ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 6                                               

Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg

De "Top 100 van de Nederlandse monumenten" is een rangschikking van rijksmonumenten in Nederland, vastgelegd in 1990 door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. De Top 100 was een selectie uit de monumenten die gerechtigd zijn tot het voeren van ...

                                               

Wehrmachthuisje

Een Wehrmachthuisje is tijdens de Tweede Wereldoorlog gebouwd in opdracht van de Duitse Wehrmacht. Om Duitsland te verdedigen had Generaal Josef Kammhuber een verdedigingslinie opgezet. De geallieerden noemden het de "Kammhuberlinie". Als de geal ...

                                               

Lijst van Werelderfgoederen in Nederland

Dit is een lijst van Werelderfgoederen in Nederland met de objecten ingeschreven in de UNESCO Werelderfgoedlijst of op de kandidatenlijst hiervoor. Nederland, inclusief Curaçao, heeft de overeenkomst voor het Werelderfgoed geratificeerd op 26 aug ...

                                               

Akkermansgilde

Het gilde bestond al in de vijftiende eeuw, maar werd pas in 1595 door de magistraat van de stad als rechtspersoon erkend. Deze erkenning betekende dat de leden van het Huislieden- of Akkermansgilde over bepaalde privileges konden beschikken. Omd ...

                                               

Algemeen-Nederlands Verbond

Het Algemeen-Nederlands Verbond is een vereniging naar Nederlands recht die de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen wil bevorderen. Het ANV heeft drie landenafdelingen: Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika. Het ANV is een open vereniging. ...

                                               

Artistiekeling

De Artistiekelingen of Pleiners waren een jeugd/subcultuur van jongeren die in de jaren 50 bestond. Het waren voornamelijk kunstzinnig en Filosofie/filosofisch ingestelde jongeren die naar jazzmuziek luisterden, zich donker kleedden en belangstel ...

                                               

Boekbandontwerpers in Nederland tussen 1890 en 1940

Een boekbandontwerper is iemand die een boekband, omslag of een stofomslag voor boeken ontwerpt. In de periode 1890-1940 werden in Nederland boekbanden ontworpen die bijzonder kenmerkend zijn in hun vormgeving.

                                               

Boekmanstichting

De Boekmanstichting, gevestigd aan de Herengracht in Amsterdam, is een kenniscentrum voor kunst- en cultuurbeleid en werd op 9 december 1963 opgericht door de Federatie van Kunstenaarsverenigingen. De Boekmanstichting is opgericht door Jan Kassie ...

                                               

Bouwhistorie

Bouwhistorie is de discipline die zich bezighoudt met het materiele onderzoek van gebouwd erfgoed, waarom een gebouw staat waar het staat, waarom het eruitziet zoals het eruitziet en welke waarden dit belichaamt voor heden en toekomst.

                                               

Categorale benadering

Categorale benadering is het benadrukken van het afwijken van migranten op sociaal economisch en sociaal cultureel gebied van de norm van het land waar ze zich hebben gevestigd. Het begrip categorale benadering werd in 2007 geïntroduceerd door Ha ...

                                               

Culturele diversiteit in de Nederlandse media

Culturele diversiteit in de Nederlandse media betreft de rol van de media in de Nederlandse multiculturele samenleving. Vanaf 1999 voert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een actief beleid rond het thema" media en minderheden”, ...

                                               

Cultuurbeleid

Cultuurbeleid is in Nederland het geheel van uitgangspunten waarbinnen de Nederlandse overheid ten aanzien van de culturele sector opereert. Het beleid wordt per vier jaar vastgelegd in Cultuurnotas. Het landelijk beleid valt onder de verantwoord ...

                                               

Cultuurkaart

De Cultuurkaart is een culturele creditcard voor alle leerlingen uit het voortgezet onderwijs in Nederland. CJP introduceerde de Cultuurkaart in november 2008. Aan de Cultuurkaart is door het ministerie van OCW jaarlijks een bedrag van €15 gekopp ...

                                               

Cultuurklas

Sommige scholen voor Voortgezet Onderwijs hebben naast hun normale lessentabel klassen ingericht waar de leerlingen meer dan het normale vakkenpakket aandacht geven aan vormen van Kunst en Cultuur. Deze klassen heten behalve Cultuurklassen soms o ...

                                               

Cultuurnota

De cultuurnota is een beleidsinstrument van de nationale, provinciale en regionale overheid in Nederland, waarmee sturing wordt gegeven aan het kunst- en cultuuraanbod in stad en land en in de diverse media. Naast een landelijke generale cultuurn ...

                                               

Fonds Podiumkunsten

Fonds Podiumkunsten is het officiele Nederlandse cultuurfonds voor muziek, dans, theater en muziektheater. Het fonds wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en ontvangt 46.8 miljoen euro projectsubsidie per jaa ...

                                               

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie is een Nederlands fonds voor het stimuleren van cultuurparticipatie, opgericht op 1 januari 2009. Het fonds verleent subsidie aan instellingen voor cultuurparticipatie aan instellingen van landelijk belang die d ...

                                               

Geschiedenis van het fietsen in Nederland

De geschiedenis van het fietsen in Nederland loopt aanvankelijk gelijk op met de ontwikkelingen in nabijgelegen Europese landen. Vanaf 1900 ontstond langzamerhand de Nederlandse fietscultuur. Typisch hiervoor zijn het belang van het utilitair geb ...

                                               

Institut français des Pays-Bas

Het Institut français des Pays-Bas is het Franse Instituut voor taal en cultuur in Nederland. Het is gevestigd te Amsterdam aan de Vijzelgracht en in Groningen aan de Oude Kijk in t Jatstraat.

                                               

Instituut Collectie Nederland

Instituut Collectie Nederland was het kennisinstituut voor het beheer en behoud van roerend cultureel erfgoed en beheerde een deel van de rijkscollectie, de collectie van de Staat der Nederlanden. In 2011 is het ICN opgegaan in de Rijksdienst voo ...

                                               

Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland

De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland maakt immaterieel erfgoed in Nederland zichtbaar. Het is een middel om de beoefenaars te helpen in de borging van hun erfgoed. De samenstelling van de lijst wordt gecoördineerd door het Kenniscentrum Im ...

                                               

Jacques Sinninghe

Sinninghe begon zijn carrière als journalist maar werd vooral bekend door zijn publicaties van volksverhalen van Nederland. Hij gaf in 1933 het Noordbrabantsch Sagenboek uit, dat in de daarop volgende jaren werd gevolgd door een tiental andere re ...

                                               

Kerstpakket

Een kerstpakket is een samengesteld cadeau dat bijvoorbeeld een werkgever omstreeks Kerstmis aan zijn personeelsleden geeft. Met het kerstpakket willen werkgevers hun werknemers een prettige kerst wensen. Het geven van een kerstpakket is een trad ...

                                               

Kulturhus

Een kulturhus is een combinatie van verschillende voorzieningen in één of meerdere gebouwen, waarin samenwerking de sleutel is. Vaak worden zowel niet-commerciele als commerciele voorzieningen onder één dak geplaatst, zoals een peuterspeelzaal, k ...

                                               

Maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis in Nederland

De coronacrisis in Nederland leidde tot grote maatschappelijke gevolgen. Onder meer alle scholen, universiteiten, bibliotheken, cafés, kapperszaken, musea, bioscopen en restaurants sloten op last van de landelijke overheid de deuren. De centrale ...

                                               

Meertens Instituut

Het Meertens Instituut onderzoekt en documenteert de Nederlandse taal en cultuur. Binnen het onderzoek worden verschillende onderzoeksgebieden onderscheiden: orale cultuur, religieuze cultuur, materiele cultuur, tradities en rituelen, syntactisch ...

                                               

Monumentenwacht

Monumentenwacht is een instelling die aan haar aangesloten leden, een inspectiesysteem aanbiedt waarbij de bewaringstoestand van een waardevol gebouw, interieur of kunstvoorwerpen, varend erfgoed en archeologische sites, kortom "erfgoed", regelma ...

                                               

Nota Belvedere

De Nota Belvedere is een Nederlandse beleidsnota over de relatie tussen cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting. De nota is in de zomer van 1999 uitgebracht en ondertekend door vier ministeries: de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetensch ...

                                               

Patat-frietgrens

De patat-frietgrens is de informele benaming voor een opvallende isoglosse binnen het Nederlands taalgebied. In Nederland wijst het gebruik van friet’ dan wel patat’ er vaak op of de spreker van beneden of boven de grote rivieren afkomstig is. Ve ...

                                               

Provadya

Onder de naam Provadya, ook wel Provadya? werden eind jaren zestig, begin jaren zeventig in een aantal Nederlandse gemeenten avonden georganiseerd voor en door de alternatieve jeugd. Kenmerkende bestanddelen waren popmuziek, dans, theater, film, ...

                                               

Rijke Roomse Leven

Met de term Rijke Roomse Leven wordt de ritueelrijke uiting van katholicisme in het zuiden van Nederland tussen pakweg 1860 en 1960 aangeduid. De term werd vooral bekend door de publicatie in 1963 van het boek Uit het rijke Roomsche leven van Mic ...

                                               

Sociaal en Cultureel Planbureau

Het Sociaal en Cultureel Planbureau is een interdepartementaal, wetenschappelijk instituut, dat - gevraagd en ongevraagd - sociaal-wetenschappelijk onderzoek verricht. Het SCP rapporteert aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, de ministeries ...

                                               

UnDutchables

The UnDutchables is een term die oorspronkelijk is bedacht door auteur Colin White die, samen met auteur Laurie Boucke, het gelijknamige boek schreef. De officiele titel betreft The UnDutchables: an observation of the Netherlands, its culture and ...

                                               

United Cowboys

United Cowboys ofwel United-C is een live art gezelschap dat multidisciplinaire vormen van podiumkunst, met als leidraad dans, performance, muziek en beeldende kunst brengt buiten de bestaande theaterconventies om, en sinds 1991 gevestigd is in E ...

                                               

Vertrossing

Vertrossing is het proces waarin populaire cultuur steeds meer op amusement en minder op educatie gericht is. Popmuziek vervangt bijvoorbeeld opera. Soaps vervangen theater. Ook wel aangeduid met vervlakking.

                                               

Vuurwerkbeleid in Nederland

Sinds de vuurwerkramp van Enschede is de publieke opinie langzamerhand verschoven ten gunste van strengere veiligheidsmaatregelen en meer restricties op de omgang met vuurwerk. Onder druk van met name oogartsen, die tijdens elke jaarwisseling hon ...

                                               

Rutger Wolfson

Rutger Wolfson, 1969) is een Nederlands cultureel ondernemer. Hij was achtereenvolgens curator van kunstcentrum Witte de With in Rotterdam, directeur van de Vleeshal in Middelburg en directeur van het International Film Festival Rotterdam.

                                               

Zuid-Afrikaanse Stichting Moederland

Stichting ZASM was een Nederlandse organisatie met die zich inzette voor de promotie van de wederzijdse culturele en economische betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika. De ZASM is in 1908 ontstaan na Britse herstelbetalingen vanwege de onte ...

                                               

Actueel Hoogtebestand Nederland

Het Actueel Hoogtebestand Nederland is een digitaal hoogtemodel voor het Europese deel van Nederland. De eigenaar van de dataset is Rijkswaterstaat. Het AHN is als open data publiek toegankelijk, zowel door het downloaden van de data als door mid ...

                                               

Bijbelgordel

De Bijbelgordel ook wel Biblebelt, Bijbelbelt of refoband, is een aanduiding voor een vrij brede strook die door Nederland loopt van Zeeland naar Overijssel. In deze strook wonen relatief veel bevindelijk gereformeerden. Binnen de Bijbelgordel vor ...

                                               

COROP

Een COROP-gebied is een regionaal gebied binnen Nederland dat deel uitmaakt van de COROP-indeling. Deze indeling wordt gebruikt voor analytische doeleinden. De naam COROP komt van Co ördinatie Commissie R egionaal O nderzoeks P rogramma. Dit was ...

                                               

De Atlas van Nederland

De Atlas van Nederland wordt uitgegeven onder auspicien van de Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland en wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. De eerste editie van de atlas verscheen in de jaren 1963 tot ...

                                               

Duinkerke-transgressies

De Duinkerke-transgressies waren, net als de afzetting van Duinkerke, onderdeel van een achterhaalde visie over de lithostratigrafie van het Noordzeekustgebied, met name in Nederland en Belgie. Ze gaven grootschalige schommelingen in de kustlijn ...

                                               

GeoCraft

GeoCraft is een Nederlandse gameserver waarin heel Nederland wordt nagebouwd in Minecraft. Samen met Rijkswaterstaat, Kadaster, Geodan en de Vrije Universiteit Amsterdam zijn alle gebouwen, wegen, rivieren en ook de heuvels ingeladen met ongeveer ...

                                               

Geografisch middelpunt van Nederland

het zwaartepunt van het droge landoppervlak van Nederland. In 1984 heeft de geoloog Frank Storbeck uitgerekend dat het zwaartepunt in Putten ligt. Hij digitaliseerde de randen van Nederland en van de binnenwateren en berekende met de computer het ...

                                               

Groeikern

Een groeikern is een stad of andere plaats die als overloop fungeert voor een grotere stad, waar ruimtetekort verondersteld werd. De aanduiding is afkomstig uit de Derde Nota Ruimtelijke Ordening, deel 1: Orienteringsnota van de Nederlandse overh ...

                                               

Groeistad

In de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening werden groeisteden aangewezen. Dit zijn centraal gelegen steden buiten de Randstad, die mensen en bedrijven moesten aantrekken. Ze moesten extra hoeveelheden woningen bouwen voor de eigen gemeente en de regi ...

                                               

Grote Atlas van Nederland (1930-1950)

De Grote Atlas van Nederland is een in 2005 uitgegeven atlas. Het belangrijkste gedeelte bestaat uit 112 kaarten die de Topografische Dienst in de periode 1940 - 1944 maakte in opdracht van de Duitse bezetter. De kaarten, met de naam Topografisch ...

                                               

Grote rivieren van Nederland

Met de grote rivieren bedoelt men in Nederland de Nederrijn, Lek, Waal, Merwede en de Maas en de belangrijkste stromen in hun delta. Soms wordt de IJssel ook meegerekend.

                                               

Hoofdingenieur

Een hoofdingenieur was een ambtelijke rang binnen de overheid, die ontstaan is na de instelling van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in 1815. in de 19e eeuw een functieaanduiding van het hoofd van een regionale eenheid district van de Nede ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →