ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 334                                               

Risicoanalyse

Een risicoanalyse is een methode waarbij nader benoemde risicos worden gekwantificeerd door het bepalen van de kans dat een dreiging zich voordoet en de gevolgen daarvan: Risico = Kans x Gevolg. De risicoanalyse is de eerste stap binnen het risic ...

                                               

Risicobeheer

Risicobeheer of risicomanagement is een continu proces dat ten aanzien van de doelstelling risicos identificeert, beoordeelt en vervolgstappen definieert. Er zijn verschillende gebieden waarop risicomanagement toegepast kan worden; financieel ris ...

                                               

Risicocommunicatie

Risicocommunicatie omvat voorlichting en communicatie over risico’s waaraan mensen kunnen blootstaan voordat zich een ramp voordoet. Hiermee wordt dus niet crisiscommunicatie bedoeld. Deze vindt plaats terwijl of kort nadat er zich een ramp heeft ...

                                               

Risk appetite

Risk appetite of risicobereidheid is essentieel om strategisch risicomanagement te implementeren en helpt organisaties bij het bewust bepalen van hun risico’s en risicomanagement.

                                               

Safety by design

Safety by design of safe by design is een werkwijze die ontwerpers aanmoedigt om veiligheid vanaf het begin van de ontwikkeling van het ontwerp mee te nemen. Deze werkwijze gaat ervan uit dat de veiligheid voor een belangrijk deel al wordt bepaal ...

                                               

Safety Management System

Een Safety Management System is een systematische benadering om veiligheid te regelen door middel van organisatorische structuren, procedures een beleid. Dit systeem wordt geïmplementeerd door rederijen om de veiligheid op een schip te verzekeren ...

                                               

Schouderbeugel

Een schouderbeugel is een U-vormig veiligheidssysteem bedoeld om passagiers van bijvoorbeeld een achtbaan in karretjes of stoelen te houden. Passagiers dienen de schouderbeugel over zich heen te trekken, waardoor de beugel op de schouders rust. D ...

                                               

Spatscherm

Een spatscherm, ook wel kuchscherm of hygienescherm, is een doorzichtige plaat ter preventie van direct contact tussen personen. Zulke schermen zijn vaak gemaakt van polymethylmethacrylaat, maar ook polycarbonaat wordt gebruikt. Tijdens de corona ...

                                               

Systeemongeval

Een systeemongeval is een ongeval dat ontstaat in een complex systeem met sterke koppeling door een onverwachte interactie van meervoudige storingen die zich niet afspelen volgens een directe operationele volgorde. Perrow stelt dat bij complexe i ...

                                               

Traphekje

Een traphekje barricadeert in gesloten toestand een trap als beveiliging voor kleine kinderen. Het kan bovenaan een trap worden geplaatst om te voorkomen dat het kind van de trap valt, maar ook onderaan om te voorkomen dat het kind omhoog klimt e ...

                                               

Unieke Formule-Identificator

De Unieke formule-identificator, Unique formula identifier of UFI is een code die in de EER op producten met schadelijke stoffen gedrukt wordt, om het voor vergiftigingencentra makkelijk te maken om de precieze inhoud van het product te bepalen. ...

                                               

Veiligheidscultuur

Het begrip veiligheidscultuur geeft aan hoe er met veiligheid wordt omgegaan in een organisatie. Beleid en procedures, maar bovenal ook attitudes en meningen maken deel uit van de veiligheidscultuur van een organisatie. Vooral in de context van r ...

                                               

Veiligheidsketen

De veiligheidsketen is een methodiek die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werd opgenomen in haar visie op Integrale Veiligheid, om de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de veiligheidszorg vorm te geven en t ...

                                               

Veiligheidskunde

Veiligheidskunde is de studie van de verschillende vormen van veiligheid. Er kunnen meerdere onderverdelingen gemaakt worden, maar twee belangrijke vormen zijn arbeidsveiligheid en procesveiligheid. De eerste betreft relatief simpele ongevallen, ...

                                               

Vliegveiligheid

Vliegveiligheid is een term die betrekking heeft op de theorie over, het onderzoek naar en de categorisatie van vliegrampen, en op de preventie van zulke rampen in de toekomst door regulatie, opleiding en training. Daarnaast kan het ook worden ge ...

                                               

Vrouwenparkeerplaats

Een vrouwenparkeerplaats is een parkeerplaats die vrijgehouden dient te worden voor vrouwelijke automobilisten. Dergelijke parkeerplaatsen zijn met name in Duitsland te vinden in parkeergarages en andere openbare parkeergelegenheden. Het initiati ...

                                               

Vuurwerkbeleid in België

Dit artikel behandelt het vuurwerkbeleid in Belgie. In Belgie bestaat er anno 2017 geen federaal vuurwerkbeleid, al is in 2015 aangekondigd om dit op te stellen. Sinds 5 juli 2017 is categorie F3 vuurwerk niet meer legaal te koop, moet de verkope ...

                                               

Werkvergunning

Een werkvergunning heeft meerdere betekenissen: een tewerkstellingsvergunning. Deze is nodig om in een bepaald land te mogen werken. Destijds in Nederland geregeld in de Wet arbeid buitenlandse werknemers Wabw, nu in de Wet arbeid vreemdelingen W ...

                                               

Aaron Wildavsky

Aaron Wildavsky was een Amerikaans beleidsonderzoeker die bekendstaat om zijn theorieen op het gebied van cultuur, budgetteringstheorie en risicoanalyse. De budgetteringstheorie is in overeenstemming met het gedachtegoed van zijn leermeester Char ...

                                               

Zelfdovende sigaret

De zelfdovende sigaret is een sigaret die is ontworpen om snel uit te doven. De Europese Commissie heeft dit type sigaret per 17 november 2011 verplicht gesteld, met als doel het aantal branden en doden die jaarlijks ontstaan door achtergelaten s ...

                                               

Volk

Een volk is een groep mensen die samenwonen en dezelfde cultuur hebben. De etnologie is de wetenschap, die zich met het verschijnsel volk, voornamelijk als etniciteit, bezighoudt. Nauw verbonden daarmee is de culturele antropologie, de wetenschap ...

                                               

Cafres

Cafres zijn de inwoners van Réunion die nakomelingen zijn van Afrikanen en Malagassiers. Deze mensen zijn vaak van gemengde afkomst. De term voor deze bevolking wordt vaak gebruikt in tegenstelling tot andere gebieden in de omgeving die de term a ...

                                               

Klingalezen

Klingalezen verwees naar een etnische groep in onder andere Nederlands-Indie, en de Britse kolonies Straits Settlements en India. De Klingalezen waren oorspronkelijk afkomstig uit Kalinga ruwweg Odisha in India, en daarnaast bij uitbreiding, van ...

                                               

Kusunda (volk)

De Kusunda of Ban Raja zijn een volk in het westen van Nepal. Zij leven in de bossen van Nepal in kleine dorpjes, nadat ze lange tijd leefden als jager-verzamelaars. De Kusunda spreken het gelijknamige Kusunda, waarvan er in 2012 echter nog maar ...

                                               

Relatieve verwantschap tussen volken

De relatieve verwantschap tussen volkeren is een onderwerp waarnaar wetenschappers uit verschillende disciplines onderzoek doen. Het doel van dit onderzoek is onder andere prehistorische migratiestromen in kaart te brengen en de wordingsgeschiede ...

                                               

Vrede

Vrede is een heilzame toestand van rust en harmonie en de afwezigheid van stoornis, twist of strijd. Het woord vrede is een oud Germaans woord dat samenhangt met vrij en oorspronkelijk rechtstoestand van zekerheid betekende. Het begrip vrede word ...

                                               

Collectieve veiligheid

Collectieve veiligheid is een samenwerking van landen om de veiligheid voor allen te waarborgen door collectief op te treden tegen staten die de bestaande orde uitdagen. Collectieve veiligheid wordt gezien als een compromis tussen het concept van ...

                                               

Geweldloosheid

Geweldloosheid is een ideologie over moraal, macht en conflicten die het gebruik van geweld verwerpt bij acties om sociale of politieke doelen te bereiken. Hoewel de term geweldloosheid dikwijls gebruikt wordt als synoniem van pacifisme, heeft hi ...

                                               

Global Peace Index

Global Peace Index is een jaarlijkse ranking van landen opgemaakt door het Institute for Economics and Peace. Men beoordeelt de veiligheid in de landen op basis van conflicten en aanslagen.

                                               

Internationale Dag van de Vrede

De Internationale Dag van de Vrede of Wereld Vrede Dag zijn jaarlijkse dagen ter attentie van de vrede. Er bestaan twee dagen waarop dit gebeurt: op 21 september, uitgeroepen door de Verenigde Naties, sinds 1981 resolutie 36/67. Het doel is een w ...

                                               

Mondiaal orgasme

Een mondiaal orgasme, later samengevat in de wereldorgasmedag, komt voort uit het idee dat de hoeveelheid positieve energie die vrijkomt bij een orgasme - en door een grote massa mensen tegelijkertijd wordt beleefd - bij zou dragen aan positieve ...

                                               

Russell-Einsteinmanifest

Het Russell-Einsteinmanifest werd op 8 juli 1955, ten tijde van de Koude Oorlog, in Londen gepubliceerd door de Britse filosoof Bertrand Russell. Het waarschuwde voor de gevaren van kernwapens en riep wereldleiders op vreedzame oplossingen voor i ...

                                               

Stichting Félix Houphouët-Boigny voor Vredesonderzoek

De Stichting Félix Houphouet-Boigny voor Vredesonderzoek is een onderzoekinstituut voor vredesvraagstukken in Yamoussoukro, Ivoorkust.

                                               

Stichting Vredescentrum Eindhoven

De Stichting Vredescentrum Eindhoven is een multidisciplinair centrum voor technische vraagstukken van vrede en veiligheid in de Nederlandse stad Eindhoven.

                                               

Verdrag

Een verdrag, ook conventie of traktaat, is een schriftelijke overeenkomst van bindende aard tussen twee of meer staten of volkenrechtelijke instellingen.

                                               

Vredespaal

Een vredespaal is een monument met daarop de boodschap "Moge vrede heersen op aarde" in de taal van het land waar het staat, en in drie of meer andere talen. Er zijn meer dan 200.000 vredespalen in de wereld, in bijna alle landen van de wereld.

                                               

Vredeszaal

Een vredeszaal is een zaal gewijd aan de vrede. Voorbeelden van bekende vredeszalen zijn die in de stadhuizen van Münster en Osnabrück, in welke zalen in 1648 de Vrede van Westfalen werd uitonderhandeld en ondertekend. Ook bekend zijn de vredesza ...

                                               

Aalmoezenier

Een aalmoezenier is een kerkelijke functie, gericht op de geestelijke en materiele zorg voor gasten, zieken en behoeftigen. Ook rooms-katholieke geestelijk verzorgers bij de Krijgsmacht worden zo genoemd. De term is afkomstig van het Grieks-Latij ...

                                               

Ambulante zorg

Ambulante zorg betekent dat de zorgverstrekker zoals een arts, psycholoog of gespecialiseerd verpleegkundige zich voor behandeling of begeleiding verplaatst naar de patient. Hierbij vindt geen ziekenhuisopname plaats, in tegenstelling tot residen ...

                                               

Animatie (amusement)

Animatie is het voorzien van amusement aan een groep gasten of bewoners van een verblijf. Animatie wordt voorzien in zorginstellingen zoals een ziekenhuis, een bejaardentehuis of een kinderopvang, maar ook in vakantieverblijven/resorts. De aard v ...

                                               

Bemoeizorg

Bemoeizorg is in Nederland een vorm van sociaal-psychiatrische hulpverlening. Deze vorm van hulpverlening richt zich voornamelijk op de zorgwekkende zorgmijders, mensen die in behoeftige of anderszins verkommerde omstandigheden leven maar de stap ...

                                               

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een maatregel die een rechter kan uitspreken ten behoeve van een meerderjarige die naar objectieve maatstaven niet in staat is zijn belangen van vermogensrechtelijke aard zelf te behartigen. Redenen kunnen zijn de lichamelij ...

                                               

Best practice

Een best practice is een techniek, werkmethode of activiteit die zich als effectiever heeft bewezen dan enige andere techniek, methode etc. De gedachte is dat met de juiste werkmethode een project uitgevoerd kan worden met minder problemen, minde ...

                                               

Buddyzorg

Buddyzorg biedt steun en begeleiding aan mensen die ernstig ziek zijn, een chronische en/of levensbedreigende aandoening hebben. Buddyzorg is er op gericht om de mogelijkheden, de daadkracht, de zelfstandigheid en de onafhankelijkheid van de clie ...

                                               

Budgetbeheer

Onder budgetbeheer wordt in Nederland in de maatschappelijke hulpverlening verstaan dat het inkomen van iemand tegen betaling door een onafhankelijke derde wordt beheerd. Ook wel schuldhulpverlening genoemd. Budgetbeheer wordt vaak uitgebreid met ...

                                               

Clubhuismodel voor psychosociale rehabilitatie

Het clubhuismodel voor psychosociale rehabilitatie is een methode om ex-psychiatrische en psychiatrische patienten te rehabiliteren op werk-, sociaal en psychisch gebied. De blauwdruk ontstond in 1948 in de Verenigde Staten.

                                               

Dwangverpleging

Dwangverpleging is de term die gebruikt wordt om de middelen en maatregelen aan te duiden die door een verplegende instantie worden getroffen jegens een patient, waarbij deze beperkt wordt in zijn grondrechten tegen diens uitdrukkelijke wil en/of ...

                                               

Evidence-based medicine

Evidence-based medicine is het expliciet, oordeelkundig en conscientieus gebruikmaken van het beste beschikbare bewijs bij het maken van een keuze voor de behandeling van een patient. Dit alles gegeven de stand van de wetenschap van dat moment. E ...

                                               

Extramurale ouderenzorg

Extramurale ouderenzorg vanuit verzorgingscentra is een vorm van intensieve thuiszorg voor mensen met een verzorgingshuisindicatie die niet zijn opgenomen in een instelling. Het doel is om zelfstandig wonende ouderen met een verzorgingshuisindica ...

                                               

Extramuralisering

Extramuralisering is het streven om buiten de muren van een intramurale instelling gelijkwaardige zorg te bieden, bijvoorbeeld in de eigen woning. Steeds vaker willen ouderen, die behoefte hebben aan verzorging of verpleging zelfstandig blijven w ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →