ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 340                                               

Milieubeweging

De milieubeweging is het geheel van activiteiten en organisaties die zich bezighouden met bescherming van het milieu, inclusief organisaties die zich bezig houden met de bescherming van het klimaat en de natuur. Vaak worden organisaties die ijver ...

                                               

Mozaïekcyclusconcept

Het mozaïekcyclusconcept is een concept uit de ecologie en de natuurbescherming om de levensloop van bossen te beschrijven. Het dient naast de vaktheoretische discussie ook voor de ontwikkeling en omzetting van natuurbeschermings- en utilisatiest ...

                                               

Natura (tijdschrift)

Natura is een Nederlands tijdschrift voor natuurstudie en natuurbescherming. Het wordt sinds 1903 uitgegeven door de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging en is tevens verenigingsblad. Het verschijnt zes maal per jaar.

                                               

Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het beleid van de EU voor behoud en herstel van biodiversiteit. Natura 2000 is niet enk ...

                                               

Natuurbehoudswet

De Natuurbehoudswet van 12 juli 1973 is een Belgische wet waarvan de bedoeling was de eigen aard, de verscheidenheid en het ongeschonden karakter van het natuurlijk milieu te behouden door middel van maatregelen tot bescherming van de flora en de ...

                                               

Natuurbescherming in België

Natuurbescherming in Belgie kreeg omstreeks 1900 vorm toen de eerste natuurbeschermingsorganisaties werden opgericht. Belangrijk Belgisch wapenfeit is de oprichting van het eerste nationale park in Afrika. Doelen van de Belgische natuurbeschermin ...

                                               

Natuurbescherming in Nederland

Natuurbescherming in Nederland is omstreeks 1880 begonnen. Op dat moment werd de eerste wetgeving voor natuurbescherming ingevoerd, bedoeld om bepaalde nuttige dieren te beschermen. Bovendien roerden zich toen de eerste burgers die pleitten voor ...

                                               

Natuurbescherming op Aruba

Natuurbescherming op Aruba is een activiteit die in dit land in een meer georganiseerde vorm plaatsvindt ongeveer vanaf het jaar 2000. Deze activiteit is belangrijk omdat het eiland deels een unieke natuur heeft. Op het eiland is er een door de o ...

                                               

Natuurbeschermingsvisie

Natuurbeschermingsvisie kan verwijzen naar: Natuurontwikkelingsvisie of wildernisnatuurvisie: natuurvisie, waarin de zelfregulerende natuur centraal staat, onafhankelijk van menselijk handelen. Klassieke natuurbeschermingsvisie of arcadische natu ...

                                               

Natuurbeschermingswet

De Natuurbeschermingswet 1998 was een Nederlandse wet die oorspronkelijk in 1967 is vastgesteld maar in 1998 ingrijpend is gewijzigd. In 2017 is de wet opgegaan in de Wet Natuurbescherming.

                                               

Natuurbos

                                               

Natuurbouw

                                               

Natuurcompensatie

Natuurcompensatie is een maatregel die genomen wordt om een voorzien verlies aan beschermde natuur, ten gevolge van het uitvoeren van een project in of nabij een "speciale beschermingszone", te compenseren. Een "speciale beschermingszone" is een ...

                                               

Natuurgebied

Een natuurgebied is een gebied met opvallende eigenschappen als het gaat om flora, fauna, geologische of landschappelijke gesteldheid, zoals dit tot uiting komt in een grote uitgestrektheid of biodiversiteit. Natuurgebieden worden gekenmerkt door ...

                                               

Natuurmonument

Een natuurmonument is een waardevol natuurgebied of landschapselement. Een natuurmonument kan op grond van de in de betreffende staat of land geldende criteria en de daarbijhorende wetten beschermd zijn.

                                               

Wildernisnatuurvisie

De natuurontwikkelingsvisie of wildernisnatuurvisie is een natuurvisie waarin de zelfregulerende natuur centraal staat, onafhankelijk van menselijk handelen. Het is een van de drie visies die discussies in Nederland over de juiste vormgeving van ...

                                               

Natuurwaarde

De natuurwaarde van een gebied is de waarde die aan een bepaald gebied wordt toegekend, gezien vanuit het perspectief van natuurbescherming. Vroeger gebruikte men andere termen zoals de wat beperktere term natuurhistorische waarde als tegenhanger ...

                                               

Natuurbos

Oerbos is oorspronkelijk bos dat zich zonder menselijke invloed heeft ontwikkeld en zich handhaaft en dus te beschouwen is als wildernis. Afgezien van betrekkelijk kleine stukken is dit oerbos in Europa door menselijk ingrijpen grotendeels verdwe ...

                                               

Ooievaarsdorp

In 1969 werd door Vogelbescherming Nederland 28 ooievaars uit het buitenland voornamelijk Zwitserland overgebracht naar Groot-Ammers. In Nederland waren bijna geen broedparen meer. In de jaren tachtig werden er ook andere ooievaarsdorpen of buite ...

                                               

Orde van de Gouden Ark

De Orde van de Gouden Ark is een internationale ridderorde die op 10 juli 1971 door prins Bernhard der Nederlanden werd gesticht. De orde richt zich op natuurbescherming en "strekt tot onderscheiding van hen, die zich bijzondere verdiensten hebbe ...

                                               

Paraplusoort

Een paraplusoort is een soort waarvan de bescherming leidt tot bescherming van andere in dezelfde regio of hetzelfde ecosysteem voorkomende soorten. De aanduiding wordt voor natuurbescherming, -beleid en -beheer gebruikt.

                                               

Populatiebiologie

Populatiebiologie, ook wel populatiedynamica genoemd, is die tak van de ecologie die zich bezighoudt met de analyse van factoren die de aantallen en de dichtheden van soorten in populaties in ruimte en tijd beïnvloedt. Populatiebiologische kennis ...

                                               

Relatienota

De Relatienota of De Nota betreffende de relatie landbouw en natuur- en landschapsbehoud is een Nederlandse rijksnota uit 1975. De regering beoogde via deze nota het beheer van waardevolle natuur- en landschappen en de landbouwontwikkeling beter ...

                                               

Riparische zone

Een riparische zone is een strook met een breedte van één tot enkele tientallen meters tussen land een waterloop. Dergelijke zones langs rivier- en beekoevers worden gekenmerkt door vochtminnende bomen, struiken en lage gewassen. Deze vegetatiest ...

                                               

Riviervisserijwet (België)

De Riviervisserijwet van 1 juli 1954 is een Belgische wet die de visserij in de binnenwateren regelt. Deze wet geldt niet op de vijvers, visputten, sloten en kanalen, van welke aard ook, wanneer de vissen die er leven, zich niet vrij kunnen beweg ...

                                               

Roofdierenopvangcentrum

Een roofdierenopvangcentrum is een locatie waar roofdieren kunnen worden ondergebracht die op een of andere manier in de problemen zijn. Met name tijgers, leeuwen, poemas, panters en jaguars zijn in Europa nog al eens wegwerpartikelen. Vroeger mo ...

                                               

Status (biogeografie)

Status is een biogeografisch begrip. Het is een aanduiding van het voorkomen van een organisme in een bepaald gebied in het verleden, het heden en de verwachte toekomst. Er zijn verschillende status-indelingen, afhankelijk van de groep waartoe he ...

                                               

Teruggeven van grond aan de natuur

                                               

Veldwetboek

Het Veldwetboek van 7 oktober 1886 is een Belgisch boek dat een aantal verplichtingen en rechten van de burgers regelt met betrekking tot nabuurschapsproblemen op het platteland. Daarnaast omvat het Veldwetboek verplichtingen tegenover de overhei ...

                                               

Verbod op korte vluchten

Een verbod op korte vluchten, ook wel verbod op korteafstandsvluchten, verbod op korte vliegreizen of korte vluchten afschaffen genoemd, is een verbod ingesteld door overheden op luchtvaartmaatschappijen om vliegverbindingen op te zetten en onder ...

                                               

Vlaggenschipsoort

Een vlaggenschipsoort is een soort die vanwege zijn charismatische eigenschappen wordt gebruikt als symbool voor een bepaald gebied of ecosysteem, met de bedoeling publieke steun te krijgen om dit te beschermen. Dergelijke soorten zijn soms in ze ...

                                               

Vogelbescherming

Vogelbescherming is het streven om vogels te beschermen of hun welzijn te waarborgen. Het kan gaan om het lot van individuele vogels of om het veiligstellen van de leefgebieden van vogelsoorten. Vogelbescherming vindt onder meer plaats via wetgev ...

                                               

Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn

De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn richtlijnen van de Europese Unie waarin aangegeven wordt welke soorten en welke typen natuurgebieden beschermd moeten worden door de lidstaten.

                                               

Vogelrichtlijngebied (België)

Op 2 april 1979 werd de Europese richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand, beter bekend als de Vogelrichtlijn, uitgevaardigd. Het doel ervan is de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese ...

                                               

Volière

Een volière is een ruime kooi waarin siervogels en vlinders in gevangenschap worden gehouden. Afhankelijk van de te houden soorten kan een volière geheel uit fijnmazig gaas of glas in een houten frame gemaakt zijn, of van horizontaal traliewerk m ...

                                               

Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming is de Nederlandse wet die de bescherming van natuurgebieden, soorten en bos regelt. De wet is vanaf 1 januari 2017 van kracht. De wet vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet.

                                               

Wildernisnatuurbeeld

                                               

Wildernisnatuurvisie

                                               

Wildspiegel

Wildspiegels zijn paaltjes met een roestvrijstalen gepolijste spiegel van 9 x 9 cm of een kunststof reflector met prismas. Ze staan in wegbermen en zijn bedoeld om wild, en dan met name reeen, ervan te weerhouden een weg over te steken als er een ...

                                               

Zadenbank

Een zaadbank is een bepaald type genenbank, dat dient voor de ex-situopslag van zaden van planten. Dit type genenbank heeft als voordeel ten opzichte van levende collecties dat er minder ruimte voor nodig is om soorten te houden. Er zijn zaadbank ...

                                               

Zeehondencrèche

De zeehonden die in een zeehondencrèche worden opgevangen zijn meestal jonge dieren van de gewone zeehond of de grijze zeehond die als moederloze "huilers" zijn aangetroffen. Deze vaak ernstig verzwakte beestjes worden in de crèche gevoed en klaa ...

                                               

Zeereservaat

Een zeereservaat is een gebied, voorlopig zonder nationale of internationale juridische status, waar gebruiksfuncties die een negatieve invloed hebben op de marine waarden, worden beperkt of verboden. In Nederland heeft de discussie rondom dit be ...

                                               

Natuurpark

Het begrip natuurpark heeft in het Nederlands geen vaststaande betekenis. De volgende betekenissen kunnen worden toegekend aan een natuurpark: een beschermd waardevol cultuurlandschap van enige omvang. Onder meer in Duitsland, Oostenrijk, Zwitser ...

                                               

Akkerreservaat

Een akkerreservaat is een akkergebied dat op extensieve wijze wordt beheerd. Een dergelijk beheer heeft meerdere doeleinden, waarvan de belangrijkste zijn: Het bevorderen van de biodiversiteit, doordat de akkers voedsel bieden aan insecten, vogel ...

                                               

Beschermd natuurgebied

Beschermde natuurgebieden zijn plekken die worden beschermd vanwege hun natuurlijke waarde, zoals de biodiversiteit, het ontbreken van menselijke invloed, landschappelijke kwaliteit of de aanwezigheid van natuurlijke hulpbronnen. Een beschermd na ...

                                               

Boerenkuil

Een boerenkuil, ook wel turfput, veenput, moerput of klotput, is een overblijfsel van kleinschalige turfwinning. Deze turfwinningsputten komen vooral voor aan de randen van de vroegere hoogveengebieden. Ze dateren soms nog van voor 1850 toen de g ...

                                               

Bos (vegetatie)

Bos is een vegetatie die voornamelijk uit bomen in een dominante boomlaag bestaat met daarbij een ondergroei van kruiden en struiken. De kruidlaag is de laag planten tot 135 cm hoog en de struiklaag is die van 135 tot 800 cm hoog. Daarboven spree ...

                                               

Bosreservaat

Een bosreservaat wordt in Nederland gedefinieerd als een bosgebied van 5 tot ruim 400 hectare groot, waarvan met de beheerder is afgesproken dat er geen houtoogst of bosbeheer plaatsvindt en dat onderzoekers in de gelegenheid stelt de ontwikkelin ...

                                               

Bosweide

Een bosweide is een begraasd open gebied met verspreid voorkomende groepjes loofbomen in een natuurlijk landschap. Grote grazers als herten, runderen en paarden foerageren er en houden het open. In Scandinavie wordt dit een loofweide genoemd. Bek ...

                                               

Droogbos

Een droogbos is een bebost ecosysteem dat voorkomt in tropische gebieden waar sprake is van een duidelijk droog en nat seizoen. Dit bostype komt onder meer voor langs de Pacifische kust van Midden-Amerika, het noorden van Zuid-Amerika, India en o ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →