ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 351                                               

Homotheologie

Homotheologie is een vorm van bevrijdingstheologie ten opzichte van homoseksualiteit binnen een christelijk religieus kader. De interpretatie is een andere dan de traditionele aanname dat homoseksualiteit binnen het christendom niet gepraktiseerd ...

                                               

Hoofddoek

Een hoofddoek kan op verschillende manieren gedragen worden, afhankelijk van de functie. Sommige hoofddoeken bedekken alleen de haren, andere hoofddoeken omsluiten het gezicht of laten alleen de ogen vrij.

                                               

Humanae Vitae

Humanae Vitae is de zevende en laatste encycliek van paus Paulus VI en verscheen op 25 juli 1968 op het feest van de heilige apostel Jacobus. Ze handelt over het menselijk leven, het huwelijk en geboorteregeling.

                                               

Instructie inzake de criteria om roepingen te beoordelen van personen met homoseksuele neigingen met het oog op hun toelating tot het seminarie en de Heilige Wijdingen

De Instructie inzake de criteria om roepingen te beoordelen van personen met homoseksuele neigingen met het oog op hun toelating tot het seminarie en de Heilige Wijdingen is een instructie van de Congregatie voor de Katholieke Vorming van 4 novem ...

                                               

Islam en homoseksualiteit

Dit artikel gaat over visies op homoseksualiteit in de islam. Hieronder worden de standpunten van moslims van diverse islamitische geloofsrichtingen besproken. Alhoewel er binnen deze richtingen een waaier van houdingen te ontwaren valt, beschouw ...

                                               

Kuisheid

De aard van de terughoudendheid kan verschillen. Bij veel groepen binnen het christendom wordt het belangrijk gevonden de maagdelijkheid te bewaren tot het huwelijk, en vervolgens alleen met de huwelijkspartner seks te hebben. De kuisheid of seks ...

                                               

Kuisheidsring

De kuisheidsring ontstond in de Verenigde Staten van Amerika in 1990 onder de christelijke groeperingen die voorstander zijn van seksuele onthouding. Het dragen van een kuisheidsring gaat meestal gepaard met een religieuze gelofte van onthouding ...

                                               

Maagdelijkheid

Maagdelijkheid is de staat van een persoon die geen geslachtsgemeenschap heeft gehad. Maagdelijkheid is in verschillende religies en samenlevingen een sociale status waarin een persoon een bepaald aanzien geniet. Een vrouw die nog niet ontmaagd i ...

                                               

Nashvilleverklaring

De Nashvilleverklaring is een document over het christelijk geloof, huwelijk en seksualiteit dat oorspronkelijk in 2017 in de Amerikaanse stad Nashville is opgesteld. Met deze verklaring wilden de ondertekenaars, meest afkomstig uit orthodox en c ...

                                               

Onanie

Met onanie wordt doorgaans masturbatie door een man bedoeld. Het woord is in het begin van de 18e eeuw afgeleid van de naam van een Bijbelse figuur, Onan, de tweede zoon van Juda, die een rol speelt in Genesis 38.

                                               

Ongekust en toch geen kikker

Ongekust en toch geen kikker is een boek dat gaat over hoe christensingles zouden moeten daten. Het boek verscheen in 1997 in het Engels onder de titel I kissed dating goodbye. De schrijver was de destijds 21-jarige Joshua Harris. Het boek werd e ...

                                               

Onkuisheid

Onkuisheid is een handeling of uiting die ingaat tegen de seksuele moraal. Het gaat van onkuise gedachten tot onkuise handelingen. Onkuisheid Luxuria is in het christendom een van de zeven hoofdzonden. Ook in de tien geboden wordt gewaarschuwd vo ...

                                               

Orgie (godsdienstig feest)

Een orgie was in het oude Griekenland een extatisch feest in allerhande mystieke cultussen ter ere van een Griekse godheid. Tijdens dergelijke orgia probeerden de ingewijden, of orgiônes, de grens tussen het aardse en het goddelijke te doorbreken ...

                                               

Seksuele onthouding

Seksuele onthouding is het geheel nalaten van seksuele handelingen. Hieronder valt seks met een partner, maar ook onder meer masturbatie. Het gaat erom dat de persoon die zich onthoudt geheelonthouding pleegt op dit gebied. Seksuele onthouding wo ...

                                               

Sodomie

Sodomie is een term voor meerdere vermeend tegennatuurlijke seksuele handelingen waaronder anale geslachtsgemeenschap, homoseksualiteit, bestialiteit en orale seks. In de tweede helft van de 20ste eeuw is het woord in onbruik geraakt.

                                               

Trouw-je-verkrachter-wet

Een trouw-je-verkrachter-wet, trouw-met-je-verkrachter-wet of trouw-de-verkrachter-wet is een wet met betrekking tot verkrachting die een man of jongen vrijspreekt van strafvervolging wegens verkrachting, aanranding, statutory rape of vergelijkba ...

                                               

Verkrachting binnen het huwelijk

Verkrachting binnen het huwelijk, ook wel echtelijke verkrachting of huwelijkse verkrachting genoemd, is het ongewenst seksueel binnendringen van het lichaam van een persoon door diens echtgenoot of echtgenote. Het is zowel een vorm van huiselijk ...

                                               

Oosterse en westerse religies

Oosterse religies zijn de religies die in Azie Oost-Azie, Zuidoost-Azie en Zuid-Azie beleden worden. De bekendste zijn: taoïsme sikhisme hindoeïsme jaïnisme confucianisme boeddhisme Oosterse religies zijn sinds de jaren 60 van de 20e eeuw ook pop ...

                                               

Afro-Amerikaanse religie

Afro-Amerikaanse religies zijn een aantal verwante religies die in heel Amerika en de Caraïben zijn ontwikkeld onder Afrikaanse slaven. De nakomelingen van deze slaven zetten de tradities van deze religies voort. Ze zijn afgeleid van Afrikaanse t ...

                                               

Bábisme

Het bábisme is een monotheïstische religie in 1844 gesticht door Siyyid Mirza Ali Mohammed uit Shiraz, die de titel Báb aannam. De beweging vindt zijn oorsprong in het twaalver sjiisme en de Shaykhísme. Zie verder onder Siyyid Mirza Ali Mohammed.

                                               

Bhagavata Purana

Het Śrīmad Bhāgavatam of Bhāgavata-Purāna is het belangrijkste heilige verhalenboek van India. Het behoort tot de Purana-literatuur. Het woord purana betekent vertelling. Men zou het boek als de Krishna-bijbel kunnen betitelen omdat er de verhale ...

                                               

Bogomielen

De bogomielen waren de eerste van een aantal religieuze bewegingen in Europa die ontstonden in de periode vanaf midden tiende tot in de vijftiende eeuw die een dualistische geloofsopvatting hadden. Deze bewegingen verzetten zich sterk tegen de do ...

                                               

Candomblé

Candomblé is een religieuze beweging in Zuid-Amerika, met name in Brazilie, ontstaan in de tijd van de slavernij. Het heeft elementen van de katholieke eredienst en als basis de traditionele Afrikaanse religie van onder andere voorouderverering. ...

                                               

Cao Dai

Cao Dai of caodaïsme is een relatief nieuwe syncretistische en monotheïstische religie officieel tot stand gekomen in Tay Ninh, Zuid-Vietnam in 1926. Dao Cao Dài is de korte naam, de volle naam is Dai Dao Tam Kỳ Phổ Do. Het is een poging om de id ...

                                               

Cargocult

Cargocult is een verzamelnaam voor diverse religieuze bewegingen die vanaf het einde van de negentiende eeuw ontstonden in Melanesie.

                                               

Church of Satan

De Church of Satan is een internationale modern satanistische organisatie met het hoofdkwartier te New York. De kerk werd op 1 mei 1966 opgericht door Anton Szandor LaVey. De dag van oprichting staat traditioneel in verband met de heksensabbat. L ...

                                               

De Vrije Gemeente

De Vrije Gemeente is een van oorsprong modern-theologische geloofsgemeenschap, die in 1877 ontstond in Amsterdam toen de broers Ph. R. en P.H. Hugenholtz uit de Nederlandse Hervormde Kerk traden een eigen gemeente begonnen. De Vrije Gemeente geni ...

                                               

Beweging van de Godbouwers

De Beweging van Godbouwers was een door de marxisten Alexander Bogdanov, Maxim Gorki en Anatoli Loenatsjarski opgerichte groep. Zowel Loenatsjarski als Gorki en Bogdanov waren ervan overtuigd dat een mens een van nature religieus wezen was. In hu ...

                                               

Homaranismo

Homaranismo is een begrip uit de taal Esperanto, gelanceerd door Zamenhof. Zamenhof beschreef deze filosofie voor het eerst rond 1900, gepresenteerd in een Russische brochure onder de naam: Hillilelisme. Project voor de oplossing van het joodse v ...

                                               

Jezidis

Jezidis zijn aanhangers van een syncretische geloofsovertuiging waarin men christelijke, islamitische, joodse, manicheïstische, mithraïsche en heidense elementen terugvindt. Jezidi is een vertakking van het jezdanisme. De andere vertakking van he ...

                                               

Kopimisme

Het kopimisme is een levensbeschouwing die het kopieren en delen van informatie als een heilig doel ziet, net als communicatie op zich. De volgers van het kopimisme worden kopimisten genoemd. Eind 2011 werd deze levensbeschouwing door de Zweedse ...

                                               

Kumina

Kumina is een Afro-Jamaicaanse religie, met name beïnvloed door de culturen van Bantoevolken uit het Congo-/Angola-gebied. Naar schatting zo’n 20 % van de slaven die naar Jamaica waren vervoerd kwamen uit dit gebied, maar ook kort na de afschaffi ...

                                               

Manicheïsme

Het manicheïsme was een gnostische religie een stroming binnen het christendom, waarin de verwerving van gnosis het kernthema was. De grondlegger was Mani. Het ontstond korte tijd na andere religieuze bewegingen waarin gnosis ook het kernthema wa ...

                                               

Marapu

Een Marapu is een bemiddelaar tussen God en de mensen. Het is een begrip uit de religie van het Indonesische eiland Soemba. Het woord "marapu" betekent letterlijk de zeer verhevene, de zeer vereerde. Het oorspronkelijke geloof op Soemba, dat ook ...

                                               

Mayareligie

De Mayareligie is een Mesoamerikaanse religie die zowel de religieuze gebruiken en opvattingen van de huidige boerenbevolking van Zuid-Mexico, Guatemala en Belize omvat als die welke bestonden in de vele voor-Spaanse Maya-koninkrijken. De Mayarel ...

                                               

Monastieke Gemeenschappen van Jeruzalem

De Monastieke Gemeenschappen van Jeruzalem zijn een religieuze gemeenschap opgericht door broeder Pierre-Marie Delfieux in 1975. Hij overleed in 2013. Initieel werd de groep als "broeders van Saint-Gervais" benoemd. Na de komst van zusterordes we ...

                                               

Muti (Zoeloe)

Muti is een traditionele magische geneeskunst in zuidelijk Afrika. Ze wordt onder meer gebruikt in de hoop van sportprestaties te verbeteren, maar traditioneel om er rijkdom mee te verkrijgen. Er is weinig kennis over muti, omdat men gelooft dat ...

                                               

Nath

Nath refereert onder andere aan de sadhoe Nathsekte uit India. In het Sanskriet betekent Nath God, Beschermer, Beschutting. Adinath betekent eerste of oorspronkelijke Heer en is daarom synoniem met Shiva, Mahadeva of Maheshvara, en voorbij deze m ...

                                               

Natuurgodsdienst

Een natuurgodsdienst of natuurreligie is een religie die vooral op natuurverschijnselen, zoals donder en bliksem, regen, wind en vuur is gebaseerd en die de krachten van de natuur aanbidt.

                                               

Neognostiek

Neognostiek is een religieuze stroming die de gnosis uit de oudheid met elementen uit het christelijk gedachtegoed herinterpreteert. Neognostieke denkbeelden zijn in belangrijke mate gebaseerd op de oorspronkelijke gnostiek, maar voegen daaraan v ...

                                               

Openbaringsgodsdienst

Een openbaringsgodsdienst is een godsdienst die hoofdzakelijk is gebaseerd op het gezag van een persoon of personen van wie de adepten aannemen dat zij een goddelijke openbaring hebben gehad. In dit aspect zijn deze religies tegengesteld aan gods ...

                                               

Orfisme (religie)

Het orfisme was de naam voor een complex van religieuze praktijken, overtuigingen en teksten uit de klassieke en hellenistische oud-Griekse cultuur. Het orfisme kwam op in de zesde eeuw v.Chr. Het is geen duidelijk omschreven mysteriegodsdienst, ...

                                               

Oudsaksische godsdienst

De Oudsaksische godsdienst was een natuurgodsdienst die beleden werd door de Saksen. De oudste sporen van deze religie stammen uit het vroeg-mesolithicum. Na de komst van het christendom, vanaf ongeveer het begin van de 5e eeuw na Chr., verdween ...

                                               

Palo Monte

Palo Monte, ook wel Palo, Palo Mayombe of Las Reglas de Congo genoemd, is een Afro-Caraïbische religie die ontstaan is in Cuba. Het wordt tegenwoordig ook gepraktiseerd buiten Cubaanse gemeenschappen, zoals in de Verenigde Staten, de Dominicaanse ...

                                               

Panentheïsme

Panentheïsme is de zienswijze dat God immanent is in het gehele universum, dat het universum een deel is van God en dat God de drijvende kracht is in het universum. In tegenstelling tot pantheïsme, betekent panentheïsme niet dat het universum syn ...

                                               

Parsi

De Parsi.siː", Perzen, bewoners van Pars) zijn een Zoroastrisch volk dat in India woont. Zij vormen een Iraans-Indiase geloofsgroep die afstammen van de zoroastriers uit het voormalige Sassanidische Rijk van Perzie. Zoroastrisme was de heersende ...

                                               

Religieus humanisme

Religieus humanisme is een integratie van religieuze gevoelens, rituelen of spiritualiteit met humanistische overtuigingen. De menselijke ervaringen, waarden, belangen en mogelijkheden staan hierbij centraal. Er zijn twee mogelijke vertrekpunten ...

                                               

Shabakken

Shabakken zijn aanhangers van een syncretistische geloofsovertuiging waarin men yezidische en soefistische kenmerken aantreft. De religie sluit ook nauw aan op Ahl-e Haqq. Het aantal aanhangers van deze religie wordt geschat op circa 100.000 in I ...

                                               

Spiritualisme

Spiritualisme, afgeleid van het latijnse spiritus, komt in drie domeinen voor, het filosofische, het theologische en het occulte domein. In de filosofie is het een weinig gebruikt synoniem van ontologisch of metafysisch idealisme. In de theologie ...

                                               

Syncretisme (religie)

Syncretisme is in de godsdienstwetenschappen het naar elkaar toegroeien van religies, een poging om uiteenliggende of tegengestelde geloven en religies met elkaar te combineren. Een equivalent woord kan fusie of hybridisatie zijn. Het syncretisme ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →