ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 338                                               

Bosbeheer gericht op biodiversiteit

Bosbeheer gericht op biodiversiteit is een vorm van bosbeheer die als hoofddoel heeft de biodiversiteit in bossen te vergroten. Vergroting van biodiversiteit vormt samen met oorspronkelijkheid en natuurlijkheid de belangrijkste doelstelling in he ...

                                               

Silvicultuur

De bosbouw of silvicultuur is een vorm van bosbeheer met economisch nut, waarbij bos ten minste ten dele dient als natuurlijke hulpbron. Bij dergelijke deels of geheel op productie gerichte bossen is het verwerven van hout hoofd- of nevendoel. In ...

                                               

Boswachter

Een boswachter is een opsporingsambtenaar, maar ook voorlichter, die waakt over een stuk natuurgebied, meestal een bos. Tijdens zijn ronde spreekt hij mensen aan die zich niet aan de regels houden, die in het natuurgebied gelden om de rust van de ...

                                               

Braak (gronden)

De term braak stamt uit de landbouw-praktijk. Onder het braak laten liggen van grond verstond men oorspronkelijk dat men de grond gedurende enige tijd onbezaaid liet, maar wel actief bewerkte. Gedurende deze braakperiode van doorgaans één jaar we ...

                                               

Bureau of Land Management

Het Bureau of Land Management is een agentschap van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Het agentschap is bevoegd met het beheer van zon 1.020.000 km² public lands, gronden in het bezit van de staat, alsook de grondstoffen onder ee ...

                                               

Dedomesticatie

                                               

Diervraat

                                               

Dode dieren in de natuur

Het lot van de meeste grote dieren in bijna alle natuurgebieden in Nederland wordt door de mens bepaald. Meestal brengen daardoor de grotere dieren slechts een onvolledige levenscyclus in de natuur door. In Nederland is alleen in de Oostvaardersp ...

                                               

Doelsoort

In de jaran 1980 vonden enkele overheden, waaronder de Nederlandse overheid, dat de doelen voor het natuurbeleid te vaag waren geformuleerd en dat daardoor noch de juiste maatreglen, noch de voortgang goed bepaald kon worden. Daarom zijn een aant ...

                                               

Dood hout

Dood hout wordt in het bijzonder in de biotoop- en soortenbescherming gebruikt als verzamelbegrip voor afgestorven bomen of delen daarvan. Grofweg onderscheidt men daarin staand dood hout, oftewel nog niet omgevallen afgestorven bomen of hun dele ...

                                               

Ecologische indeling voor vissen

De ecologische indelingen voor vissen is een klassieke zone-indeling, afkomstig uit Midden-Europa. De indeling gaat uit van het ecosysteem van de rivier, bezien van de oorsprong als gletsjerbeek tot het mondinggebied met getijdenzone en overgange ...

                                               

Eendenkooi

Een eendenkooi is van oorsprong een plek waar in het wild levende eenden werden gevangen voor consumptie. Een eendenkooi bestaat uit een flinke vijver waar enkele smalle sloten op uitkomen, de zogenaamde vangpijpen. Eenden die uit een kouder word ...

                                               

Europees diploma voor Natuurbeheer

Het Europees diploma voor Natuurbeheer wordt door de Raad van Europa toegekend aan beheerders van natuurgebieden die aan bepaalde strenge normen voldoen. Het diploma wordt telkens uitgereikt voor een periode van vijf jaar, daarna volgt een herbeo ...

                                               

Europese Landschapsconventie

De Europese Landschapsconventie is een verdrag van de Raad van Europa en het eerste internationale verdrag waar het thema landschap integraal behandeld wordt. De conventie werd opgesteld in het jaar 2000 in Florence. In 2005 werd de conventie van ...

                                               

Fascination of plants day

Fascination of Plants Day, ook bekend als Wereld Plantendag, wordt sinds 2012 gehouden op 18 mei. De dag werd aanvankelijk als Europese Plantendag geïntroduceerd. De dag is een initiatief van de European Plant Science Organisation. Er zijn editie ...

                                               

Faunarand

Faunarand is een aanduiding voor een braakliggende of met een speciaal gras- of bloemenmengsel ingezaaide strook langs een akkerland en grasland, waarmee geprobeerd wordt om ongewervelden, akker- en weidevogels in intensief gebruikte landbouwgebi ...

                                               

Femelbos

Een femelbos is een bos dat beheerd wordt met femelslag. Dit wil zeggen dat er steeds kleine stukken bos uitgekapt worden zodat niet, zoals bij complete kaalslag, het hele ecosysteem vernietigd wordt. Femelslag wordt wel gebruikt om bestaande mon ...

                                               

Ganzenvangen

Ganzenvangen of ganzenflappen is een oud Nederlands ambacht met als doel ganzen te vangen. Hiervoor maakt men gebruik van verschillende soorten vangmethoden, waarvan de globale opzet echter wel hetzelfde is. Ganzenvangen is een winterse aangelege ...

                                               

Graasbeheer

Graasbeheer is het inzetten van grazers om biodiversiteit binnen natuurgebieden te behouden. Door het inzetten van grazers zoals schapen, ezels, ponys worden jonge bomen opgegeten, waardoor een gebied niet kan bebossen. Zo kunnen bijvoorbeeld hei ...

                                               

Grazen (biologie)

Grazen is het opeten van een groen voedsel door een organisme. Grazen verschilt van predatie omdat de grazer zijn eten niet vangt. Hoewel het bekendste voorbeeld van grazen dat van zoogdieren is die gras eten, kan het woord ook betrekking hebben ...

                                               

Hakselaar

Een hakselaar, maïshakselaar of veldhakselaar is een landbouwmachine die wordt gebruikt voor het maaien en versnipperen van snijmaïs, gras, koolzaadstro, luzerne en dergelijke. Hakselaars kunnen zelfrijdende of getrokken machines zijn. De invoerb ...

                                               

Halfnatuurlijk landschap

Een halfnatuurlijk landschap is een landschap waarin de flora en de fauna zich spontaan gevestigd hebben, maar het landschap zelf is echter beïnvloed door menselijk ingrijpen. De halfnatuurlijke vegetatie heeft door menselijk ingrijpen beïnvloede ...

                                               

Herbebossing

Herbebossing is het aanleggen van nieuw bos of het ontstaan van nieuw bos op natuurlijke wijze in gebied dat eerder bosrijk was. Als het door de mens beboste gebied nog nooit eerder of lange tijd niet met bos bedekt is geweest, spreekt men van be ...

                                               

Herstelbeheer

Herstelbeheer is binnen het Nederlandse natuurbeheer het beheer dat er op is gericht de oude situatie in een bepaald gebied terug te krijgen; het omvat uiteenlopende maatregelen die moeten leiden tot de gewenste natuurkwaliteit. Herstelbeheer wor ...

                                               

Hooghout (bosbouw)

Hooghout is een vorm van productiebos waarbij de beheerder de bomen tot relatief grote exemplaren laat uitgroeien. Het doel van hooghoutproductie is het kweken van grote rechte stammen. Een hooghoutbos bestaat uit volwassen volgroeide bomen. Het ...

                                               

Houtsnippers

Houtsnippers zijn snippers afkomstig van bijvoorbeeld het knotten of snoeien van bomen, waarna het hout is vermalen met behulp van een versnipperaar. De versnipperaar van dit hout wordt ook hakselaar genoemd.

                                               

Houtwal

Een houtwal of boomwal is een aarden wal begroeid met bomen en struiken, die een lijnvormig element in een landschap vormt. Ook een houtril of takkenwal van dood hout wordt soms een houtwal genoemd. Een rij met bomen zonder onderbegroeiing wordt ...

                                               

IJsvogelwand

Een ijsvogelwand is een min of meer verticale aarden wand aan een kreek of zachtstromend water. De ijsvogel nestelt in meestal zelf gegraven gangen in de steile oeverkanten.

                                               

Inscharen (vee)

Inscharen is vee laten grazen op gemeenschappelijke gronden. De term wordt ook gebruikt voor het, meestal tegen huur en voor een korte duur, laten grazen op plekken die niet in het bezit van de eigenaar van het vee is, of door hem wordt gepacht p ...

                                               

Kandelaberen

Kandelaberen is in het boombeheer het sterk innemen van de kruin, waarbij doorgaans de takken van de kroon met 50% tot 80% worden ingekort. De takken worden hierbij geamputeerd zonder naar de zijtakken te kijken. Omdat het een zeer drastische ing ...

                                               

Kandelaren (snoeitechniek)

Kandelaren is het erg fors terugsnoeien van zijtakken, tot net voor de hoofdstam van een boom, waardoor de boom het uiterlijk van een kandelaar krijgt. Een andere snoeitechniek is kandelaberen, waarbij slechts tot op de gesteltakken wordt gezaagd ...

                                               

Kapvlakte

Een kapvlakte is een stuk bos waarvan de meeste bomen gekapt zijn. Hierdoor veranderen plotseling de omstandigheden. Zo neemt de lichtintensiteit sterk toe en de temperatuurverschillen worden extremer. Dit leidt tot veranderingen in plantengroei. ...

                                               

Knotten

Knotten is het verwijderen van de kruin van een boom. Knotbomen zijn al eeuwenlang een vertrouwd beeld in het cultuurlandschap. Bepaalde soorten bomen werden vroeger geknot om gebruikshout te leveren. Omdat deze wijze van houtproductie niet renda ...

                                               

Konik

De Konik is van oorsprong een in Polen en Wit-Rusland in het halfwild gehouden paardenras dat klein van stuk en heel sober is. Koń is Pools voor paard, konik voor paardje.

                                               

Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging

De Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging is een vakvereniging, die als doel heeft de bosbouw, het natuurbehoud en het landschapsbeheer in ruime zin te bevorderen. Het gaat daarbij om de bosbouw in al haar facetten, met het oog op de vele func ...

                                               

Kwelderwerken

Kwelderwerken zijn menselijke ingrepen in kwelders om landaangroei te stimuleren. Tot 1991 werden het aan de Nederlandse waddenkust landaanwinningswerken genoemd.

                                               

Landschapsbeheer

Landschapsbeheer is het geheel van activiteiten die worden uitgevoerd om de kwaliteit van het landschap te handhaven of te verbeteren, al dan niet in het kader van doelstellingen die binnen het overheidsbeleid voor landschapsplanning, ruimtelijke ...

                                               

Lijst van nationale parken in Nederland

Hieronder staat een lijst van de eenentwintig nationale parken in Nederland. Zeventien daarvan zijn in 2016 bij wet aangewezen als nationaal park. Daarnaast zijn er in "Caribisch Nederland" nog enkele reservaten, die voorheen erkend waren als Nat ...

                                               

Lokstroom

Een lokstroom is een kleine kunstmatig opgewekte waterstroom waarmee vissen worden verleid een bepaalde kant op te zwemmen. Een lokstroom wordt bijvoorbeeld gebruikt om vissen in een vistrap te laten zwemmen, met name als dit een vislift of vissl ...

                                               

Maaibeheer

                                               

Mastjaar

Een mastjaar is in de bosbouw, het natuurbeheer en in de jacht een benaming voor een jaar waarin bomen en planten veel meer vrucht dragen dan gemiddeld. Een mastjaar komt voor bijvoorbeeld beuken, eiken en kastanjes ongeveer eens in de vier jaar ...

                                               

National Natural Landmark

Een National Natural Landmark is een door de Amerikaanse federale overheid erkend natuurgebied dat de natuurlijke historie van de Verenigde Staten illustreert. Het erkenningsprogramma van National Natural Landmarks is het enige nationale natuurge ...

                                               

National Wildlife Refuge

Een National Wildlife Refuge, soms National Wildlife and Fish Refuge, is een beschermd natuurgebied in de Verenigde Staten in beheer van de United States Fish and Wildlife Service. Deze gebieden beschermen wilde diersoorten, vissen en planten en ...

                                               

Natuurbeheersmaatregelen

Natuurbeheersmaatregelen zijn maatregelen die in het kader van natuurbeheer genomen worden om een bepaald doel te bereiken. Het idee is dat natuur in de meeste gevallen niet "ongerept" is en dat overal invloeden van de mens kunnen worden waargeno ...

                                               

Natuurdecreet

Het Natuurdecreet, officieel "decreet betreffend het natuurbehoud en het natuurlijk milieu", is een wet die werd uitgevaardigd op 21 oktober 1997 door de Vlaamse Regering en tot doel heeft binnen het algemeen milieubeleid een beleid van natuurbeh ...

                                               

Natuurherstel

Onder natuurherstel verstaat men het geheel van activiteiten dat er toe moet leiden dat een stuk landschap of natuur of een onderdeel daarvan in zijn oorspronkelijke staat of kwaliteit wordt hersteld. In Nederland en Belgie gebruikt men ook wel d ...

                                               

Natuurvriendelijke oever

Natuurvriendelijke oevers zijn oevers waarbij naast de waterkerende functie vooral rekening gehouden wordt met natuur en landschap. Ecologisch gezien is deze oever een dynamische zone. Een voorbeeld van een natuurvriendelijke oever is de Blauwe K ...

                                               

New York City Department of Parks and Recreation

Het New York City Department of Parks and Recreation, ook Parks Department of NYC Parks is een stadsdienst van New York City beheerd door het stadsbestuur, verantwoordelijk voor de uitbating van de publieke parken van de stad, het behoud en onder ...

                                               

Nulbeheer

Nulbeheer, ook nietsdoenbeheer genoemd, is een vorm van natuurbeheer waarbij men "niets doet" en de spontane successie van de natuur haar beloop laat. Niets doen resulteert in gebieden met een zeeklimaat meestal in verbossing. Tegenover nulbeheer ...

                                               

Onkruidbestrijding

Onkruidbestrijding is de bestrijding van de op een bepaalde plaats ongewenste, wilde of verwilderde planten. De onkruiden worden bestreden omdat ze schadelijk, hinderlijk of anderszins ongewenst zijn. De belangrijkste methoden zijn chemische en m ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →