ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 339                                               

Samenwerkingsverband Waterland

In de stichting Samenwerkingsverband Waterland werken sinds 1982 boeren en natuurbeschermers samen aan bevordering van agrarisch natuur- en milieubeheer in Waterland, het veenweidegebied ten noorden van Amsterdam. Het Samenwerkingsverband geldt a ...

                                               

Silvicultuur

                                               

Stenoeciteit

Stenoeciteit is een gecombineerde maat, voor de Nederlandse flora berekend op grond van een zevental abiotische milieuvariabelen, voor de tolerantie van een soort voor meerdere milieufactoren tegelijk. Hoe lager de waarde, hoe kieskeuriger is de ...

                                               

Struweel

Een struweel is een vegetatie die wordt gedomineerd door struiken van 1 tot 5 meter hoog. Als onderdeel van een bos wordt het de struiklaag genoemd. Onder bomen is het struweel dikwijls ijler.

                                               

Takkenwal

Een takkenwal of houtril is een smalle takkenhoop die wordt gemaakt van in de lengte opgestapelde takken en hakhout. De wal is vaak langgerekt. De hoogte is afhankelijk van de hoeveelheid beschikbaar materiaal en kan 0.5 meter zijn maar ook 1.5 m ...

                                               

Trilveen

Trilveen is een zeldzaam bodem- en vegetatietype dat bestaat uit een dunne en uiterst slappe bodem die vooral uit zegge- en graswortels bestaat en op water of slappe modder drijft. Het komt alleen voor in laagveengebieden, zoals het veenweidegebi ...

                                               

United States Fish and Wildlife Service

De United States Fish and Wildlife Service is een agentschap van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Het agentschap is bevoegd met het beheer van visbestanden, fauna en natuurlijke habitats. De Fish and Wildlife Service is onder me ...

                                               

Verbossing

Verbossing is het proces waardoor plaatsen met een lage vegetatie, zoals heide of rietland, spontaan begroeid raken met bomen en struiken en op die manier omgevormd worden tot een bos. Door verbossing kunnen gebieden met een grote natuurwaarde, z ...

                                               

Verjonging (bosbouw)

Verjonging in de bosbouw is het proces waarbij er nieuwe bomen bijkomen. In een natuurlijk bos zijn de sterfte en de verjonging over het algemeen in evenwicht. Is dat niet het geval, dan kan de beheerder ervoor kiezen om af te wachten totdat zich ...

                                               

Versnipperaar

Een versnipperaar, ook wel hakselaar of verkleinmachine genoemd, is een machine die in de groene sector gebruikt wordt voor het hakselen van snoeiafval zoals takken en kleine stammetjes.

                                               

Dedomesticatie

Verwildering, dedomesticatie of terugfokken is het zich in het wild vestigen van een gedomesticeerde plant of gedomesticeerd dier. Bij terugfokken is dit een bewust menselijke streven. Exotische planten of dieren zijn verwilderd als deze zich in ...

                                               

Vistrap

Een vistrap of vispassage is een waterbouwkundig kunstwerk dat tot doel heeft vissen toegang te geven tot een door een dijk, dam, stuw of sluis ontoegankelijk geworden achterland. Ook nabij gemalen treft men vistrappen aan om de vis veilig langs ...

                                               

Vlechtheg

Een vlechtheg is een dichte haag van horizontaal en verticaal groeiende takken. Julius Caesar verwijst al naar de toenmalige vlechtheggen in Nederland. Ook komt de vlechtheg voor in het familiewapen van Piet Hein. Het Maasheggenvlechten in Noord- ...

                                               

Wildbeheereenheid

Wildbeheereenheden zijn samenwerkingsverbanden tussen jachtrechthouders binnen een ruimtelijk begrensd gebied dat meerdere jachtterreinen omvat en waarin een planmatig wildbeheer wordt gevoerd, gericht op het handhaven of ontwikkelen van een ecol ...

                                               

Wildtrap

Een wildtrap is een waterbouwkundige voorziening tegen de beschoeiing van een kanaal, die het te water geraakte dieren mogelijk maakt om een te steile oever weer te beklimmen. In het wild levende dieren zoeken soms een ander territorium en van ve ...

                                               

Natuurbescherming

Onder natuurbescherming verstaat men het beschermen van bepaalde elementen van de natuur, in het bijzonder cultuur-historisch belangrijke of oorspronkelijke landschappen, bedreigde levensgemeenschappen, dier- en plantensoorten, biodiversiteit en ...

                                               

Agrarisch natuurbeheer

Onder agrarisch natuurbeheer verstaat men de maatregelen die landbouwers nemen om tot behoud of verbetering van de kwaliteit van natuur en landschap te komen.

                                               

Arcadisch natuurbeeld

                                               

Arcadische natuurvisie

                                               

Autochtoon (biogeografie)

Autochtoon of inheems is een biogeografische statusaanduiding die de mate van inburgering aangeeft die betekent dat een taxon zich na de laatste ijstijd spontaan heeft gevestigd. Bij planten gaat om soorten van de oorspronkelijke levensgemeenscha ...

                                               

Beschermingsstatus

De beschermingsstatus van een soort in een bepaald gebied is een inschatting van de waarschijnlijkheid dat die soort zal blijven overleven in dat gebied. Vele factoren worden hierbij beschouwd, niet enkel het aantal dat nog overblijft, maar ook d ...

                                               

Biodiversiteitshotspot

Een biodiversiteitshotspot of hotspot van de biodiversiteit is een biogeografische regio met een uitzonderlijke graad van biodiversiteit die onder bedreiging staat. Het concept gaat terug op twee artikels van Norman Myers die in 1988 en 1990 in h ...

                                               

Biosfeerreservaat

Een biosfeerreservaat is een door de UNESCO aangewezen gebied dat een ecosysteem representeert waarin de biodiversiteit en de genetische waarden beschermd worden. De aanduiding komt voort uit de "Biosphere Conference" van 1968, de eerste intergou ...

                                               

Boombrug (brugtype)

Een boombrug of eekhoornbrug is een brugtype dat dieren in staat stelt om een weg te laten kruisen. Een boombrug bestaat uit een diversiteit aan verbindingsvormen tussen de bomen aan weerszijden van de weg waarover de dieren kunnen trekken. Via d ...

                                               

Bosbescherming

Onder bosbescherming worden in de bosbouw maatregelen bedoeld die er op gericht zijn het bos of bosbestanden te beschermen tegen aantastingen van allerlei aard. Daarbij zijn twee typen bosbescherming te onderscheiden: In de tweede plaats proberen ...

                                               

Gerrit A. Brouwer

Gerrit Anton Brouwer was een Nederlandse bioloog, ornitholoog en natuurbeschermer met een grote kennis van natuurterreinen, vogels en zoogdieren.

                                               

Cameraval

Een cameraval is een camera die op afstand te activeren is en die is uitgerust met een bewegingssensor en/of infraroodsensor. Cameravallen worden gebruikt om wilde dieren waar te nemen en op fotos of video te registreren zonder dat de waarnemer d ...

                                               

Charles Darwin Foundation

De Charles Darwin Foundation is een internationale stichting die is opgericht in 1959 door UNESCO en International Union for Conservation of Nature and Natural Resources vallend onder Belgisch recht. Dit gebeurde in hetzelfde jaar waarin de Galap ...

                                               

Collectief Eemland

Collectief Eemland is een agrarische organisatie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de regio Eemland. Het werkgebied van Collectief Eemland wordt aan de westkant begrensd door bosgebieden en de stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug bij So ...

                                               

Commissie van Advies inzake de natuurmonumenten van het Staatsbosbeheer

De Commissie van Advies inzake de natuurmonumenten van het Staatsbosbeheer was een Nederlandse wetenschappelijke adviescommissie voor natuurbescherming die tussen 1928 en 1946 heeft bestaan.

                                               

Dierenambulance

Een dierenambulance is een ambulance gericht op hulpverlening bij dieren. Dierenambulance in Nederland hebben geen ontheffing van bepaalde verkeersregels en de medewerkers op een dierenambulance hebben beperkte bevoegdheden. Een dierenambulance b ...

                                               

Draadslachtoffer

De meest waarschijnlijke oorzaak waardoor vogels met hoogspanningsleidingen in aanvaring komen is het feit dat ze wanneer ze komen aanvliegen de positie van de draden niet goed kunnen bepalen. Voor het schatten van afstand tot een voorwerp is het ...

                                               

Ecologisch herstel

Men spreekt van ecologisch herstel als geprobeerd wordt de door menselijke invloed sterk aangetaste biotopen, ecotopen en landschapselementen te herstellen door middel van voornamelijk ingrepen in de abiotische factoren. Dit kan gebeuren niet all ...

                                               

Ecologische verbindingszone

Een ecologische verbindingszone is een verbinding tussen natuurgebieden die deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur. Ecologische verbindingszones worden aangelegd om het migreren van dieren en planten tussen natuurgebieden mogelijk te maken.

                                               

Eekhoorntjesbrug

Een eekhoorntjesbrug wordt soms aangelegd als compensatie voor milieuschade bij de aanleg van nieuwe wegen, maar er worden ook eekhoorntjesbruggen gebouwd over bestaande wegen. Er bestaat scepsis over het nut van de eekhoorntjesbrug, omdat het ni ...

                                               

Endangered Species Act

The Endangered Species Act uit 1973 is een van de tientallen wetten die onderdeel zijn van het milieubeleid in de Verenigde Staten. De wet implementeert onder andere de richtlijnen van het internationale CITES-verdrag, een overeenkomst die ervoor ...

                                               

EthioTrees

De EthioTrees Ecosystem Restoration Association, in het kort EthioTrees, opgericht in 2016, is een project voor milieuherstel en bosrestauratie in Dogua Tembien.

                                               

Fauna-uitstapplaats

Bij het vernieuwen van oevers van kanalen en rivieren wordt op verschillende plaatsen langs de oever door de beheerder een Fauna-uitstapplaats aangebracht. In kanalen met steile oevers verdrinken jaarlijks vele dieren. Deze helling van stortsteen ...

                                               

Faunatunnel

Een faunatunnel is een tunnel onder een weg of spoorlijn door waar kleine tot middelgrote zoogdieren, reptielen, amfibieen en ongewervelden doorheen kunnen. Zo is het voor hen mogelijk veilig van de ene kant van de verkeersader naar de andere kan ...

                                               

Flora- en faunawet

De Flora- en faunawet was een Nederlandse wet in formele zin die de bescherming van dier- en plantensoorten regelde. De wet trad voor een deel op 2 juli 1999 en voor het overige deel op 1 april 2002 in werking en werd op 1 januari 2017 ingetrokke ...

                                               

Functionele natuurvisie

De functionele natuurvisie is een natuurvisie waarin de functies die de natuur voor de mens heeft centraal staan. Het is een van de visies op natuurbescherming in Nederland die de discussies over de koers van natuurbescherming bepaald hebben gedu ...

                                               

Great Ape Project

Het Great Ape Project is een project in het kader van natuurbescherming en dierenrechten, waarin een internationale groep primatologen, psychologen en ethici sinds 1993 een Verklaring voor de rechten van de Mensaap van de Verenigde Naties probeer ...

                                               

Habitatrichtlijngebied (België)

Op 21 mei 1992 werd de Europese richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, beter bekend als de Habitatrichtlijn, uitgevaardigd. Deze richtlijn heeft tot doel de biodiversiteit in de lidsta ...

                                               

Habitatverlies

Habitatverlies is de achteruitgang van leefgebieden door verdrijving, vernietiging, aantasting en andere manieren om het landschap te veranderen. De snelle achteruitgang in biologische diversiteit wordt vooral door verlies aan leefgebieden veroor ...

                                               

Kening fan e Greide

Kening fan e Greide is een in Friesland geworteld burgerinitiatief dat zich inzet voor het behoud van het weidelandschap, de identiteit van de daarmee verbonden regio en de daar levende dieren en planten, in het bijzonder de weidevogels als de gr ...

                                               

Arcadische natuurvisie

De klassieke natuurbeschermingsvisie of arcadische natuurvisie is een natuurvisie die uitgaat van een harmonische relatie tussen mens en natuur. Het is een van de drie visies die de discussies over de vormgeving van natuurbescherming in Nederland ...

                                               

Lijst van nieuwe planten in Nederland

In Nederland komen naast planten die dreigen te verdwijnen ook planten voor die zich nieuw in Nederland hebben gevestigd. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds de wereldwijde klimaatverandering en anderzijds het verdwijnen van voor deze planten ge ...

                                               

Lijst van wettelijk beschermde dieren in Aruba

Een lijst van wettelijk beschermde dieren in Aruba omvat 55 diersoorten en -klassen die opgenomen staan in het Landsbesluit bescherming inheemse flora en fauna op Aruba’. De bescherming richt zich op Arubaanse inheemse planten- en diersoorten die ...

                                               

Lijst van wettelijk beschermde planten in Aruba

Een lijst van wettelijk beschermde planten in Aruba omvat 69 plantensoorten die opgenomen staan in het Landsbesluit bescherming inheemse flora en fauna op Aruba’. De bescherming richt zich op Arubaanse inheemse planten- en diersoorten die met uit ...

                                               

Lijst van wettelijk beschermde planten in België

Bij de op 12 juli 1973 in werking getreden Wet op het natuurbehoud en het Koninklijk Besluit van 16 februari 1976 houdende maatregelen ter bescherming van bepaalde in het wild groeiende planten - gewijzigd door het decreet van 6 december 2001 - z ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →