ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 90                                               

Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit

De Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit was een ministeriele regeling waarmee een certificaat afgegeven kon worden, een garantie van oorsprong, als bewijsmiddel dat elektriciteit afkomstig is van windkracht, waterkracht, z ...

                                               

Regeling nationale vervoerbewijzen openbaar vervoer

                                               

Regeling rijkssubsidiëring instandhouding monumenten

Regeling rijkssubsidiering instandhouding monumenten of Rrim is een Nederlandse regeling bedoeld voor van rijkswege beschermde monumenten. De regeling is samen met de Leidraad Brim subsidiabele instandhoudingskosten onderdeel van het Besluit rijk ...

                                               

Rijksoctrooiwet 1910

                                               

Schoolwet (Nederland)

De Schoolwet Van der Palm bracht vanaf 1801 het onderwijs in Nederland binnen de invloedssfeer van het landsbestuur. Naar beginselen van de Verlichting werd klassikaal niet-leerstellig onderwijs onder toezicht van schoolopzieners de norm. De opvo ...

                                               

Wet inzake smalende godslastering

                                               

Spellingbesluit

Het spellingbesluit was een Nederlandse algemene maatregel van bestuur waarin was vastgelegd welke spelling van het Nederlands de overheden en onderwijsinstellingen in Nederland dienden te gebruiken. Per 22 februari 2006 is het spellingbesluit ve ...

                                               

Stoomwet

De Stoomwet was een in 1824 voor het eerst opgestelde Nederlandse wet waarin veiligheidsvoorschriften omtrent stoomketels en stoommachines werden geregeld. De wet is herzien in 1868, 1896, 1939 ten slotte op 15 maart 1953. De wet is per 1 januari ...

                                               

Tarwewet

De Tarwewet is een Nederlandse wet die volgde op de aanhoudende depressie na de beurscrash van 1929. Vele landen in Europa hadden soort gelijke wetten aangenomen om de economie er weer bovenop te helpen.

                                               

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten was een Nederlandse wet die werd vastgesteld in 2009. De wet regelde voor chronisch zieken en gehandicapten een tegemoetkoming als men extra kosten had door de ziekte of handicap. Ook was er ...

                                               

Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Nederland)

De Telegraaf- en Telefoonwet 1904 regelde tussen 1 maart 1904 en 1 januari 1989 de telecommunicatie in Nederland. De wet kwam in plaats van de Telegraafwet uit 1852 en werd opgevolgd door de, inmiddels ook niet meer geldende, Wet op de telecommun ...

                                               

Wet tot teruggave cultuurgoederen uit bezet gebied

De Wet tot teruggave cultuurgoederen uit bezet gebied was een Nederlandse wet betreffende cultureel erfgoed uit tijdens een gewapend conflict bezet gebied die geldigheid had van 8 maart 2007 tot en met 30 juni 2016. Op 1 juli 2016 werd de wet ver ...

                                               

Wet toezicht kredietwezen

                                               

Wet toezicht verzekeringsbedrijf

                                               

Trekhondenwet

De Trekhondenwet 1910 is een Nederlandse wet uit 1911. De wet was van kracht tot 1 januari 1963 toen de Wet op de dierenbescherming inging. Op 1 januari 1962 echter ging het verbod op het gebruik van trekhonden in. De laatste 26 dieren, waarvan 1 ...

                                               

Wet tweefasenstructuur wetenschappelijk onderwijs

                                               

Wet Uitoefening Geneeskunst

De Wet op de Uitoefening der Geneeskunst werd in juni 1865 ingevoerd door het kabinet-Thorbecke II. De wet bepaalde welke medische handelingen tot de reguliere geneeskunde werden gerekend. Er werd een artsexamen geïntroduceerd in de gezondheidszo ...

                                               

Wet verontreiniging oppervlaktewateren

De Wet verontreiniging oppervlaktewateren of Wvo was een Nederlandse wet die op 1 december 1970 in werking trad met als doel de verontreiniging van oppervlaktewater tegen te gaan en te voorkomen. De wet verbiedt het zonder vergunning lozen van af ...

                                               

Vestigingswet

Met vestigingswet worden meerdere wetten bedoeld. Het kan gaan over een wet die bepaalde vergunningen of diplomas vereist van ondernemers die een bepaald soort bedrijf willen starten. In Belgie wordt de term "vestigingswet" ook gebruikt in verban ...

                                               

Vestigingswet bedrijven 1954

De Vestigingswet bedrijven 1954 was een Nederlandse vestigingswet die gericht is op het stellen van bekwaamheidseisen voor ondernemers die een bepaald vak uitoefenen. De wet werd in fasen afgeschaft tot 18 juli 2007. De Vestigingswet had oorspron ...

                                               

Visserijwet

De Visserijwet is een Nederlandse wet die in de zaken rondom de visserij regelt. De huidige wet dateert van 30 mei 1963. De bepalingen in deze wet hebben betrekking op alle vormen van visserij, van de Noordzeevisserij tot en met de sportvisserij. ...

                                               

Wet voorzieningen gehandicapten

De Wet voorzieningen gehandicapten was een Nederlandse wet die van 1994 tot en met 2006 vastlegde welke voorzieningen door gemeenten voor gehandicapte ingezetenen moesten worden geregeld. De wet richtte zich op drie groepen voorzieningen: Rolvoor ...

                                               

Waterleidingwet

De Waterleidingwet was een Nederlandse wet die vastgesteld was in 1957 en die de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening en toezicht op waterleidingbedrijven regelde. Doel was de bescherming van de volksgezondheid tegen risicos bij de l ...

                                               

Wet werk en inkomen kunstenaars

"WIK" verwijst door naar deze pagina en kan ook betrekking hebben op werkinstructiekaarten De Nederlandse Wet werk en inkomen kunstenaars was een wet die van kracht was van 1 januari 2005 tot 1 januari 2012. Hij bood kunstenaars de mogelijkheid o ...

                                               

Wet koop op afstand

De Wet koop op afstand was een wet in Nederland die consumentenaankopen op afstand regelde. Deze wet was van kracht vanaf 1 februari 2001 en gold voor aankopen tussen die datum en de inwerkingtreding van de Implementatiewet Richtlijn Consumentenr ...

                                               

Wet tot regeling van het armbestuur

De Wet tot regeling van het armbestuur, ook bekend als Wet op het armbestuur, van 28 juni 1854 is een Nederlandse wet die opgesteld werd na de grondwetsherziening van 1848, die ertoe dwong de armenzorg wettelijk te regelen. De wet regelde dat het ...

                                               

Woningwet

De naam Woningwet verwijst naar vier opeenvolgende Nederlandse wetten die betrekking hebben op de volkshuisvesting. De eerste dateert uit 1901, de meest recente uit 2015. De eerste wet is de Woningwet 1901 die op 1 augustus 1902 in werking trad. ...

                                               

Zandsteenbesluit

Het Zandsteenbesluit is een Nederlandse algemene maatregel van bestuur die in 1951 van kracht werd, en die de verwerking van zandsteen verbiedt. Het is een uitvloeisel van de Silicosewet, die werd ingevoerd om werknemers te beschermen tegen de sc ...

                                               

Ziekenfondswet

                                               

IJzel van 2 maart 1987

De zware ijzel van 2 maart 1987 was een bijzondere gebeurtenis in de Nederlandse weergeschiedenis. Door flinke regenval in het noordoosten van het land bij temperaturen onder nul werd een ijslaag van enkele centimeters dik gevormd: ijzel. De elek ...

                                               

IJzel van januari 2016

De ijzel van januari 2016 was een bijzondere gebeurtenis in de Nederlandse weergeschiedenis, in de eerste week van januari 2016. Dagenlang was het noorden van Nederland bedekt onder een laagje ijs, als het gevolg van ijzel. Vanwege de grootschali ...

                                               

Winter van 1708-1709

De winter van 1708–1709 was in Europa met de revolutiewinter van 1789 waarschijnlijk de koudste winter van het tweede millennium. De gemiddelde temperatuur lag echter wel lager en ook de maatschappelijke impact was groter.

                                               

Winter van 1739-1740

De winter van 1739–1740 was in de Nederlanden een zeer koude winter. In Zwanenburg kwam de temperatuur tussen 4 januari en 31 januari niet boven het vriespunt uit. Het zwaartepunt van de koude viel in de periodes tussen 6 en 16 januari, 27 en 30 ...

                                               

Winter van 1844-1845

De winter van 1844-1845 was in Nederland en Belgie een van de koudste winters van de negentiende eeuw. In Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur over de drie wintermaanden december, januari en februari -1.4 °C, waarmee deze winter aldaar nog ste ...

                                               

Winter van 1890-1891

De winter van 1890–1891 was een van de koudste winters in Nederland en Belgie in de 19e eeuw. Het geschatte hellmanngetal voor Utrecht liep deze winter op tot 265.0. De winter verkreeg mede bekendheid door het boek van Herman de Man, De barre win ...

                                               

Winter van 1928-1929

De winter van 1928-1929 was in Nederland en Belgie de enige strenge winter tussen 1895 en 1940, een van de koudste winters van de 20e eeuw. Het accent van deze winter lag, net als later ook in 1956, vooral op februari, al was in 1929 de kou toch ...

                                               

Winter van 1939-1940

De winter van 1939-1940, ook bekend als de mobilisatiewinter, was in Nederland, met een gemiddelde temperatuur van -1.9 °C in De Bilt, de koudste winter sinds 1845. Tevens was het de eerste in een reeks van drie buitengewoon koude winters. Het ko ...

                                               

Winter van 1941-1942

De winter van 1941-1942 was met een gemiddelde temperatuur van -1.5 °C in De Bilt en -1.0 °C in Ukkel de op één na koudste winter in Nederland en Belgie sinds de winter van 1844-1845, een van de strengste winters van de laatste driehonderd jaar. ...

                                               

Winter van 1946-1947

De winter van 1946–1947 was de koudste winter in Nederland en Belgie sinds de revolutiewinter van 1789. Deze winter behaalde in De Bilt 348.3 hellmannpunten, 11.1 punten meer dan de bekende winter van 1962-1963. De winter als geheel werd hier uit ...

                                               

Winter van 1955-1956

De winter van 1955–1956 was in Europa de winter met veruit de koudste maand van de 20e eeuw. De gemiddelde temperatuur in februari was in Nederland −6.7 °C, wat 10 graden kouder is dan het normale temperatuurgemiddelde voor deze maand. Gedurende ...

                                               

Winter van 1962-1963

De winter van 1962–1963 was de koudste winter in Nederland en Belgie samen met winter van 1829-1830 sinds minstens 1684. Met een hellmanngetal van 337.2 voor De Bilt was deze winter slechts iets minder streng dan voorgenoemde. Over de maanden dec ...

                                               

Winter van 1988-1989

De winter van 1988-1989 was in Nederland op dat moment de warmste winter ooit gemeten, met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 5.6 °C. Dit record zou slechts één jaar later alweer overtroffen worden. Bij het KMI in Ukkel bedroeg de gemiddel ...

                                               

Winter van 1989-1990

De winter van 1989-1990 was in Nederland en Belgie op dat moment de warmste winter ooit gemeten, met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 6.0 °C. Het koudegetal bleef er echter minder laag dan in het voorgaande jaar, en kwam uiteindelijk op ...

                                               

Winter van 1999-2000

De winter van 1999-2000 was in Nederland een van de zachtste winters sinds het begin van de temperatuurwaarnemingen, met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 5.0 °C een koudegetal van 3.6 Bij het KMI in Ukkel lag de gemiddelde temperatuur me ...

                                               

Winter van 2006-2007

De winter van 2006-2007 was in het grootste deel van Europa extreem zacht. Zowel in Nederland als in Belgie is het tot nu toe de winter met de hoogste gemiddelde temperatuur over de maanden december, januari en februari sinds het begin van de off ...

                                               

Winter van 2013-2014

De winter van 2013-2014 behoort zowel in Nederland als in Belgie tot de allerzachtste sinds het begin van de officiele metingen. Het KNMI noteerde een gemiddelde wintertemperatuur van 6.0 °C, precies even hoog als in de winter van 1989-1990. Het ...

                                               

Winter van 2014-2015

De winter van 2014-2015 was in Nederland en Belgie volgens de metingen van het KNMI in termen van het koudegetal een van de zachtste ooit gemeten. Het KNMI noteerde een koudegetal van 7.8. Hoewel deze winter over het algemeen zacht was, kwamen er ...

                                               

Winter van 2015-2016

De winter van 2015-2016 was zowel in Nederland als in Belgie qua gemiddelde temperatuur de op een na warmste ooit gemeten. Het KNMI noteerde een gemiddelde wintertemperatuur van 6.3 °C. De temperatuur gemeten door het KMI was nog een tiende graad ...

                                               

George Brucks

George Albert Brucks was een Canadese zendeling. Hij was lange tijd directeur van de Nederlandse en Europese tak van Youth for Christ.

                                               

Jeff Fountain

Fountain bracht zijn jeugd door in Nieuw-Zeeland. Na zijn studie geschiedenis in Auckland werkte hij als journalist, en later als medewerker van IFES in zijn geboorteland. Sinds 1975 is hij getrouwd met Romkje De Graaf. Kort daarvoor had zij de N ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →