ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 373                                               

Curriculum

Curriculum is een uit het Latijn afkomstige term voor het leerplan van een school of opleiding. Het curriculum bevat ten minste een opsomming van de leerstof en de doelen die behaald dienen te worden. Een curriculum is de snelle weergave van de i ...

                                               

Dublin-descriptoren

De Dublin-descriptoren beschrijven de eindtermen voor de studies aan universiteiten en hogescholen in Europa. Op initiatief van Nederland en Vlaanderen zijn in de jaren 2001-2004 voor het hoger onderwijs in Europa de zogenaamde Dublin-descriptore ...

                                               

EdX

edX is een joint venture tussen het Massachusetts Institute of Technology en de Harvard-universiteit die bekendgemaakt werd in mei 2012. Nog geen twee maanden later sloot ook UC Berkeley zich hierbij aan. edX zal voor een wereldwijd publiek koste ...

                                               

Eindexamen

Het eindexamen is het afsluitende examen van een studierichting of opleiding. In Nederland wordt daarmee doorgaans bedoeld: het schoolexamen en het centraal examen ter afsluiting van een opleiding aan het voortgezet onderwijs. In Belgie bestaat g ...

                                               

European Quality Improvement System

Het European Quality Improvement System, afgekort EQUIS, is een accreditatiesysteem voor scholen dat los staat van enig overheidstoezicht. Het is gespecialiseerd in de voortgezette opleidingen in management en bedrijfsbeheer, en wordt beheerd doo ...

                                               

Faculteit (onderwijs)

Een faculteit is een hoofdafdeling van een universiteit. In een faculteit is een aantal verwante opleidingen en onderzoeksgroepen verenigd. In toenemende mate gebruiken ook hogescholen de term voor hun afdelingen, waarin dan verwante opleidingen ...

                                               

Flexstuderen

Flexstuderen is de mogelijkheid aan hogescholen of universiteiten om collegegeld per studiepunt te betalen in plaats van een vast bedrag per studiejaar. Hiermee is het gemakkelijker voor studenten om hun eigen studietempo te bepalen en om naast h ...

                                               

Graduaat

In het Vlaamse hoger onderwijs kan een graduaatsdiploma worden verkregen na het behalen van voldoende credits. Vroeger sprak men van HBO5-opleiding. Uitzondering hierop is het hoger beroepsonderwijs Verpleegkunde. Dit wordt nog steeds HBO5 Verple ...

                                               

Hodex

Hodex is een door de Nederlandse universiteiten en hogescholen bekostigde informatiestandaard waarbij opleidingsinformatie kosteloos ter beschikking wordt gesteld aan uitgevers van studiekeuzeinformatie. Het is een niet-commercieel initiatief dat ...

                                               

Hoger beroepsonderwijs

Bekostigd onderwijs wil zeggen dat deze vorm van onderwijs gefinancierd wordt met geldelijke middelen van de overheid. De student betaalt voor deze vorm van onderwijs een onderwijsbijdrage aan het Rijk, die echter veel lager is dan de werkelijke ...

                                               

Hogere wiskunde

Hogere wiskunde is een aanduiding van de wiskunde die op universitair niveau wordt onderwezen. Hier wordt de wiskunde die op de middelbare school, wordt onderwezen verder uitgediept maar komen ook, voor de leerling, nieuwe gebieden aan bod. Enkel ...

                                               

Honoursprogramma

Een honoursprogramma is een aanvullend programma voor gemotiveerde en talentvolle studenten dat door veel universiteiten en hogescholen wordt aangeboden. Doorgaans kenmerkt dit programma zich door een interdisciplinaire onderwerpskeuze, intensiev ...

                                               

Hoorcollege

Een hoorcollege is een vorm van college aan een universiteit of hogeschool waarbij mondelinge overdracht van leerstof plaatsvindt en door een of meer docenten kan worden gegeven. Een hoorcollege kan plaatsvinden in een collegezaal, of bij kleiner ...

                                               

Kennistechnologie

Kennistechnologie is een universitaire masteropleiding op het raakvlak van wiskunde, informatica en artificiele intelligentie. Deze wordt aangeboden door de Transnationale Universiteit Limburg. Aan andere Nederlandstalige universiteiten bestaan g ...

                                               

Lerarenopleiding

Een lerarenopleiding is een opleiding tot onderwijzer in het basisonderwijs of leraar in het voortgezet onderwijs / secundair onderwijs. Vroeger heette dit een kweekschool of normaalschool. De situatie is sterk afhankelijk van de heersende onderw ...

                                               

Master na master

Een master-na-masteropleiding, afgekort als manama, is een universitaire studie die volgt op een behaald master. Dikwijls is het een vorm van specialisatie of vervolmaking na een basisopleiding. Soms is de toelating tot een master na master beper ...

                                               

Masterclass

Een masterclass is een les of cursus die door een deskundige wordt gegeven aan leerlingen in een bepaald vakgebied. Een masterclass aan de universiteit wordt ook wel honours class genoemd. Het verschil tussen een masterclass een gewone les is dat ...

                                               

Mensa (eetgelegenheid)

Mensa, ook wel studentenrestaurant of studentenresto, is een eetgelegenheid waar studenten en doorgaans ook personeelsleden van een universiteit of hogeschool een warme maaltijd kunnen komen eten. Meestal zijn dat zelfbedieningsrestaurants. Naast ...

                                               

Nuffic

Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. Het is een onafhankelijke non-profitorganisatie gevestigd in Den Haag. De belangrijkste subsidieverstrekkers zijn het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en he ...

                                               

Numerus clausus

Als voor een opleiding een numerus clausus bestaat wordt slechts een beperkt aantal studenten tot die opleiding toegelaten. De Latijnse term staat voor gesloten aantal. Dit inperken kan nodig zijn als er onvoldoende faciliteiten zijn om alle stud ...

                                               

Numerus fixus

Als voor een opleiding een numerus fixus bestaat wordt slechts een beperkt aantal studenten tot die opleiding toegelaten. De Latijnse term staat voor vastgesteld aantal. Dit inperken kan nodig zijn als er onvoldoende faciliteiten zijn om alle stu ...

                                               

Opstel

Een opstel is een beschouwende of betogende, non-fictieve tekst. De term is tegenwoordig enigszins verouderd. Vaker spreekt men van een betoog of, vooral binnen universiteiten, van een essay of paper. Tot 1998 was het opstel in Nederland een vast ...

                                               

Paper (werkstuk)

Een paper is een wetenschappelijke tekst van beperkte lengte, over het algemeen geschreven in opdracht. Het gaat vaak om een schriftelijke eindopdracht voor studenten, waarmee ze een specifiek vak afronden. Een korte tekst naar aanleiding van een ...

                                               

Projectonderwijs

Projectgestuurd onderwijs of Projectonderwijs is een onderwijsmethode die de lerende in een projectsetting inzicht geeft in de praktijk van een thema en zo theoretische concepten en beginselen leert. De methode stelt de student en niet de docent ...

                                               

Promovendus

Een promovendus / promovenda gepromoveerd moet worden, meervoud: promovendi) is iemand die door een geaccrediteerde instelling formeel erkend is als iemand die uitzicht heeft op een promotie tot de academische graad van doctor. Hiervoor dient nor ...

                                               

Schakelprogramma

Een schakelprogramma is een leerjaar dat een student kan volgen om van de ene opleiding over te stappen naar een andere. Het vaakst wordt dit ingericht als men van een professionele bachelor wil verder studeren in een master.

                                               

Scriptie

Een scriptie, verhandeling of thesis is een vakinhoudelijk of wetenschappelijk opstel dat een verplicht onderdeel vormt van een opleiding in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en op universiteiten. Vaak is de scriptie een verhandeling over ...

                                               

Sorbonneverklaring

De Ministers van Onderwijs van Frankrijk, Duitsland, Italie en Groot-Brittannie tekenden op 25 mei 1998 de Sorbonneverklaring. Deze verklaring heet in feite "Joint declaration on harmonization of the architecture of the European higher education ...

                                               

SPD Bedrijfsadministratie

SPD Bedrijfsadministratie is een hbo-opleiding in Nederland en valt onder de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. De opleiding kent een propedeuse een hoofdfase.

                                               

Student-assistent

In Nederland is een student-assistent een student die assisteert bij een vak of activiteit, zoals een experiment, aan een hogeschool of universiteit. De student wordt hiervoor betaald en het loon hangt vaak af van het aantal studiepunten dat de s ...

                                               

Toegepaste psychologie

De opleiding toegepaste psychologie is een bachelor opleiding aan een hogeschool. Deze is vierjarig in Nederland, driejarig in Vlaanderen. Een bachelor in de toegepaste psychologie heeft een opleiding psychologie gevolgd, waarbij de nadruk op het ...

                                               

Town and gown

Town and gown is een Engels begrip voor twee verschillende gemeenschappen in universiteitssteden: enerzijds de burgers die er permanent wonen en anderzijds de universitaire studenten en docenten. De term stamt uit Britse universiteitssteden in de ...

                                               

United World Colleges

United World Colleges is een brede internationale educatieve beweging die zich inzet voor vrede en duurzaamheid door middel van onderwijs. UWC bestaat uit een wereldwijde keten van middelbare scholen met leerlingen uit meer dan 150 landen. De org ...

                                               

Universiteitsfonds

Een universiteitsfonds is een stichting, gelieerd aan een universiteit, die fondsen werft voor onderwijs en onderzoek aan die universiteit. Doorgaans wordt er geworven onder alumni van de betreffende universiteit. In de Verenigde Staten beheren f ...

                                               

Werkcollege

Een werkcollege is een lesvorm op de hogeschool en de universiteit waarbij de student onder begeleiding aan opdrachten werkt, meestal in groepsverband. Men leest en vertaalt bijvoorbeeld gezamenlijk teksten, houdt referaten, kijkt gezamenlijk gem ...

                                               

Indologie

Indologie kan verwijzen naar: Indiakunde, de wetenschappelijke studie van de culturen en talen van India en het voormalig Brits-Indie Indonesiekunde, de wetenschappelijke studie van de vroegere kolonie Nederlands-Indie en het huidig Indonesie

                                               

Antilleanistiek

Onder antilleanistiek wordt verstaan: alle vormen van studie die de eilanden die traditioneel tot de Nederlandse Antillen en Aruba worden gerekend tot voornaamste object van onderzoek hebben, ongeacht de invalshoek ervan. De antilleanistiek omvat ...

                                               

Chaostheorie

De chaostheorie is de populaire benaming voor het gebied binnen de wiskunde dat het gedrag van niet-lineaire dynamische systemen onderzoekt. De officiele naam binnen de wiskunde is dynamische systemen. Het onderzoekt omstandigheden waarbij determ ...

                                               

Cognitiewetenschap

Cognitiewetenschap is een relatief jonge tak van wetenschap, die zich richt op de studie van cognitieve functies. Tot deze functies rekent men waarneming, denken, leren, motoriek en taalgebruik. Hierbij wordt de cognitiewetenschap tot een interdi ...

                                               

Cybernetica

Cybernetica) is de wetenschap die zich bezighoudt met besturing van biologische en mechanische systemen met behulp van terugkoppeling.

                                               

Heuristiek

Heuristiek is de wetenschap, de leer of de kunst van het vinden. Zij legt zich erop toe om methodisch en systematisch op uitvindingen en ontdekkingen te komen.

                                               

Klinische biologie

De klinische biologie is de specialiteit die zich bezighoudt met het aantonen van afwijkingen in bloed of andere lichaamsvochten aan de hand van laboratoriumtechnieken. Het testen van cellen in weefselverband gebeurt door de anatomo-patholoog en ...

                                               

Mobile commerce

Mobile commerce is de naam voor het bedrijven van handel door gebruik van smartphones. Mobile commerce wordt ondersteund door Electronic commerce. Sinds de opkomst van de iPhone en meer recentelijk het besturingssysteem Android is het aantal m-co ...

                                               

Neurofilosofie

Neurofilosofie is de interdisciplinaire studie van neurowetenschap en filosofie. Er zijn hierbinnen twee benaderingen te onderscheiden. De eerste benadering houdt in dat men oude filosofische vraagstukken zoals dualisme, materialisme, reductionis ...

                                               

Neurolinguïstiek

De neurolinguïstiek houdt zich bezig met de verwerking en verwerving van taal in de hersenen en de cognitieve processen die hieraan ten grondslag liggen. De neurolinguïstiek onderzoekt zowel de ontwikkeling van natuurlijke taal in de gezonde als ...

                                               

Psychobiologie

Psychobiologie, ook wel biopsychologie genoemd, is de wetenschappelijke studie van het geestelijk functioneren en gedrag met betrekking tot andere biologische processen, of anders gezegd, van de gevolgen van kennis, emoties, en ervaring voor dier ...

                                               

Residuanalyse

Residuanalyse is een multidisciplinair onderzoeksdomein waarbij de samenstelling, de aard en de hoeveelheden van organische residuen bestudeerd wordt. Deze organische residuen zijn scheikundige verbindingen en kunnen zowel van dieren of planten a ...

                                               

Slavistiek

De slavistiek is de wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van de Slavische wereld, in het bijzonder de Slavische talen en de cultuur van de Slavische volkeren. In engere zin wordt met slavistiek vaak de slavische taal- en letterkunde ...

                                               

Tekensysteem

Een tekensysteem of tekenstructuur is een groep tekens die onderlinge samenhang vertonen. Het is ook enkel deze structuur die tekens tot hun statuut van teken verheft, dat wil zeggen: een teken vindt zijn betekenis enkel in verhouding tot de ande ...

                                               

Turkologie

Turkologie is de studie van de cultuur, taalkunde, literatuur en geschiedenis van de Turkse volkeren. Een afgestudeerde noemt zich doorgaans Turkoloog. In Nederland was deze studie als hoofdvak te volgen aan de Universiteit Leiden voorheen hoogle ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →