ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 89                                               

Wet algemene bepalingen milieuhygiëne

De Wet algemene bepalingen milieuhygiene is de uniformering van de procedures van verschillende milieuwetten. De wet is uiteindelijk vervangen door de Wet milieubeheer.

                                               

Algemene Arbeidsongeschiktheidswet

De Algemene Arbeidsongeschiktheidswet was een volksverzekering tegen arbeidsongeschiktheid, waar in beginsel alle ingezetenen van Nederland voor verzekerd waren. Om een AAW-uitkering te krijgen hoefde de verzekerde geen inkomen te hebben, waardoo ...

                                               

Algemene bijstandswet

De Algemene bijstandswet was een Nederlandse wet, die op 1 januari 1965 werd ingevoerd onder verantwoordelijkheid van de toenmalige minister van CRM Marga Klompé. De vaststelling van de wet vond al – ruim voor de invoeringsdatum – in 1963 plaats ...

                                               

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten was in Nederland een verplichte, collectieve ziektekostenverzekering voor niet individueel verzekerbare ziektenkostenrisicos. Verzekerd voor de AWBZ waren ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen van N ...

                                               

Wet ambulancevervoer

De Wet ambulancevervoer was een Nederlandse wet die in 1971 is vastgesteld. De wet is per 1 januari 2013 vervangen door de Tijdelijke Wet Ambulancezorg.

                                               

Auteurswet 1817

De Auteurswet 1817 was de eerste echte Nederlandse wettelijke regeling van het auteursrecht. De volledige naam luidde Wet, de regten bepalende die in de Nederlanden, ten opzigte van het drukken en uitgeven van letter- en kunstwerken, kunnen worde ...

                                               

Besluit beheer sociale-huursector

Het Besluit beheer sociale-huursector was een Algemene Maatregel van Bestuur aangestuurd door de Woningwet. Met de inwerkingtreding van een herziene Woningwet en het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting, is het Bbsh per 1 juli 2015 in ...

                                               

Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk

De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk is een fiscale regeling van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken om Onderzoek & Ontwikkeling te bevorderen. Via de WBSO kunnen bedrijven en zelfstandigen een tegemoetkoming krijgen in de ...

                                               

Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens

De Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens is een op 1 september 2009 in werking getreden Nederlandse wet die Europese richtlijn 2006/24/EG implementeert. De wet wijzigde de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten en houdt in d ...

                                               

Blanketwet

De Blanketwet, voluit de Wet van 6 maart 1818 omtrent de straffen tegen de overtreders van algemeene verordeningen uit te spreken of bij provinciale of plaatselijke reglementen vast te stellen was een Nederlandse wet, die straf stelde op overtred ...

                                               

Interimwet bodemsanering

Naar aanleiding van de ontdekking van het gifschandaal Lekkerkerk werd een inventarisatie uitgevoerd van plaatsen waarvan het bekend was of het vermoeden bestond dat er chemische afvalstoffen waren gestort. De uitkomst van dat onderzoek was veron ...

                                               

Boekenwet 1803

De Boekenwet 1803 of Wet van 3 Junij 1803 was onder de Bataafse Republiek de eerste nationale regeling in Nederland ter bestrijding van ongeoorloofde nadruk. Deze regeling betrof echter slechts het kopijrecht, dat diende ter bescherming van de be ...

                                               

Boswet

De Boswet was een wet in Nederland die op 20 juli 1961 door het Ministerie van Landbouw en Visserij werd ingesteld om de Nederlandse bossen te beschermen. Doel van de wet was voorkomen dat het bestaande bosareaal verder af zou nemen in oppervlakt ...

                                               

Boterwet

De Boterwet was een Nederlandse wet die de fabricage en verkoop van boter reguleerde. De Boterwet ontstond in 1889, en was gebaseerd op de Engelse Margarine Act 1887, die op haar beurt was gebaseerd op de Deense margarine-wet uit 1885. Al deze we ...

                                               

Bouwbesluit

Het Nederlandse Bouwbesluit is een verzameling technische en andere voorschriften die gelden voor het bouwen van een bouwwerk, de staat van een bestaand bouwwerk en het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk, bijvoorbeeld voor woningen, k ...

                                               

Brandweerwet

De brandweerwet was een Nederlandse wet die in 1985 is vastgesteld en op 1 oktober 2010 werd ingetrokken toen de Wet veiligheidsregios in werking trad. Doel was de taken en verantwoordelijkheden van de brandweer en de gemeente te regelen.

                                               

Wet op de calamiteuze polders

                                               

Code pénal

De Code pénal, in Nederland ook wel Wetboek van Strafregt, was een oorspronkelijk Franse strafwet die op 1 januari 1811 in het Eerste Franse Keizerrijk in werking trad. Na de inlijving van het Koninkrijk Holland werd Willem Bilderdijk gevraagd de ...

                                               

Colportagewet

De Colportagewet is een Nederlandse wet die consumenten beschermt tegen agressieve verkoopmethoden. Zo worden de huis-aan-huisverkoop en de verkoop op straat aan regels onderworpen. De consument krijgt bijvoorbeeld veertien dagen de tijd om op ee ...

                                               

Deltawet (1958)

De eerste Deltawet, officieel genaamd: de Wet van 8 mei 1958, houdende de afsluiting van de zeearmen tussen de Westerschelde en de Rotterdamsche Waterweg en de versterking van de hoogwaterkering ter beveiliging van het land tegen stormvloeden, we ...

                                               

Wet op de dierenbescherming

De Wet op de dierenbescherming was een Nederlandse wet die vastgesteld is in 1961. Doel is voorzieningen te treffen op het gebied van dierenbescherming voor onder andere honden, katten en mestkalveren. Met de inwerkingtreding van de Wet dieren is ...

                                               

Dierentuinenbesluit

Het Dierentuinenbesluit, oftewel het besluit van 19 april 2002, houdende eisen aan het houden, huisvesten, verzorgen en tonen van wilde dieren in dierentuinen, is de Nederlandse implementatie van de Europese Dierentuinrichtlijn. Het besluit is pe ...

                                               

Emancipatiewet

De Emancipatiewet was een Nederlandse wet die per 1 juli 1863 de slavernij afschafte in Suriname en de Nederlandse Antillen. Slavenhouders werden per slaaf vergoed. In Suriname kregen ze per slaaf 300 gulden, op Curaçao, Bonaire, Aruba en St. Eus ...

                                               

Wet financiële dienstverlening

                                               

Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

De Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen was een Nederlandse wet die vastgesteld werd in 1991 en op 1 oktober 2010 werd ingetrokken toen de Wet veiligheidsregios in werking trad. Doel was een regeling te treffen met betrekking ...

                                               

Wet op de geneesmiddelenvoorziening

De Wet op de geneesmiddelenvoorziening was van 1958 tot 2007 met de invoering van de geneesmiddelenwet de wet waarin de geneesmiddelvoorziening in Nederland geregeld werd. Voluit heet de WET van 28 juli 1958, houdende nieuwe regelen nopens de gen ...

                                               

Hinderwet

De Hinderwet is een voormalige Nederlandse wet uit 1875 die regels stelde omtrent bedrijfsactiviteiten die hinderlijk, gevaarlijk en/of schadelijk waren voor de omgeving of het leefmilieu. De wet is in 1993 vervangen door de Wet milieubeheer.

                                               

Hoeveelheidsaanduidingenbesluit

Het Hoeveelheidsaanduidingenbesluit was een Algemene Maatregel van Bestuur die deel uitmaakte van de Nederlandse Warenwet. Het trad per 24 mei 1980 in werking. In het besluit werd bepaald dat de hoeveelheid moet worden aangeduid in termen van een ...

                                               

Honden- en kattenbesluit

Het Honden- en Kattenbesluit was een wettelijk Nederlands besluit uit 1999, dat op 1 maart 2002 in werking is getreden. Hierin stonden de eisen over de kennis van de dieren en vakbekwaamheid die iemand moest hebben voor de bedrijfsvoering van een ...

                                               

Infectieziektenwet

De Infectieziektenwet was in Nederland van kracht van 11 juni 1998 tot 1 december 2008. Ze is op die datum vervangen door de Wet publieke gezondheid. De Infectieziektenwet had als doel om "vanuit het oogpunt van de volksgezondheid noodzakelijke v ...

                                               

Invaliditeitswet

De Invaliditeitswet of Invaliditeits- en Ouderdomswet was een Nederlandse sociale wet uit de eerste helft van de 20e eeuw. Lange jaren was in de Staten-Generaal gestreden tussen de linkerzijde liberalen en socialisten en de rechterzijde anti-revo ...

                                               

Wet op de Investeringsrekening

De Wet op de Investeringsrekening is een in 1988 afgeschafte Nederlandse wet. Deze toentertijd spraakmakende wet viel onder het ministerie van Economische Zaken.

                                               

Jeugdspaarwet

Om sparen onder de Nederlandse jeugd te stimuleren bracht staatssecretaris Schmelzer van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties in 1958 de Jeugdspaarwet tot stand die op 1 oktober van dat jaar in werking trad ...

                                               

Wet op de jeugdzorg

De Wet op de jeugdzorg was een Nederlandse wet die in 2005 van kracht is geworden en geldig was tot 1-1-2015. Per die datum is de wet vervangen door de Jeugdwet. De wet beoogde hulp te bieden aan jongeren en ouders bij het oplossen van opgroei- e ...

                                               

Wet op de kerkgenootschappen

De Wet op de kerkgenootschappen was een Nederlandse wet die in 1853 werd ontworpen door het conservatief-gereformeerde kabinet-Van Hall-Donker Curtius. Dit conservatieve kabinet was aangetreden nadat het kabinet-Thorbecke I was opgestapt, nadat k ...

                                               

Wet klachtrecht cliënten zorgsector

De Wet klachtrecht clienten zorgsector was een Nederlandse wet die in 1995 werd vastgesteld. In deze wet was het recht van patienten om een klacht in te dienen bij een instelling die zorg verleent geregeld. De wet is per 1 januari 2016 vervallen.

                                               

Krankzinnigenwet

De krankzinnigenwet was de benaming voor twee Nederlandse wetten uit de 19e eeuw die de opname en verzorging van psychiatrische patienten regelde. Ze werd in 1994 vervangen door de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen. Anno 20 ...

                                               

Wet op de krijgstucht

                                               

Kwaliteitswet zorginstellingen

De Kwaliteitswet zorginstellingen was als Nederlandse wet onderdeel van het gezondheidsrecht en stamt uit 1996. De wet verplichtte instellingen in Nederland om verantwoorde zorg te bieden en de kwaliteit van de zorg systematisch te bewaken, behee ...

                                               

Mijnwet van 1810

De Loi concernant les Mines, les Minières et les Carrières was een Franse wet betreffende mijnen en steengroeves, die na de Franse tijd in Nederland van kracht bleef in de Franse taal en werd aangeduid als Loi minière, en ook wel als de Mijnwet v ...

                                               

Wet milieugevaarlijke stoffen

De Wet Milieugevaarlijke stoffen was een wet in Nederland waarin vastgelegd was wat er verstaan werd onder gevaarlijke stoffen. Deze wet is sinds 1 juni 2008 ingetrokken als gevolg van de inwerkingtreding van de Europese Verordening REACH in 2007 ...

                                               

Ministeriële regeling milieukwaliteit elektriciteitsproductie

De ministeriele regeling milieukwaliteit elektriciteitsproductie, kortweg MEP-regeling, was een ministeriele regeling van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken. De regeling is per 1 juli 2003 ingesteld en in 2006 stopgezet. De MEP kwam ...

                                               

Nederlandse Grondwet

De eerste Nederlandse Grondwet na de Franse Tijd kwam in 1814 tot stand. De huidige grondwet dateert van 24 augustus 1815, de dag dat wat nu het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden genoemd wordt, ontstond. De latere afsplitsing van Belgie ging fo ...

                                               

Noodwet Ouderdomsvoorziening

De Noodwet Ouderdomsvoorziening zorgde in Nederland van 1947 tot 1957 voor de verstrekking van een uitkering aan mannen en alleenstaande vrouwen van 65 jaar en ouder zonder voldoende eigen inkomsten. Omdat zij door Willem Drees als minister van S ...

                                               

Omroepwet

De Omroepwet is een Nederlandse wet uit de jaren 60 die het Nederlandse publieke omroepbestel toegankelijker maakte voor nieuwe omroepenorganisaties. Het introduceerde de omroepstatus die omroeporganisaties toegekend kregen naargelang hun ledenta ...

                                               

Onderwijswet van 1806

De Nederlandse onderwijswet van 1806 regelde van 1806 tot 1857 het openbaar lager onderwijs. Daarna werd de wet vervangen door de onderwijswet van 1857. De belangrijkste zaken die in de wet van de hand van Adriaan van den Ende en Johannes van der ...

                                               

Onderwijswet van 1857

De Onderwijswet van 1857 was een Nederlandse wet uit 1857 die een einde poogde te maken aan de schoolstrijd tussen de voorstanders van openbaar en bijzonder onderwijs, die was ontstaan door de Onderwijswet van 1806. De wet was door Van Rappard vo ...

                                               

Ongevallenwet

De Ongevallenwet werd in 1901 ingevoerd. Het was de eerste sociale-verzekeringswet in Nederland. De Rijksverzekeringsbank moest deze wet uitvoeren. In het begin gold de Ongevallenwet alleen voor de gevaarlijke industriele bedrijven. De loontrekke ...

                                               

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens

De Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens was een Nederlandse wet die in 2006 is vastgesteld. Doel is de openbaarmaking van zogenaamde topinkomens. Per 1 januari 2013 in de Wopt vervangen door de Wet normering topinkom ...

                                               

Pensioen- en spaarfondsenwet

De Pensioen- en spaarfondsenwet was een Nederlandse wet uit 1952, die op 1 januari 2007 werd vervangen door de Pensioenwet. De wet had tot doel de opgebouwde pensioenaanspraken voor werknemers te waarborgen.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →