ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 341                                               

Rietput

Een rietput is een kleine drassige waterpoel in een natte omgeving. Rietputten komen voor in moerasachtige biotopen en worden gekenmerkt door een vijverachtig uiterlijk, omzoomd door riet. Sommige rietputten bevatten opstaande wanden waar oeverzw ...

                                               

Rustgebied

Een rustgebied is een natuurgebied waar de fauna de kans krijgt om tot rust te komen. Er worden voor uiteenlopende dieren rustgebieden ingesteld. Dit kunnen vogels zijn, groot wild zoals edelherten, of andere dieren. Afhankelijk van de soort word ...

                                               

Schaapvolt

Een schaapvolt of schaapwas is een ondiepe plas of ven in heidegebieden. De plas heeft vaak een natuurlijke leembodem. Hierdoor zakt het water niet weg naar grondwaterniveau en staat er ook zomers vrijwel altijd water in. De term is ontleend aan ...

                                               

Scrubland

Shrubland, scrubland, scrub, brush en bush zijn de Engelse termen voor kreupelhout en struweel. Het is een vegetatiezone in Australie met struweel en verspreid voorkomende bomengroei. Het vormt de overgang tussen boomsavannes en bosgebieden enerz ...

                                               

Tobago Main Ridge Forest Reserve

De Tobago Main Ridge Forest Reserve is een natuurgebied in Tobago, met een grootte van 3958 ha, voornamelijk bestaande uit tropisch regenwoud. Het reservaat is de thuisbasis van een aantal planten- en diersoorten, veelal endemisch. Naar schatting ...

                                               

Tropisch bos

Onder tropisch bos verstaat men in het algemeen bosvegetaties die zich in de tropen bevinden, dat wil zeggen bos dat tussen de keerkringen is gelegen. Daarnaast is tropisch bos een door oerwoud gedomineerd bioom in de tropische zone met de daar t ...

                                               

Tropisch regenwoud

Een tropisch regenwoud is een woud dat gelegen is in de tropen, waar het relatief warm en vochtig is, er leven vele plant- en diersoorten. Het tropisch regenwoud wordt bedreigd door houtkap en andere menselijke activiteiten. Het regenwoud is het ...

                                               

Ven (water)

Een ven is een klein, meestal ondiep meer dat voorkomt op Pleistocene zandgronden. Vennen hebben wisselende waterstanden en zijn zelden groter dan enkele hectaren. Onder vennen worden uitsluitend natuurlijke wateren verstaan.

                                               

Zandbank

Een zandbank is een ophoping van zand op de bodem van een zee of meer. De zandophoping blijft meestal onder het wateroppervlak en is daarom bijzonder gevaarlijk voor de scheepvaart. Een zandbank kan ontstaan door het storten van zand in zee bijvo ...

                                               

Zelling

Een zelling is een ondiep stuk grond langs een rivier. Vroeger werd een zelling gebruikt om rivierklei te winnen voor de steenfabriek. Ook werd er elders afgegraven klei tijdelijk opgeslagen, in afwachting van latere bewerking. Veel watervogels g ...

                                               

Veenlens

Een veenlens is een eiland in een ven of kreek waarvan de ondergrond samengesteld is uit veen of turf. Ze wordt soms ook kragge genoemd. Veenlenzen, die als het ware op en in het water drijven zonder hechting met de ondergrond, zijn vrij zeldzaam ...

                                               

Natuurverschijnsel

Onder een natuurverschijnsel verstaat men een opvallend verschijnsel dat niet is veroorzaakt door de mens maar zijn oorsprong vindt in de natuur. Hierbij gaat het gewoonlijk om een verschijnsel dat slechts zelden voorkomt, wat zeggen wil dat het ...

                                               

Vonk

Een vonk is een klein deeltje dat zo heet is dat het zichtbaar gloeit. Het kan onder andere ontstaan bij gebruik van vuursteen en in remschijven. Doordat hij zo klein is, koelt een vonk snel af, maar intussen kan een vonk bij licht ontvlambare ma ...

                                               

Whiteout

Een whiteout is een meteorologisch verschijnsel, dat vooral in poolgebieden en hooggebergten voorkomt. Het gaat om een bijzondere vorm van helderheid die men bij een combinatie van een besneeuwde bodem en gedempt zonlicht door bewolking, nevel of ...

                                               

Natuurlijk proces

De term natuurlijke proces heeft in het gewone spraakgebruik betrekking op de processen, meestal op macroscopische schaal, die zonder inmenging van de mens plaatsvinden in de niet-levende en levende natuur. Gewoonlijk wordt met de term natuurlijk ...

                                               

Ablatie (geologie)

Ablatie is de verdwijning, afvoer of loslating van een stof aan het oppervlak, door verdamping, sublimatie, afbrokkeling of andere vormen van erosie. De term wordt bijvoorbeeld gebruikt in de glaciologie.

                                               

Abrasie (geologie)

Abrasie is de mechanische schuring die deeltjes van een gletsjer, wind, water veroorzaken op oppervlakte van gesteente. Door de wrijving komen deeltjes los van het gesteente die dan afgevoerd worden of in water kunnen oplossen. De intensiteit van ...

                                               

Afglijdingsmassa

Een afglijdingsmassa is een vorm van massabeweging, waarbij een intern redelijk consistente massa gesteente of ander materiaal een bepaalde afstand langs een helling naar beneden glijdt. De beweging van de massa heeft meestal een rotatiecomponent ...

                                               

Afkalven

Afkalven is het in elkaar zakken of inglijden van oevers van waterlopen. De locatie wordt afkalving of inglijding genoemd. Afkalven kan in twee richtingen plaatsvinden: de stromingsrichting van het water en de dijk of oever staan haaks op elkaar ...

                                               

Afschuiving (grondmechanica)

Afschuiving is een verschijnsel uit de constructieleer en grondmechanica. In de grondmechanica wordt gesproken over afschuiving bij dijken en andere grondkerende constructies. Bij dit type afschuiving beweegt de ene grondlaag zich ten opzichte va ...

                                               

Afstorting

Een afstorting is een vorm van massabeweging waarbij een grote hoeveelheid los materiaal onder invloed van de zwaartekracht in hoge snelheid langs een helling omlaag beweegt. Hierbij is geen sprake van een kruipende of stromende vloeibare massa. ...

                                               

Ecologische kringloop

De biogeochemische of ecologische kringlopen zijn kringlopen waar chemische substanties zich verplaatsten door biotische en abiotische compartimenten van ecosystemen en van de Aarde. Voorbeelden van kringlopen zijn de stikstofkringloop, de waterk ...

                                               

Bodemdaling

Bodemdaling, bodemverzakking of subsidentie is het zakken van het niveau van de bodem ten opzichte van een vast referentiepunt, bijvoorbeeld het Normaal Amsterdams Peil. Bodemdaling is een vorm van bodembeweging. Het tegenovergestelde van bodemda ...

                                               

Carbonisatie

Carbonisatie, carbonificatie of inkoling is de omzetting van organisch materiaal naar pure koolstof, meestal in de vorm van het mineraal grafiet of een residu dat koolstof bevat. Carbonisatie is een voorbeeld van pyrolyse, een reactie onder hoge ...

                                               

Cementatie

Cementatie is een proces waardoor de porien in een sediment dichtgegroeid raken door de neerslag van bepaalde mineralen. Zoals bij elke neerslagreactie vormen deze mineralen kristallen, meestal te klein om met het blote oog te zien. Het gevolg is ...

                                               

Chemische verwering

Chemische verwering is de verwering van materiaal door een chemische reactie met water, koolzuur of zuurstof. Gesteenten zijn opgebouwd uit mineralen. Over het algemeen geldt dat mineralen makkelijker reageren, als hun smeltpunt hoger ligt. De re ...

                                               

Coble-kruip

Coble-kruip is een vorm van diffusiekruip in kristallijne stoffen, waarbij de diffusie van vacancies aan de korrelgrenzen plaatsvindt. Als de stof zich onder een differentiaalspanning bevindt leidt dit tot een stroom van deeltjes door de korrelgr ...

                                               

Consolidatie (gesteente)

Consolidatie is een proces waarbij sedimenten of bodems onder hun eigen druk inkrimpen. Als eindresultaat kan het sediment uiteindelijk worden omgevormd tot een sedimentair gesteente.

                                               

Corrasie

Corrasie is in de geologie een vorm van erosie door windactie. Bij corrasie wordt vast gesteente door de continue blootstelling aan zandtransporterende wind afgeschuurd. Hierdoor kan het gesteente een opmerkelijke vorm verkrijgen. Het afslijpen v ...

                                               

Crevasse (afzetting)

Een crevasse -afzetting bestaat uit een doorbraak van een rivier die niet heeft doorgezet. Door de doorbraak is een crevassegeul ontstaan met er dichtbij afgezet sediment uit de oeverwal. Crevasse-afzettingen zijn bewaard gebleven doordat ze hoge ...

                                               

Kryoturbatie

Cryoturbatie of kryoturbatie is het vermengen van bodemmateriaal uit verschillende bodemhorizonten door afwisselend bevriezen en ontdooien. Het verschijnsel doet zich voor in periglaciaalgebieden waar permafrost wordt aangetroffen. De effecten va ...

                                               

Depositie

Depositie is het neerslaan van minerale stoffen en gassen op een vaste ondergrond. In de geologie kennen we bijvoorbeeld depositie van vulkanisch materiaal. Heden ten dage is er ook sprake van depositie in de gemechaniseerde moderne wereld, waar ...

                                               

Devitrificatie

Devitrificatie is het proces waarbij glas omzet naar een kristallijne stof. Glas is een amorfe stof, dat wil zeggen dat de atomen waaruit het bestaat geen geordende structuur hebben, zoals een kristalrooster. Omdat een amorfe structuur meer vrije ...

                                               

Diapirisme

Diapirisme is een plastisch proces waarbij diapieren ontstaan: paddenstoelvormige intrusies van een materiaal met een kleinere dichtheid in materiaal met een grotere dichtheid of andersom. Diapirisme ontstaat als een lichter, ondergelegen materia ...

                                               

Ecologische kringloop

                                               

Erosie

Erosie is het proces van slijtage van een vast oppervlak waarbij materiaal wordt verplaatst of geheel verdwijnt. Op Aarde gebeurt erosie vooral door de werking van wind, stromend water, ijs, maar ook ongewonere vormen van erosie zijn mogelijk als ...

                                               

Vermesting

Eutrofiering, dat goede voeding betekent) is de vergroting van de voedselrijkdom in met name water. In de ecologie en de limnologie wordt hiermee het verschijnsel aangeduid dat door toevoer van een overmaat aan voedingsstoffen een sterke groei en ...

                                               

Evapotranspiratie

Evapotranspiratie is de som van evaporatie en van transpiratie door vegetatie en bodem. Evaporatie staat voor de beweging van water naar de atmosfeer. Evaporatie gebeurt vanuit de bodem, bladerdak, en oppervlaktewater. Transpiratie staat voor het ...

                                               

Fractionering (mengsel)

Fractionering, ook wel fractionatie, is een scheidingsproces waarbij een bepaalde hoeveelheid van een niet-homogeen mengsel gescheiden wordt in meerdere kleinere hoeveelheden. Fractionering kan plaatsvinden doordat verschillende componenten van e ...

                                               

Fysische verwering

Fysische verwering of mechanische verwering is verwering door fysische krachten. Het is een algemene vorm van verwering. Fysische verwering zorgt voor het uiteenvallen van gesteenten in kleine deeltjes. Het belangrijkste kenmerk van fysische verw ...

                                               

Gesteentecyclus

De gesteentecyclus is een schematische manier om processen in en op de aardkorst te beschrijven, die te maken hebben met de evolutie van gesteenten. De cyclus bevat de drie hoofdtypen gesteenten en beschrijft de processen die tussen de drie plaat ...

                                               

Gletsjerkras

Gletsjerkrassen of gletsjerstriaties zijn krassen in gesteente, die door de schurende werking van gletsjers ontstaan. Het betreft over het algemeen meerdere ondiepe, parallelle krassen. De krassen geven een indicatie van de richting waarin een gl ...

                                               

Inoculatie

Inoculatie is een verschijnsel waar de takken van bomen samensmelten wanneer ze langdurig met elkaar in aanraking komen, dit kan gezien worden als natuurlijk enten. Dit verschijnsel kan ook ondergronds optreden in het wortelstelsel zodat de bomen ...

                                               

Karst (geografie)

Met de term karst worden alle verschijnselen bedoeld die te maken hebben met de oplossing van kalksteen in water. Karst doet zich voor in streken waar kalksteen aan de oppervlakte ligt en wordt aangetast door chemische verwering ten gevolge van d ...

                                               

Koolstofkringloop

De koolstofkringloop is de bekendste biogeochemische kringloop en beschrijft alle processen waarmee het element koolstof door het systeem Aarde circuleert. De koolstofkringloop beschrijft onder andere wat er gebeurt met door mensen uitgestoten ko ...

                                               

Kristalfractionatie

Kristalfractionatie, ook wel kristallisatiedifferentiatie, is het proces dat plaatsvindt wanneer in een magma bepaalde mineralen kristalliseren, terwijl andere componenten in de vloeibare fase blijven. Door de kristallisatie verdwijnen bepaalde c ...

                                               

Kryoturbatie

                                               

Lawine

Een lawine is, doorgaans, een grote sneeuwmassa die van een helling omlaag komt. Het begrip "lawine" wordt ook gebruikt in verband met andere materialen die massaal naar beneden komen, bijvoorbeeld als "rots-" of "modderlawine". Een sneeuwlawine ...

                                               

Lengteduin

Lengteduinen, ook wel seifs of sifs genoemd, zijn langgerekte symmetrische duinen parallel aan de windrichting. Dit type behoort tot de meest constante vorm in woestijnen. De duinen ontstaan daar waar er twee dominante windrichtingen zijn, met ee ...

                                               

Lithificatie

Lithificatie is het proces waarmee een ongeconsolideerd sediment verandert in een vast gesteente. Lithificatie is een onderdeel van diagenese en beslaat de natuurlijke processen cementatie en mogelijk compactie, metasomatisme en uitlogen. Fysisch ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →