ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 7                                               

Kustinbraakmodel

Het kustinbraakmodel is een theorie over de lithostratigrafie van het Noordzeekustgebied. Deze theorie werd voor het eerst gepresenteerd door G.J. Borger in 1984. Het is de opvolger van de theorie van transgressies en regressies. Als gevolg er va ...

                                               

Laagste astronomisch getij

LAT is de afkorting van Lowest Astronomical Tide, laagste astronomisch getij. LAT wordt gebruikt als referentievlak voor dieptes op zeekaarten. LAT is het laagste getijdenniveau dat voorspeld kan worden onder gemiddelde meteorologische omstandigh ...

                                               

Laagste punt van Nederland

Het laagste punt van Nederland bevindt zich in een weiland in de Zuidplaspolder ten noordoosten van Nieuwerkerk aan den IJssel. Het ligt op een hoogte van 6.76 meter onder NAP. Aan de rand van dit weiland langs de snelweg A20 staat het monument l ...

                                               

Lijst van binnenwateren in Nederland

Deze lijst bevat enkele bekende en minder bekende binnenwateren in Nederland zijn: Alkmaardermeer Hoornsemeer Braassemermeer Nuldernauw Binnenschelde Beulakerwijde Ketelmeer Grootheggerplas Schildmeer Amstelmeer Kagerplassen Valkenburgse Meer Slo ...

                                               

Lijst van extreme punten in het Koninkrijk der Nederlanden

                                               

Lijst van historische Nederlandse netnummers

Vanaf 6 april 1929 werd een proef gedaan met de telefoonnetten van Arnhem, Velp, Dieren en Oosterbeek, waarbij een extra cijfer respectievelijk 2, 3, 4 of 5 voor de bestaande lokale nummers werd gevoegd, dat altijd gekozen moest worden, ook voor ...

                                               

Lijst van Nederlandse netnummers

Dit is een lijst van netnummers in Europees Nederland. Vermeld zijn de namen van de telefoonnetten zoals opgenomen in het Nummerplan telefoon- en ISDN diensten van het Ministerie van Economische Zaken. Dat is meestal de naam van de belangrijkste ...

                                               

Lijst van Molukse woonoorden

Eind van t Diep Steenwijk Kamp Eerde Ommen St. Joseph Glanerbrug Pikbroek Steenwijk Conrad Rouveen Beugelen Staphorst Vossenbosch Wierden Laarbrug Ommen Beenderribben Steenwijkerwold

                                               

Nederlanden

De Nederlanden of de Lage Landen is een regio in Noordwest-Europa die ongeveer overeenkomt met de huidige Benelux en de Franse departementen Nord, Pas-de-Calais, het graafschap Artesie en Picardie ten noorden van de Somme.

                                               

Nederlandse Antillen

De Nederlandse Antillen waren van 15 december 1954 tot 10 oktober 2010 een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden, aanvankelijk bestaande uit zes eilanden in de Caraïbische Zee die tot twee eilandengroepen van de Kleine Antillen behoren. In 1 ...

                                               

Normaal Amsterdams Peil

Het Normaal Amsterdams Peil is de referentiehoogte ofwel peil waaraan hoogtemetingen in Nederland worden gerelateerd. Het NAP staat sinds 1891 voor Normaal Amsterdams Peil. Het is ontstaan uit het Amsterdams Peil, een van de vele lokale en region ...

                                               

Rijkswegenbouwlaboratorium

Het Rijkswegenbouw Laboratorium was vanaf 1927 de specialistische dienst van de Rijkswaterstaat, opgericht voor en belast met het ontwikkelen van kennis van bouwmaterialen ten behoeve van de aanleg van het autosnelwegennet in Nederland. De dienst ...

                                               

RWS Directie Wegen

De RWS Directie Wegen was van 1923 tot 1981 een specialistische dienst van de Rijkswaterstaat, opgericht voor en belast met de aanleg van het autosnelwegennet in Nederland.

                                               

Veenkade (waterkering)

Een veenkade of veendijk is een waterkering die geheel of gedeeltelijk opgebouwd is uit veen. Het gaat meestal om oudere, kleinere, secundaire waterkeringen. Het bijzondere van deze kades is dat ze niet door mensenhanden neergelegd zijn, maar ont ...

                                               

Veenkoepel

Veenkoepels of veenbulten waren natuurlijke verhogingen in het veenlandschap. De eerste boeren waren hier relatief veilig bij overstromingen. Waar deze koepels door waterspiegelstijging onder water zijn komen te liggen spreekt men van verdronken ...

                                               

Veenweidegebied

Een veenweidegebied is een Nederlands landschapstype bestaande uit weiden op veengrond. Dit landschap wordt als kenmerkend gezien voor de lage delen van Holland en Utrecht, maar domineert ook de Zuidwesthoek van Friesland en de Kop van Overijssel.

                                               

Waterstaat in Nederland

De waterstaat in Nederland is de toestand van het water ten opzichte van het land of de activiteiten van de overheid gericht op bescherming tegen het water en het geschikt maken en beheren van het water voor menselijk gebruik. Onderdeel hiervan i ...

                                               

Woonplaats in Nederland

De woonplaats is een onderdeel van het adres van een gebouw. Een volledig adres in Nederland bestaat uit woonplaats + straat + huisnummer. Het adres dient voor de identificatie van gebouwen, van belang onder andere voor de postbezorging en voor p ...

                                               

Zoetwater in de Lage Landen

Zoetwater in de Lage Landen komt in vrijwel alle mogelijke vormen voor, behalve gletsjers en smeltwater. De grootste rivieren zijn de Rijn, Maas en Schelde. Het IJsselmeer is het grootste zoetwaterlichaam in de Lage Landen.

                                               

Ontstaan van de Nederlandse ondergrond

Het ontstaan van de Nederlandse ondergrond is onderdeel van de geologische geschiedenis sinds het ontstaan van de Aarde. Het is een complexe opeenvolging van tijden van gebergte- en bekkenvorming, van erosie en sedimentatie in en rondom Nederland ...

                                               

Aardgaswinning in Nederland

In 1948 vond de Nederlandse Aardolie Maatschappij NAM economisch winbare voorraden aardgas in enkele kleinere gasvelden nabij Coevorden in Drenthe. Verder werd er ook gas gevonden in De Wijk 1949, Staphorst 1950, Wanneperveen, Tubbergen 1951 en D ...

                                               

Amstelien

Het Amstelien is een glaciaal, een relatief koude periode tussen twee interglacialen. Tijdens glacialen werden grote delen van de continenten bedekt door ijskappen. Het Amstelien geldt als het eerste glaciaal van het pleistoceen. In plaats van Am ...

                                               

Bavel Interglaciaal

Het geologisch tijdperk Bavel Interglaciaal of Interglaciaal van Bavel is de oudste etage uit de super-etage Bavelien van de serie Pleistoceen. Het Bavel Interglaciaal volgt op het Menapien en gaat vooraf aan het Linge Glaciaal.

                                               

Belvédère-groeve

De Belvédère-groeve was een lössgroeve in de gemeente Maastricht waar de oudste gedateerde archeologische resten van Nederland opgegraven zijn. Bij opgravingen in de jaren 80 van de 20e eeuw zijn resten gevonden uit verschillende perioden van de ...

                                               

Belvédère Interglaciaal

Het geologisch tijdperk Belvédère Interglaciaal is een etage van de serie Pleistoceen. Het Belvédère Interglaciaal wordt door sommigen rond 324 tot 338 ka, door anderen rond 250 ka geplaatst. Het werd voorafgegaan en opgevolgd door onbenoemde gla ...

                                               

Beneden-Rijnslenk

De Beneden-Rijnslenk of het Beneden-Rijnbekken is een stelsel van horsten en slenken in de ondergrond van Noordwest-Europa, ontstaan door het langzaam uit elkaar bewegen van de aardkorst. De slenk vormt een zone die zich van het noordwesten tot h ...

                                               

Benzenraderbreuk

De Benzenraderbreuk is een geologische breuklijn in Nederlands Zuid-Limburg. De breuk loopt zuidoost-noordwest, grofweg parallel aan andere breuklijnen in het gebied. Naar het zuidwesten ligt de Kunraderbreuk en naar het noordoosten de Heerlerhei ...

                                               

Breeveertien-bekken

Het Breeveertien-bekken is een sedimentair bekken onder de zuidelijke Noordzee, het bevat aardgas- en aardolievelden. Het bekken is onderdeel van de Beneden-Rijnslenk. In het zuiden gaat het over in het West-Nederlands Bekken, in het noordwesten ...

                                               

Dekzand

Dekzand is een sediment dat onder periglaciale omstandigheden door de wind wordt afgezet. Dekzand kan zich vormen als er nauwelijks vegetatie aanwezig is, vanwege extreme kou. In deze omstandigheden heeft de wind vrij spel en kan zand dat aan het ...

                                               

Droogdal

Een droogdal of grub is een langgerekte laagte die aan een beekdal doet denken maar die ontstaan is door de erosie van afstromend regenwater of, zoals in stuwwallen, door afstromend smeltwater. Slechts bij aanzienlijke regenval of door, zoals in ...

                                               

Droogdal van de Kleine en Lange Zouw

Het Droogdal van de Kleine en Lange Zouw, ook wel Vroenhovenwater geheten, is een droogdal gelegen in het zuidwesten van de Nederlandse stad Maastricht. In dit dal bevonden zich twee stortbeken, die overtollig water konden vervoeren vanuit Belgie ...

                                               

Eburonien

Het geologisch tijdvak Eburonien is een super-etage van de serie Pleistoceen, dat duurde van 1.80 tot 1.45 Ma. Het komt na/op het Tiglien en na het Eburonien komt het Waalien.

                                               

Feldbiss

De Feldbiss is een breuk in de aardkorst die door Duitsland, Belgie en Nederland loopt. Deze breuk begint in Duitsland ter hoogte van Aken en loopt van daar uit naar het noordwesten, door Zuid-Limburg, door Belgisch Limburg en door Noord-Brabant ...

                                               

Geologisch monument Wolterholten

Het geologisch monument Wolterholten is een verzameling zwerfstenen ten noordwesten van Steenwijk in de gemeente Steenwijkerland in de Nederlandse provincie Overijssel.

                                               

Geopark de Hondsrug

Geopark de Hondsrug is het enige geopark in Nederland. Het omvat de Hondsrug die zich uitstrekt van Emmen in Drenthe tot de stad Groningen in de gelijknamige provincie. Het geologische Hondsrugsysteem, een landschap met ruggen en dalen, is hier i ...

                                               

Heimansgroeve

De Heimansgroeve is een voormalige steengroeve in Nederlands Zuid-Limburg in de gemeente Vaals. De groeve ligt ten noordwesten van Cottessen ten zuiden van Camerig. De Heimansgroeve ligt in een helling van een door de Geul uitgeslepen Geuldal aan ...

                                               

IJsseldalbekken

Het IJsseldalbekken is een glaciaal bekken in Midden-Nederland, tussen de stuwwallen van de Veluwe en de Sallandse Heuvelrug. Het bekken werd gevormd door een lob van een grote ijskap tijdens het Saalien-glaciaal. Het diepste punt van het bekken ...

                                               

Jonge duinen

Jonge duinen is de naam voor een recent gevormd type duinen in Noordwest-Europa. De term jonge verwijst naar de ontstaansperiode in vergelijking tot de oude duinen.

                                               

Keileem

Keileem is een grondsoort bestaande uit een ongesorteerd mengsel van keien, grind, zand, klei en leem. Vaak worden in keileem ook zwerfstenen gevonden. Daarnaast kwam er oorspronkelijk vaak ook kalk in keileem voor, dat door chemische verwering v ...

                                               

Kunraderbreuk

De Kunraderbreuk is een breuklijn in Nederlands Zuid-Limburg en loopt van de omgeving Schimmert tot voorbij Kunrade. Tussen Kunrade en Klimmen is zij duidelijk zichtbaar in de vorm van een steile hoge hellingrand. Ten zuiden van deze breuk begint ...

                                               

Leemkuil

Een leemkuil of leemput is een groeve, al dan niet gevuld met water. Een leemkuil ontstaat door het afgraven van leem voor bouwmateriaal of voor de fabricage van bakstenen. Ook werd leem gebruikt voor zowel erfverharding als voor het verharden va ...

                                               

Lijst van vindplaatsen van fossielen in Nederland

Dit is een lijst van vindplaatsen van fossielen in Nederland. De meeste hier genoemde locaties zijn niet zonder meer openbaar toegankelijk. Verschillende verenigingen, onder andere de GEA, NGV en de WTKG, organiseren excursies naar vindplaatsen v ...

                                               

Limburgse mergel

Mergel of Limburgse mergel is de gebruikelijke benaming voor een krijtgesteente uit het zuiden van de Nederlandse en Belgische provincies Limburg. Hierbij gaat het meestal niet om mergel volgens de geologische betekenis. De Limburgse mergel is vo ...

                                               

Limburgse mergelgroeven

De Limburgse mergelgroeven zijn circa 250 grote en kleine gangenstelsels die in de afgelopen eeuwen in Zuid-Limburg zijn ontstaan ten gevolge van de ondergrondse winning van krijtgesteente en kalksteen door blokbrekers. Daarnaast zijn er enkele g ...

                                               

Lithostratigrafie van het Boven-Krijt en Danien in Zuid-Limburg

De lithostratigrafie van het Boven-Krijt en Danien in Zuid-Limburg beschrijft de opbouw van aanwezige lagen in de ondergrond van het zuidwesten van het Nederlandse Zuid-Limburg.

                                               

Menapien

Het Menapien is een geologisch tijdperk dat gehanteerd wordt in de stratigrafie van het noordwesten van Europa. Het heeft de status van super-etage en is onderdeel van de serie Pleistoceen. Het Menapien duurde van 1.20 tot 1.07 Ma. Het Menapien v ...

                                               

Mergel (sedimentologie)

Mergel is een sedimentair gesteente dat uit een mengsel van klei en fijnverdeelde kalk bestaat. Het is een slecht afgebakend begrip. Qua samenstelling neemt dit gesteente een plaats in tussen kalksteen en schalie, de overgang verloopt gradueel. H ...

                                               

Nederlandse lithostratigrafie

De gesteenten van de Nederlandse ondergrond kunnen naar hun aard, opeenvolging, verticale en horizontale verbreiding in eenheden onderverdeeld worden. Het kennisgebied wat zich hiermee bezighoudt heet lithostratigrafie wat een discipline is binne ...

                                               

Noordzeebekken

Het Noordzeebekken is het sedimentaire bekken van de Noordzee. Behalve de Noordzee zelf behoren ook aanliggende kustgebieden tot het bekken, waaronder delen van Engeland, Vlaanderen, Nederland en Denemarken. In de ondergrond van het bekken bevind ...

                                               

Oerstroomdal

Een oerstroomdal is een breed dal, dat is gevormd in een ijstijd aan de voet van een actief, maar lange tijd op dezelfde plaats liggend, ijsfront. Een oerstroomdal ontstaat doordat afstromend smeltwater van het landijs zich vermengt met water van ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →