Back

ⓘ Maatschappij van WeldadigheidMaatschappij van Weldadigheid
                                     

ⓘ Maatschappij van Weldadigheid

De Maatschappij van Weldadigheid is een particuliere organisatie in de 19e eeuw die armoedige gezinnen, veelal uit de grote steden, wilde helpen om een eigen bestaan op te bouwen als boer. In de 20e eeuw werd het accent van de werkzaamheden verschoven van armoedebestrijding naar het beheer van cultuur- en bosgronden. De Maatschappij moet niet worden verward met de Leidsche Maatschappij van Weldadigheid of de Maatschappij van Welstand.

                                     

1. Armoedebestrijding in de negentiende eeuw

Nederland was in het begin van de negentiende eeuw, na de Franse overheersing, sterk verarmd. Veel gezinnen leefden in de steden en op het platteland in kommervolle situaties. Het is de verdienste van Johannes van den Bosch geweest, dat hij dit probleem onderkende en dat hij ook daadwerkelijk stappen ondernam om te trachten armoede uit te bannen. Uiteindelijk leed zijn project schipbreuk, omdat hij vanwege de tegenvallende opbrengsten steeds weer geld moest lenen om de kolonies in stand te kunnen houden.

Voor de kolonisten betekende plaatsing in de zogenaamde vrije kolonies een geweldige ingreep in hun leven. Velen werden vanuit de grote stad overgeplant in een voor hen vreemde omgeving als het Drentse platteland. Sommigen wisten zich goed te redden, maar anderen keerden weer graag terug naar de plaats van herkomst.

De kolonist Pieter Arends vond dat het leven in de kolonie hem mooier was voorgespiegeld dan het in werkelijkheid was. Toen hij hierover zijn beklag deed in een brief aan zijn zuster kwam dit de leiding van de kolonie ter ore. Het kwam hem op een flinke schrobbering van de directeur van de kolonie Benjamin van den Bosch, broer van Johannes te staan, die geen goed woord voor hem over had en hem "een grote domme luiaard noemde. Uiteindelijk wist Arends toch de positie van vrijboer in Ommerschans te bereiken.
                                     

2. Oprichting

In 1818 werd de Maatschappij van Weldadigheid opgericht door generaal Johannes van den Bosch die de armoedige gezinnen na de Franse overheersing wilde helpen. Van den Bosch kocht in Drenthe woeste grond aan zodat de armen deze konden ontginnen. Het Huis Westerbeek op het landgoed Westerbeeksloot in het huidige Frederiksoord, werd het bestuurlijk centrum van de Maatschappij van Weldadigheid.

Verzoekschrift aan Koning Willem I

"Sire! Een aanzienlijk getal onderdanen van Uwe Majesteit hebben zich vereenigd om een Maatschappij van Weldadigheid opterichten onder de bescherming van zijne Koningklijke Hoogheid Prins Frederik, met oogmerk om aan de talrijke klassen van behoeftige ingezetenen arbeid te verschaffen en zulks in de Eerste plaats door middelen van Fabriekmatige inrichtingen ter vervaardiging van zoodanige goederen, die geheel of grotendeels van Buitenlands worden ingevoerd, het debiet daarvan te verzekeren door eene Vrijwillige overeenkomst der Leden van de Maatschappij, om Jaarlijks eene zekere hoeveelheid stoffen op deze wijze vervaardigd tegen gezette prijzen te ontvangen, ten Tweede door het ontginnen en Vruchtbaar maken van nog ongecultiveerde gronden in ons Vaderland, en daarop bij wijze van Colonisatie over te brengen zoodanige Armen die voor dezen arbeid geschikt geoordeeld worden". Aanhef van een door Johannes van den Bosch ondertekend verzoekschrift in 1818

                                     

3. De proefkolonie

Johannes van den Bosch ging voortvarend aan de slag. Op 25 augustus 1818 - één week na de aankoop van het landgoed Westerbeeksloot door de Maatschappij - legde hij de eerste steen voor de eerste kolonistenwoning. Op 29 oktober 1818 arriveerden de eerste gezinnen in de kolonie, die vooralsnog als proefkolonie zal fungeren. In het totaal zijn 52 gezinnen uit alle delen van het land uitverkoren om mee te doen aan het experiment van Johannes van den Bosch. Na vierenhalf jaar woonden er nog 42 gezinnen onder de hoede van de Maatschappij van Weldadigheid. Een groot deel van hen is er tot hun dood blijven wonen. Hun lotgevallen zijn uitvoerig beschreven door Wil Schackmann in De Proefkolonie.

                                     

4. De vrije kolonies

De maatschappij bouwde vervolgens definitieve kolonies, bestaande uit kleine koloniehuisjes met een beetje grond. Die huisjes stonden op regelmatige afstand van elkaar langs kaarsrechte wegen. De kolonies I en II werden later omgevormd tot het dorp Frederiksoord, de andere kolonies tot de dorpen Wilhelminaoord en Boschoord in Zuidwest-Drenthe en Willemsoord in Noordwest-Overijssel. Hier werden in de periode 1818-1911 zon 1400 gezinnen opgevangen. Om de bevolking op te voeden en te vrijwaren van kwalijke invloeden, stichtte de Maatschappij haar eigen scholen en voerde ze koloniegeld in. Dat geld heeft niet zo lang bestaan, maar de scholen wel. Naast lagere scholen, stichtte de maatschappij ook beroepsopleidingen zoals het van 1823 tot 1859 geexploiteerde Instituut voor de Landbouw in Wateren, in 1884 de Gerard Adriaan van Swieten Tuinbouwschool en in 1887 de gelijknamige Bosbouwschool in Frederiksoord en de Gerard Adriaan van Swieten Landbouwschool in 1884 in Willemsoord. De stichting van deze scholen werd mogelijk gemaakt door een schenking van de oud-majoor der cavalerie, Frederic Henri Louis van Swieten. De tuinbouwschool is november 2005 verhuisd naar Meppel.

Kolonisten konden als beloning voor vlijtigen arbeid en goed gedrag een koperen, zilveren of gouden medaille verkrijgen, met daaraan een jaarlijks geldbedrag verbonden van respectievelijk 2.5, 5 en 10 gulden. Wie kon aantonen, dat hij van de opbrengst van zijn land en vee voldoende kon bestaan verkreeg de zilveren of gouden medaille en kon bevorderd worden tot pachter of vrijboer. De aanstelling tot wijkmeester of plaatsing als hoevenaar op een der grote boerderijen bij Ommerschans of Veenhuizen was vervolgens een lonkend perspectief.                                     

5. Desperado-kolonies

Sommige, vooral jongere - uit de kolonie weggestuurde kolonisten vestigden zich in de directe omgeving in haastig gebouwde plaggenhutten en vormden de zogenaamde desperado-kolonies zoals in Nijensleek, Vledderveen, Noordwolde-Zuid of Marijenkampen bij Steenwijk.

                                     

6. Strafkolonies

In Veenhuizen en Ommerschans werden strafkolonies opgericht. Hier werden landlopers en bedelaars opgesloten en aan het werk gezet. Maar ook kolonisten konden hier terechtkomen, bijvoorbeeld als straf voor drankmisbruik, ontucht, verkwisting, brutaliteit of desertie. In Ommerschans werd één gesticht opgericht en in Veenhuizen drie. Veenhuizen beschikte ook nog over het zogenaamde Vierde Gesticht. Dit was de begraafplaats voor overledenen binnen de kolonie en het dorp Veenhuizen. In 1859 werden de kolonies overgenomen door de Nederlandse staat en werden de vier gestichten aangewezen voor de opname van landlopers en bedelaars. In 1890 werd Ommerschans gesloten. Veenhuizen is tegenwoordig een gewone gevangenis.

Van 1896 tot 1901 werd in Veenhuizen de signalementskaart ingevoerd. Dit naar aanleiding van het frenologische systeem van de Fransman Alphonse Bertillon 1853-1917. Hij was van mening dat op basis van nauwkeurige lichaamsmetingen de identiteit van het individu vastgelegd konden worden. Voor deze tegenwoordig ontkrachte principes bouwde Bertillon een gecompliceerde identificatie methode, waarin lichaamsmetingen centraal stonden.                                     

7. De Zuidelijke Nederlanden

In navolging van de Maatschappij van Weldadigheid die in de Noordelijke Nederlanden actief geworden was werd in 1822 in de toenmalige Zuidelijke Nederlanden de Maatschappij van Weldadigheid van de Zuidelijke Nederlanden opgericht. Op initiatief van Johannes van den Bosch werd in Wortel in 1822 een vrije kolonie met 129 boerderijtjes en in 1825 in Merksplas een onvrije kolonie gebouwd. De kolonie van Wortel is na de Belgische Revolutie geheel afgebroken. In 1866 werd in Belgie de wet op de landloperij van kracht. Een landloper was volgens die wet iemand zonder inkomen die onvoldoende geld had om een brood te kopen. Landloperij was een misdrijf waarop gevangenisstraf stond. Op de locaties van Hoogstraten - Merkplas - Wortel ontstonden in 1881 de nieuwe Rijksweldadigheidskolonien. Merkplas was een open strafinrichting, in deze hoedanigheid heeft de kolonie bestaan tot 1993 toen de wet op de landloperij afgeschaft werd. De kolonie van Merksplas is thans een strafinrichting een centrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De vijf belangrijkste gebouwen zijn als monument beschermd.

                                     

8. Kritiek op de kolonies

Het initiatief van Johannes van den Bosch werd het sterkst bekritiseerd vanuit conservatief christelijke hoek. Met name de Réveil-beweging was van oordeel dat de mens niet mocht ingrijpen in de door God beschikte ordening. Dirk van Hogendorp, leerling van Willem Bilderdijk, die met zijn vriend Jacob van Lennep de kolonies bezocht, was van mening dat de Maatschappij van Weldadigheid, omdat ze niet godsdienstig was, wel ten onder zou moeten gaan. Ook Isaac da Costa en Ottho Gerhard Heldring waren felle bestrijders van de ideeen Van den Bosch. Naar hun opvatting maakten armen en hulpbehoevenden deel uit van de samenleving, opdat rijken en welgestelden hun barmhartigheid konden betonen als blijk van christelijke naastenliefde.

                                     

9. Tegenwoordig

In de 20e eeuw werden voor onmaatschappelijken woonscholen opgericht, die zich juist wel in de grote steden bevonden.

De Maatschappij van Weldadigheid is omgevormd tot een stichting, die zorg draagt voor het beheer van 1400 hectare cultuur- en bosgrond, waaronder het Landgoed Boschoord van het Nationaal Park Drents-Friese Wold. In het Museum De Proefkolonie in Frederiksoord laat de Maatschappij zien wat het leven in de kolonien inhield. Er is een database met daarin opgenomen de personen die als kolonisten of als beambten in de kolonien hebben gewoond en gewerkt; documenten zijn eveneens in te zien in het Drents Archief in Assen. In Veenhuizen is het Nationaal Gevangenismuseum gevestigd in een voormalig werkgesticht aan de Oude Gracht 1.

                                     

10. Kandidaat Unesco Werelderfgoed

In 2011 werden de Kolonien van Weldadigheid opgenomen in de kandidatenlijst voor Werelderfgoederen in Nederland. In januari 2020 werden deze voorgedragen voor de Werelderfgoedstatus.

                                     

11. Literatuur

 • Berends, R. et al. Arbeid ter disciplinering en bestraffing: Veenhuizen als onvrije kolonie van de Maatschappij van Weldadigheid 1823-1859 uitg. De Walburg Pers. Zutphen, 1984, ISBN 90-6011-327-6 hierin opgenomen De kolonien van weldadigheid te Ommerschans en Veenhuizen, naar waarheid geschetst door T.L. Hoff uit 1839
 • Jansen, Suzanna Het pauperparadijs: een familiegeschiedenis, uitg. Balans, Amsterdam, 31e druk 2010, ISBN 978-94-6003205-9
 • Sens, Angelie "De Kolonieman", uitg. Balans, 2019, ISBN 978-94-60038914
 • Schackmann, Wil, De kinderkolonie, uitg. Atlas Contact, 1e en 2e druk, 2016
 • Kluyver, Adwin de eindredactie, Kolonien van Weldadigheid, speciale uitgave, themanummer Noorderbreedte
 • Schackmann, Wil, De bedelaarskolonie: de Ommerschans, het eerste landelijk gesticht voor luilevende armen, 1e druk uitg. Van Gennep, Amsterdam, 2013, 2e druk, uitg. Atlas Contact, 2016
 • Mensink, Jan, Wil Schackmann, Angelie Sens en Johanna Muis, "Droom en Weldaad", uitg. Stichting Maatschappij van Weldadigheid, Cursief gedrukte tekst Frederiksoord, maart 2019 ISBN 978-90-81478144
 • Schackmann, Wil, De proefkolonie uitg. Mouria, Amsterdam, 2e druk 2008, ISBN 978-90-458-0061-5
 • Westendorp Boerma, Dr. J.J. Johannes van den Bosch als sociaal hervormer, de maatschappij van weldadigheid uitg. P. Noordhoff, Groningen, 1927
 • Kloosterhuis, C.A. De bevolking van de vrije kolonien der Maatschappij van Weldadigheid uitg. De Walburg Pers. Zutphen, 1981, ISBN 90-6011-026-9
 • Schackmann, Wil, De Strafkolonie, uitg. Atlas Contact, 2018
 • Libbenga, Jan, Paupers en Boeven, uitg. De Kring, 2018, ISBN 978-94-62970953


                                     

12. Externe links

 • "Wie niet werkt zal niet eten" - deel 6 uit de tv-serie "De Zomer van 1823" met een bezoek aan de lokatie van de strafkolonie Ommerschans
 • "Weldadigheid en onbehagen" - deel 5 uit de tv-serie "De Zomer van 1823" gewijd aan de Maatschappij van Weldadigheid
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →