ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 375                                               

Bronvermelding

Bronvermelding of citatie is het aangeven van de oorsprong van informatie en van verwerkte teksten, afbeeldingen en beeldfragmenten, die zijn gebruikt voor het creeren van een gepubliceerd werk. Bronvermelding is met name van belang voor: journal ...

                                               

Citatie-index

Een citatie-index is een type database dat in het bibliometrische onderzoek van de wetenschappelijke literatuur gebruikt wordt om vast te leggen welke artikelen naar welke andere artikelen verwijzen. Een citatie-index vormt vaak de grondslag voor ...

                                               

Clarivate Analytics

Clarivate Analytics is een bedrijf dat abonnementsdiensten in de sector wetenschappelijk en academisch onderzoek aanbiedt. De diensten zijn grotendeels gericht op analyse, gebaseerd op de databases, informatiesystemen en collecties van intellectu ...

                                               

Contractresearch

Contractresearch is een samenwerkingsverband waarbij een bedrijf opdracht geeft aan een onderzoeksinstelling om onderzoek te verrichten. De onderzoeksinstelling ontvangt hiervoor een betaling. De redenen om onderzoek uit te laten voeren door een ...

                                               

Controlegroep

Een controlegroep is bij wetenschappelijk onderzoek naar de werking of het effect van een bepaalde interventie een groep met dezelfde kenmerken als de groep waarbij de interventie wordt verricht, maar waarbij de interventie niet wordt verricht. O ...

                                               

Covariabele

Een covariabele is een onafhankelijke variabele in een regressievergelijking. Ook betekent de term een secondaire, mogelijk voorspellende variabele die het effect kan beïnvloeden van de relatie tussen een onafhankelijke een afhankelijke variabele ...

                                               

Datamanagementplan

Een datamanagementplan of DMP is een document waarin wordt beschreven hoe je met onderzoeksdata van plan bent om te gaan tijdens onderzoek en nadat het onderzoeksproject is afgerond. Het doel van een datamanagementplan is om de vele aspecten van ...

                                               

Debriefing (algemeen)

De term debriefing is afkomstig uit militaire kringen. Het is een bijeenkomst waarin na het beeindigen van een missie informatie wordt uitgewisseld over het verloop ervan en waarbij verdere instructies worden gegeven.

                                               

Delphi-studie

Een Delphi-studie is een onderzoeksmethode waarbij de meningen van een groot aantal experts wordt gevraagd ten aanzien van een onderwerp waar geen consensus over bestaat. Door de antwoorden van de andere experts terug te koppelen wordt in een aan ...

                                               

Design (wetenschap)

                                               

Dubbelblind

Een onderzoek met proefpersonen heet dubbelblind als noch de proefpersoon, noch de onderzoeker gedurende het experiment kennis heeft over wie tot de experimentele groep behoort en wie tot de controlegroep. Daardoor wordt de invloed van verwachtin ...

                                               

Elektrische capaciteitstomografie

Elektrische capaciteitstomografie is een analysetechniek die in een tomogram kan meten op basis van een verschil in de dielektrische constante van de componenten. De techniek is ontwikkeld aan de universiteit van Manchester en via een spin-offbed ...

                                               

Empirisch onderzoek

Empirisch onderzoek omvat elke wetenschappelijke onderzoeksactiviteit die directe, eigen waarnemingen gebruikt. Historisch gezien begon de empirische wetenschapsbeoefening een grotere rol te spelen met Roger Bacon 1214-1294 net na de renaissance ...

                                               

Empirische cyclus

De empirische cyclus beschrijft de stappen die nodig zijn om op een empiristische manier kennis op te nemen. De empirische cyclus wordt toegepast om kennis op te doen uit ervaring, door middel van het opstellen van hypotheses en deze te toetsen. ...

                                               

European Social Survey

De European Social Survey of het Europees Sociaal Onderzoek, in Nederland ook bekend als Nationaal Opinie Onderzoek, is een crossnationaal enquêteonderzoek dat beoogt de attitudes, meningen en gedragspatronen van de bevolking in de verschillende ...

                                               

Experiment

Een experiment of proef is een zorgvuldig opgezette en nauwkeurige observatie van een stukje werkelijkheid dat kan worden uitgevoerd om een wetenschappelijke hypothese te testen. Volgens Popper zou dit met een cruciale test moeten. Volgens de Duh ...

                                               

Experimentele variabele

                                               

FAIR-principes

De internationale FAIR-principes zijn richtlijnen voor de manier van beschrijven, opslag en publicatie van wetenschappelijke data. FAIR is een acroniem voor: R eusable - herbruikbaar I nteroperable - uitwisselbaar A ccessible - toegankelijk F ind ...

                                               

Falsifieerbaarheid

Falsifieerbaarheid of falsificeerbaarheid is een eigenschap van een wetenschappelijke of andere theorie, indien er criteria kunnen worden aangegeven op grond waarvan de theorie zou moeten worden verworpen. Het falsificationisme is een wetenschaps ...

                                               

Forensisch onderzoek

Forensisch onderzoek helpt bij het opsporen van daders of de oorzaken van mogelijke misdrijven op basis van wetenschappelijk bewijsvoering. Dit soort onderzoek wordt gedaan door zowel de afdeling forensische opsporing van de politie als speciale ...

                                               

Foutpositief en foutnegatief

Een foutpositief of valspositief testresultaat is een uitslag van een test/experiment die ten onrechte positief is. Analoog is een foutnegatief of valsnegatief resultaat een uitslag van een test die ten onrechte negatief is. Beide soorten uitslag ...

                                               

Funnel-plot

Een funnel-plot is een grafiek waarmee beoordeeld kan worden of er aanwijzingen zijn voor publicatiebias. Funnel-plots worden bijvoorbeeld gebruikt in een meta-analyse. Hierbij worden de in elke individuele onderzoek gevonden effecten op de x-as ...

                                               

Gecontroleerde omstandigheden

Men spreekt van gecontroleerde omstandigheden als men bij processen, zoals een productieproces, alle bepalende factoren zodanig constant houdt dat het product binnen bepaalde marges constant is, of als men bij experimenteel onderzoek een experime ...

                                               

Gedrag in Beeld

Gedrag in Beeld is een grootschalig onderzoek van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam naar de ontwikkeling van gedrag van kindertijd tot in volwassenheid. Het onderzoek startte in 1983, onder leiding van Prof.dr. F.C. Verhulst, kinder- en je ...

                                               

Geneesmiddelonderzoek

Geneesmiddelonderzoek kan over het algemeen omschreven worden als een wetenschappelijke activiteit, die binnen bedrijven wordt beoefend met het doel een geneesmiddel als commercieel product op de markt te brengen. Wat betreft de reguliere medicij ...

                                               

Generation R

Generation R is een prospectief onderzoek dat 10.000 opgroeiende Rotterdamse kinderen volgt vanaf het foetale leven tot aan de jonge volwassenheid. Generation R wordt uitgevoerd door het Erasmus MC, de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Sophia ...

                                               

Gezondheidswetenschappen

Gezondheidswetenschappen is een multidisciplinair vakgebied gericht op wetenschappelijk onderwijs en onderzoek naar gezondheid en gezondheidszorg. In tegenstelling tot het vakgebied Geneeskunde, ligt bij het vakgebied Gezondheidswetenschappen de ...

                                               

H-index

De Hirsch-index of h -index is een vakafhankelijke index die de "carrière-impact" van de publicaties van een wetenschappelijk onderzoeker meet. Ook andere toepassingen zijn echter mogelijk. De h -index werd in augustus 2005 gedefinieerd door de f ...

                                               

Hypothese

Een hypothese of onderzoeksvraag is in de empirische wetenschap een stelling die niet bewezen is, en die dient als uitgangspunt voor een experiment of voor een gerichte waarneming. Ongeacht de hoeveelheid aanwijzingen die de hypothese steunen, is ...

                                               

Internationale Gletsjercommissie

De Internationale Gletsjercommissie was een internationale commissie van 1894-1927 met het doel om onderzoek naar gletsjers te coördineren.

                                               

Interpretatie

Een interpretatie is een persoonlijke duiding van een waarneming, een tekst of een stuk muziek. Het woord is verwant aan het Franse interprète, wat "tolk", maar ook "vertolker" betekent.

                                               

Isolatie (afscherming)

Isolatie is het afschermen van invloeden van buitenaf. Het woord isolatie is afgeleid van het Latijnse woord insula, dat eiland betekent. Het woord wordt niet alleen gebruikt voor afscherming van fysieke invloeden, zoals warmte, geluid en elektri ...

                                               

ITERA Life-Sciences Forum

ITERA Life-Sciences Forum is een consortium waarin zich verschillende Europese en Amerikaanse universiteiten en onderzoekscentra hebben verenigd die op het terrein van stamcelonderzoek fundamenteel onderzoek verrichten. Bovendien nemen biotechnol ...

                                               

Kosten van ziekten

Kosten van Ziekten in Nederland is een langlopende studie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De studie geeft antwoord op vragen als: Zijn er verschillen in zorgkosten naar leeftijd of sekse? Wat kost een ziekte? Welk deel van ...

                                               

Kwaliteitsaudit

Een kwaliteitsaudit is een audit die vaak gericht is op het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. In NEN-EN ISO 9000:2005 wordt de kwaliteitsaudit als volgt gedefinieerd: Een systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor he ...

                                               

Labjournaal

Een labjournaal is een wetenschappelijk logboek. Hierin schrijven onderzoekers nauwkeurig op wat zij in hun experimenten doen. Alle details komen in het labjournaal terecht. Omdat het zo intensief gebruikt wordt ziet een labjournaal er vaak gehav ...

                                               

Laborant

Een laborant of analist, ook wel laboratoriumtechnoloog genoemd, is een gespecialiseerde medewerker in een laboratorium van bijvoorbeeld een ziekenhuis, universiteit of bedrijf. Hij of zij onderzoekt en analyseert allerlei chemische stoffen. In N ...

                                               

Lasa

De Longitudinal Aging Study Amsterdam is een langlopend onderzoek op het gebied van veroudering in Nederland. De studie is in 1991 in het leven geroepen door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wordt uitgevoerd door de Vrije U ...

                                               

Leidinginspectie

Met de term leidinginspectie wordt verwezen naar verschillende onderzoekstechnieken die gebruikt worden om de actuele toestand van een riool of andere leiding vast te leggen.

                                               

Lippenbroek

Het Lippenbroek is een voormalige polder in het Belgische zoetwatergedeelte van het Schelde-estuarium, die nu fungeert als pilotproject voor het herstel van intergetijdengebieden in een dichtbevolkt estuarium. Het gebied van 10 ha, gelegen op het ...

                                               

Literatuuronderzoek

Literatuuronderzoek is het doen van een systematische studie op basis van wetenschappelijke literatuur en andere documenten om een wetenschappelijke vraagstelling te beantwoorden.

                                               

LUBILOSA

LUBILOSA was de naam van een onderzoeksprogramma dat ernaar streefde om een biologisch alternatief te ontwikkelen voor de chemische bestrijding van sprinkhanen. De naam is een acroniem van de Franse titel van het programma: Lutte Biologique contr ...

                                               

Mantra II

Mantra II en het vervolgonderzoek STEP zijn wetenschappelijke onderzoeken die gedaan werden om het effect van bidden voor patienten die een gevaarlijke operatie moesten ondergaan te kunnen meten.

                                               

Marktonderzoek

Een marktonderzoek of marktstudie is een onderzoek waarbij informatie wordt verzameld over markten of klanten. In principe kan iedereen marktonderzoek doen: studenten, ondernemers, leden van verenigingen en ieder ander die meer wil weten over een ...

                                               

Meta-analyse

Een meta-analyse is een onderzoek waarbij de resultaten van eerder uitgevoerde onderzoeken samen worden genomen om een preciezere uitspraak te doen over een bepaald fenomeen of theorie. De term stamt af van Gene V. Glass: "Meta-analyse verwijst n ...

                                               

Methodoloog

Een methodoloog is een onderzoeker van wetenschappelijke methoden en technieken in een specifiek vakgebied. Nu is iedere wetenschapper tot op zekere hoogte een expert in de methoden en technieken van zijn vakspecialisme en zal hij of zij deze in ...

                                               

Nederlandse Spitsbergen Expeditie (1968-1969)

De Nederlandse Spitsbergen Expeditie was een expeditie die plaatsvond van augustus 1968 tot september 1969. Tijdens deze expeditie overwinterden vier Nederlandse studenten, ondersteund door een team, op Kapp Lee op Edgeoya, een eiland dat deel ui ...

                                               

NICHD Study of Child Care

NICHD Study of Child Care is een studie die in 1991 in Amerika is gestart om de effecten van kinderopvang te onderzoeken. Er werd bij 1364 kinderen gekeken naar het aantal uren van opvang het type opvang familie of professionele opvang de kwalite ...

                                               

Observatie

Een observatie of waarneming is het verwerven van informatie uit eerste hand, ofwel door gebruikmaking van de eigen zintuigen, ofwel door gebruik te maken van instrumenten en het onmiddellijk vastleggen ervan. Bij een kwalitatieve observatie word ...

                                               

Responsvariabele

Een afhankelijke variabele is een variabele waarover in statistiek en wetenschappelijk onderzoek een voorspelling wordt gedaan om hypotheses te toetsen, terwijl een onafhankelijke variabele of predictor een variabele is die gebruikt wordt om voor ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →