onderwerpen gerelateerd aan internationale migratie en integratie vanuit een internationaal en ...

                                               

Interactionisme

Interactionisme is een benadering binnen de sociologie waarin de studie van de interactie tussen individu centraal staat. Belangrijk uitgangspunt is dat deze interactie zowel de samenleving als het functioneren en de identiteit van individuen daa ...

                                               

Kameralistiek

Kameralistiek is een beweging tot maatschappijhervorming in het achttiende-eeuwse Pruisen, waarbij de staat niet alleen recht schept en handhaaft maar ook de collectieve welvaart diende te bevorderen, bijvoorbeeld door economische maatregelen. Me ...

                                               

Laborem Exercens

Laborem Exercens is de derde encycliek van paus Johannes Paulus II en verscheen op 14 april 1981. In deze encycliek over de arbeid, werkt Johannes Paulus II de sociale leer van de Kerk verder uit, voortbouwend op de encycliek van paus Leo XIII, R ...

                                               

Mathetiek

Mathetiek is de leer van het leren. De term werd voor het eerst gebruikt door Jan Amos Comenius, in zijn werk Spicilegium Didacticum. Voor Comenius is mathetiek de leer van het leren, terwijl didactiek de leer van het onderwijzen is. Na enkele ee ...

                                               

Menselijke ecologie

Menselijke of sociale ecologie is de leer van de interactie tussen de fysieke omgeving en de samenleving. Deze ontstond aan de Chicago School waar Park stelde dat beslissingen om zich ergens te vestigen worden beïnvloed door de topografie. Er lag ...

                                               

Naslagwerk

Een naslagwerk is een boek of een digitale verzameling van gegevens waarin snel informatie opgezocht kan worden. Sommige naslagwerken zijn specialistisch. Andere zijn generalistisch.

                                               

Quadragesimo Anno

Quadragesimo anno is een sociale encycliek, geschreven door paus Pius XI. De encycliek verscheen in 1931, veertig jaar na de eerste sociale encycliek Rerum Novarum in 1891. Deze encycliek is een aanpassing van de sociale leer van de Katholieke Ke ...

                                               

Reactiviteit (sociale wetenschappen)

Reactiviteit is een fenomeen in de sociale wetenschappen dat wordt waargenomen door onderzoekers die kwalitatief onderzoek verrichten. Reactiviteit houdt in dat het gedrag, de overtuigingen en de ideeen van een participant in een diepte-interview ...

                                               

Regiostudies

Regiostudies zijn multidisciplinaire studies die een regio onderzoeken. Het onderzoeken van deze gebieden gaat meestal verder dan de taal alleen. Vakgebieden die gebruikt worden zijn cultuur, geschiedenis, economie, rechten, politicologie en soci ...

                                               

Rerum Novarum

Rerum Novarum is een in 1891 door paus Leo XIII geschreven encycliek. De encycliek houdt zich bezig met de situatie van de arbeidersklasse en formuleert in de vorm van een aantal uitgangspunten de sociale leer van de Katholieke Kerk. Uitgangspunt ...

                                               

Rethinking Economics

Rethinking Economics is een internationaal netwerk van studenten en academici, die zich inzetten voor een opener en diverser economisch denken. Het is deel van het grotere netwerk International Student Initiative for Pluralist Economics en bestaa ...

                                               

Sociaal-cultureel werk (Nederland)

Het sociaal-cultureel werk is een werkveld dat ontstond in de 19e eeuw naar aanleiding van armoede en slechte huisvesting, een situatie die met name in de steden snel verslechterde door de industriele revolutie in Europa en de VS. Het sociaal ond ...

                                               

Sociale agogiek

Sociale agogiek is de praktijktheorie van het professioneel intervenieren in psychosociale veranderingsprocessen. De verandering kan exagogisch, anagogisch of catagogisch zijn. Het resultaat kan incidenteel & productgericht zijn of structureel & ...

                                               

Sociale leer van de Rooms-Katholieke Kerk

De sociale leer van de Katholieke Kerk is een verzameling leerstellingen ontwikkeld door de Katholieke Kerk over vragen als armoede en rijkdom, de economie, sociale instituties en de rol van de staat. De katholieke sociale leer begon vorm te krij ...

                                               

Sociale psychologie

Sociale psychologie is de wetenschappelijke studie naar hoe gedachten, gevoelens en gedragingen worden beïnvloed door werkelijke of ingebeelde anderen. Doordat ook de invloed van ingebeelde anderen wordt bestudeerd, omvat de sociale psychologie o ...

                                               

Socialisatie (sociale wetenschappen)

Socialisatie is het dwingend proces waarbij iemand, bewust en onbewust, door internalisering de waarden, normen en andere cultuurkenmerken van hun groep krijgt aangeleerd. Het is een levenslang proces een voorwaarde voor integratie. Socialisatie ...

                                               

Sociografie

Sociografie is een sterk descriptieve discipline binnen de sociale wetenschappen. De Nederlandse hoogleraar Sebald Rudolf Steinmetz, die gezien wordt als grondlegger en al dan niet terecht naamgever van de sociografie, omschreef het als de studie ...

                                               

Sociologie Magazine

Sociologie Magazine, tot 2009 Facta - sociaal-wetenschappelijk magazine geheten, is een magazine dat op een journalistieke manier informeert over ontwikkelingen in de sociale wetenschappen in Nederland, Vlaanderen en daarbuiten. Het wordt vier ke ...

                                               

Sollicitudo Rei Socialis

Sollicitudo Rei Socialis is de zevende encycliek van paus Johannes Paulus II en werd gepubliceerd op 30 december 1987 Ze handelt over de ontwikkeling van de mens en de samenleving, twintig jaar na Populorum Progressio van paus Paulus VI.

                                               

Structuralisme (sociale wetenschappen)

Het structuralisme is een theoretische benaderingswijze en intellectuele stroming binnen de sociale wetenschappen en hedendaagse filosofie die haar bloeitijd in de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw kende. Men moet het echter niet zi ...

                                               

Structure-agency-debat

Het structure-agency -debat is de methodologische discussie of sociale structuur centraal moet worden gesteld in de sociale wetenschappen, of het menselijk handelen. Het macro-micro-debat verschilt op enkele punten, maar kent grote overeenkomsten ...

                                               

Systematische kwalitatieve vergelijkende analyse

Systematische kwalitatieve vergelijkende analyse is een techniek voor data-analyse die gebruik maakt van datareductie via booleaanse algebra. Het is ontwikkeld door Charles Ragin die zocht naar een vergelijkende methode tussen kwantitatief onderz ...

                                               

Tavistock Groep

De Tavistock Groep was een gezelschap van sociale wetenschappers die vanuit de Tavistock Clinic in Londen in 1946 met behulp van Amerikaanse fondsen het Tavistock Institute of Human Relations oprichtten. De onderlinge verbondenheid van deze groep ...

                                               

Techniekgeschiedenis

Techniekgeschiedenis is het vakgebied dat de ontwikkeling van de techniek bestudeert. De discipline is ontstaan in Duitsland en de Verenigde Staten en heeft zich in Nederland vanaf de jaren zeventig ontwikkeld tot een aparte tak van de geschiedwe ...

                                               

Triade (sociale wetenschappen)

Een triade is een groep bestaande uit drie personen. Het is na de uit twee personen bestaande dyade de kleinst mogelijke sociologische eenheid waarbij sprake kan zijn van interactie. Tussen de drie personen zijn drie relaties mogelijk. Hoewel hie ...

                                               

Vergelijkende methode (sociale wetenschappen)

De vergelijkende methode is het zoeken in samenlevingen naar patronen die overeenkomsten of juist verschillen vertonen. Afhankelijk van het resultaat kunnen daar in meer of mindere mate generaliserende conclusies uit worden getrokken. Vergelijkin ...

                                               

Victimologie

Victimologie is de wetenschappelijke studie van slachtoffers en slachtofferschap. Het is een relatief jonge tak binnen de mens en maatschappijwetenschappen. De doelstelling van de victimologie is wetenschappelijke kennis te vergaren over slachtof ...

                                               

Wederkerigheid

Wederkerigheid is de onderlinge verplichting binnen een relatie om een gift te beantwoorden met een tegengift. Als de relatie gelijkwaardig is, is er sprake van reciprociteit, terwijl ongelijkwaardige wederkerigheid redistributie is. In het eerst ...

                                               

Wet van Bradford

De wet van Bradford is ontwikkeld door Samuel C. Bradford en is een variant op de wet van Zipf, de paretoverdeling en de 20-80-regel. Bradford was een bibliothecaris aan het Science Museum in Londen. De wet kwam naar voren bij Bradfords onderzoek ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →