ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 97                                               

Schoolbank.nl

Schoolbank.nl is een ontmoetingsplaats op het internet om oud-klasgenoten terug te vinden. Het bedrijf is opgericht in mei 2002. Naast oud-klasgenoten zijn er op SchoolBANK verhalen van vroeger en schoolherinneringen van BNers te vinden. Het is e ...

                                               

Schoolstrijd (Nederland)

De schoolstrijd in Nederland was een sterk ideologisch geladen worsteling in het negentiende-eeuwse en twintigste-eeuwse Nederland over de vormgeving van het onderwijsbestel. Deze strijd mondde uiteindelijk uit in een algehele gelijkstelling tuss ...

                                               

Scienceklas

Een scienceklas is een speciale klas op sommige scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland, waar naast de gebruikelijke vakken, bijzondere aandacht wordt gegeven aan onderwijs in natuurwetenschappen. Hieronder vallen vakken zoals sterrenkunde ...

                                               

SIKON

De Stichting voor Internetapplicaties en Kwaliteitsinstrumenten voor het Onderwijs in Nederland zet zich in voor de ontwikkeling en verspreiding van kwaliteitsinstrumenten voor het onderwijs en voor de invoering van andere applicaties die de onde ...

                                               

Sioo

Stichting Sioo, Interuniversitair Centrum voor Organisatie- en Veranderkunde, verkorte naam Sioo, is een particuliere onderwijsinstelling gericht op de management- en adviesmarkt. Ze biedt opleidingen rond themas als organisatiekunde, verandering ...

                                               

Sociaalpedagogische hulpverlening

Sociaalpedagogische hulpverlening is een vakgebied dat in Nederland onderwezen wordt op hbo-niveau. Degenen die een studie SPH aan een hogeschool met goed gevolg hebben afgerond ontvangen een getuigschrift en mogen de titel Bachelor of Social Wor ...

                                               

Startkwalificatie

Een startkwalificatie is in de ogen van de Nederlandse overheid het minimale onderwijsniveau dat nodig is om serieus kans te maken op duurzaam geschoold werk in Nederland. Jongeren tot 23 jaar die geen onderwijs meer volgen en zonder een afgerond ...

                                               

Stichting Chinees Onderwijs in Nederland

Stichting Chinees Onderwijs in Nederland is een Chinese organisatie die de Chinese scholen in Nederland probeert te verenigen. Er zijn vijfenveertig Chinese scholen betrokken bij de organisatie. De organisatie heeft in elke editie van China Times ...

                                               

Stichting IVIO

Stichting IVIO werd in 1936 opgericht door prof. dr. Philip Kohnstamm, pedagoog en natuurkundige. Sindsdien ontwikkelde deze instelling zich op het gebied van onderwijs, opleiding en toeleiding tot de arbeidsmarkt. In 2003 gingen de bedrijfsonder ...

                                               

SvPO

Leerlingen gaan 7 havo tot 10 gymnasium keer een week samen op reis. Voor de eerstejaars is er de zogeheten Amsterdamweek, daarna zijn de bestemmingen in het buitenland. Het programma bestaat dan uit de ochtend op een taalschool en de rest van de ...

                                               

Trekkende bevolking

Trekkende bevolking is tegenwoordig een begrip uit het Nederlandse Besluit trekkende bevolking WPO bij de Wet op het Primair Onderwijs en het Belgische decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderhe ...

                                               

Urennorm in het Nederlandse voortgezet onderwijs

De urennorm in het Nederlandse voortgezet onderwijs is een minimumaantal klokuren dat een scholier in het Nederlands middelbaar onderwijs jaarlijks les moet krijgen. De norm is vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ...

                                               

V-Academy

De V-Academy was een Nederlandse mediaopleiding van Veronica Story Holding, onderdeel van de Vereniging Veronica. In 2008 werden de Veronica Filmschool en de Veronica Radioschool samengevoegd tot V-Academy. In januari van 2012 sloot de V-Academy ...

                                               

Vereniging van Studerende Kinderen van Vrijmetselaren

De Vereniging van Studerende Kinderen van Vrijmetselaren is in 1917 in Delft opgericht voor kinderen van vrijmetselaren in Indie die in Nederland gingen studeren. De kinderen die vaak bij een hospita inwoonden konden op deze manier medestudenten ...

                                               

Volksuniversiteit

Volksuniversiteit is wat het woord zegt: een universiteit voor het volk. Grondiger uitgelegd vormen volksuniversiteiten een landelijk netwerk van onderwijs voor volwassenen. Dit netwerk is een onderdeel van het sociaal-cultureel netwerk en hoort ...

                                               

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs is in Nederland het gesubsidieerd voortgezet onderwijs voor leerlingen die 18 jaar of ouder zijn en onder bepaalde voorwaarden ook voor 16- en 17-jarigen. Het vavo biedt opleidingen vmbo-TL, havo en vwo. D ...

                                               

Vormingsklas

De vormingsklas voor algemeen huishoudelijk onderwijs was een eenjarige opleiding in Nederland voor meisjes die een voorbereiding was een andere opleiding, maar in de praktijk vaak opleidde tot "huisvrouw", omdat de meisjes van hun ouders geen ve ...

                                               

Wereldschool

De Wereldschool is in 1948 opgericht door Stichting IVIO Instituut Voor Individueel Onderwijs in Nederlands-Indie met als doel Nederlandse en Vlaamse kinderen in het buitenland te voorzien van onderwijs. Door middel van afstandsonderwijs werd en ...

                                               

Werkplaats Kindergemeenschap

De Werkplaats Kindergemeenschap te Bilthoven is een algemeen-bijzondere school met basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Deze school is in 1926 opgericht door Kees Boeke en zijn vrouw Beatrice Cadbury en is nog steeds gebaseerd op hun pedagogis ...

                                               

Wet op de beroepen in het onderwijs

De Wet op de beroepen in het onderwijs is een Nederlandse onderwijswet waarin de competentie van de onderwijsprofessional wordt uitgedrukt in bekwaamheidseisen en waarin wordt uitgelegd hoe deze gedurende de gehele loopbaan dient te worden onderh ...

                                               

Wikiwijs

Wikiwijs is een platform waar docenten lesmateriaal kunnen creeren, maken, vinden, bekijken en downloaden. Wikiwijs is gestart door Kennisnet en Open Universiteit Nederland in opdracht van het Ministerie van OCW. Inmiddels is alleen Kennisnet eig ...

                                               

4 Mei-Projekt

Het 4 Mei-Projekt te Groningen verzorgt sinds 1979 een concertreeks in de periode rond 4 mei, de herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Zij wil door de samenstelling van die concerten aan de herdenking vernieuwende en actuele ...

                                               

Aidsfonds

De stichting Aidsfonds, opgericht in 1985, is een Nederlandse niet-gouvernementele organisatie. De organisatie zet zich in voor iedereen die met hiv en/of aids of de gevolgen daarvan te maken heeft of kan krijgen. De stichting doet dat door zich ...

                                               

Aim for human rights

Aim for human rights is een Nederlandse organisatie die zich sinds 1981 inzet voor naleving van mensenrechten in binnen- en buitenland. Aim for human rights heeft als visie dat mensenrechten de basis moeten vormen voor beleid en activiteiten van ...

                                               

Amsterdamse Werkgroep voor Volkstaalliturgie

De Amsterdamse Werkgroep voor Volkstaalliturgie was een Nederlandse organisatie die op een belangrijke wijze bepalend is geweest voor de ontwikkeling van de katholieke liturgische muziek in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. In de ja ...

                                               

Andreas Manna Stichting

De Andreas Manna Stichting is een Nederlandse christelijke ontwikkelingsorganisatie die op kleinschalige basis hulp verleent aan straat-, zwerf- en weeskinderen in Afrika. De naam ontleent de stichting aan de apostel Andreas, die de jongen aanwee ...

                                               

Assyrische Federatie Nederland

De Assyrische Federatie Nederland is een overkoepelende organisatie voor de Assyriers in Nederland. De AFN richt zich op onderwerpen met betrekking tot de Nederlandse Assyriers, verschillende Assyrische kwesties en thuisland Assyrie. De federatie ...

                                               

ASTRON

ASTRON Netherlands Institute for Radio Astronomy is het Nederlands instituut voor radioastronomie, een organisatie die zich bezighoudt met onderzoek en ontwikkeling op astronomisch gebied. ASTRON houdt zich vooral bezig met de ontwikkeling van in ...

                                               

Atlantische Commissie

Sinds haar oprichting in 1952 is de Atlantische Commissie een forum voor het publieke debat over trans-Atlantische veiligheidsvraagstukken. Zij geeft voorlichting over en stimuleert onderzoek naar thema’s zoals de betrekkingen tussen Europa en de ...

                                               

Basisbeweging Nederland

De Basisbeweging van Kritische Groepen en Gemeenten in Nederland is van oorsprong een bundeling van oecumenische en maatschappelijk geengageerde geloofsgroeperingen, staande in de joods-christelijke traditie. De bundeling werd geformaliseerd in 1 ...

                                               

Betaalvereniging Nederland

Betaalvereniging Nederland, ook wel bekend onder de Engelse naam Dutch Payment Association is een organisatie bestaande uit leden zoals banken, betaalverwerkingsinstituten, en elektronische betalingsverwerkers. Het doel van de vereniging is het v ...

                                               

Commissie Boekentas

Commissie Boekentas deed in 1998 in opdracht van Tineke Netelenbos onderzoek en gaf aanbevelingen om de problematiek van te zware boekentassen van middelbare scholieren op te lossen. Te zware tassen kunnen een gezondheidsrisico en veiligheidsrisi ...

                                               

Boekverkooperscollegie Eendragt

Het Boekverkooperscollegie Eendragt is een collegie of genootschap van uitgevers & boekverkoopers woonachtig of werkzaam in het Sticht of het Gooi. De zetel van Eendragt is in de stad Utrecht.

                                               

Bond tegen vloeken

De Bond tegen vloeken is een Nederlandse christelijke organisatie die zich inzet voor respectvol taalgebruik zonder scheld- en vloekwoorden. De organisatie stelt niet alleen het vloeken, maar ook andere grove taal, zoals schuttingtaal en verwensi ...

                                               

Bond tot Hervorming van den Grondeigendom

De Bond tot Hervorming van den Grondeigendom was een Nederlandse bond die in 1926 voortkwam uit de Grondpartij. In 1925 was voorzitter Feberwee van de Grondpartij vervangen door Daniel de Clercq. Onder diens leiding werd de Grondpartij na een ref ...

                                               

Nederlandsche Bond van Belastingbetalers

De Nederlandsche Bond van Belastingbetalers is in 1919 opgericht door Johan Göbel jr. De bond wilde een pressiegroep van belastingbetalers zijn die nauwlettend in de gaten hield of de zich steeds uitbreidende overheid geen geld over de balk smeet ...

                                               

Bond van Religieuze Anarcho-Communisten

Bond van Religieuze Anarco-Communisten ook gespeld als Bond van Religieuse Anarcho-Communisten was een Nederlandse religieus-anarchistische beweging die actief was tussen 1920 en 1932. De BRAC ontstond uit het christelijk-anarchistische Vrije Men ...

                                               

Bond voor Landnationalisatie

De Bond voor Landnationalisatie was een Nederlandse organisatie die streefde naar het nationaliseren van alle grond. De overheid zou de grond verpachten aan particulieren. De pacht zou de enige vorm van belastinginkomsten voor de overheid worden. ...

                                               

Buro Jansen & Janssen

Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksbureau dat politie en inlichtingendiensten als de AIVD kritisch volgt. Het bureau is in 1984 door Eveline Lubbers en Peter Klerks opgericht. De naam van het bureau is ontleend aan twee onhandige detectives u ...

                                               

Careyn

Careyn is een zorgorganisatie voor onder meer kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, diensten op het gebied van verzorging en verpleging en thuiszorg. De organisatie levert zorg in een groot deel van Zuid-Holland, in de stad en provincie Utrecht en in ...

                                               

Centrale Branchevereniging Wonen

De Centrale Branchevereniging Wonen is een Nederlandse brancheorganisatie voor groothandels, midden- en kleinbedrijven en winkels op het gebied van woninginterieur zoals meubels, gordijnen en bedden. De CBW is aangesloten bij de Geschillencommiss ...

                                               

Centrum Hout

Centrum Hout is de Nederlandse brancheorganisatie voor de houtverwerkende industrie. Het centrum houdt zich bezig met onderzoek, voorlichting en behartigt de belangen van de branche.

                                               

Centrum voor Landbouw en Milieu

Het Centrum voor Landbouw en Milieu is een Nederlandse organisatie die met praktische adviezen bruggen wil slaan tussen de landbouwsector en andere maatschappelijke sectoren, in het bijzonder natuur- en milieubescherming. CLM is opgericht in 1981.

                                               

ChildsLife

ChildsLife werd in 1996 opgericht onder de naam "Voedselhulp voor Kinderen". In 2004 werd de naam veranderd naar ChildsLife. De organisatie heeft in diverse landen hulp geboden, maar is vooral actief in Kenia, Roemenie en Moldavie. In deze landen ...

                                               

Commissie evaluatie afgesloten strafzaken

De Commissie evaluatie afgesloten strafzaken is ingesteld naar aanleiding van het onderzoeksrapport van de commissie-Posthumus inzake de Schiedammer parkmoord. In deze strafzaak bleek achteraf dat de veroordeelde, ondanks alle beroepsprocedures d ...

                                               

Commissie Farmaceutische Hulp

De Commissie Farmaceutische Hulp van het Nederlandse College voor zorgverzekeringen is een commissie die geneesmiddelen beoordeelt of deze al dan niet in aanmerking moeten komen voor plaatsing in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem met daarbij d ...

                                               

Commissie gelijke behandeling

De Commissie gelijke behandeling was een door de Nederlandse overheid ingestelde commissie die zich bezighield met het bevorderen van gelijke behandeling en de bestrijding van discriminatie. De commissie was ingesteld op grond van de Algemene wet ...

                                               

Commissie Schenk

De Commissie Schenk was een adviescommissie die in september 2008 door de Nederlandse schaatsbond KNSB is ingesteld, onder leiding van oud-langebaanschaatser Ard Schenk, om hervormingen in de topsportstructuur van het schaatsen te presenteren. Da ...

                                               

Commissie Standaardisering Autobusmaterieel

In 1961 ontstond de Commissie Standaardisering Autobusmaterieel. In deze commissie waren kopstukken uit de gemeentelijke politiek en van de stadsvervoerders GVB, HTM en RET vertegenwoordigd. In 1965 voegde ook het vervoerbedrijf GEVU uit Utrecht ...

                                               

Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken

De Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken is een adviesorgaan van de Nederlandse regering op het terrein van het volkenrecht. De huidige commissie, die in 1998 bij wet werd ingesteld is de opvolgster van gelijknamige eerdere c ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →