ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 342                                               

Neomorfose

Neomorfose is een rekristallisatie in sedimentair gesteente waarbij de chemische compositie gelijk blijft maar de vorm van de kristallen verandert. Ook de groei van polymorfe mineralen kan onder neomorfose gerekend worden. Neomorfose houdt in dat ...

                                               

Periglaciaal proces

Periglaciale verschijnselen zijn de verschijnselen rond gletsjers en vergletsjerde gebieden. Hierbij horen alle vervormingen van de grondlagen onder invloed van vorst dooi wind en sneeuwstormen. Deze zijn op te delen in twee groepen: Kryobature v ...

                                               

Rayleighfractionatie

Rayleighfractionatie is een vorm van chemische fractionatie die optreedt bij een reactie tussen twee stoffen in een gesloten systeem, die niet in evenwicht zijn. De concentratie van een onderzochte component die terechtkomt in het reactieproduct ...

                                               

Regeneratie (ecologie)

Regeneratie is het vermogen van een ecosysteem, met name het milieu en de levende wezens, om volledig te herstellen van de opgelopen schade. Men spreekt ook wel over regeneratieve ecologie. De regeneratie lijkt daarmee op het vergelijkbare vermog ...

                                               

Regionale metamorfose

Regionale metamorfose is in de geologie het type metamorfose dat plaatsvindt in orogenen, gebergtegordels die ontstaan door compressie op plekken waar twee tektonische platen naar elkaar toe bewegen. Het is een grootschalig type metamorfose dat l ...

                                               

Ruimteverwering

Verwering in de ruimte of ruimteverwering is een naam voor een aantal processen die in de ruimte op voorwerpen werken. In het zonnestelsel staan hemellichamen zonder of met slechts een zeer ijle atmosfeer, zoals de Maan, Mercurius en planetoïden, ...

                                               

Serir

Een serir is een grind- of steenachtige woestijn in de Sahara. Serir is een term uit het Berbers en betekent ondiepe depressie. Serirs zijn gebieden in de centrale Sahara, meestal in de buurt van bergen die bedekt zijn met gladde kiezelstenen. De ...

                                               

Stikstofkringloop

Alle organismen hebben stikstof nodig omdat het een essentieel bestanddeel is van alle aminozuren, eiwitten, DNA en van co-enzymen. Van de totale hoeveelheid aanwezige stikstof op aarde 10 15 ton bevindt zich 99 % in de aardatmosfeer. Alleen spec ...

                                               

Stortvloed

Een stortvloed is een situatie waarbij laaggelegen gebieden overstromen. In het historische Nederlandse taalgebruik wordt in relatie tot de stortvloeden in Indonesie ook wel het Indonesische woord banjir gebruikt.

                                               

Stroomonthoofding

Onthoofding bij een rivier is het aftappen van de ene rivier door de andere, als gevolg van achterwaartse erosie. Als de lopen van twee rivieren elkaar raken, zal het water afstromen naar de rivier waarvan de bedding het grootste verhang vertoont ...

                                               

Stroomrug

Een stroomrug is een in het landschap zichtbare voormalige rivierloop met oeverwallen, gekenmerkt door de verhoogde ligging. Het sedimentatiegebied bestaande uit stroomruggen en de opgevulde rivierbedding, inclusief een mogelijk aanwezige restgeu ...

                                               

Thermoregulatie

Thermoregulatie is het vermogen van een organisme om de lichaamstemperatuur te handhaven. Sommige organismen doen dit direct door zelf warmte te produceren of af te geven. Andere organismen doen dit indirect door op te warmen in de zon, en af te ...

                                               

Turbidiet

Een turbidiet is een sedimentaire structuur die wordt afgezet door een troebelingsstroom. Dit is een stroming van deeltjes in suspensie die wordt veroorzaakt door dichtheidsverschillen in de suspensie - een soort lawine onder water. Het woord tur ...

                                               

Uitlogen

Uitlogen is een proces waarbij mineralen uit een vaste substantie worden onttrokken door middel van oplossing in een vloeistof. Het kan zowel een natuurlijk als industrieel proces zijn. In het laatste geval wordt ook wel van extractie gesproken. ...

                                               

Veentaart

Een veentaart is een natuurverschijnsel dat in water kan ontstaan. Het is geen teken van verontreiniging en heeft zelfs een zuiverend effect. De kracht van het water vormt een emulsie die bestaat uit humus met colloïdale klei, onverzeepbare vette ...

                                               

Verlanding

Verlanden is een proces waarbij moerassen, wetlands, plassen of ondiepe meren langs natuurlijke weg in land veranderen. Dit proces kan tientallen tot honderden jaren duren. Verlanding komt het meest voor bij ondiepe meren. Dit betekent niet dat a ...

                                               

Vermesting

                                               

Vernatting

Wanneer in een gebied doelbewust de waterstand verhoogd wordt, dan is er sprake van vernatting. Vele projecten waarbij vernatting wenselijk is hebben eerst de schade van verdroging ondervonden. Een voorbeeld hiervan is het voormalige eiland Schok ...

                                               

Verwering

Verwering van gesteente is het natuurlijke proces waarbij dit materiaal verandert als gevolg van invloeden van weer, klimaat, zogeheten exogene krachten, en onder invloed van de bodembiologie. Het gesteente breekt in stukken, lost op in water, of ...

                                               

Verwoestijning

Verwoestijning is een term die gebruikt wordt voor zowel het oprukken of zich uitbreiden van een woestijn, als het ontstaan van nieuwe woestijngebieden. Veelal ontstaat verwoestijning door klimaatverandering of door de overexploitatie van de gron ...

                                               

Vorstverwering

Vorstverwering is een proces van fysische verwering waarbij het periodiek bevriezen en weer smelten van water in spleten en holtes van een gesteente ertoe leidt dat het gesteente uiteengedrukt wordt, breekt of versplintert. Deze uiteendrukking ko ...

                                               

Windkei

Een windkei of windkanter is een steen met één of meerdere onder invloed van wind en zand vlak of convex geslepen facetten. Ze zijn kenmerkend voor woestijncondities, periglaciale condities en stranden waar sprake is van harde wind en de aanwezig ...

                                               

Natuurlijke hulpbron

Natuurlijke hulpbronnen zijn alle in de natuur aanwezige stoffen die van economisch nut kunnen zijn en onmisbaar zijn voor de levenskwaliteit van de mens. Ook planten, dieren en vissen zijn afhankelijk van een constante steun door de hulpbronnen ...

                                               

Natuurlijk kapitaal

Natuurlijk kapitaal is de voorraad aan natuurlijke ecosystemen die een stroom van waardevolle producten en diensten voortbrengt, nu en in de toekomst. Het is de uitbreiding van het economische begrip kapitaal met de producten en diensten die de n ...

                                               

Natuurlijke haven

Een natuurlijke haven is een natuurlijk stuk water dat kan worden gebruikt als rede of haven door schepen in een grote rivier of zee. Natuurlijke havens bevinden zich vaak in een baai of monding en hun ligging wordt bepaald door natuurlijke geolo ...

                                               

Natuurwetenschap

De natuurwetenschappen zijn de takken van de wetenschap die met behulp van empirische en wetenschappelijke methoden op zoek gaan naar natuurwetten die verklaringen kunnen bieden voor natuurverschijnselen. Men spreekt tegenwoordig vaker en vaker g ...

                                               

Kunst- en rariteitenkabinet

Een kunst- en rariteitenkabinet is een kast waarin een verzameling van kunst en rariteiten kon worden bewaard. In bredere zin wordt ook de verzameling van voorwerpen die in een dergelijke kast werden bewaard als rariteitenkabinet aangeduid. Het c ...

                                               

Selectiviteit

Selectiviteit is een gangbaar begrip in verschillende gebieden van de wetenschap: In de natuurkunde verwijst het naar de mogelijkheid om uit een aantal frequenties een nauwe frequentieband te selecteren. Naarmate de frequentieband nauwer wordt, i ...

                                               

Vlaamse Olympiades Natuurwetenschappen

De Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen is een overkoepelde organisatie die vijf wedstrijden organiseert in de wetenschappen. Deze wedstrijden zijn toegankelijk voor alle leerlingen van het Vlaams secundair onderwijs die in hun lessenpakke ...

                                               

Levensvorm (organisme)

                                               

Levensvorm (organisme)

Een organisme of levend wezen is een levende, materiele entiteit met een eigen stofwisseling. Zo zijn dieren, schimmels, planten, algen en bacterien organismen. Virussen en prionen worden in het algemeen niet als organismen beschouwd. Binnen de c ...

                                               

Eencellige

Eencelligen zijn organismen die overeenkomen in het kenmerk dat ze uit één cel bestaan. De eencelligen zijn individueel niet zichtbaar met het blote oog en worden dan ook micro-organismen genoemd. Er zijn prokaryote en eukaryote eencelligen. Prok ...

                                               

Hybride (biologie)

In de biologie is een hybride, kruising of bastaard het resultaat van geslachtelijke voortplanting van twee verschillende types van organismes, zoals planten of dieren. De ouders van de kruising moeten herkenbare eenheden zijn, zoals: twee ingete ...

                                               

Meercellig organisme

Een meercellig organisme is een organisme dat uit meer dan één cel bestaat. Cellen zijn heel klein; bijna alle soorten organismen die met het blote oog waarneembaar zijn, zijn meercellig. Alle meercellige organismen zijn eukaryoot, dat wil zeggen ...

                                               

Mutant

Een mutant is een organisme dat het resultaat is van een mutatie. De term kan zowel bij organismen als planten, dieren en bacterien, maar ook bij virussen worden gebruikt. Ook genetisch gemodificeerde organismen zijn mutanten. Een mutatie kan spo ...

                                               

Producent (ecologie)

Producenten zijn autotrofe organismen die aan de basis staan van een ecosysteem en het grootste deel van de biomassa produceren. Autotrofe organismen produceren de organische stoffen die heterotrofe organismen, de consumenten, nodig hebben om te ...

                                               

Boomspiegel

Een boomspiegel is het stuk grond rondom de stam van een boom dat van boven toegankelijk is voor lucht en water, en in de ideale situatie minstens zo groot is als de kruin van de boom. Bomen zijn voor een gezonde groei afhankelijk van open grond ...

                                               

Echte huiszwam

De echte huiszwam is een schimmel die schadelijk is voor hout. Naast Coniophora puteana is hij de hoofdoorzaak van schimmelschade in gebouwen. De huiszwam gedijt het beste in een vochtige en niet te koude omgeving. De soortaanduiding lacrymans is ...

                                               

Gierzwaluw

De gierzwaluw is een vogel uit de familie der gierzwaluwen, en het enige lid van die familie dat in Nederland en Belgie voorkomt. De gierzwaluwen zijn zeer sterk op het leven in de lucht aangepast. Buiten de broedperiode houden ze zich verscheide ...

                                               

Gracht

Een gracht is een aangelegde waterweg. Onder gracht verstaat men ook: een langs de oevers bebouwd kanaal om of door een stad. In Belgisch-Nederlands wordt met een gracht ook wel een sloot bedoeld.

                                               

Groen dak

Groene daken of vegetatiedaken zijn platte of hellende daken met begroeiing. Een meer formele benaming is "begroeid dak" of "dakbegroeiing", waarbij vervolgens onderscheid gemaakt kan worden tussen "intensief" en "extensief" begroeide daken. De b ...

                                               

Guerrilla gardening

Guerrilla gardening is een activiteit die erop is gericht om meer groen in stedelijke omgevingen te realiseren. Dit wordt bereikt door met behulp van kortdurende acties tuintjes aan te leggen op plekken in steden met weinig of geen groen. Guerril ...

                                               

Hoofdpleinpark Košice

Het Hoofdpleinpark ligt in de oude centrum Staré Mesto van de stad Košice. Het bevindt zich op het centrale plein nabij de Sint-Elizabethkathedraal, de Urbanustoren en het Staatstheater.

                                               

Huismuis

De huismuis is een knaagdier uit de familie Muridae. De wetenschappelijke naam van de soort werd in 1758 gepubliceerd door Carl Linnaeus. De huismuis is, net als de stadsduif en de zwarte en bruine rat, een cultuurvolger met een kosmopolitische v ...

                                               

Huismus

De huismus is een kleine zangvogel die samen met ongeveer dertig andere mussensoorten, waaronder de ringmus, behoort tot het geslacht Passer. De huismus eet voornamelijk zaden en insecten. De zang van het vogeltje beperkt zich doorgaans tot getji ...

                                               

Insectenhotel

Een insectenhotel of insectenmuur is een constructie die onderdak kan bieden aan insecten. Het is een door de mens met natuurlijke materialen vormgegeven overlevingsplaats.

                                               

Kat (dier)

De kat of huiskat is een van de oudste huisdieren van de mens. De gedomesticeerde kat behoort tot de familie der katachtigen. Ook het woord poes is gangbaar, soms meer specifiek in het geval van een vrouwelijke kat. Een mannelijke kat heet een ka ...

                                               

Moyzespark

Het Moyzespark is een wandelgebied in de oude binnenstad van Košice. Het maakt deel uit van de beschermde stedelijke monumentenzone. Het concept van dit park in de vorm van een lange wandelweg is sedert het begin van de 19e eeuw tot heden ongewij ...

                                               

Muurvaren

De muurvaren is een varen uit de streepvarenfamilie. De soort groeit voornamelijk op muren. Ook komt de muurvaren voor op rotsen. Het is een plant die kalkhoudende oppervlakken prefereert om te groeien.

                                               

Natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij zodanig gebouwd en ingericht wordt dat een bouwwerk bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden. Natuurinclusief bouwen draagt ook bij aan de kwaliteit van de leefomgeving ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →