ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 8                                               

Peelrandbreuk

De Peelrandbreuk is een geologische breuklijn die zijn naam dankt aan de Peel. Grofweg volgt de breuklijn de lijn Meinweg - Roermond - Meijel - Neerkant - Liessel - Deurne - Bakel - Gemert - Uden - Heesch. Deze noordwest-zuidoost lopende afschuiv ...

                                               

Potklei

Dikke potkleilagen tot tientallen meters komen vooral in de Nederlandse provincies Friesland en Groningen en Noord Drenthe voor. Nabij Roderwolde en Roden komt het aan de oppervlakte voor. In Noord Nederland buiten deze provincies is de dikte van ...

                                               

Pretiglien

Het geologisch tijdvak Pretiglien is de onderste/vroegste super-etage van de serie Pleistoceen. De ondergrens van het Pretiglien is daarmee tevens de basis van het Kwartair. Het Pretiglien duurde van 2.58 tot 2.40 Ma. Het komt na/op het pliocene ...

                                               

Roerdalslenk

De Roerdalslenk of Roerslenk is een geologische structuur in de ondergrond van het zuidoosten van Nederland, het uiterste noordoosten van Belgie en het westen van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Het Nederlandse deel van de slenk wordt oo ...

                                               

Stuwwal

Een stuwwal is een rug in het landschap, die bestaat uit door een ijstong opgestuwd materiaal. Stuwwallen bestaan vooral uit sedimenten die al afgezet waren vóór de ijsbedekking. In Nederland bestaan stuwwallen voornamelijk uit opgestuwde zandige ...

                                               

Tiglien

Het geologisch tijdvak Tiglien is een super-etage van de serie Pleistoceen. Het Tiglien duurde van 2.40 tot 1.80 Ma, komt na/op het Pretiglien en na het Tiglien komt het Eburonien. Het Tiglien omvat verscheidene koude en warme etages.

                                               

Van der Lijn-reservaat

Het Van der Lijn-reservaat is een geologisch reservaat gelegen in het Urkerbos in de Noordoostpolder bij de Nederlandse plaats Urk. Het gebied is 2.5 hectare groot en vanwege de kwetsbaarheid alleen toegankelijk met begeleiding. Beheerder is Het ...

                                               

Venloslenk

De Venloslenk of Slenk van Venlo is een slenk die ten oosten van de Peel ligt en zich bevindt tussen de Peelhorst en het Krefeldblok. Door geologische bewegingen is de Maas, die 700.000 jaar geleden door de Roerdalslenk stroomde, via de Peelhorst ...

                                               

Vlakte van Bocholt

De Vlakte van Bocholt is een laaggelegen gebied in Belgie dat zich bevindt ten noordoosten van het Kempens Plateau, waarvan het gescheiden is door een steilrand van een twintigtal meter hoogte, die naar het noordwesten toe in hoogteverschil afnee ...

                                               

West-Nederlands Bekken

Het West-Nederlands Bekken is een sedimentair bekken in West-Nederland, voornamelijk in de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant met aangrenzend een deel van de Noordzee. Het bekken heeft een aantal lithostratigrafische eenheden die voor winni ...

                                               

Zone van Mya arenaria en Hydrobia ulvae

De Zone van Mya arenaria en Hydrobia ulvae of MOL.A is een molluskenbiozone in het mariene Vroeg Pleistoceen van Nederland. De zone is vernoemd naar twee meestal algemeen optredende soorten: Mya arenaria en Hydrobia ulvae. Hoewel een van de naamg ...

                                               

Zone van Nassarius propinquus en Lentidium complanatum

De Zone van Nassarius propinquus en Lentidium complanatum of MOL.C is een molluskenbiozone in het mariene Laat-Plioceen van Nederland. De zone is vernoemd naar twee meestal algemeen optredende soorten: Nassarius propinquus en Lentidium complanatu ...

                                               

Zone van Serripes groenlandicus en Yoldia lanceolata

De Zone van Serripes groenlandicus en Yoldia lanceolata of MOL.B is een molluskenbiozone in het mariene Vroeg Pleistoceen van Nederland. De zone is vernoemd naar twee meestal algemeen optredende soorten: Serripes groenlandicus en Yoldia lanceolat ...

                                               

Zwerfsteneneiland

Het zwerfsteneneiland is een aardkundig monument in de gemeente Utrechtse Heuvelrug in de Nederlandse provincie Utrecht. Het eiland ligt midden in Zanderij Maarn, een voormalige zandafgraving en zandgat ten noorden van de Maarnse Berg, ten westen ...

                                               

Je maintiendrai (boek)

Je maintiendrai. Een boek over Nassau en Oranje is een tweedelige geschiedenis over de relatie tussen Nederland, Nassau en het Huis Oranje-Nassau dat tussen 1905 en 1906 in twee delen verscheen.

                                               

Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden

Het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, waarvan het eerste deel in 1837 het licht zag, is een woordenboek dat een uitvoerige beschrijving geeft van geschiedenis en geografie van grote en kleine plaatsen in Nederland. De auteur, Abraham J ...

                                               

Anno (promotiebureau)

Anno was het promotiebureau voor Nederlandse geschiedenis. Anno had de opdracht geschiedenis toegankelijk te maken voor een breed publiek en het onderwijs, door inzet van evenementen en media, en door een link te leggen met culturele en historisc ...

                                               

Archeologie in Nederland

Archeologie als wetenschap bestaat in Nederland sinds 1818 toen bij Koninklijk Besluit mr. dr. C.J.C. Reuvens werd aangesteld als buitengewoon hoogleraar in de archeologie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Reuvens was daarnaast belast met de opric ...

                                               

Bataafse mythe

De Bataafse mythe is een in de 16e eeuw uitgevonden traditie waarin de bewoners van de Nederlanden en later de Republiek, in het bijzonder van het graafschap Holland, worden voorgesteld alsof zij afstammen van de Bataven en zodoende al sinds de o ...

                                               

Caoutchouc-artikel

Het Caoutchouc-artikel is artikel 80 uit de Nederlandse Grondwet van 1887. Hierin werd het kiesrecht toegekend aan alle volwassen mannelijke inwoners die konden aantonen dat zij beschikten over "kenteekenen van geschiktheid en maatschappelijke we ...

                                               

CBG Centrum voor familiegeschiedenis

Het CBG Centrum voor familiegeschiedenis, afgekort CBG, is een Nederlandse instelling die in mei 1945 werd opgericht met als doel de vele genealogische verzamelingen die in Nederland sinds de negentiende eeuw waren aangelegd onder één dak samen t ...

                                               

Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis

De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis, DBNG, is een bibliografische gegevensbank en website over de geschiedenis van Nederland. Dit is een project van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en de Koninklijke Bibliotheek, ...

                                               

Feministische Partij

De Feministische Partij was de eerste Nederlandse vrouwenpartij. De partij was opgericht op 29 december 1918, slechts een jaar nadat Nederlandse vrouwen het passief kiesrecht hadden verworven. De oprichters waren jonkvrouw Sophie W. A. Wichers, d ...

                                               

Friese landdag

In de periode van de Republiek bestond de Friese Landdag uit afgevaardigden van de vier kwartieren: die van de elf steden en de drie plattelandsdistricten, verdeeld in dertig grietenijen, elk met een grietman naar het hoofd. Leeuwarden was de zet ...

                                               

Generaal-gouvernement (1814-1815)

Een generaal-gouvernement of gouvernement-generaal was in 1814-1815 een bestuurlijke eenheid, opgericht in de gebieden die de "Hoge Geallieerde Machten" hadden heroverd op het Eerste Franse Keizerrijk. De generaal-gouvernementen werden later toeg ...

                                               

Hollendertiden

Met Hollendertiden wordt een periode in de geschiedenis van Noorwegen bedoeld, waarin er veel sociaal-economische en culturele contacten tussen dit land en de Nederland bestonden. Deze periode loopt van de zestiende tot de negentiende eeuw, met n ...

                                               

Huis Nassau

Het Huis Nassau is een wijdvertakte Duitse adellijke familie van Europees belang, waarvan het begin teruggaat tot de 11e eeuw en die voor het eerst voorkomt als graven van Laurenburg. Het Huis Nassau heerste over het graafschap Nassau, later hert ...

                                               

Leerstoel vaderlandse geschiedenis

De leerstoel vaderlandse geschiedenis aan de Universiteit Leiden is het geschiedkundige professoraat met het hoogste prestige in Nederland. In 1860 kwam deze leerstoel tot stand dankzij de zeer vaderlandslievende Leidse hoogleraar Matthias de Vri ...

                                               

Lijst van militaire begraafplaatsen in Nederland

Dit is een incomplete lijst van militaire begraafplaatsen in Nederland. Er zijn ook niet-militaire begraafplaatsen in opgenomen waar militairen begraven liggen.

                                               

Lijst van natuurrampen in België en Nederland

De lijst van natuurrampen is een overzicht van natuurrampen in het tegenwoordige Europese grondgebied van Belgie en Nederland. Een natuurramp is een gebeurtenis die catastrofale gevolgen heeft voor levende wezens, met name mensen. Een lawine in o ...

                                               

Lijst van Nederlandse militaire begraafplaatsen in het buitenland

                                               

Lijst van Nederlandse rampen

                                               

Lijst van opgeheven zelfstandige bestuursorganen

Dit is een lijst van niet meer bestaande zelfstandige bestuursorganen. Ze zijn opgeheven, van naam veranderd of opgegaan in een ander zbo, of agentschap of baten- en lastendienst geworden. Voor de nog bestaande zbos zie de Lijst van zelfstandige ...

                                               

Lijst van rampen buiten Nederland met Nederlandse dodelijke slachtoffers

Dit is een lijst met rampen op niet-Nederlands grondgebied waarbij wel Nederlandse slachtoffers zijn gevallen. Het gaat hierbij om rampen in het buitenland met grote Nederlandse betrokkenheid. Voor rampen op Nederlands grondgebied, zie deze lijst.

                                               

Lijst van vroegere plaatsnamen in Nederland

Hierna volgt een lijst van vroegere plaatsnamen in Nederland. Enkel belangrijke plaatsnamen zijn hierin opgenomen. Natuurlijk zijn er namen bij die in meerdere varianten geschreven zijn. Deze veranderingen zijn onder voorbehoud. Het is vanzelfspr ...

                                               

Rosa Manus

Rosette Susanna Manus was een Nederlandse pacifiste en activiste voor het vrouwenkiesrecht en vrouwenrechten in het algemeen.

                                               

Maritieme geschiedenis van Nederland

De maritieme geschiedenis van Nederland beschrijft het ontstaan en de ontwikkeling van de scheepvaart in Nederland vanaf de zestiende eeuw. De voorafgaande periode wordt besproken in Maritieme geschiedenis van de Nederlanden: van de prehistorie t ...

                                               

Monet in Nederland

Monet in Nederland refereert aan drie bezoeken die de Franse impressionistische kunstschilder Claude Monet in de jaren 1870-1880 aan Nederland bracht. In 1871 verbleef hij vier maanden in Zaandam, begin 1874 bezocht hij Amsterdam en in 1886 werkt ...

                                               

Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk

Het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk is het comité dat de viering in 2013 van het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden organiseerde en coördineerde.

                                               

Nationaal Historisch Museum (Nederland)

Het Nationaal Historisch Museum is een gepland maar nooit verwezenlijkt Nederlands museum over de geschiedenis van Nederland. Het plan was een zelfstandig rijksmuseum op te richten waar een overzicht van de Nederlandse geschiedenis in samenhang z ...

                                               

Nationale rouw in Nederland

Nederland kende ruim een halve eeuw lang geen dag van nationale rouw. In die periode zijn er wel diverse rouwdagen geweest. Na de dag van nationale rouw bij de moord op de Amerikaanse president John F. Kennedy duurde het tot 2014 voor er weer een ...

                                               

De Nederlandsche stad- en dorpbeschrijver

De Nederlandsche stad- en dorpbeschrijver is een boekwerk van de hand van de Amsterdamse schrijver Lieve van Ollefen, uitgegeven in samenwerking met R. Bakker door H.A. Banse te Amsterdam. Het werk bestaat uit acht delen, uitgegeven tussen 1791 e ...

                                               

Nederlandse dovengeschiedenis

Totdat de standaardisering van Nederlandse Gebarentaal haar intrede deed, bestonden er alleen regionale varianten in Nederland. Of het gebruik van gebaren werd, zoals in Groningen, ontmoedigd teneinde doven een betere zelfredzaamheid te laten ver ...

                                               

Nederlandse gulden

De gulden was vanaf de middeleeuwen tot januari 2002 een Nederlandse munteenheid en wettig betaalmiddel. Op 1 januari 2002 werd de gulden vervangen door de euro, sindsdien de munteenheid van de Economische en Monetaire Unie. Vanaf die datum was d ...

                                               

Nederlandse Maagd

De Nederlandse maagd is een zinnebeeld van het Bataafs gemenebest. De Nederlandse maagd heeft een edel profiel, draagt meestal een Romeins gewaad dat in brede plooien tot op de grond valt een helm met pluimen. Een maagd als verpersoonlijking van ...

                                               

Oudste stad van Nederland

De oudste stad van Nederland is een status die door verschillende steden wordt opgeeist. Zowel Heerlen, Maastricht, Nijmegen als Voorburg kunnen vanuit de Romeinse oudheid aanspraak maken op deze status. De titel "oudste stad van Nederland" hangt ...

                                               

Prinsenvlag

De prinsenvlag is een Nederlandse historische vlag. Ze werd oorspronkelijk gevoerd door de orangisten tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De eerste maal gebeurde dat waarschijnlijk bij de inname van Den Briel. De vlag is gebaseerd op de livreikleure ...

                                               

Raad van State (historisch)

De Raad van State was sinds de 16e eeuw in meerdere landen de voornaamste adviesraad van de vorst. In de Nederlanden werd de Raad van State in 1531 ingesteld en de opvolgers van deze Raad bestaan nog steeds in Nederland, Belgie en Luxemburg. Verg ...

                                               

Republicanisme in Nederland

Republicanisme in Nederland is een beweging die streeft naar afschaffing van de Nederlandse monarchie en de vervanging ervan door een republiek. Hoewel er in Nederland enig draagvlak bestaat voor het beperken van de politieke bevoegdheden en/of f ...

                                               

Resolutie van de Republiek der Verenigde Nederlanden

Een resolutie van de Republiek der Verenigde Nederlanden is een besluit dat is genomen door de afgevaardigden van de Zeven Provincien in de Staten-Generaal. Vrijwel dagelijks kwamen vijftien tot twintig afgevaardigden ter Staten-Generaal bijeen i ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →