ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 372                                               

Natuurlijke deductie

Natuurlijke deductie is een methode om via deductie met noodzakelijkheid de geldigheid van een redenering conform vastgestelde regels te bewijzen in de logica. Het model zou gebaseerd zijn op een "natuurlijke" vorm van redeneren. Systemen van nat ...

                                               

Nomenclatuur

Nomenclatuur is naamgeving en wetenschappelijke nomenclatuur is het op systematische wijze benoemen van allerlei zaken. Zo worden eenduidige namen gegeven aan planten, dieren en chemische stoffen. Dit heeft een eenduidige communicatie als doel: i ...

                                               

Normaalvorm

Een normaalvorm voor uitdrukkingen in een wiskundig formalisme is een bepaalde vorm van zulke uitdrukkingen, zodanig dat er een conversieprocedure bekend is die willekeurige uitdrukkingen in het formalisme omzet in equivalente uitdrukkingen van d ...

                                               

Normatieve wetenschap

Normatieve wetenschap is wetenschap die normatieve uitspraken bevat of stelt. Het gebruik van de term is, vanwege zijn contradictoire karakter, in de wetenschappen niet echt gangbaar. Eerder zal er een onderscheid gemaakt worden tussen "normatief ...

                                               

Notatie

Notatie is de vorm waarin een beschrijving gemaakt wordt. Er zijn veel gespecialiseerde vormen van notatie: Muziekschrift is de notatie in de muziek Chemische molecuulformule en structuurformule zijn notaties in de chemie Notatie van taaluitingen ...

                                               

Objecttaal

Objecttaal is een term die wordt gebruikt in de metataal, de logica en de computerwetenschap, bijvoorbeeld met betrekking tot programmeren. Bedoeld wordt in het algemeen een formele dan wel natuurlijke taal die het onderwerp van een theoretische ...

                                               

Onderzoeksopzet

Een onderzoeksopzet, research design of design of experiment is de planning van de uit te voeren stappen van wetenschappelijk onderzoek. De termen research design en design of experiment worden vooral gebruikt in het wetenschappelijk onderzoek en ...

                                               

Ontwerpmethodologie

Ontwerpmethodologie is wetenschap over de methoden en technieken voor het ontwerpen en construeren. Ontwerpmethodologie wordt ook wel algemene ontwerpmethodiek of design-methodologie genoemd.

                                               

Patroon (vorm)

Visuele patronen kunnen opgebouwd zijn uit bijvoorbeeld cirkels, vierkanten bijvoorbeeld in dambord-patroon en of elk ander basisfiguur. Men spreekt ook van een patroon als er niet een strikte herhaling plaatsvindt, bijvoorbeeld in het geval van ...

                                               

Prognose

Een prognose is een uitspraak omtrent het vermoedelijk verloop van een gebeurtenis. Het woord prognose is ontleend aan het Griekse prognosis voorkennis. "Prognosticeren" is standaardtaal in Nederland. "Pronostikeren" is standaardtaal in Belgie. G ...

                                               

Referentiekader

Een referentiekader is het algemene schemastructuur voor een analyse of inleiding ter verwerking van informatie. In de natuurkunde wordt - om waarnemingen te beschrijven - vaak een coördinatenstelsel gebruikt om een plaats te beschrijven, en daar ...

                                               

Ruimte (geografie)

Het begrip ruimte kan worden beschouwd als het meest centrale begrip van de sociale geografie als wetenschap. Het is echter opvallend dat geografen relatief weinig aandacht aan het begrip ruimte hebben geschonken. De term ruimte wordt veelvuldig ...

                                               

SI-basiseenheid

Het eenhedensysteem SI definieert zeven SI-basiseenheden, ook wel SI-grondeenheden genoemd. Dit zijn fundamentele eenheden voor natuurkundige grootheden. Alle andere SI-eenheden zijn producten van machten van deze basiseenheden. De coherente eenh ...

                                               

State of the art

De term State of the art is een uitdrukking voor de huidige stand van zaken, van technologie, of van kennis. Zo is de State of the art het hoogste niveau van ontwikkeling, dat op een bepaald tijdstip is bereikt. Als bijvoeglijk naamwoord wordt di ...

                                               

Structuur

Structuur is de manier waarop iets in elkaar zit, waarop elementen van een verzameling samenhangen. Niet alle verzamelingen hoeven geheel of gedeeltelijk samenhangend te zijn, maar in een structuur is er een verband tussen alle elementen. Dat ver ...

                                               

Symbolische wiskunde

Symbolische wiskunde of algebraïsche berekening heeft betrekking op het gebruik computers om wiskundige vergelijkingen op te lossen en om met uitdrukkingen in symbolische vorm te kunnen rekenen. Met computeralgebra CAS is dit mogelijk. Met een CA ...

                                               

Synchronisch versus diachronisch

Diachronisch of diachroon is een vergelijkend onderzoek door de tijd. Synchronisch of synchroon is een onderzoek of analyse waarin een fenomeen op een punt in de tijd onderzocht wordt.

                                               

Syntaxonomie

Het begrip syntaxonomie wordt in de biologie gebruikt voor de wetenschap van het indelen van levensgemeenschappen of biocoenoses. Onder syntaxonomie verstaat men zowel het classificatiesysteem zelf als de methode die de basis van de classificatie ...

                                               

Systeemtheorie

Systeemtheorie is een multidisciplinaire theorie over de systematische beschouwing van systemen in de natuur, wetenschap en of maatschappij. Deze theorie is gericht op de complexiteit en onderlinge afhankelijkheid tussen en binnen systemen, wat i ...

                                               

Biosystematiek

Systematiek, kort voor bio-systematiek, een vakgebied binnen de biologie, behelst de bestudering van de verscheidenheid van organismen op aarde, en de verklaring van de diversiteit van vormen van leven. Centraal staat daarbij de vraag naar wat so ...

                                               

Taxonomie

Taxonomie is, in wetenschappelijk en technologisch verband, het indelen van individuen of objecten in groepen. Taxonomie is hiermee een vorm van classificatie. Taxonomie verwijst naar zowel de gehanteerde methodologie van de indeling als naar de ...

                                               

Triviale naam

In de scheikunde zijn triviale namen de namen die in het dagelijks leven gebruikt worden, dus gangbare benamingen, in tegenstelling tot de wetenschappelijke namen die de scheikundige nomenclatuurregels volgen. Voorbeelden zijn: Natronloog voor ee ...

                                               

Verklaring (wetenschap)

Een verklaring in de wetenschap is een soort beschrijving, waarbij het gedrag van een verschijnsel naar oorzaak en gevolg wordt uitgelegd. De verklaring kan impliciet dan wel expliciet zijn. De verklaring is een vorm van kennis, die voortbouwt op ...

                                               

Voorspelling (wetenschap)

Een voorspelling of prognose is een beschrijving van het te verwachten toekomstige gedrag van een object, fenomeen of verschijnsel. Een specifieke wetenschappelijk voorstelling is in de regel logisch mathematisch gebaseerd op de beschrijving en v ...

                                               

Vuistregel

Een vuistregel is een makkelijk te leren en makkelijk toe te passen procedure voor een normaal gesproken complexe berekening. In een meer algemene betekenis is een vuistregel een vereenvoudigde benadering van een complex probleem die desondanks i ...

                                               

Wereldbeeld

Wereldbeeld, wereldbeschouwing of maatschappijbeeld is het algemene idee dat de mensen hebben over de wereld. Het betreft het geheel aan op- en misvattingen omtrent het eigen bestaan van de mens en van de wereld, al dan niet gekaderd binnen relig ...

                                               

Wet (wetenschap)

Wetenschappelijke wetten, ook wel natuurwetten genoemd, zijn vastgestelde wetmatigheden in bepaalde verschijnselen, die als universeel en onveranderlijk worden beschouwd. Deze wetten kunnen echter verworpen worden als nieuwe feiten het tegendeel ...

                                               

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is onderzoek dat naar hedendaagse maatstaven voldoet aan de criteria van wetenschap. Op voorstel van de fameuze filosoof Popper wordt niet gevraagd naar juistheid, alleen naar controleerbaarheid. Hij sprak van "verifier ...

                                               

Wiskunde

Wiskunde is een formele wetenschap die onder andere getallen, patronen en abstracte structuren bestudeert. De wiskunde komt voort uit het rekenen en de meetkunde, maar omvat veel meer dan dat. Wiskundige structuren worden met strikte logische red ...

                                               

Wiskundig bewijs

Het leveren van wiskundig bewijs gaat terug op de oude Grieken. Uit oudere beschavingen zijn geen bewijzen bekend, de wiskunde bestond voor de Grieken uit het oplossen van concrete problemen. Een belangrijke bron vormen de Elementen van Euclides, ...

                                               

Zelfreferentie

Zelfreferentie is een term uit de formele wetenschappen, met name de logica, informatica en filosofie, die het vermogen van een formeel systeem aanduidt om naar zichzelf te verwijzen. Zelfreferentie is een complexe eigenschap, die bij veel logisc ...

                                               

Geesteswetenschappen

Geesteswetenschappen, ook wel Studia Humanitatis genoemd, zijn wetenschappen, die zich bezighouden met de "geestesproducten" van de mens: talen, zowel de linguïstiek als de studie van elke taal, geschiedenis, filosofie, muziekwetenschap, literatu ...

                                               

Alfawetenschappen

Een alfawetenschap is in Nederland en Vlaanderen de benaming voor een wetenschap die zich met de producten van de menselijke geest bezighoudt. Deze groep wordt ook wel geesteswetenschappen genoemd. De alfa is de eerste letter van het Griekse alfa ...

                                               

Afrikanistiek

Afrikanistiek is de interdisciplinaire menswetenschap die Afrika bestudeert vanuit de verschillende invalshoeken van geschiedenis, literatuur en taalkunde, cultuur, religie, antropologie, rechtsgeschiedenis, sociologie, sociale geografie, sociale ...

                                               

Cultuurwetenschappen

Cultuurwetenschappen zijn de wetenschappen, die bepaalde facetten van de cultuur bestuderen. Hiertoe rekent men de geschiedschrijving, kunstgeschiedenis, de studie van literatuur en filosofie. Er zijn ook raakvlakken met de communicatiewetenschap ...

                                               

Digitale geesteswetenschappen

De digitale geesteswetenschappen vormen een domein van de wetenschappen op het raakvlak van computerwetenschappen, digitale technieken en de klassieke disciplines van de geesteswetenschappen. Het omvat het systematische gebruik van digitale bronn ...

                                               

Esalen

Esalen is een gerenommeerd Amerikaans instituut voor humanistische studies in Big Sur, in Californie. Het instituut is een denktank op het gebied voor toekomstige cultuur, geeft meer dan 500 verschillende workshops en doet onderzoek op het gebied ...

                                               

Europese studies

Europese studies of European Studies is een wetenschappelijke studie, die onderzoek doet naar het Europese continent. Hierbij wordt gekeken hoe verschillende vakgebieden het Europese continent gevormd hebben, bijvoorbeeld cultuur, geschiedenis, t ...

                                               

Historische bouwkunde

De historische bouwkunde is een wetenschap die zich toelegt op de ontwikkelingsgeschiedenis van bouwkundige objecten. In Nederland worden de beleidsmatige belangen behartigd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Samen met de aardkunde, ...

                                               

Ludologie

Ludologie is gebaseerd op het Latijnse woord Ludus, wat spel betekent. De term wordt historisch gebruikt om de studie van spellen en dan vooral bordspellen aan te duiden. Frasca 2001 en andere computerspeldeskundigen gebruiken de term echter om d ...

                                               

Westerse esoterie

Westerse esoterie is de meest gangbare term voor een vakgebied binnen de geesteswetenschappen dat eind 20e eeuw ontstond. Binnen dit specialisme verricht men onderzoek naar uiteenlopende stromingen uit de westerse cultuurgeschiedenis die gemeen h ...

                                               

Hoger onderwijs

Hoger onderwijs is een opleidingsvorm die volgt op het voortgezet onderwijs of secundair onderwijs. Ze omvat het hoger beroepsonderwijs dat onderwezen wordt aan hogescholen, en wetenschappelijk onderwijs dat onderwezen wordt aan universiteiten. H ...

                                               

Academisch ziekenhuis

Een academisch ziekenhuis heeft een basaal zorgaanbod dat overeenkomt met dat van de algemene ziekenhuizen, namelijk de reguliere patientenzorg en de opleidingsfunctie voor medisch specialisten. Daarnaast heeft het universitair medisch centrum no ...

                                               

Afstudeerkring

Een afstudeerkring bestaat uit een aantal studenten en minimaal één bevoegde docent die samenwerken in het begeleiden van de afstudeerprojecten van de student-deelnemers in de kring. Dit begeleidingsinstrument, ook wel scriptiekring of afstudeera ...

                                               

Afstuderen

Afstuderen is het succesvol afronden van een studie, waarbij een diploma behaald wordt. Na het afstuderen behoort de oud-student tot de alumni van de academie waar de oud-student gestudeerd heeft. Voor het afstuderen moet op de meeste opleidingen ...

                                               

Alma mater

Alma mater is Latijn voor voedende of zorgende moeder. Alma mater verwijst heden ten dage veelal naar de universiteit of soms de school waar iemand zijn opleiding heeft gevolgd. In het oude Rome werd de naam Alma Mater gebruikt voor verschillende ...

                                               

Alumnus

Een alumnus is oud-student van een universiteit of hogeschool. Een alumnus is vaak ook een afgestudeerde van het instituut, maar dit hoeft niet per se. Het woord is afkomstig uit het Latijn en betekent pleegzoon of leerling. Universiteiten en hog ...

                                               

Bachelor-masterstructuur

De bachelor-masterstructuur is een nadere uitwerking van de afspraken die 29 Europese landen in 1999 in het kader van het Bolognaproces hebben gemaakt om in tien jaar te komen tot één Europese hogeronderwijsruimte. Ieder land streeft naar onderli ...

                                               

Bidiplomering

Bidiplomering is een overeenkomst tussen twee instellingen voor hoger onderwijs die samen aan een student één diploma uitreiken, of na afwerking van het programma elk een diploma uitreiken. Het veronderstelt een intensieve samenwerking tussen de ...

                                               

Biomedische wetenschappen

Biomedische wetenschappen is een universitaire bachelor- en masteropleiding gericht op wetenschappelijk onderzoek ten dienste van de geneeskunde. Tijdens de opleiding Biomedische wetenschappen staat kennis over de zieke en gezonde mens centraal. ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →