ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 95                                               

Dienstplichtbrief

De dienstplichtbrief is in Nederland een brief waarin de ontvanger wordt geïnformeerd dat deze is ingeschreven voor de dienstplicht. Inschrijving gebeurt in het jaar dat de dienstplichtige 17 jaar wordt. Als iemand na deze leeftijd in Nederland k ...

                                               

Handboek Militair

Het Handboek Militair behandelt basiskennis waarover iedere militair van de Koninklijke Landmacht in Nederland dient te beschikken. Het voorschrift officieel: Voorschrift 2-1352 bevat informatie, die voor alle rangen van belang is.

                                               

Inhaber

Een inhaber is een eigenaar; de term werd in de 18e eeuw vaak in het leger gebruikt voor de eigenaar of commandant van een regiment, die niet per se zelf het bevel erover voerde, maar dit had uitbesteed aan een kolonel. Het regiment stond dan bek ...

                                               

Koninklijke PIT Pro Rege

Koninklijke PIT Pro Rege is een Nederlandse stichting, die zich inzet voor het welzijn van militairen, veteranen en hun thuisfront. De stichting is ontstaan in 2009 door de samenvoeging van twee bestaande organisaties: Stichting Protestants Inter ...

                                               

Nederlands militair ordinariaat

Het Nederlands Militair Ordinariaat is opgericht op 16 april 1957, met de status van vicariaat en vanaf 22 juli 1986 met de status van bisdom. De statutaire naam is "Ordinariaat voor de Nederlandse Strijdkrachten". In de volkmond spreekt men vake ...

                                               

Nieuwersluis

Nieuwersluis is een kleine plaats binnen de gemeente Stichtse Vecht in de Nederlandse provincie Utrecht. Het ligt halverwege Loenen en Breukelen. Nieuwersluis is gebouwd rondom een sluis tussen de rivier de Vecht en de Angstel.

                                               

Nederlandse bijdrage oorlog Iran-Irak

Nederland droeg tijdens de oorlog tussen Iran en Irak bij aan de vrede met het vegen van zeemijnen in de Perzische Golf. De overheid besloot in 1987 om twee mijnenvegers naar de Perzische Golf te sturen in het kader van de oorlog tussen Iran en Irak.

                                               

Frans Smits

François Jules Henri Theodoor Smits was Nederlands bekendste ontwerper van militaire uniformen en emblemen. Hij stond bekend als militair stylist.

                                               

Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken is een onafhankelijk adviescollege dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan de Nederlandse regering en het parlement over het vreemdelingenrecht en vreemdelingenbeleid. De beleidsadviezen zijn ger ...

                                               

Antillengemeenten

Antillengemeenten ofwel Antillianengemeenten zijn 22 Nederlandse gemeenten met een relatief hoog percentage Antilliaanse immigranten. Om de problemen die voortvloeien uit het gedrag van vooral jongeren uit de Antilliaanse onderklasse goed te kunn ...

                                               

Asielaanvraag in Nederland

Als asielaanvraag in Nederland wordt aangemerkt het verzoek dat een asielzoeker indient bij de Nederlandse autoriteiten om een verblijfsvergunning te krijgen omdat hij in eigen land vervolging vreest en meent te voldoen aan de daarvoor geldende c ...

                                               

Dienst Terugkeer & Vertrek

De Dienst Terugkeer & Vertrek is een onderdeel van het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid dat belast is met een deel van de uitvoering van het Nederlandse vreemdelingenbeleid. In zekere zin is de DT&V te beschouwen als een afsp ...

                                               

Forum (instituut)

Forum was de naam van een instituut in Utrecht dat onderzoek doet naar multiculturele vraagstukken. Forum werd opgericht in 1997 in Utrecht. Het instituut bracht multiculturele vraagstukken in de samenleving in kaart. Het instituut bedreef, in de ...

                                               

Generaal pardon (immigratie)

Een generaal pardon is een term die in Nederland gebruikt wordt in de context van immigratie respectievelijk regularisatie. Een generaal pardon is een regeling waarbij migranten die al geruime tijd in het land verblijven alsnog een eerder geweige ...

                                               

Immigratie- en Naturalisatiedienst

De Immigratie- en Naturalisatiedienst is het onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid dat zorg draagt voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederl ...

                                               

Inburgeringsexamen buitenland

Het Nederlandse inburgeringsexamen buitenland is het basisexamen inburgering dat door iedere vreemdeling van 18 tot 65 jaar die langer dan drie maanden naar Nederland wil komen moet worden afgelegd. Het toetst basiskennis van de Nederlandse taal ...

                                               

Inburgeringsplicht (Nederland)

De inburgeringsplicht is vastgelegd in de Wet van 30 november 2006, houdende regels inzake inburgering in de Nederlandse samenleving. De wet is in beginsel van toepassing op alle vreemdelingen van 16 tot 65 jaar van buiten de EU die duurzaam in N ...

                                               

Mocro

De term Mocro wordt gebruikt in de Nederlandse straattaal om mensen van Marokkaanse afkomst aan te duiden. Het woord wordt sinds het begin van de 21e eeuw gebruikt. In 2005 kreeg het begrip nationale bekendheid bij het brede publiek toen de rappe ...

                                               

Nederlands als tweede taal

Nederlands als tweede taal is het vak Nederlands dat gegeven wordt aan anderstaligen binnen het Nederlandse taalgebied. Het is daarom niet vergelijkbaar met het vak Nederlands zoals dat in het voortgezet of secundair onderwijs aan moedertaalsprek ...

                                               

Toelatingsregelingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden

De Landsverordening Toelating en Uitzetting was een regeling in de voormalige Nederlandse Antillen voor Nederlanders die in Europa geboren zijn. Na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen is de regeling geerfd door Curaçao, Sint Maarten en Ne ...

                                               

Verklaring van verbondenheid

De verklaring van verbondenheid is de verklaring die wordt afgelegd op een naturalisatieceremonie in het Koninkrijk der Nederlanden om zodoende de Nederlandse nationaliteit te kunnen verkrijgen. De verklaring dient te worden uitgesproken door ied ...

                                               

Vluchtelingen in Nederland

Er zijn in het midden van de jaren tien van de 21e eeuw zon 200 tot 250 duizend vluchtelingen in Nederland, ofwel gedefinieerd als mensen met een vluchtelingachtergrond. De meesten van hen zijn inmiddels genaturaliseerde Nederlanders. Er is een j ...

                                               

Vrouwen zonder Verblijfsvergunning

Vrouwen zonder Verblijfsvergunning is een Nederlandse organisatie, gevestigd in Amsterdam, die zich bezighoudt met de gevolgen van het huidige vreemdelingenrecht en specifiek de positie van vrouwen die zonder geldige verblijfsvergunning in Nederl ...

                                               

Woonoord Atatürk

Woonoord Atatürk was een kamp in Amsterdam-Noord voor Turkse gastarbeiders. Het kamp, vernoemd naar Mustafa Kemal Atatürk, bestond uit 34 afzonderlijke barakken, die elk plaats boden aan acht man. Ook waren er een gezamenlijke badgelegenheid, een ...

                                               

Lerarenregister

Het Lerarenregister is een Nederlandse databank waarin docenten in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs zijn geregistreerd. Met het bijhouden van activiteiten kunnen deze leraren aantonen dat ...

                                               

Onderwijs in Nederland

Het onderwijs in Nederland is enerzijds verdeeld over scholen voor verschillende leeftijdsgroepen en vervolgens weer onderverdeeld op basis van verschillende onderwijsniveaus. Het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs is zo ingericht dat leerl ...

                                               

Academie voor Ambulancezorg

De Academie voor Ambulancezorg is een Nederlands opleidingsinstituut in Harderwijk dat opleidingen tot ambulanceverpleegkundige, ambulancechauffeur en verpleegkundig centralist bij de meldkamer ambulancezorg aanbiedt. Om aan een van de opleidinge ...

                                               

De Baak (onderwijsinstelling)

Stichting de Baak - Management Centrum VNO-NCW is een onderwijsinstelling die formeel in 1959 werd opgericht vanuit het Centraal Sociaal Werkgeversverbond, een van de voorlopers van het huidige VNO-NCW. De eerste activiteiten stammen reeds uit 19 ...

                                               

Basisregistratie Instellingen

De Basisregistratie Instellingen is een register dat door het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt uitgegeven en alle scholen en aanverwante instellingen bevat. Elke onderwijsinstelling wordt hierin geïdentificeerd aa ...

                                               

Beroepsbegeleidende leerweg

De beroepsbegeleidende leerweg of mbo - werkend leren, tot 1997 leerlingwezen of leerlingenstelsel genoemd, is de Nederlandse vorm van duaal onderwijs binnen het middelbaar beroepsonderwijs en wordt aangeboden door een regionaal opleidingencentru ...

                                               

Beroepskunstenaars In de Klas

Beroepskunstenaars In de Klas zijn kunstenaars met een bijscholing op het gebied van onderwijs zodat zij scholen kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van eigen kunstprojecten. De professionele kunstenaars zijn in het dagelijks leven bijvoorbee ...

                                               

Beroepsonderwijs

Beroepsonderwijs is onderwijs in Nederland gericht op de theoretische en praktische voorbereiding voor de uitoefening van beroepen, waarvoor een beroepskwalificerende opleiding is vereist of dienstig kan zijn. Het beroepsonderwijs bevordert teven ...

                                               

Beroepsopleidende leerweg

De beroepsopleidende leerweg is een Nederlandse onderwijsvorm behorende tot het middelbaar beroepsonderwijs en wordt gegeven op een regionaal opleidingencentrum of een agrarisch opleidingscentrum. Een beroepsopleidende leerweg omvat een praktijkd ...

                                               

Beter Onderwijs Nederland

Beter Onderwijs Nederland is een vereniging opgericht in 2006 die het Nederlandse onderwijs weer meer kwaliteit wil laten leveren. De vereniging stelt dat het Nederlandse onderwijs door de opeenvolgende onderwijsvernieuwingen en -experimenten een ...

                                               

Bevoegd gezag

In Nederland is het bevoegd gezag in een bepaalde zaak het bestuursorgaan dat bevoegd is omtrent die zaak besluiten te nemen of beschikkingen af te geven. De term wordt meestal gebruikt in een van de drie volgende betekenissen: de instantie die e ...

                                               

Bewaarschool

De bewaarschool is de voorloper van de huidige kleuterschool. De bewaarschool ontstond begin 19e eeuw en werd in Nederland vanaf 1955 en rond die tijd ook in Belgie de kleuterschool genoemd. De bewaarschool was bedoeld voor kinderen van ongeveer ...

                                               

Burgerschapsonderwijs

Burgerschapsonderwijs, ook wel burgerschapsvorming genoemd, is in Nederland het ontwikkelen van burgerschapskennis, -vaardigheden en houdingen door leerlingen door middel van onderwijs. In tegenstelling tot staatsburgerschap gaat dit burgerschap ...

                                               

CanSat

Een CanSat is een object ter grootte van een frisdrankblikje dat een satelliet moet voorstellen. Tijdens de CanSat competitie bouwen en programmeren jongeren in teams een CanSat welke met een draagraket gelanceerd wordt tot een hoogte van ongevee ...

                                               

Centraal Orgaan van Landelijke Opleidingsorganen van het bedrijfsleven

Het Centraal Orgaan van Landelijke Opleidingsorganen van het bedrijfsleven, beter bekend als Colo, was de vereniging van zeventien kenniscentra die elk bedrijfstakgewijs georganiseerd zijn. In januari 2012 ging de Colo op in de stichting Samenwer ...

                                               

Centrale Financiën Instellingen

De uitvoeringsorganisatie CFI was een zelfstandig bedrijfsonderdeel van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat zorgde voor bekostiging van de onderwijsinstellingen en informatievoorziening en toezag op de rechtmatighe ...

                                               

Constructieve onderwijspolitiek

Constructieve onderwijspolitiek is een overheid die zich laat leiden door uitgesproken doelen een innovatiestrategie. Het begrip is afkomstig van Philippus Jacobus Idenburg. Het onderwijsbeleid in Nederland was tot de jaren 1970 te veel op het he ...

                                               

Dienst Uitvoering Onderwijs

De Dienst Uitvoering Onderwijs is een agentschap van het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. DUO is op 1 januari 2010 ontstaan door een fusie van de Informatie Beheer Groep en CFI. De Dienst Uitvoering Onderwijs voert ver ...

                                               

Doe Effe Normaal

Doe effe normaal is een project voor de groepen 7 en 8 van basisscholen in Nederland. Het project vindt zijn oorsprong in Amerika en is hier geïntroduceerd door Aad Tettero. Opdrachtgever voor de ontwikkeling van het schooladoptieplan is de polit ...

                                               

Duurzaam Hoger Onderwijs

Duurzaam Hoger Onderwijs was een organisatie voor duurzame ontwikkeling in het Nederlandse hoger onderwijs. Tussen 1998 en 2011 streefde DHO ernaar dat alle afgestudeerden in het hoger onderwijs competenties bezitten om bij te dragen aan een duur ...

                                               

Economisch en administratief beroeps onderwijs

ECABO is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de economisch/administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen. Ongeveer twee miljoen Nederlanders werken in deze beroepen. Tien procent van de jongeren is er voor in opleiding. ECABO is ...

                                               

Edufax

Edufax is een particuliere onderwijsinstelling die afstandsonderwijs aanbiedt aan kinderen van Nederlandse en Belgische expatriates, zodat zij in het buitenland hun moedertaal kunnen bijhouden.

                                               

Eersteopvangschool

Een eersteopvangschool is een vorm van onderwijs die bedoeld is om een brug te slaan tussen twee verschillende onderwijssystemen. De schakelklas is in de jaren 80 in Nederland ingevoerd om kinderen die uit een andere cultuur komen en voor wie Ned ...

                                               

Adriaan van den Ende

Van den Ende werd geboren als zoon van Pieter van den Ende en Wilhelmina Brouwer. Hij studeerde in Leiden en Utrecht en werd in 1792 predikant in Rozendaal. Vijf jaar later verwisselde hij deze plaats voor Voorschoten.

                                               

Erkenning van verworven competenties

Erkenning van verworven competenties of Elders verworven competenties of EVC is een systeem om kennis en kunde die op het werk of in de vrije tijd opgedaan werden te erkennen.

                                               

Europees Platform

Europees Platform werd in 1990 als stichting opgericht met als doel de internationalisering van het Nederlandse onderwijs te versterken op scholen voor primair en voortgezet onderwijs en opleidingen voor leraren. In 2015 fuseerde de stichting met ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →