ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 96                                               

GOC

GOC is een Nederlandse organisatie die belast is met het opstellen van doelstellingen en lesprogrammas voor het middelbaar beroepsonderwijs in het kader van de Wet educatie beroepsvorming. GOC richt zich met name op opleidingen voor de grafische ...

                                               

HBO Nederland

Hogeschool HBO Nederland was een particulier opleidingsinstituut dat is opgericht in 1987. Jaarlijks waren er gemiddeld 3.000 studenten die driejarige economische managementopleidingen volgden. HBO Nederland bevindt zich per 2016 in afwikkeling: ...

                                               

Hbo-fraude

Hbo-fraude is een term voor een fraudezaak bij het Nederlandse hoger onderwijs. In 2001 bracht klokkenluider Peter de Jong, voormalig directeur van de commerciele Delta Hogeschool Saxion, de praktijken rondom dubieuze subsidie-constructies aan he ...

                                               

Jacoba Hingst

Jacoba Hingst werd geboren in Amsterdam als tweede dochter van Sijbrand Jan Hingst 1834-1890 en Margaretha Catharina Müller 1840-1897. Haar vader, jurist, was griffier en later rechter bij de arrondissementsrechtbank in Amsterdam. Ze groeide er o ...

                                               

IMKO

IMKO is een Nederlands opleidingsinstituut voor brancheopleidingen gericht op het midden- en kleinbedrijf. De afkorting IMKO staat voor Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf Opleidingen. Het hoofdkantoor van IMKO Opleidingen is sinds eind 2016 g ...

                                               

Inspectie van het Onderwijs (Nederland)

De Inspectie van het Onderwijs, ook wel Onderwijsinspectie genoemd, is een Nederlands inspectie-orgaan en valt onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De missie van de organisatie is Effectief toezicht voor beter onderwijs. De ...

                                               

Intercultureel onderwijs

Intercultureel Onderwijs is de Nederlandse benaming en invulling van wat in de internationale literatuur meestal multicultureel onderwijs wordt genoemd. ICO is onderwijs dat is bedoeld om leerlingen voor te bereiden op hun deelname aan de multicu ...

                                               

Interlyceale

Interlyceales zijn jaarlijkse wedstrijden tussen de vier oudste Nederlandse lycea op algemene grondslag, onderverdeeld in de Sportinterlyceale en de Artistieke Interlyceale. De interlyceales worden gehouden sinds 1938 en aanvankelijk werden beide ...

                                               

IVN

IVN, voluit Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, is een Nederlandse organisatie die zich richt op natuureducatie en natuurbeleving. IVN is in 1960 opgericht en heeft anno 2017 25.000 leden en vrijwilligers. De organisatie heeft een land ...

                                               

Katholiek Pedagogisch Centrum

Het Katholiek Pedagogisch Centrum KPC is een Nederlandse stichting, in 1969 ontstaan uit rooms-katholieke instellingen die afzonderlijk werkten voor lager onderwijs, beroepsonderwijs en voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs. Het verleent di ...

                                               

Kenteq

Kenteq was een Nederlandse non-profitorganisatie door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangewezen als Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven voor de technische sectoren. Dit is gebaseerd op de Wet educatie en bero ...

                                               

Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding

De Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding is een Nederlandse vereniging en vakbond voor docenten van het vak lichamelijke opvoeding, ook wel bewegingsonderwijs genoemd, in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs e ...

                                               

Kwalificatiedossier

De kwalificatiedossiers worden gebruikt in het MBO in Nederland om aan te geven wat een leerling aan het eind van zijn opleiding moet kennen en kunnen. Ze worden vastgesteld door kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven en door paritai ...

                                               

Kwalificatieplicht

Kwalificatieplicht is in Nederland sinds 2007 een onderdeel van de leerplicht. Het is de wettelijke verplichting voor ouders om hun kinderen onderwijs te laten volgen. Het gaat om kinderen waarover zij het ouderlijk gezag hebben, die onder de Ned ...

                                               

Landbouwverlof

Het landbouwverlof was vroeger in het Nederlands onderwijs een periode, waarin leerplichtige kinderen vrij van school hadden om mee te werken in de landbouw. Zij konden dan helpen bij bijvoorbeeld de graanoogst door de afgevallen aren te verzamel ...

                                               

Landelijk Aktie Komitee Scholieren

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren is een Nederlandse belangenbehartiger van scholieren die op 7 april 1984 werd opgericht in Amsterdam door een aantal scholieren om de rechtspositie van scholieren in het voortgezet onderwijs te verbeteren. O ...

                                               

Landelijke Pedagogische Centra

Christelijk Pedagogisch Studiecentrum CPS, tegenwoordig CPS Onderwijsontwikkeling en advies Katholiek Pedagogisch Centrum KPC, tegenwoordig KPC Groep Algemeen Pedagogisch Studiecentrum APS De drie organisaties werken sinds 1971 samen binnen de Ve ...

                                               

Leerafdeling

Een leerafdeling is een verpleegafdeling binnen een ziekenhuis, verzorgingshuis, psychiatrisch ziekenhuis of verpleeghuis in Nederland waar het merendeel van het personeel uit verzorgenden en/of verpleegkundigen in opleiding bestaat. De leerafdel ...

                                               

Leerlijn

Een leerlijn is in het onderwijs in Nederland een uitwerking van de algemene kerndoelen, zoals die door de overheid zijn vastgesteld, naar concrete doelen die omschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Deze zijn onderverdeeld in doelen p ...

                                               

Leerlinggebonden financiering

Leerlinggebonden financiering is in Nederland een vorm van hulpverlening, bedoeld voor bepaalde cursisten in het basis- en voortgezet onderwijs. Sinds enige tijd is de regeling Leerlinggebonden Financiering ook van toepassing in het MBO. Er is da ...

                                               

Leerplein

Een leerplein is in Nederland een variant op het klaslokaal. Het is een onderwijsruimte op een school waar scholieren zelfstandig of docentgestuurd kunnen werken. In principe werken de leerlingen aan schoolgebonden opdrachten, al dan niet met beh ...

                                               

Leerwerktraject

Het leerwerktraject is een vorm van voortgezet onderwijs in Nederland een volwaardige leerroute binnen de basisberoepsgerichte leerweg van het Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het leerwerktraject geeft de leerling, die door zijn leersti ...

                                               

Leren leren

leren is het leren hoe te leren. Het is daarmee een metavaardigheid; een vaardigheid in het vaardig worden. Het gaat onder meer om studeervaardigheden, studieplanning, geheugentechnieken, gebruik van naslagwerken onderscheid maken tussen hoofd- e ...

                                               

Lijst van tweetalige scholen in Nederland

Apeldoorn: Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, Koninklijke Scholengemeenschap KSG Assen: CS Vincent van Gogh Almere: OSG de Meergronden Amsterdam: Berlage Lyceum, Hervormd Lyceum West, ROCvA hubertusschool, SG Reigersbos, Little Universeschool b ...

                                               

Limperg Instituut

Het Limperg Instituut is een samenwerkingsverband tussen vijf universiteiten en de KNBA, dat zich bezighoudt met de accountantsopleidingen. Het werd opgericht in 1978 en is vernoemd naar de hoogleraar Théodore Limperg, die een belangrijke rol spe ...

                                               

LO-akten

De LO-akte is een onderwijsbevoegdheid voor het deel van het Nederlandse voortgezet onderwijs dat vroeger tot het L ager O nderwijs, zoals bedoeld in de wet van 1863 en 1920, werd gerekend. Bekende vormen zijn ULO of MULO en ambachtsschool. De LO ...

                                               

Hendrik Jan van Lummel

Hendrik Jan van Lummel was een zoon van de onderwijzer en huisschilder Hendrik van Lummel en Grietje Spijker. Hij trouwde op 30 november 1840 te Amersfoort met Maria Elisabeth Vergeer. Er werden elf kinderen geboren, negen zoons en twee dochters. ...

                                               

Maartschool

De maartschool ontstond in Nederland ten gevolge van de geboortegolf van na de Tweede Wereldoorlog. Een groot aantal kinderen die na de teldatum van 1 oktober niet naar de lagere school konden, werden opgevangen in de maartschool, waarvan het sch ...

                                               

Maatschappij (onderwijs)

Maatschappij is een benaming voor de alfa-kant van het voortgezet onderwijs, in de Nederlandse profielen Cultuur & Maatschappij en Economie & Maatschappij. Mensen die hiervoor kiezen in de tweede fase, krijgen te maken met vakken als aardrijkskun ...

                                               

Marketingonderwijs

Het marketingonderwijs concentreert zich in Nederland vooral na de middelbare school. Doorgaans wordt op inleidend niveau vooral het 4P-model behandeld en wordt er op alle niveaus gebruikgemaakt van casuïstiek. Populaire stromingen binnen de mark ...

                                               

Meivakantie

De meivakantie of tulpvakantie is een schoolvakantie in Nederland. Leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs hebben wettelijk een week vrij in de periode eind april – begin mei. Tot 2014 vielen doorgaans zowel Koninginnedag 30 april als Be ...

                                               

Middenschool (Nederland)

De middenschool was een Nederlandse experimentele onderwijsvorm uit de jaren 60 en 70 voorafgaand aan het voortgezet onderwijs. Deze vorm had tot doel het standenonderwijs te doorbreken. Leerlingen doorliepen in de eerste drie jaar hetzelfde onde ...

                                               

MO-opleiding

MO-opleidingen waren opleidingen tot leraar in het Nederlands voortgezet onderwijs, dat toen middelbaar onderwijs genoemd werd. In de periode 1912-1987 leverden deze opleidingen bijna de helft van het aantal docenten.

                                               

Muziek (schoolvak in Nederland)

Het schoolvak muziek wordt in het voortgezet onderwijs in Nederland zowel in de onderbouw als in de bovenbouw aangeboden. In de onderbouw maakt het vak deel uit van het leergebied kunst & cultuur.

                                               

Nationaal Onderwijsmuseum

Het Nationaal Onderwijsmuseum is een cultuurhistorisch museum over de ontwikkeling van het onderwijs in Nederland. Het is sinds 2012 gevestigd in de Zuid-Hollandse stad Dordrecht.

                                               

Nederlands Schriftelijk Studiecentrum Culemborg

Het Nederlands Schriftelijk Studiecentrum Culemborg was een onderwijsinstituut voor afstandsonderwijs in de Nederlandse stad Culemborg. Het instituut bestond van 1946 tot 1971. Het NSSC werd opgericht bij notariele akte op 20 augustus 1946 onder ...

                                               

Nederlandse Onderwijsfilm

De Stichting Nederlandse Onderwijsfilm werd op 6 mei 1941 opgericht. In 1969 zijn de statuten gewijzigd en is de naam veranderd in Stichting Nederlands Instituut voor Audiovisuele Media voor het Onderwijs. Doel van de stichting was het produceren ...

                                               

Nederlandse vereniging van leraren maatschappijleer

De Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer is een vakvereniging die zich inzet voor de belangen van het vak Maatschappijleer en de docenten die dit vak geven. Het onderhoudt contacten met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten ...

                                               

Nederlandse Wiskunde Olympiade

De Nederlandse Wiskunde Olympiade is een wiskundewedstrijd voor middelbare scholieren die jaarlijks in Nederland wordt georganiseerd. De NWO bestaat uit twee rondes een finale, gevolgd door een trainingsprogramma. Daarna wordt er een selectie van ...

                                               

Nieuwe lerarenopleiding

De nieuwe lerarenopleiding, afgekort NLO, is een Nederlands onderwijstype dat opleidt tot leraar in het voortgezet onderwijs. NLOs vallen onder het Hoger Pedagogisch Onderwijs en vormen een HBO-opleiding. De opleiding aan de NLO leidde aanvankeli ...

                                               

Nijenburgh

De oprichting van de gereformeerde opleiding voor jeugdwerk en gezinszorg werd in 1947 mogelijk door een legaat van juffrouw Cornelia gravin van Limburg Stirum in Arnhem. Zij trok zich in Arnhem het lot van de straatjeugd in Arnhem aan en financi ...

                                               

Onderwijs Bewijs

Onderwijs Bewijs is een actieprogramma van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het ministerie heeft voor de periode 2007 - 2010, 25 miljoen beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de effectiviteit van het onderwijs. H ...

                                               

Onderwijsnummer

Het onderwijsnummer is een uniek persoonsgebonden nummer, dat iedere leerling krijgt die in Nederland door de overheid betaald onderwijs volgt. In principe is het onderwijsnummer hetzelfde nummer als het burgerservicenummer en het sofinummer. De ...

                                               

Onderwijsstructuur in Vlaanderen en Nederland

Voor het beschrijven van de onderwijsstructuur worden in Vlaanderen en Nederland verschillende begrippen gehanteerd. Ook wordt in Vlaanderen en Nederland een ten dele afwijkend systeem gebruikt. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de onder ...

                                               

Openbaar onderwijs

Het openbaar onderwijs is een onderwijsvorm in Nederland die openstaat voor alle kinderen. Dit in tegenstelling tot het bijzonder onderwijs, waar kinderen naartoe gaan waar ouders een specifieke religie of levensbeschouwing als leidend willen zie ...

                                               

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die ouders van schoolgaande kinderen betalen voor bepaalde kosten die een school maakt. Dit gaat dan om de kosten van extra curriculaire activiteiten, zoals schoolreisjes en excursies. Deze bijdrage is ...

                                               

Pacificatie van 1917

De Pacificatie van 1917 was een maatschappelijk compromis waarmee een einde kwam aan de jarenlange schoolstrijd in Nederland. Na een grondwetswijziging had het bijzonder onderwijs voortaan evenveel recht op financiele steun van de overheid als he ...

                                               

Partiële leerplicht

Partiele leerplicht of deeltijdse leerplicht is een vorm van verplicht onderwijs waarbij men gedeeltelijk een opleiding volgt en de rest van de tijd werkt. Dit is een vorm leerplicht die is gekozen voor hen die niet graag op school zitten maar to ...

                                               

Phonepass

PhonePass is de naam van een taaltoets die is ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Ordinate en die de basis vormt van de zogenoemde taaltoets die met ingang van 1 maart 2006 door de Nederlandse overheid wordt ingevoerd. Mensen van buiten de Eu ...

                                               

Politieacademie

De Nederlandse Politieacademie was een organisatieonderdeel van het Landelijk Selectie en Opleidingsinstituut Politie LSOP. In 2004 heeft het LSOP haar naam in Politieacademie gewijzigd. In 2017 is de Politieacademie onderdeel geworden van de Nat ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →