ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 99                                               

Nationale Kruisleger

Het Nationale Kruisleger is een in 1976 opgericht kerkgenootschap, het is voortgekomen uit het Leger des Heils. De gelovigen zijn erg herkenbaar omdat de kruissoldaten een uniform dragen.

                                               

Nationale Raad voor Liturgie

De Nationale Raad voor Liturgie is een interdiocesane liturgische commissie die de Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie adviseert over liturgie, kerkmuziek en kerkelijke kunst. Binnen de bisschoppenconferentie is Mgr. ...

                                               

Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, ook wel kortweg: NHGL genoemd. Het doel, "het bevorderen van de biologische en geologische studie in Limburg en het beschermen van natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden", is in al die j ...

                                               

Nederland Amerika Instituut

Het Nederland Amerika Instituut is een in 1946 opgerichte organisatie die tot doel had kennis en expertise die tijdens de Tweede Wereldoorlog was opgedaan in de Verenigde Staten voor Nederland beter toegankelijk te maken. Het Instituut omvatte ee ...

                                               

Nederland Bekent Kleur

Nederland Bekent Kleur is een, in 1993 opgerichte, Nederlandse stichting die zich ten doel stelt iedere vorm van racisme, vreemdelingenhaat, islamofobie, antisemitisme en andere vormen van discriminatie te bestrijden en de multiculturele samenlev ...

                                               

Nederlands Filmfonds

Het Nederlands Filmfonds is een cultuurfonds van de Nederlandse overheid. Het fonds ontstond in 1993 toen het Fonds voor de Nederlandse film fuseerde met het Productiefonds van de Nederlandse film. Het biedt financiele ondersteuning bij de totsta ...

                                               

Nederlands Instituut in Sint-Petersburg

Het Nederlands Instituut in Sint-Petersburg is de vertegenwoordiging van Nederlandse universiteiten in Rusland. Het instituut vormt een draaischijf tussen Rusland en Nederland op het vlak van hoger onderwijs, cultuur en wetenschap. Het instituut ...

                                               

Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg ontwikkelt kwaliteitsnormen voor zorginstellingen en toetst deze hierop. Het instituut is op 22 december 1998 opgericht door organisaties van professionals in de zorg en zorginstellingen. De v ...

                                               

Nederlands instituut voor vliegtuigontwikkeling en ruimtevaart

Het Nederlands instituut voor vliegtuigontwikkeling en ruimtevaart is de Nederlandse organisatie voor lucht- en ruimtevaart. Zij bemiddelt tussen wetenschappers, kennisinfrastructuur, gebruikers, bedrijfsleven en overheid op luchtvaart- en ruimte ...

                                               

Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

Het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn was een onafhankelijke Nederlandse organisatie die zich samen met instellingen, professionals, beleidsmakers en burgers inzette om de kwaliteit en doelmatigheid van de sector zorg en welzijn op een ho ...

                                               

Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika

Het Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika was van 1997 tot 2012 een organisatie die zich in Nederland inzette voor de bevolking van landen in Zuidelijk Afrika. Het NiZA was gevestigd te Amsterdam. Sinds 2012 heet de organisatie ActionAid Ned ...

                                               

Nederlands Jeugdinstituut

Het Nederlands Jeugdinstituut is een Nederlandse organisatie die samen met het Centrum voor Jeugdgezondheid bij het RIVM kennis verzamelt voor de Nederlandse jeugdsector. Ook voert het instituut opdrachten uit op het gebied van advisering, onderz ...

                                               

Nederlands Rundvee Syndicaat

Het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat is de organisatie die het Nederlands Rundvee Stamboek en het Fries Rundvee Stamboek beheert. Het NRS heeft de taak om alle mogelijke informatie omtrent het rasvee te registreren. Dit betreft onder ander ...

                                               

Nederlandsch Leger des Heils

Het Nederlandsch Leger des Heils was een Nederlands christelijk kerkgenootschap en hulpverleningsorganisatie. Het was een afsplitsing van het door William Booth opgerichte Leger des Heils. Het Nederlandsch Leger des Heils werd door Gustaaf Maste ...

                                               

Nederlandsch Zendeling Genootschap

Het Nederlandsch Zendeling Genootschap was het eerste volledig Nederlandse zendingsgenootschap. De hernhutters waren al langer bezig om vanuit en via Nederland zending te bedrijven, maar dit genootschap had een Duits karakter. Het Nederlandsch Ze ...

                                               

Nederlandsche Kinderbond

De Nederlandsche Kinderbond was een organisatie met als doel reeds bij de kinderen rechtvaardigheid en medegevoel jegens al wat leeft aan te kweeken en ruwheid en baldadigheid tegen te gaan’. De bond kan als een van de voorlopers van de Kinderbes ...

                                               

Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten

De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten is een instelling die de belangen behartigt voor orkesten en dans- en theatergezelschappen. Bij de NAPK zijn meer dan honderd instellingen, gezelschappen of producenten aangesloten, waaronder Scapino B ...

                                               

Nederlandse Gidsen Beweging

De Nederlandse Gidsen Beweging was een rooms-katholieke scoutingorganisatie voor meisjes in Nederland die bestond tussen 1945 en 1957. Op 4 juli 1945 vond de oprichting plaats van de Nederlandse Gidsen Beweging voor Katholieke Vrouwelijke Jeugd. ...

                                               

Nederlandse Magische Unie

De Stichting Nederlandse Magische Unie, de NMU, is een overkoepelende organisatie van Nederlandse goochelverenigingen. Doel van de stichting is het onderhouden van de contacten tussen goochelaars onderling en het stimuleren van kwaliteitsverbeter ...

                                               

Nederlandse Moslimraad

De Nederlandse Moslimraad is een landelijke koepelorganisatie van islamitische organisaties zoals moskeeen, culturele-, onderwijs- en jeugdinstellingen. Begin 1992 werd de Islamitische Raad Nederland IRN opgericht. Dit was een landelijke samenwer ...

                                               

Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

De Nederlandse Postduivenhouders Organisatie in Papendal is de Nederlandse landelijke organisatie voor hobbymatige postduivenhouders. Ze biedt informatie over het houden van postduiven, registreert verloren en gevonden duiven en organiseert wedst ...

                                               

Nederlandse Toeristen Kampeer Club

De Nederlandse Toeristen Kampeer Club of NTKC is met oprichtingsjaar 1912 de oudste Nederlandse kampeerclub. Doelstelling van de club is het bevorderen van het toeristisch kamperen.

                                               

Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren

De Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren is een organisatie met als doelstellingen het bevorderen van het persoonlijk leiderschap van directeuren en commissarissen en het voorzien in de maatschappelijke behoefte aan professione ...

                                               

Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet

De Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet is een Nederlandse koepelorganisatie voor schuldhulpverlening waar meer dan negentig openbare instellingen en private ondernemingen die financiele diensten aanbieden, bij zijn aangesloten. De organisati ...

                                               

Nederlandse Zuivel Organisatie

De Nederlandse Zuivel Organisatie is een brancheorganisatie van de Nederlandse zuivelindustrie. Het is een vereniging waarvan 13 zuivelondernemingen lid zijn, inclusief de twee grote zuivelcoöperaties: Campina en Friesland Foods. Deze leden verwe ...

                                               

Netwerk Digitaal Erfgoed

Het Netwerk Digitaal Erfgoed is een Nederlandse beweging van archieven, bibliotheken, musea, heemkundige kringen, onderwijs- en cultuurinstellingen, kennisinstituten, software-leveranciers, overheden en andere partners die zich inzet voor het dig ...

                                               

Netwerk Historisch Cultuurlandschap

Het Netwerk Historisch Cultuurlandschap is een netwerk in Nederland van personen die betrokken zijn bij het historisch cultuurlandschap. Het netwerk kent momenteel ruim 1300 deelnemers uit uiteenlopende maatschappelijke, landschappelijke en beroe ...

                                               

NMF Erfgoedadvies

NMF Erfgoedadvies voert een deel van het provinciale beleid op het gebied van erfgoed en archeologie uit, maar werkt ook in opdracht van anderen, zoals gemeenten en erfgoedinstanties. Concrete projecten zijn Atlantikwall, Verhalenfestival Wormerl ...

                                               

Onderzoeksraad voor Veiligheid

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een zelfstandig bestuursorgaan in Nederland dat na rampen, grote ongevallen of andersoortige incidenten onderzoek kan doen naar de oorzaken en gevolgen van het betreffende incident. Dit orgaan is per 1 februar ...

                                               

Opbouw Drenthe

Opbouw Drenthe was een provinciale organisatie met als doel het bevorderen van de maatschappelijke ontwikkeling van de Drenthe. De organisatie werd in 1926 opgericht onder de naam "Centrale Vereeniging voor den Opbouw van Drenthe", als opvolger v ...

                                               

Paritaire commissie

Een paritaire commissie beroepsonderwijs bedrijfsleven is in Nederland een organisatie die afspraken maakt over de inhoud van het mbo-onderwijs. Voor ieder kenniscentrum voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven is de paritaire commissie het structu ...

                                               

PLANETART

PLANETART is een kunstenaarsinitiatief met kunstruimten in Amsterdam en Enschede. Het kunstenaarsinitiatief werd in 1995 opgericht door een groep jonge kunstenaars die voortkwamen uit de eerste generatie videokunstenaars van Nederland, verbonden ...

                                               

Platform voor Duurzame Ontwikkeling

Het Platform voor Duurzame Ontwikkeling werd in 1992 in Nederland opgericht om - met geld van de ministeries van VROM en Buitenlandse zaken - het concept van duurzame ontwikkeling in Nederland bekend te maken. Dit was een vervolg op de VN-confere ...

                                               

Praktisch-Idealisten-Associatie

De Praktisch-Idealisten-Associatie was een jeugdbeweging die een geestelijke omslag wilde bewerkstelligen onder studenten. De PIA bestond van 1919 tot 1929. Tot de oprichters behoorde o.a. Koos van der Leeuw uit Rotterdam.

                                               

Provinciale Planologische Commissie

De Provinciale Planologische Commissie adviseert het bestuur van een Nederlandse provincie over haar plannen voor de ruimtelijke ordening. De PPC bestaat uit vertegenwoordigers van ministeries met name VROM en maatschappelijke organisaties. In ve ...

                                               

Q-dance

Q-dance is een Nederlandse organisator van dance-evenementen, die zich richt op de hardere stijlen zoals hardcore, hardstyle en hardhouse. Bekende concepten zijn Defqon.1 Festival, Q-BASE, Qlimax X-Qlusive en WOW WOW. Evenementen van Q-dance zijn ...

                                               

Raad voor de Luchtvaart

De Raad voor de Luchtvaart was tot 1 januari 1999 een onafhankelijk orgaan dat onderzoek deed naar ongelukken met luchtvaartverkeer. De instelling van de Raad voor de Luchtvaart werd per 1937 geregeld in de Luchtvaartrampenwet naar aanleiding van ...

                                               

Reclame Code Commissie

De Reclame Code Commissie is een orgaan van de Nederlandse Stichting Reclame Code, dat beoordeelt of een reclame-uiting voldoet aan de Nederlandse Reclame Code.

                                               

Regionale Instelling voor Beschermd Wonen

De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen is een Nederlandse regionale instelling, die mensen met een bepaalde problematiek een mogelijkheid biedt om beschermd te kunnen wonen.

                                               

Rein Leven Beweging

De Rein Leven-beweging was een Nederlandse organisatie voor individuele zedelijke verheffing, met name gericht op het bestrijden van prostitutie en geslachtsziekten. De belangrijkste verkondiging was wel dat seksualiteit en andere lichamelijke ge ...

                                               

Restitutiecommissie

De Restitutiecommissie is een door de Nederlandse overheid ingestelde adviescommissie inzake teruggave van cultuurgoederen die tijdens of vanwege het naziregime aan de oorspronkelijke eigenaar zijn ontnomen.

                                               

Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing

De Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing werd opgericht bij Koninklijk Besluit van 20 februari 1879 naar een advies van de toenmalige Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. De taak van deze commissie was het uitvoeren, wete ...

                                               

RNW Media

RNW Media is een Nederlandse niet-gouvernementele organisatie in Hilversum die zich richt op jongeren en jongvolwassenen in landen waar de vrijheid van meningsvorming en meningsuiting beperkt is. Het gaat om landen in Sub-Saharisch Afrika en de A ...

                                               

Ronnie Tober Foundation

De Stichting Ronnie Tober Foundation, genoemd naar de Nederlandse zanger Ronnie Tober, heeft als doel het contact te bevorderen tussen mensen met een verstandelijke beperking en anderen in de samenleving middels het organiseren en stimuleren van ...

                                               

Samenwerkende Hulporganisaties

De Samenwerkende Hulporganisaties, bekend als Giro555, is een Nederlands samenwerkingsverband om humanitaire hulp te geven aan mensen in rampgebieden. Het zamelt centraal donaties in op bankrekeningnummer NL08 INGB 0000 0005 55, het vroegere giro ...

                                               

Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders

Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders is een Nederlandse organisatie die de belangen van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland behartigt. De organisatie werd in juni 2006 opgericht als het Samenwerkingsverband van Marokkanen in ...

                                               

Sanquin

Sanquin Bloedvoorziening is de Nederlandse non-profitorganisatie die is belast met het voorzien in de behoefte van de gezondheidszorg aan bloed en korthoudbare bloedproducten. Dit is vastgelegd in de Wet inzake Bloedvoorziening. Verder bevordert ...

                                               

Scapino in School

Stichting Scapino in School was een Nederlandse organisatie die zich vanaf 1973 bezighield met cultuureducatie op met name middelbare scholen in Nederland en later ook in het buitenland. Zij organiseerde zogenaamde dansdagen: scholieren studeerde ...

                                               

Schone Kleren Campagne

De Schone Kleren Campagne is een Nederlandse organisatie, gevestigd in Amsterdam, die zich inzet voor arbeiders in de wereldwijde kleding- en sportgoederenindustrie, om de uitbuiting van werknemers in lagelonenlanden te stoppen. De SKC leeft voor ...

                                               

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers van een misdrijf, verkeersongeluk of calamiteit. Ook helpt de organisatie achterblijvers van vermissing. Op de ruim 80 locaties zetten 1100 vrijwilligers en 500 beroepskrachten zich in voor de hulp aan ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →