ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 345                                               

Dorpsgek

Dorpsgek is een denigrerende naam voor een dorpsfiguur die zich niet schikt naar de lokale gedragsnormen en daardoor sterk afwijkend gedrag vertoont. Dorpsgekken zijn over het algemeen niet communicatief vaardig: zij roepen dan vreemde dingen naa ...

                                               

Draagmoeder

Een draagmoeder is een vrouw die voor iemand anders een kind draagt en baart. Dat is doorgaans een homopaar of een heteropaar waarvan de vrouw wel goede eicellen kan produceren maar om allerlei redenen niet zelf kinderen kan dragen en/of baren. I ...

                                               

Dubbelganger

Een dubbelganger of lookalike is een persoon die opvallend veel op een andere persoon lijkt. De term wordt vooral gebruikt voor mensen die sterk lijken op een beroemdheid, politicus of andere bekende persoonlijkheid.

                                               

Dweper

Dweper is de benaming voor een fan die overdreven ingenomen is met een idool, meestal in de vorm van het werkwoord dwepen. Ook wordt het gebruikt voor iemand die in een valse god gelooft, of in het geval van het christendom een persoon die een an ...

                                               

Dwerg (mens)

Dwerg is een informele aanduiding voor iemand die korter is dan gemiddeld. Doorgaans wordt er iedereen mee bedoeld die als volwassene een lengte van minder dan 1.55 m heeft. De gemiddelde eindlengte bij dwerggroei is voor mannen 1.31 m en voor vr ...

                                               

Eindgebruiker

                                               

Excuustruus

Een excuustruus is een pejoratief voor een vrouw die slechts in een functie getolereerd wordt om de schijn van seksisme te vermijden. Traditioneel is het voor vrouwen moeilijk om door te dringen tot topfuncties in de politiek en het bedrijfsleven ...

                                               

Expatriate

Een expat is iemand die voor zijn werk tijdelijk in het buitenland woont. Kenmerkend is dat zij meestal niet integreren en dat dit vaak ook niet verwacht wordt.

                                               

Flagellanten

Flagellanten, ook geselaars, geselbroeders of kruisbroeders genoemd, waren in de 13de tot 15de eeuw dweepzieke lieden die in troepen door het land trokken en door zichzelf in het openbaar te geselen Gods barmhartigheid wilden afsmeken. Het Concil ...

                                               

Flexitariër

                                               

Forensisme

Forensisme of pendelen is het proces van het heen en weer reizen tussen de woongemeente en de werkgemeente. Een forens of pendelaar is een persoon die dit uitoefent. Forensisme is een van de grote oorzaken voor het ontstaan van files, vooral in d ...

                                               

Functie (positie)

Een functie is een standaard verzameling van taken, rechten en plichten voor een persoon binnen een bepaald domein, bijvoorbeeld binnen een instantie zoals een bedrijf of vereniging, maar ook bijvoorbeeld binnen een project. Iemands functie bepaa ...

                                               

Gastheer (persoon)

Een gastheer of gastvrouw is iemand die gasten ontvangt. Van oorsprong betreft het een particulier die anderen uitnodigt en gelegenheid biedt om samen in gelijkwaardigheid de maaltijd te gebruiken of andere genoegens te delen. Voorbeeld hiervan i ...

                                               

Eindgebruiker

Een gebruiker is iemand die iets gebruikt of zich van iets bedient. De betekenis van het woord hangt af van de context waarin het wordt gebezigd. Het woord gebruiker wordt ook in enkele specifieke betekenissen gebruikt: Voor gebruikers van werktu ...

                                               

Geek

Geek is een Engelse benaming voor iemand die gepassioneerd is door wetenschap en technologie. Oorspronkelijk had het een eerder pejoratieve betekenis gelijkaardig aan nerd, maar tegenwoordig wordt het als een geuzennaam gebruikt met als bekendste ...

                                               

Geestelijk vader

Een geestelijk vader of auctor intellectualis is iemand die als bedenker van iets of iemand als het ware de vader daarvan is. Veelal wordt er met de term gedoeld op bedenkers van personages, zoals in strips, films en boeken. Ook kan iemand geeste ...

                                               

Geheelonthouder

                                               

Geisha

Een geisha, geiko of geigi is traditioneel een Japanse muze voor artiesten. De term geisha wordt over het algemeen gebruikt om een gezelschapsdame aan te duiden die gekleed is in de typische, streng gestileerde kledij en die met klassieke Japanse ...

                                               

Genie (persoon)

Een genie is een mens met een bijzondere begaafdheid die ver uitsteekt boven het gemiddelde of normale. In het algemeen is deze begaafdheid op meer dan één gebied aanwezig. Een exacte grens aangeven tussen normaal, begaafd, hoogbegaafd en geniaal ...

                                               

Getuige

Een getuige is iemand die een bepaald feit heeft gezien of meegemaakt. Bij het opmaken van een akte, zoals een huwelijk of testament, moeten getuigen aanwezig zijn. Het werkwoord getuigen is het al dan niet onder ede vertellen over wat men heeft ...

                                               

Gijzelaar

Het begrip gijzelaar kan op twee manieren worden gebruikt. Een gijzelaar is enerzijds een persoon die tegen de eigen wil door een misdadiger gevangen wordt gehouden met het doel iets van de persoon zelf of van derden gedaan te krijgen, waarop de ...

                                               

Godi

Een godi of gothi is de Oudnoordse naam voor een priester en stamhoofd. Een priesteres wordt aangeduid met Gydja. De naam verschijnt voor het eerst in Wulfilas gotische Bijbelvertaling als gudja voor "priester", maar in Oudnoords komt alleen de v ...

                                               

Hangjongere

Hangjongeren zijn jongeren die langdurig op een bepaalde plaats in de openbare ruimte verblijven. Soms worden hiervoor speciale hangplekken ingericht door gemeenten. Naast hangjongeren worden ook hangouderen onderscheiden.

                                               

Hangoudere

Hangoudere is een begrip dat verwijst naar ouderen die bijeenkomen in een winkelcentrum of horeca-gelegenheid, weinig consumeren, en de sfeer naar het oordeel van winkeliers of uitbaters negatief beïnvloeden omdat zij vaak onderling commentaar ge ...

                                               

Held

Een held of heldin is een bestaand, fictief of historisch persoon die, wanneer geconfronteerd met gevaar en rampspoed of vanuit een zwakke positie, moed en de bereidheid tot zelfopoffering betoont voor een grotere zaak. Aanvankelijk had dit helde ...

                                               

Homofilie

Homofiel is een ouderwets woord voor homoseksueel, dat in Nederland en Belgie vanaf eind jaren veertig tot in de jaren zeventig in gebruik was. Sindsdien is het vervangen door homoseksueel, homo of gay. Homofiel komt van het Grieks homos dezelfde ...

                                               

Hopman (rang)

Een hopman was de rang van een militair die aan het hoofd stond van een vendel of compagnie. De titel is een verbastering van het Duitse Hauptmann, letterlijk hoofdman, een purisme voor kapitein. De term kwam in de zestiende eeuw samen met Duitse ...

                                               

Hufter

Hufter is een informele aanduiding voor iemand die zich bij herhaling niet conformeert aan de geldende sociale regels en omgangsvormen en zich daarmee schuldig maakt aan asociaal gedrag. Voorbeelden van hufterig gedrag kunnen zijn: verkeersagress ...

                                               

Huisman

Een huisman of huesman is de Middeleeuwse naam voor een vrije boer die zijn eigen boerderij bezit. Vanaf de 7e eeuw ontstaat in Noord-Europa een feodaal stelsel van leenheren en leenmannen. Verreweg de meeste boeren maken zichzelf afhankelijk van ...

                                               

Huisschaker

Een huisschaker of thuisschaker is een schaker die enkel in familie- of vriendenkring schaakt, dus niet bij een schaakclub is aangesloten of deelneemt aan toernooien. De speelsterkte van de thuisschaker is over het algemeen een stuk lager dan die ...

                                               

Huisvrouw

Huisvrouw in de moderne betekenis is een vrouw die het huishouden doet, al dan niet met de zorg voor kinderen. Een man in die positie wordt wel huisman genoemd.

                                               

Huwelijkspartner

Een huwelijkspartner is de persoon met wie men gehuwd is. Het woord echtgenoot wordt voornamelijk gebruikt om een man aan te duiden. Een vrouw wordt dan aangeduid met echtgenote. In het meervoud wordt ook de term echtelieden gebruikt. Samen vorme ...

                                               

Individu

Een individu is een persoon, dier of object die als zelfstandige entiteit is te onderscheiden binnen een groep. Zo is elk mens een individueel persoon en elk bos opgebouwd uit individuele bomen. Van een gazon kan niet altijd gezegd dat het is opg ...

                                               

Informant

Een informant is iemand die in het geheim informatie levert aan een opsporingsdienst of inlichtingendienst, al dan niet op verzoek van die dienst. Een infiltrant is iemand die zelf deelneemt aan criminele activiteiten om daarover inlichtingen te ...

                                               

Ingeland

Een ingeland is iemand die eigendommen heeft binnen een waterschap. Een ingeland hoeft dus niet per se in het waterschap te wonen, zolang hij maar eigendom heeft binnen het waterschap. Traditioneel hadden de ingelanden als enigen actief en passie ...

                                               

Ingezetene

Een ingezetene is in het algemeen een ander woord voor een inwoner van een bepaald land of een bepaalde stad. In de Nederlandse sociale zekerheidswetten heeft dit begrip een meer speciale uitgewerkte juridische betekenis, vooral bij wetten die be ...

                                               

Intellectueel (persoon)

Een intellectueel is een persoon met een grote algemene ontwikkeling een goed ontwikkeld oordeelsvermogen die betrokken is bij het wetenschappelijk, maatschappelijk en cultureel debat. Intellectuelen worden vaak beschouwd als de hoeders en voortb ...

                                               

Interne verdrevene

Een interne verdrevene of ontheemde is iemand die gedwongen is zijn huis of woonplaats te ontvluchten, maar wel binnen de grenzen van zijn eigen land blijft. Daarmee is een interne verdrevene wettelijk gezien niet hetzelfde als een vluchteling, d ...

                                               

Junk

Junk is iemand die ernstig is verslaafd aan harddrugs of softdrugs, waarbij de verslaving zichtbare sporen in het uiterlijk van de persoon heeft achtergelaten. Het woord junk is afkomstig uit het Engels en betekent vrij vertaald zooi. Ondanks de ...

                                               

Kafir

Kafir of kafier is de aanduiding voor een ongelovige door moslims. In een meer bredere betekenis betekent kafir hij die het bestaan van God ontkent, een atheïst dus. In het Nederlands is de term verbasterd tot het scheldwoord kaffer dat iets als ...

                                               

Klant

Een klant is de afnemer van een goed of dienst van een leverancier. In principe is het zo dat hier betaling tegenover staat. Voor veel organisaties zijn klanten een belangrijke bron om – direct of indirect – inkomsten te verwerven. Het woord klan ...

                                               

Kleinburger

Kleinburger is de uit het Duits afkomstige benaming voor dat gedeelte van de bevolking van een stad die behoort tot de sociale laag tussen de arbeidersklasse en de "grote" burgerij. Vanuit het socialisme gezien behoort de kleinburger niet tot de ...

                                               

Klontong

Klontong was in het vroegere Nederlands-Indie, maar voornamelijk op Java, de algemene aanduiding voor een Chinese marskramer in manufacturen, kleine huishoudelijke benodigdheden en snuisterijen waarmee hij vooral langs de deuren van de welgesteld ...

                                               

Koorleider

Een koorleider is de muzikale leider van een koor of een groep zangers die op regelmatige of toevallige wijze samen zingen. Vaak bestaat een koor uit minimaal 12 zangers die zingen in verschillende stemmen. Dit is, naast interpretatie en bezielin ...

                                               

Krielenier

De term krielenier wordt algemeen gebruikt in de tijdschriften van de officiele bond AKRIBO Algemene KRIieleniersBOnd en de A.K.V.B. Algemeen Kraaihanenverbond van Belgie. Ook door Verkrali VERbroedering van KRAaihanenLIefhebbers werd de term geb ...

                                               

Krijger (strijder)

Een krijger is strijder van een stam of volk. Ook kan het gaan om een beoefenaar van een specifieke krijgskunst, zoals Xing Yi Quan. Het hoeft hierbij niet per se te gaan om een primitief volk, zoals sommige bronnen stellen. Volkeren met een rijk ...

                                               

Kroongetuige

Kroongetuige kan twee dingen betekenen: de voornaamste getuige in een zaak; of een getuige die zelf een verdachte is, maar die bereid is om in ruil voor een beloning een verklaring tegen een of meer andere verdachten af te leggen. De rest van dit ...

                                               

Laatbloeier

Het woord laatbloeier wordt overdrachtelijk gebruikt voor personen of zaken die pas later tot bloei komen of kwamen. Het gaat bijvoorbeeld om sportmensen, maar ook kunstenaars en schrijvers, of dit artikel zelf. De letterlijke betekenis is die va ...

                                               

Lacto-vegetariër

                                               

Landloper

Een landloper is iemand die geen beroep, vaste woon- of verblijfplaats en/of bestaansmiddelen heeft. Andere termen voor landloper zijn zwerver, clochard, vagebond en dakloze. Zwervers die vanaf het eind van de 19e eeuw stiekem op treinen in Noord ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →